Gazel-i Arabî


 

Ana Sayfa > Gazel-i Arabî
Dizdim yine müjgânlarıma bir sürü lü'lü
Geldim derine ey gözümün nûru dahîlu
Rahm eyle de bir gönlüme bak derd ile memlu
Min hecrike yâ munyetî innî lealîlu Ve'd-dem'u mine'l-ayni ale'l-haddi yesîluEy hâk-i derin kıblegeh-i pîr ü tüvânâ
Ya'kûb gibi kan döküyor dîde-i bînâ Düştüm çeh-i hicrâna Hudâ âlim u dânâ

Tellâhi lekad âsereke'llahu aleynâ An na'tike yâ Yûsufu innî lekelîluOl kâkül-i müşkîn ile ol zülf-i semen-bû Ol gamze-i câdû ile ol çeşm-i cefâ-cû Ey dîde-i ter hû diyerek hû diyerek hû
Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû Er-râhatu testevhişü ve'l-mevtu temîluYandı şerer-i âteş-i ışkın ile gönlüm Bir kerre bile etmedim ey mâh tezallum Tâ ki bu teğâful bu teâmî bu teazzum
Etsen nola bir kerre bu bîmâra terahhum El-kalbu esîrun leke ve'r-rûhu dahîluBir başka metânet veriyor kalbe vaîdin Efzûn ediyor sabrımı âzâr-ı medîdin Bekler gönül eltâfını Allâh-ı Mecîdin
Kesmem beni öldürsen eğer vaslın ümîdin Es-sabru cemîlun ve ile'n-nasri sebîluMahkûm-ı cünûn olduğumu gizlemek olmaz Âlûde-i hûn olduğumu gizlemek olmaz Aşkınla nigûn olduğumu gizlemek olmaz
Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz  El-kâlu mine'l-bâli ale'l-hâli delîlu


Evhâm u hayâlâta uyup çöllere düşmem Âdâb-ı eviddâya uyup çöllere düşmem Tal'at gibi a'dâya uyup çöllere düşmem Es'ad gibi sevdaya uyup çöllere düşmem Allâhu kerîmun samedun ni'me vekîlu