Güncel

18.12.2014

Dertlerin dermânını Kur'ân âyetleriyle Yüce Mevlâdan iste..hele vakt-i seherde..
Rasûl-i Müctebânın gösterdiği çizgide gönül diliyle iste..hele vakt-i seherde..
Evliyâ vü asfiyâ ne bulduysa âlemde işte bu tertîb ile erdiler her murâda..
Ma'nevî marazlardan önce tahlîs-i cândır,madde ta'kîben gelir..hele vakt-i seherde...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Aşk âteşiyle yandım kül oldum..
Bin kerre yandım,sonra gül oldum..
Önce sağıma,sonra soluma,,
Selâmlar verdim ve bülbül oldum...

Safer ayının ilk çarşambası vakt-i seherde dört rik'at namaz..
Son çarşambası gece ve gündüz iki rik'atla ilticâ..namaz..
Selâm âyâtı okunmalıdır..o yıl içinde belâlar kalkar..
Maddî tedbîrler,Hakka yöneliş,tedbîr işte bu !.niyâzlar,namaz...

Gerek dünyevî gerek uhrevî ârıza varsa iknâ eylemek,ıslâh eylemek..
Dînî delîller beyân eylemek akla ve rûha hitâb eylemek ıslâh eylemek..
Yüce Mevlânın rızâsı için yaklaşım olsa netîce almak daha kolaydır..
Kırgın gönüller ta'mîr eylemek aracı olmak büyük sevâbtır i'mâr eylemek...

Yüce Mevlânın rızâsı için söylenen sözler,ilmî kelâmlar unutulmiyor..
Yıllar geçse de Hazret-i Sâmî,Sâhib-Vefâdan duyduklarımız unutulmiyor..
Bugün sohbet var Mendereslerin Uğrak Yerinde Pür-Hayâ geldi dinle !.kulak ver !..
Kur'ân çizgisi,Sünnet yolunda söylenen sözler mahz-ı şifâdır..unutulmiyor...

Hak nasîb etti Hakka kul olduk,''Kalû belâ''dan beri bu yolda olmak mutluluk !..
Yüce Nebînin ümmeti olmak.tertemiz inanç,sâde bir hayât büyük mutluluk..
Vatan sathında dostlarımız var,dost evlerinde Dînî sohbetler cennet hayâtı..
Yanlış adımlar atmamak için dostça îkazlar ve uyarılar,büyük mutluluk...

Şek ve şübhe yoktur ki,Hâlik-ı Teâlânın ilk eseri Âlemde Nûr-i Muhammedîdir..
Ta'kîben ne var ise zerreden kürreye dek O Nûrun cüz'leridir, Nûr-i Muhammedîdir..
Devr-i Âdemden beri Ervâh-ı Peygamberi,Ashâb ve Tâbiîni ve evliyâyı kaydet..
Es Selâm şekli ile Marsta gördüğün imzâ evliyânın mührüdür,Nûr-i Muhammedîdir...

Kirli postallar ile Mescid-i Aksâya girdi,Yüce Kur'ân-ı Kerîm yerlerde darmadağın..
Suûdîler,Esedler,çok yakında Sisiler İsrâilin komşusu ve lâkin darmadağın..
Sessiz sadâsız gelir hiç ummadığı anda târîhin Yiğitleri..Yahûdî silinmiştir !..
Peygamber katilleri Allahın la'netine uğramıştır bekliyor..tek darbe,darmadağın...a