Güncel

17.04.2014

Edeb,hayâ,tesettür hanımlara yakışır,meleklerle yoldaştır,onlarla selâmlaşır..
Kalbde îmân,nûr,huzûr çehrelere aks eder sitres ona uğramaz,her dem Hakka yaklaşır..
Gûyâ giyinmiş ama,bütün hatlar meydanda binler kirli bakışlar saplanan birer oktur !..
Hele birâz yaşlansın,ne pîr kalır ne de nûr Hakdan uzaklaşır da,bir yerlere yaklaşır...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Dünyâ her gün her saat, sür'atle iyiliğe, aydınlıklara doğru koşuyor, takdîr budur..
İnançta, ibâdette, teknik gelişimlerde dünyânın her yerinde müsbette.. takdîr budur..
İçerde, dışarıda fitne erbâbı küfür, dün de birlikte idi, azınlığa düşmüştür..
Her şey gösteriyor ki, şehîdler ölmemiştir!. torunları hayâtta.. ilâhî takdîr budur...

Yüce Pegamber en büyük İnsan kutlu doğumla binler salâtla anılmaktadır..
Yüce Allahın zikri yanında hemen ta'kîben O Güzel İsim anılmaktadır..
Allah !.de yeter Yüce Peygamber anılmasa da olur diyenler !.binler yûf !.size !..
Yaz !.emri ile İlâhî Kalem O Güzel İsmi birlikte yazdı..anılmaktadır...

Hayâtta iken âdem oğlundan ümîd kesilmez,ölmeden önce tevbekâr olma imîdi vardır..
Bilen kişiler uyarmalıdır,uyarıların Hak rızâsına uygun olması gerçeği vardır..
Bir kez değil de bin kez uyardın,nasîbsiz ise fayda vermiyor ümîdler bitti..Filânlar gibi !..
Âdemiyyetten kıl kadar olsun nasîb var ise,göz yaşı varsa beklenmelidir..ümîdi vardır...

Ağlayan Ya'kûb, Yûsuf diyârı.. hased ve kuyu, sonra bir köle, aşk ve Züleyhâ..
Hazret-i Mûsâ deryâyı geçti, ayni deryâda Firavn boğuldu!. unutulmaz haa!..
Mürsî gelince dayanamadı.. Sîsî mi nedir yeni bir îcâd küfr ü inâdî..
Amerikalı, Avrupalısı!. Âlem-i İslâm uykuda sanma!. Nîl-i mübârek coşkun akar haaa!...

Hergün birazcık daha eskiyen dünyâdayız,zarardayız,kârdayız ,gidiş sonsuza doğru..
Zikri,fikri güzeller kirlenmeden yürüyor,kirlileri seyreyle..Nâr-ı Cahîme doğru..
Hergün yeni bir düzen,yalan,tezvîr,iftirâ..bun u meslek edinmiş,batakhâneye düşmüş..
''Güzelleri olmasa bu dünyâ neye yarar ?.''kızlar,oğullarımız her ân Cennete doğru...

Peygamberler de insan.. rûhlardaki güzellik, sözlerdeki özellik çehrelerde görülmüş..
Peygamberlerden sonra o çizgide yürüyen evliyâ vü asfiyâ perde perde örülmüş..
Şu geçici dünyâda üç günlük ömr içinde nerelere uğrasak, hangi çizgide kalsak?..
Allah'a giden yolda Peygamber çizgisinde gençliğimiz geliyor!. örülmüş ve görülmüş...

Attığın her adımda,verdiğin her kararda meşrûiyyeti gözet,Hak rızâsını ara..
Yalanları süsleyen belli kanallardaki o yüzsüzler bellidir,gerçek dostları ara
Darda kaldığın zaman gülenlerle değil haa!.bilenle istişâre önemlidir, sünnettir
Defter-i âmâlimiz bir ömür kirlenmeden Hak Yolda yürüyelim !.Hakkı, gerçeği ara...

Kirli dilliler, iftirâcılar, muhâtabını kirletemedi, kendi kirlendi..
Öyle âdîce kirli cümleler kullandılar ki, kendine döndü, kendi kirlendi..
Şehîdler Yurdu Anavatanı kirli yıllara döndürmek için son çırpınıştır..
Hak sillesidir o kirlilere!. kendi kazdığı çukurda kaldı, kendi kirlendi...

Varsa asâletinde bir güzellik kurtarır, tevbe kapısı açık..
Önce yaptıklarından nâdim olabildiyse ümîd var, kapı açık..
Bin kez uyarılmıştı, iblîse pes dedirtti.. şeytândan beter azgın..
Kök çürük dallar çürük, pazarlanan mal çürük.. açtığı kapı açık...

Beden ile rûh iç içe yaşar, her ikisi de bakımlı ise safâlı yürür..
Beden bakımlı ne isterse var, ânında hazır, rûhu ise aç, cefâlı yürür..
Lekesiz îmân, riyâsız amel hayr'a hizmette varsa mesâî en mutlu hayât..
Bu ölçüleri koruyanları ba'zan görürsün çehrelerde nûr.. Cennete yürür...

Osmanlı torunları öyle bir tokat ile O Târihî silleyi vurduki ensesine,,
Çanakkalenin rûhu bir asır sonrasında yamukların kirlenmiş sesine, ensesine!..
Ajan sözcüğü azdır, haricî gavurların köleleri denilse eksiktir tanıtımda!..
Yedi kat gökte değil!. yerin en esfeline bir sille yedi gitti O Sakar Deresine...

Kirliyi dillendirip vaktini zâyî'etme!. artık anlaşılmıştır, müsbetle yürüyelim..
Vakti nakid bilelim, aydınlıklara doğru Milletçe yürüyelim, sür'atle yürüyelim!..
Kat'etmemiz gereken engin mesâfeler var yiğitlerimiz yolda, durmak,oyalanmak yok!..
Kirli kanalları sil!. baharla yenilendik, bülbül sesleri dinle!. birlikte yürüyelim...

Yüce Allahın desteğin almış müsbet gidişler dağları aştı, hedefler belli..
Yürekler coşkun, teslîmiyyet tam, madde ve ma'nâ birlikte yürür hedefler belli!..
Şehîdler Yurdu Cennet Vatanım dünyâya rehber.. her gün her saat zirvelerdedir!..
Küfür ve isyân tek vücûd yürür, kirâlıklar da gün yüzündedir, hîleler belli...

Gerçek mü'minin yüce Allaha teslîmiyyeti tamdır, eksilmez..
Bollukta tamdır, darlıkta tamdır, her hâl ü kârda tamdır eksilmez..
Peygamberini rehber bilmiştir, Onun izinde cümle melekler yardımcısıdır!..
Binbir iftirâ, tertip ve düzen vız gelir ona teslîmiyyeti tamdır eksilmez...

Bir mü'min düşün, cum'aya erdi, önce teheccüd, sabah namazı.. huzûrla kıldı..
Her cum'a günü sûretü'l-kehfi ihmâl etmedi okur bulundu cum'ayı kıldı..
Maddî-ma'nevî muntazam hayât.. bir ömür sürdü, emniyyettedir, huzûr ondadır..
Yaşlısı genci bir millet düşün hak yolda yürür.. her hayrı buldu, cennete erdi...

Yapmak için değil de,yıkmak için yollarda bahaneler bulundu, kin ve intikam dolu..
Yükselen Memleketim kıskandırdı cihânı, yerli yamuklarda da, kin ve intikam dolu..
Devlet-i Aliyyeyi dış düşmanlar yıkmadı!. dâhildeki sisiler baş rolleri paylaştı..
İstiklâl Marşimizi Âkifim bir kez yazdı!. Asîl Gençlik uyandı!. Milletim aşkla dolu...

Meyhâne cemâati câmi cemâatine seçimlerle yaklaştı, ifâdeler pek şirin..
Cenâze namazını karşıdan seyrederdi, babası olsa bile.. bu günlerde pek şirin..
Menemen, Konya ile Şeyh Saîd ve Dersimler.. Dîni silmek içindi, neler gördü bu Millet!..
İçinde o zihniyyet, dışında rey hevesi.. riyâkârlıkta önde, görüntüler pek şirin...

Uzakta durma!. Yüce Allaha secde et yaklaş, zikr u tesbîhât, hizmetle yaklaş..
Zemm ü gıybetler, her türlü fesât, sinsi plânlar kirletti seni, artık uzaklaş!..
Kendi günâhın yetmemiş gibi, sapıttıkların, şeytân misâli kandırdıkların?!..
Cân tende iken, binbir uyarı bir tokat gibi ensende iken beri gel yaklaş...

Belli hedefleri var, âyet,hadîs okuyor, ters yollarda yürüyor..
En hassâs dönemlerde yamuklarla berâber, daha yamuk yürüyor..
Kimlere yaranacak, kimlerden âferînler, alkış talepleri var?!..
Nefse ve şeytânlara esîr olan var amma, asîl gençlik geliyor...

Edeb hayâ duygusu kadında ve erkekte inançla ilgilidir..
İnançta, ibâdette Hakka yakın kişiler edebte en öndedir..
Edeb ile hayâyı silmek için uğraşan edebsizleri gördük..
Edeb, hayâdan mahrûm, yüzü kızarmayanlar çok çok gerilerdedir...

Teşhîs tamamdır, marazlar belli, Ser-Tabîb yolda..
Kalb atışları biraz yükseldi, Ser-Tabîb yolda..
Öyle marazlar var ki âlemde, tedâvîsi yok..
Şifâlı eller koştu ulaştı, sağlık yolunda...

Helâl kazançta şifâ bulursun. Derde devâdır, kalbe safâdır..
Yediği harâm, giydiği harâm, gözü harâmda, binbir belâdır..
Kirlendikleri yetmemiş gibi kirli dilliler mikrop saçıyor!..
Harâm-zâdeler hayli azaldı, gençlik uyandı!. müjdeler vardır...a