KASİDETÜ'S-SIDDÎK

 

Lutfunu ver ya İlâhi azığım az pek kalîl!..
Sıdk ile müflis gelir dâim kapına yâ Celil!..

***

Zenbi çoktur mağfiret kıl hep günahlardan O’nu,
Şübhesiz O bir garibdir müznib ü abd-i zelil…

***

Ondan isyan bir de nisyân sehve sehv ekler hemân,
Senden ihsân üzre ihsân sonra vermektir cezil…

***

Suçlarım kumlar misâlidir benim yâ Rab dedi:
Cümle isyânım bağışla yarlığayıp kıl cemil…

***

Nola kim hâlim ilâhî yok sana lâyık amel,
Sû-i a’mâlim çok amma zâd ü taatim kalîl…

***

Âfiyet ver her marazdan hâcetim ancak sana!.
Hastadır kalbim derûnum, Sen ki Şâfi ben alîl..

***

Nârıma “berd ü selâm ol” emr u fermânın buyur!.
Âteşine “sön”! buyurdun söndü ol Nâr-ı Halîl...

***

Sen ki Şâfî sen ki Kâfî sen ki cümle işlerde Muîn,
Sen ki Rabbim sen yetersin sen bana en hoş vekîl..

***

Hîbe eyle kenz-i fazlın sen ki Vehhâb ü Kerim!..
Diyemem gönlümde gizli.. ver de ol yâ Rab delîl…

***

Lutf edip mülk-i kebir’i korkulardan sen koru!..
Rabbimiz sen hâkim oldukça mübaşir Cebraîl..

***

Nerde Mûsâ, nerde îsâ, nerde Yahyâ, nerde Nûh!
Sen ki ey Sıddîk-ı âsî tevbe et Mevlâ Celîl…

***

  Tercüme: İlhan ARMUTÇUOĞLU


Hayatı - Sohbetleri - Şiirleri - Tercümeleri - Fotoğraflar - Ana Sayfa
www.ilhanarmutcuoglu.com © 2010

Ana Sayfa > Tercümeleri > Kasidetü's-Sıddîk