KİTABI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Not: Kitabı görebilmek için bilgisayarınızda "Adobe Reader" programı kurulu olması gerekmektedir.
Bu programı bilgisayarınıza kurmak için
buraya tıklayabilirsiniz.


Eser: Kasîde-i Bürde
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU

Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Laid Bin Hammad Bin Abdullahi’l Busirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmâm Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şairdir. Fesâhat ve belâgatıyla eşsizdir. Mısır’da devlet hizmetlerinde de görevler almıştır. Bir gün evine giderken yolda güzel yüzlü bir pîr-i fânîye rastlar. Yaşlı zât ona:
“Ya Bûsirî! Bu gece rüyanda Rasûlullah’ı gördün mü?” diye sorar.
İmâm Bûsirî : “Hayır, görmedim” der. Bu konuşmadan sonra pîr-i fânî bir şey demeden ayrılır.
Fakat İmâm Bûsirî’nin gönlüne o anda Hz. Peygamber’in aşk ve muhabbeti düşer. Doğruca evine gider. Bunun üzerine o gece peygamberimizi rüyâsında görür ve uyanınca içinin neş'e ve huzûr ile dolduğunu fark eder. Peygamberimizi metheden şiirler yazar.
Daha sonraları vücûdunun yarısı felç olur. Yürüyemez ve hareket edemez duruma düşer. O zaman Kasîde-i Bürde’yi yazıp bununla Cenâb-ı Hakk’tan şifâ diler.
Kasîdeyi bitirdiği gece rüyâsında Hz.Peygamberi görür ve kasîdeyi O’na okur. Tamamı 161 beyitten ibâret bulunan kasîdenin 51. beytin ilk mısrâsını :
“En son ilm-i beşerin hakkında şöyledir ki“ diye okuduktan sonra ikinci mısrâyı hatırlayamayarak takılır kalır. Bunun üzerine Resûl-ü Ekrem (s.a.v.) Hazretleri : “Oku ya imâm“ buyurur. İmâm Bûsirî : “İkinci mısrâyı hatırlayamadım ya Rasûlallah “ der.
Bunun üzerine mûcize içinde mûcize olmak üzere Peygamber Efendimiz : “Beşerdir, cümle halkın O’dur en hayırlısı!..” şeklindeki ikinci mısrâyı ikmâl buyurarak beyti tamamlar.
Kasîdenin tamamen okunmasından sonra, Resûlullah (s.a.v.) mübarek elleriyle İmâm Bûsirî’nin felçli uzuvlarını mesh eder. Ne derin bir muhabbetin eseridir ki, İmâm Bûsirî uyandığı zaman hastalığının zâil olduğunu görür ve Allah’a şükreder.
Kasîde-i Bürde bazı eserlerde 10 bölüm üzere tasnif olunmuştur.

  1. Baştan itibaren 12 beyt aşk-ı Rasûlullah beyânındadır.
  2. 28. beyte kadar nefsin hev3a ve heveslerinin men’i beyânındadır.
  3. 58. beyte kadar Rasûlullah (s.a.v.)’i medh-u senâ beyânındadır.
  4. 71. beyte kadar Peygamberimizin (s.a.v.) doğumları ve doğum esnâsında cerey3an eden fevkâlade hâdiseler bey3anındadır.
  5. 87. beyte kadar dâvet-i Rasûlullah (s.a.v.)’in yümn-ü berekâtı beyânındadır.
  6. 104. beyte kadar Kur'ân-ı Azîmüş-şân’ın şerefi ve medhi beyânındadır.
  7. 117. beyte kadar Mi'râc-ı Nebî (s.a.v.) beyânındadır.
  8. 139. beyte kadar Cihâd-ı Nebî (s.a.v.) beyânındadır.
  9. 151. beyte kadar Cenâb-ı Hakk Celle ve Âlâ Hazretlerinden mağfiret ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cânibinden şefâat talebi beyânındadır.
  10. Sonuna kadar da Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerine ilticâ ve arz-ı hâcet beyânındadır.
İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocaların teşvîki ile tercüme edilmiştir.

 Hayatı - Sohbetleri - Şiirleri - Tercümeleri - Fotoğraflar - Ana Sayfa
www.ilhanarmutcuoglu.com © 2010

Ana Sayfa > Tercümeleri > Kasîde-i Bürde