İLHAN EFENDİ'DEN CUM'A MESAJLARI

İstanbula gelince ilk gönlüme düşendir Ebâ Eyyûb Ensârî,Akşemseddîn,Fâtihler..
Nice Evliyâullah,Osmanlı Asfiyâsı Bunca Meşâyıhı say ve Es'ad Erbîlîler..
Feyz aldığım Üstâdım Erenköyde yaşardı..Sultantepede Sâhib-Vefâ gönüllerdedir..
Yakın târihte idi Türkiyeyi yeniden aydınlatan O İsim..yâni Recep Tayyipler...

Es'ad ü İhvân-ı Dîne sabrı öğretti Hudâ..
Evliyânın Çizgisinden etmedi Mevlâm cüdâ..
Hazret-i Mahmud Sâmî Asrının ber-cestesi..
Sâhib-Vefâdan haberdir Osman Veliy-yi Pür-hayâ...

Abdülhamid Hân yerli Hâinler,kökler dışarda satılmışların ihânetiyle bir nevî darbe..Tahttan inmiştir..
Maddî-mânevî bütün hizmetler Hicâza kadar demiryolları otuzüç yıllık Onun Devrinde devrede idi..vedâ etmiştir..
Onun Devrinde toprak kaybı yok..eski ismiyle Maârif Mekteb dünyâ çapında zirvelerdedir..nerde O Yıllar !..
Mekânın Cennet öyle umarız..Yerli Hâinler,Satılmışların ihânetiyle Osmanlı Ecdâd neler yaşadı..bir nevî darbe Tahttan inmiştir...

Mü'min olan doğruyu mutlaka kabûl eder muhabbetle aşk ile..
Münkir olanlar ise doğruya yanaşmazlar red ile inkâr ile..
Hakka binlerce şükür Hakka kafa tutanlar azınlıkta kaldılar..
Artık Âlem-i İslâm ayni istikamette evet !.lerle şevk ile...

Mart kapıdan baktırır,kazma kürek yaktırır..
Annenin gözü yolda,niyâz,duâ yaptırır..
Oğlum !.araban da yok,yağmur,derken fırtına..
Odun,kömür kalmadı,çer-çöp bulur yaktırır...

Vatan Hâinlerini,İslâm düşmanlarını Milletçe tâkibteyiz..Görevliler uyanık,Ordumuz her ân ayık..
Bir plân tutmayınca ikinci üçüncüsü hazırlanır unutma !.dahilî ve hâricî düşmanlar kirli sapık..
Şikâyetler çoğaldı..iftirâlar da arttı..tevbekâr olanları tesbît kolay değildir..ama fırsat vermeli..
Dâhilde ve hâriçte İslâm düşmanlarını Milletçe tâkibteyiz..Görevliler uyanık,Ordumuz artık ayık...

Evet !.diyeceğiz biz deseydi Saâdetçi önceden îlân etse Kılıçtaroğlunu da ve gibileri davete gelir miydi bir düşün..
Hangi çizgilerdesin,kimlerle berâbersin İslâmî hedeflerin neresinde nerdesin ?.vakit henüz geçmedi..insâf eyle bir düşün..
Mücâhid Erbakanın kemikleri sızladı..kimlerlesin nerdesin !.on yılda bir darbeler,kirli hapishâneler..ne çabuk unuttunuz..
Evet !.diyeceğiz biz deseydi Saadetçi önceden îlân etse Kılıçtaroğlunu da ve gibileri dâvete gelir miydi bir düşün...

Başlar sağlam olunca ayaklar da sağlamdır..Artık Anadolumda Baş sağlam,ayak sağlam..
Beştepeye yöneldik,içki kadehlerinden Çankayadan kurtulduk..Artık Anadolumda Baş sağlam ayak sağlam..
Şehidler Yurdumuzda bütün Dünyâyâ örnek Âlem-i İslâma rehber müsbet gelişmeler var..
Başlar sağlam olunca Gençliğimiz sağlamdır..artık Anadolumda Baş sağlam ayak sağlam...

Nefsine uyan şeytanlar ile arkadaş olur,şeytan sevinir..
Yüce Allahın emrine uyan Hakka kul olur ruhlar sevinir..
Müslimanlığı hiç kimselere bırakmayanlar yandaş olmuşlar !.Münkirler ile !..
Yanıltma Yâ Rab !.nefse uydurma,nefse uyarsam İblîs sevinir...

Yaşayan yaşlılarla,Târih bilen Yiğitler Osmanlıyı özledi..Güneyde Yemen idi,Kuzey sınır Rusyadır..
Doğuda Türkistandan Batıda Roma hedef !.Afrikanın kuzeyi Mısır,Tunus,Cezâyir..bil Âlem-i İslâmdır..
Hiç şübhe edilmesin Hıristiyan Alemi artık ihtiyârladı..hayâtta olanları sâdece madde diyor..
Mâneviyyât İslâmdır..mâneviyyât olmazsa hedef meyhânelerdir..insanlıkta tahrîbât..Âtî evet İslâmdır !...

Muhâliflerin çılgıncasına koşturmaları,Müsbet Gidişin başarıları,duruşlarıdır..
Hiç usanmadan tatlı dillerle,güler yüzlerle Halkın Diliyle yaklaşımları,duruşlarıdır..
Meclis dillendi..detaylariyle Anayasamız kısmen de olsa aydınlıklarda,hedeflerdedir..
Muhâliflerin Ayni Çizgide koşturmaları Müsbet Gidişin başarıları,duruşlarıdır...

Mü'minlere ölüm yok,kabir dinlenme yeri..
Evliyâ Türbeleri evet !.dinlenme yeri..
Birinci Sûr üflendi,Kur'ânda târîfi var..
İkinci Sûr ve Cennet,Ebedî Safâ yeri...

Duâlar ilticâlar kalblerin atışında..dikkat !.iki heceli ..uyurken,uyanıkken kalbin her atışında..
Bu şuûra erdiren Yüce Allahımıza sayısız hamd edenler bir ömür Hak Çizgide..hayâtın akışında..
İnansın inanmasın kalblerin her atışı iki heceli ama,inananlar kazandı..bir ömür Allah !.dedi melekler kaydediyor..
Ergenlikle başlasa,bir ömür devâm etse..ilk Cenneti dünyâda,sonsuzluk Âhirette..kalblerin atışında...

Dîne Îmâna karşı olanlar geçmişte kaldı,târihte kaldı..Çehrelerinden gâyet net belli,evet yollarda..
Teşvîk edenler Dîn düşmanları tek tek ayni renk..Millet biliyor kirliliklerle evet !.yollarda..
Uzantıları var mıdır dersen,eksik değiller,mescidlerde yok..meyhânelerde bilmem ne hâne,iftirâlarla..
Şehidler Yurdu Anadolumda aydınlıklar var..İdâreciler ve Kumandanlar aşk ve şevk ile evet !.yollarda...

Kâfir ile mü'minin arasında fark vardır..inancının gereği birisinde namaz var,kâfirlerde namaz yok..
İnânç yok ibâdet yok,kalbî marazlar dersen hepsi mevcût vicdân yok..maddî çıkarlarından başka düşüncesi yok..
Birgün ölüm gelecek,inanmadığı için hiç bir hazırlığı yok..bunların ölümleri,kabirde suâlleri..ilk cehennem başladı..
Önderlerine de bak.. Milletim görüyor da bereket azınlıkta..Gençliğimiz gün be gün müsbet çizgilerdedir..geleceğimiz için artık endîşemiz yok...

Hasedciler huzûr bulmaz..hiç bir derde dermân olmaz..
İblîs ile yoldaş olur,Âdem evlâdı olamaz..
Tevbeye gel !.tevbe eyle !.henüz daha hayâttasın !..
Hasedçiler devâ bulmaz..aslâ insâflı da olmaz...

Mazlûm Milletin lehinde olan tek nokta bile takdîre değer..Yakın Geçmişte neler görmedik,saymaya kalksak bitiremeyiz..
Dîn denilince deliriyordu,yobaz diyordu,bidon kafalı..ne iftirâlar..Elliden Önce neler görmedik,saymaya kalksak bitiremeyiz..
Beştepedeyiz Osmanlı tipi Mescidimiz var..Ka'betüllahta tavâflardadır,Başkanımız var,Başlar secdede..
Yüce Milletim,Gençliğimiz var..EVET !.diyecek..tek nokta bile takdîre değer..yakın geçmişte neler görmedik,saymaya kalksak bitiremeyiz...

Rütbe ayniydi Mekân değişik..Yahûdîlerin Ağlama Duvarında göründü Bir İsim vardı..Millet biliyor..
Rütbe aynidir,Ka'bede gördük Asîl Milletin Genelkurmay Başkanı bu sefer farklı,namazda..Millet görüyor..
Rüyâlarımız gerçek oluyor maddî-mânevî aydınlıklarda..Ecdâdımızın Nurlu Yolunda.. ufuklar hedef..
Yakın Târihin kirlilikleri geçmişte kaldı..her gün her saat ufuklardayız..Sivil ve Asker ayni Çizgide Millet izliyor...

Ka'bede gördüm,Ka'be Kapısı açılmış idi,Ka'be içinde Hanımı ile namazda gördüm..
Medînedeydi..Mihrâb-ı Rasûl Ona açılmış Huzûrda idi..ilticâ Hakka..gayra meyl yoktur..duâda gördüm..
Duâlarına âmîn diyoruz..Dînin emridir,istişâreler devâm ediyor..Evliyâullah destek veriyor istikbâl açık !..
Muhâliflerin her gün her saat gittikçe artan çılgınlıkları müsbet Çizginin bâriz delîli..ilticâ Hakka..gayra meyl yoktur secdede gördüm...

Kirli Yıllardan,kirli dillerden,kirli kanunlar getirenlerden kurtulmak için EVET !.diyoruz..
Garbın Kölesi O Münkirlerin kanunlarından,edeb-erkânı silen soysuzdan kurtulmak için EVET !.diyoruz..
Uyduruk Târih..Köksüz İsimler neler yapmadı Şehidler Yurdu Anadolumda..aydınlıklara bir adım,bir adım daha..
Menderes ölmez !.Özallar diri !.Erbakan burda !.Recep Tayyipler Halkın içinde..Aydınlıklara bir adım,bir adım daha..EVET !.diyoruz...

Anne-babadan gizlice almış,namaz öğrenmiş,Kur'ân öğrenmiş,başını örtmüş..
Âilede yok..Dîne muhâlif..Kızının hâli anne-babayı çılgın etmiş ve O Kız dövülmüş..
Ya terk edersin ve yâ def'olup evden gidersin..anne babadan tehdîdler böyle..
Şehidler Yurdu Anavatanda bunlara fırsat verme Allahım..O Kız dövülmüş...

Endîşe yok artık Anavatanda Rehberlerimiz,İdâreciler Allah Yolunda..her gün her saat aydınlıklarda..
Ahlâksızlığın en küçüğünden en büyüğüne yollar açmıştı O Bildiklerin..Anayurdumuz her gün her saat aydınlıklarda..
Âlem-i İslâm yüz yıldan beri neler çekmişti..Müslimanlarda hatâ yokmuydu ?.elbette vardı..Münâfıkları adam sanmıştı..artık uyandı
Anayasamız EVET !..ler ile aydınlıklara yollar açacak..Şehidler Yurdu Anavatanda Rehberlerimiz,İdâreciler Müsbet Çizgide..her gün her saat aydınlıklarda...

Dileğim o ki,nâçîz Kulunu sev Yâ Rab !.derim..
Cümle Âlemde sevdiklerini sevdirsen derim..
Hakka yan bakan o münkirlerden uzak olayım..
Peygamberimden Sünnet Yolundan ayırma derim...

Ölüm bir kerre..başka ölüm yok..İkinci Sûrun üflenmesiyle bütün ölenler artık diridir..
Sırât,Mîzân var..(sorgusuz geçen Ehl-i Cennet var)..Sekiz tabaka Ehl-i Cennetin sonsuz yeridir..
Fânî dünyayı kavrayamadı..dünyâ hayâtı inkârla geçti..Nâr-ı Cahîmi görünce anlar..eyvâh !.der ama iş işten geçti..
Yüce Allahım duyurmadı mı..Peygamberleri çağırmadı mı ?.ölüm yok artık..cehennemlikler sonsuz ateşte,Ehl-i Cennet te Sekiz Cennette ölmez diridir...

Dünyâ Gavurlarının niyetleri bellidir,plânları bir değil..baktı biri tutmadı,diğerleri devrede..
Rehberleri şeytandır..içki masalarında kararlar alınır da,müsliman uykudaysa Hak darbesi devrede..
İçerdeki Köleler Dış Düşmanlar ne derse emret !.diyor anında..ama bilmedikleri çok çok incelikler var..
Yüce Allahın emri,Evliyânın duâsı,Uyanan Gençliğimiz namaz niyâzlariyle bıkmadan usanmadan ufuklarda..devrede

Devlet Dâireleri kirlerden kirlilerden ayıklandıkça müsbet gelişmeler hızlandı..daha mutlu yıllara..
Kendisini gizleyen münâfıklar devrede..Onlar da belirlendi..adım adım tâkipte..daha mutlu yıllara..
Üçler,Yediler,Kırklar,Hızır,İlyâs bizimle..Şehidlerin ervâhı Âlemi İslâm içre gece gündüz devrede !..
Hukûk aydınlanıyor..Asker secdelerinde..gelişimler hızlandı..daha mutlu yıllara...

Meyhâne açan,bilmem ne hâne..Şehidler Yurdu Anadolumu kirlettiler de çok kirlettiler..
Ne yollar vardı,hava alanı,uçaklarımız,fabrikaları bilen de yoktu,yapan hiç yoktu..evet sildiler..
Maddî-mânevî gelişmelere ağız dolusu hakâretleri hâlâ yapıyor..ne söylense boş..
Binlerce şükür Anadolumda,öyle bir Nesil harekette ki..maddî-mânevî kirliliklere artık dur !.diyor..çok kirlettiler...

İslâm her hâli ile gâyet nettir ve açık..her noktası âşikâr insanlığın lehinde,huzûr var sükûnet var..
İslâmik terör sözü İslâm düşmanlarının uyduruk sözleridir..Dînde ancak ve ancak huzûr var sükûnet var..
Silmeğe çalıştılar çok tahrîbât oluştu..Yerli Münkirler ile Dünyâ Gâvurlarının plânları bitmiyor..O Zehirli Okları kendilerine döndü !..
Kur'ân Her Âyetiyle gâyet nettir mânâlı..dünyâ âhiret için Huzûr ve Cennet Yolu..insanlığın lehinde barış var sükûnet var...

Önce îkaz var..uyarılar var..Hakka dâvet var..
Kulak asmadı,küfrün içinde..O Hâinler var..
Gönlünde îmân dilinde Kur'ân olan Yiğitler,,
Ayık uyanık..gereği vardır,icrââtı var...

Melek,şeytan ve insan..görüntüler ayrıdır,melek-sîmâ insan var,görüntü insan ama şeytandan beterleri her yerde görmek mümkün..
Milletin Meclisinde yaşanan çirkinlikler nerelere varmış ta kirlilerin bir kısmı yeni görüntülerde..Mecliste görmek mümkün..
Bereket ki inançsız,Hakka isyân edenler azınlıkta kaldılar..Beklenen Günler geldi !.hem madde hem mânâda Şehidler Yurdu artık O Aydınlık Yoldadır..
Sür'at zamânı geldi..bir asır oyalandık yeter artık diyoruz !..Melek-sîmâ İnsan var,görüntü insan ama şeytandan beterleri her yerde görmek mümkün...

Âlem-i İslâm geçmiş yıllardan daha iyiye müsbete doğru gitmek yolunda..ekseriyyetle halk müsliman da idâreciler tâyinle geldi..
Osmanlı bitti,dünyâ düzeni silindi gitti..Cümle Gâvurlar kendilerine köleler buldu..Anadolumda geçmiş yıllarda İdâreciler tâyinle geldi..
Recep Tayyipler,Başbakan,Bakan,Vâlilerimiz,idâreciler yakın târihte ancak göründü..Kıbleye dönük O Çehreleri rûyâda görsek rûyâ der idik..
Rehber Türkiye..Âlem-i İslâm uyanmaktadır..geri dönüş yok !.Irak,Sûriye,derken Mısırda uyanışlar var..tâyinle gelen geldiği yere !.toparlanmanın zamânı geldi...

Yakın târihlerimiz Dîne muhâlefetle âdetâ kuşatıldı..Genelkurmay Başkanı Seçilmiş Başbakana hem de sesli tehdîler yağdırırdı yaşadık..
On yılda bir darbeler..Şehid Askerlerimiz Hakka uğurlanırken hıristiyan besteler çalınır da giderdi,Tekbirler yasak idi..hep bunları yaşadık..
Hakka gerçek kul olan Cumhurbaşkanımız var,Başbakan,Genelkurmay Hulûsi Akarlar var..Yüce Allahın lutfu..İstikbâl aydınlıktır..
Artık geri dönüş yok !.Rehber Anadolumuz Cümle Âlem-i İslâm ittifâka girmiştir..Yeni Anayasamız sandıktan çıkacaktır..Ak Yıllar yaşanacak !..Kirli Asır yaşadık...

Bir mü'minin îmânı ne kadar güçlü ise,kalb Hakka yakın ise, düşmanlara haykıran O Asîl Cesâreti o nisbette güçlüdür..
Hakka isyândan korkar..putberestler münkirler vız gelir tırıs gider..dünyâ gavurlarına tek başına haykırır..o nisbette güçlüdür..
Örnek,Beşer olarak ve Peygamber olarak En Başta Rasûlüllah,sonra evliyâ gelir,Hızır İlyâslar gelir..Ordumuzun rûhu bu !.ana karakteri bu !..
Îmânımız ne kadar güçlü ise güçlüyüz..Önderlerimiz güçlü !.îmânlı Gençlik güçlü !.gönüller Hakka yakın !.düşmanlara haykıran O Asiller Cesurlar o nisbette güçlüdür...

Hılâfeti kaldırırken,dünyânın Müslimanları Başsız kalırken Münkirler !.Millete mi sordunuz da sandıklara gitmiştiniz !?..
Meşîhati kaldırırken,Dîn gericiliktir derken,en az onbin Ulemâyı îdâm ederken Cânîler !.Millete mi sordunuz da sandıklara gitmiştiniz
Milletin O Meclisinde bilinen gerçek yüzünüz bütün detaylarınızla ap âşiķâr göründü de dikdatörler kimler imiş..eksiğiniz hiç kalmadı..
Dünya İslâm Birliğini Yerli Münkirler İçerde,Dış Düşmanlar bir tarafta..silmiştiniz bir asırdır..yeniden kurulacaktır !.Millete mi sordunuz da,sandıklara gitmiştiniz !?..

Meclis Milletin sesi,Millet Meclisin sesi..ayan beyan bellidir tahminlerin üstünde Anayasa sandıkta..
Zırıltılar olsa da,ayak ısıranları,burun kıranları da Millet tâkîb ediyor..tahminlerin üstünde Anayasa sandıkta..
İki aylık müddet var bütün detaylariyle gündemde tutulacak,feryadları arttıkça O Muhâliflerin de Milletin evet !.oyu daha da artacaktır
İnsanca yaşamanın,beklenen gerçeklerin gönüllerdedir sesi !.ayan beyan bellidir tahminlerin üstünde Anayasa sandıkta...

Memleketin hayrına maddî veyâ mânevi bir işe başladın da şeytanlar bir taraftan Şeytanlardan Beterler cirit atıyorlarsa..
Dilleri bir taraftan kalemleri bir yandan hücûmlarda iseler,mutlaka hayr vardır..gece gündüz devâm et..Şeytanlardan Beterler cirit atıyorlarsa..
Rahmetli Özallar da,O Çizgide Yiğitler gece gündüz durmadı,derken Tayyiplerimiz bu günleri gösterdi..Lutf u İlâhî budur !..
Şehid Menderesimiz,Merhûm Erbakanımız Dünyâ İslâm Birliği yolunda idiler de on yılda bir darbeler..devâm aydınlıklara.. Şeytanlardan Beterler cirit atıyorlarsa...

Temel mes'elerde kararlar müsbet yolda gelişince şükr eyle..tâkîben teferruât hal yolunda gelişir..
Meclisin Kürsüsünü yıkanlar teker teker damgalandı Milletçe..tâkîben teferruât müsbet yolda gelişir..
Milletin Şahdamarı,Gençliğin asâleti kirlendi de kirlendi..kirlilere fırsat yok !.gavurlara elvedâ !.asâlet yolundayız..
Milletin karârını sandıkta göreceğiz..kirli isimleri de evet göstereceğiz !.ak pâk ufuklardayız daha neler gelişir...

Kâfir,münâfıklara Azrâilin eliyle ilk darbe geldiğinde anlar inkâr ne imiş..artık geri dönüş yok !..
Münâfıkların Başı,Onunla yürüyenler,ilk darbe geldiğinde anlar inkâr ne imiş..ama geri dönüş yok !..
Nasipsiz olanlara,veled-i zinâlara uyarılar olsa da zerre te'sîr etmiyor..Cehennem Yolundalar..
Yerli Münâfıklara,hâricî gavurlara Azrâilin eliyle ilk darbe geldiğinde anlar inkâr ne imiş..artık geri dönüş yok...

Âdem Aleyhi's-selam ilk insan ilk Peygamber..topraktan yaratıldı hamurunda var idi her renk Âdem evlâdı..
Beyaz,siyâh,sarışın..topraktaki her rengi devr-i Âdemden beri görürsün yeryüzünde her renk Âdem evlâdı..
Renge göre üstün ırk Dînimizde aslâ yok..Bilâl-i Habeşîler,Selmân-ı Fârisîler ve emsâli Ashâbı unutmak mümkün değil !..
Cumhûrun Başkanını Siyâhî Müslimanlar,aşkla muhabbet ile nasıl karşıladılar..esâs olan inançtır,rûhî güzelliklerdir..cümle Âdem evlâdı...

Kişi kim olduğunu bilmek isterse eğer,gönlünde taşıdığı isimlere bir baksın..
Mecnûnlara bir baksın,Leylâlara bir baksın,Ferhâd ile Şîrîne âşıklara bir baksın..
Yüce Allaha kulluk aşk-ı İlâhî var mı ?.Peygambere ümmetlik aman ihmâle gelmez..mîzânda tartılalım !..
Gâyet açık ve nettir..kim olduğun bellidir..kim olduğunu şeksiz öğrenmek isteyenler sevdiklerine baksın...

Amerikanın Yeni Başkanı İncîle bastı yemin eyledi görev başında..gerici değil..lâyıkı ile bir Başkan olur..
Bizimkiler de Kur'âna bassa işe başlarken yemin eylese..sizce ne olur ?.gerici midir bizce ne olur ?..
Birgün gelecek..cümle münkirler feryâd eylese,Hakkı inkârda müşterek olsa,Şehidler Yurdu Anadolumda İnançlı Gençlik gâlip gelecek..
Amerikanın Yeni Başkanı İncîle bastı yemîn eyledi..gerici midir ?.kendi Milleti feryâd etmedi..bir gün gelir de Kur'âna göre yemîn ederler bir Başkan olur...

Hak Çizgide yürüyen,Mutlu Anadoluma mutlu yıllar geliyor..hem madde hem mânâda..hem de sür'at geliyor..
İnsanca yürümenin,adâleti bilmenin,teâlî terakkîye mânâ ufuklarına yükselmenin zamânı müjdelerle geliyor..
Vekil ayaklarını ısıran,burun kıran sözde vekillere bak..sabrı bilen Milletim,İnançlı Gençliğimiz olanlardan haberdâr !..
İleri merhalede daha güzellikler var..Şehidler Diyârına mutlu yıllar geliyor..teknik gelişmelerde hem de sür'at geliyor...

Dünyâyı îmâr inançla olur,her nefes ömrü Hakkın Yolunda kullanmak ile,dostlukla olur..
Günlük hayâtta fazla uykuya vakit ayırma !.maddî-mânevî hizmetle olur..kullukla olur..
Boş geçen günler,boş geçen aylar..zâyiât dersen işte ancak bu !.Hakka bin şükür uyandı Gençlik..
Başlangıcı var sonu olmayan Cennet Hayâtı..fânî dünyâda yakalanır da kullukla olur...

Dünyânın saltanatı cümle zenginlikleri,Cennetin ilk tabaka,merhalesine göre tamâmiyle bir hiçtir..
Dünyânın en ilerde sıkıntılarını say,Cehennemin en hafif yerine göre var ya..tamâmiyle bir hiçtir..
Ancak bu muhâsebe inananlara göre tefekkür ve tedbirdir..unutma ki bir zaman bu takdirler gelecek..
Ehl-i Cennet için de bir kez Cemâlüllaha nâil olmak ta var ya..Sekiz Cennet nîmeti Ona göre bir hiçtir...

Kātilleri yerine hemen darağacına,arkasından çukura..cehennem çukuruna yuvarlamak gerekir..
Ömür boyu hapisler..milyonlar masrafları..belki af çıkar bekle..bu kirliliğe hemen nokta koymak gerekir..
Artık İslâm Âlemi yetişen gençliğimiz İslâmca yaşamalı..o kātiller köleler îdâmları görmeli !..
Bir Devr-i Osmânîye Hılâfetin kalktığı başsız İslâm Âlemi..Türkiyenin hâline bâk ta son noktaları hemen koymak gerekir...

Kirli kalblerden kurtulmak için,kirli dillerden bıktık,usandık.. kirli kalemler yazmasın diye Anayasamız aydınlıklarda..
Bir bölümünü bu merhalede aydınlatalım..müsbet çizgide her dem yoldayız..Anayasamız aydınlıklarda..
Yüz yıldan beri gavur kökenli kanunlar ile kirletildik te ne hayâ kaldı ne edeb erkân..yeter diyoruz !..
Kirli kalblerden kurtulmak için..kirli dillerden kurtulmak için..kirli kalemler yazmasın diye kanunlarımız aydınlıklarda...

Ömürler çok kısadır..kısa ömre sığacak yapılacak işler çok..
Mânevî hizmetleri aksatmadan yürüsek görülecek işler çok..
Emr-i İlâhîyi al !.Tarîkat ve Hakîkat,Ma'rifet hedeflerde..
Geçmişi tâmîr için kısa ömre sığacak yapılacak işler çok...

Yerli gâvurlardaki tedirginlik daha çok..Gençlik İslâm Yolunda,teknik gelişimlerde sür'atle yürümekte..
Milletin Meclisinde bütün detaylariyle sergilendi bir daha..ayağını ısırmış..kimlerin vekîliymiş !.gâyet net görülmekte..
Dünyâ gâvurlarından her ne kadar destekler gelse de beyhûdedir..Ecdâdın Torunları Gerçek Târîhimizi buldu, yükselişlerde !..
Allah bir Peygamber hak..Tangır tungur ezanlar,yıkılan câmilerle Kur'ân yasakları da Onlara yüzkarası..Asîl Gençlik yollarda uçarak yürümekte...

Rûhlar uzaklaşırsa,İblîs devrede ise nefretler de artarsa çirkin kelimelerle sesler de yükselirmiş..
Milletin Meclisinde Mâsûm Millet hayrına atılan adımlarda muhâlefet Kimlerden ?.gördün Kimlerden imiş..
Meclisin Kürsüsünü yıkanlara yuf !.olsun..Milletin irâdesi hiç şübhe etmeyin ki az kaldı maraz kaldı..temizler bu kirleri..
Dîn ü îmândan uzak,âdî kelimeler var,İblîs devrede ise nefretler de artarsa,hakaretler zirvede..sesler de yükselirmiş...

Yıllar sonra Züleyhâ şöyle bir feryâd ile ulaştı Yûsufuna..sâde bir kulübeden..
Allaha itâatı sebebiyle Köleyi sultan yapan Allahı her türlü noksanlardan tenzîh..ses kulübeden..
Ve Allaha isyânı sebebiyle Sultanı köle yapan Allahı tenzîh..her noksanlardan..
Vatan Millet aşkiyle ve Hakka secdelerle koşan Yiğitlerimiz..köle muâmelesi gördü yakın geçmişte..şimdi ses Yücelerden...

Çift başlı idâreler..benlik var enâniyyet..nefsâniyyet zirvede..vakit isrâfına da şâhid olduk yıllardır..
Adl-i İlâhîye bak..Âlemin nizâmına..başlar sağlam olunca endîşe yok yiğidim !.neler çektik yıllardır..
Akl-ı selîm var artık..Hakka yönelişler var..Yönler Kıbleye dönük..münkirlere fırsat yok !..
Hayât bir tecrübedir..meyhâne,kumarhâne..gibilerini sildik..adâlet var sür'at var..neler çektik yıllardır...

Kudretüllahı görmek inananlara mahsûs..lekesiz îmân gerek gören kalb gözleri ve riyâsız ibâdetler..
Kar olur,dolu olur,buz olur buhar olur..herbir kar tâneleri ayrı şekille iner..görmek ve firâsetler..
Rahmet,sular olmazsa hayât bitmiş demektir..insan,hayvan,nebâtlar su ile hayât bulur..halk Edeni unutma !..
Yüce Kudreti görmek, Ona kul olabilmek..herkese nasîp değil..lekesiz îmân gerek,gören kalb gözleriyle riyâsız ibâdetler...

Onbeş Yıldır tatbîkât hem madde hem mânâda Mâsûm Millet lehinde olduğu görüldü de şimdi sür'at peşinde..
Başkanlık Sistemiyle artık oyalanmak yok..Mâsûm Millet lehinde sür'ate ihtiyâç var..şimdi sür'at peşinde..
Geçmişin köleleri gavur kanunlarını,her tür ahlaksızlığı bir asırdır yürüttü..Onlara dur !.demenin zamanı ancak geldi !..
Muhâlifler cinnette..Yiğitlerle birlikte artık oyalanmak yok !.artık dünyâ nizâmı gerçekler yolundadır..evet sür'at peşinde...

Diyânet teşkîlâtı.. verimli mesâîler,müsbet çalışmalar var..En başta Başkanımız örnektir,yol gösterir..
İmamlık önderliktir..önce yeterli ilim,ilmiyle âmil olmak, cemâate muhabbet..hedefleri gösterir..
Ezân-ı Muhammedî ses ve makamlar ister..mihrâb da da teleffuz,üstün kırâat şarttır..gel !.desin cemaate..
Abdest mahallerinin temizliğine dikkat !.müsbet çalışmalar var..İmam,Müezzinler de örnektir yol gösterir...

Lozanı,Sevri dünyâ çapında düşmanlarımız her kelimesi, her noktasını hazırladılar..Bizimkilere imzâsı kaldı..
İmzâ Koyanlar Ecdâdımıza saygısızlıkta had safhadaydı..detaylariyle açıklanacak..sabret az kaldı..
Vicdân ve irfân kalblerde îmân dilde Kur'anla alâkalıdır..kökler bozuksa Kıbleye dönmez..ezan sesinden çok çok rahatsız..
Lozanı,Sevri kurtuluş gibi gösterenlerde O İsimlerde..Garba kölelik had safhadadır..geçmişimizde kirli İsimler imzâlar kaldı...

Küffâra karşı mücâdelemiz Tayyipler ile Hakka yönelen Kumandanlarım,Yiğitlerimle ancak başladı..
Yıllardan beri Şark İllerinde dökülen kanlar..Ordumuzdaki Hâinler ile p.k.k.lılar kolkola imiş..ve anlaşıldı..
Son noktaları yerli yerince noktalamadan asla durmak yok !.Milletçe karar Hakka yöneliş Bu Çizgidedir..
Gerek Dâhilde,gerek münâfık Müttefiklerde hâinler belli..teşhîsler tamam..mücâdelemiz Yiğitlerimle ancak başladı...

Hayvanlar gibi yaşayamazsak diye korkanlar,O Hâinlere alkış tutuyor..
İçte ve dışta plânlar yapan Hainler var ya..hepsi tesbitli..alkış tutuyor..
Vatan evlâdı Şehidlerimiz Hakka yürüyor..Mekân Cennettir..Gençlik Bu Yolda sonuna kadar..
Merkez Türkiye Alem-i İslâm yek-vücûd oldu..o hâinlere meydan okuyor...

Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü cümle âlem birleşse gene de yapamazlar..
Şeytan aleyhi'l-lâ'ne o kadar sevinir ki..onun hedefi budur,ne şerler yaptırırlar..
Bir insanın kendine en büyük hıyâneti,Hakkı inkâr etmektir..daha büyüğü yoktur..
Gerçek İnancımızdan ayırma Ya Rab !.bizi Allahım da korursa dünyâ küfrü birleşse hiç bir şey yapamazlar...

''Ne senden rükû' ne benden kıyâm..
Selâmün aleyküm aleyküm selâm''
Ecdâdımız bu,Târîhimiz bu !..
Karşılaştıkça kelâmımız bu...

Şerefsizler,dinsizler Âlem-i İslâm içre, Mutlu Anadolumda akla hayâle gelmez neler yaptılar neler..
Yavaş yavaş ta olsa Başta Anayurdumda tâmîrât başladı da..şeytandan beterlerde ne plânlar herzeler..
Allaha kul olana öyle yardımlar gelir,inâyet ulaşır ki..O Maskaralar var ya,beyinleri durur da,dilleri de lâl olur..
Küfür tek millet oldu..Başta Anayurdumuz Âlem-i İslâm artık birlikteyiz bin şükür..ömrü olan görecek..ne mutluluklar neler...

Rahmânî akıl,şeytânî akıl..Devr-i Âdemden beri mevcuttur..Allah yolunda yürüyenler var,şeytâna esir köleler gördük..
Rahmânî aklın gâlip olduğu devirler vardır,şeytânî aklın gâlip geldiği devirler vardır..Şeytânî aklın geçen Asrını yaşadık,gördük..
Şehidler Yurdu Anadolumda Rahmânî akıl gâlip gelince seytânî akıl tam bir cinnette..her gün her saat yeni plânlar gündemde mevcût
Allah Yolunda haykıran Gençlik yeniden doğdu..Yerli Gavurlar,dışardakiler,tam bir cinnette..Rahmânî akıl artık bizimle..göründü.. gördük...

Yüce Allah dünyâyı,Cenneti,Cehennemi boşuna halk etmedi Kudretini gösterdi..
Binlerle Peygamberi ve yüzdört Kitabını yanlış yapmayın diye ikrâm etti gönderdi..
Yere bak göklere bak !.Kudretüllahı seyret !.seni insan yarattı hayvânâttan farkını anla da Hakka kul ol !..
Hayât hiç beklemezken bir gün sona erecek..ya insan olamadın,hayvânâttan betersen ?.Allah Kitap gönderdi,Rasûllerle bildirdi...

Bu gecenin şerlerine,şerlisine uymayana müjdeler !..
Garba dönük çehrelerden yüz çeviren yiğitlere müjdeler !..
Îkâzlara kulak veren,vicdânları henüz diri genç neslimiz uyansın..
Hem madde hem mânâlarda Garba küsen yiğitlere müjdeler !...

Şehid Menderesimiz yedi İlde İmam-Hatipleri açmıştı da öğretmenler değişik..elbet Dindârları var,dinsizleri var idi..
Askerlik dersi de var..öğretmenim !.her akşam Ordu Evi yanından geçer iken içki kokuları,danslar,cazlar..dedim,geliyor idi..
Köpürdü Binbaşımız..bir kahbe kurşun ile ne zaman ölüm gelir ?.dünyânın tadını da çıkarmadan gidersek yazık olmaz mı bize..
Bir O Günlerimize bir de bu günlere bak..Genelkurmay Başkanım Peygamber Ocağında İnançlara aykırı yılbaşı da ne imiş..haykırdı ve söyledi...

Muharremde yaşadık şimdiki bizim değil..
Adını bile anma..yılbaşı bizim değil..
Gökyüzünde seyr eden nazlı aylar bizimdir..
Aslımıza dönelim kirliler bizim değil...

Elliden önce mühim yerlere öyle isimler verilmiştir ki..Bu Millet ile hiç alâkası yok..silinecektir !..
Uydurma târih açıklanacak !.delilleriyle Gençliğimize duyurulacak..Kirli İsimler silinecektir !..
Şehidler Yurdu Anadoluma inançlariyle,şehâdetiyle hizmet edenler bilinmektedir !.Onlar konacak !..
Kökleri bozuk,Şerefsizlerden kurtulma vakti geldi geçiyor !.Bu Millet ile alâkasızlar silinecektir...

Dünyâda Âhirette Hakka yakın olmanın usûlleri var imiş..önce lekesiz îmân,riyâsız ibâdetler,hizmetler ömür boyu..
Sağlıklı yıllarımız,gençlik enerjik safha..önce bu inceliği kavramak,benimsemek..bi'l-fiil örnek olmak yaşamak ömür boyu..
Cennette tabakât var..Rasûlüllâha komşu,evliyâ makamları..işte bu güzellikler üç günlük ömr içinde istenirse bulunur !..
İlk Cenneti dünyada,bitmeyen İkincisi Lutf -i İlâhî ile usûlleri var imiş..önce lekesiz îmân,riyâsız ibâdetler,hizmetler ömür boyu...

Göğsünde îmân,bileğinde güç,Vatan sevgisi..Mâneviyyâtın aşkı hem dilde,bütün hücreler Yâ Allah !.diyor..
Karşı cebhede kirâlanmışlar..küfrün inkârın kölelerini,sapık inancın kirlilerini kovaladık bak !.seyret kaçıyor..
Yüz yıldan beri gerek kıyâfet,açık saçıklık,her renk sapıklık, mâneviyâtsız gidişlere son noktayı koyduk..
Maddî mânevî müsbet yoldayız..oğullar kızlar Aşk-ı İlâhî çizgisindeler..hedefler büyük !.Yâ Allah !.diyor...

El Bâb ve civârında gebertilen leşlerin leşleri Avrupaya gidiyorlar..tesbitli..
Ehl-i nifâk durmuyor..eldeki silâhları her renk vâsıtaları Garb kökenli tesbitli..
Avrupa Birliğinin bütün plânlarını geleceğe yönelik pis düşüncelerini zâten biliyorduk ta ,,
Her virajda bir daha,bir daha anlaşıldı..köleler ve silâhları Garb kökenli tesbitli...

İçki,kumar ve zinâ yılbaşında dünyâda Hakka meydan okuyan şeytandan beterlerde had safhada gündemde..
Yüce Allahımızın kudretini bilmeyen,Meryem Annemizin de Hak Emriyle hâmile kaldığına inanmaz..yılbaşında gündemde..
O zinâkârlar var ya..Meryem Anne yapmış ya biz yapsak ne olacak iftirâları ile yılbaşında birlikte..binler yuf münkirlere !..
Yerli Gavurları gör !.Batıya dönenlerde..ne hayâdan bir eser,ne edep ne de erkân kalmadı sıfırlandı..yılbaşında gündemde...

Halkı Müsliman olan milletlerin başı da,yâni idâreciler Müsliman ise eğer..korkma en güçlü biziz..
İslâm Devletlerinin kardeşliği önemli..sınırlar haritada hem bizim hem onların..korkma en güçlü biziz..
Halkı Müslim olup ta idâreci gavursa..işte en büyük belâ..Artık ey Müslimanlar !.toparlanmak zamânı..
Mutlu Anadolumu örnek alın durmayın !.kâfir idâreciler !.defolun başımızdan deyiverin durmayın !.O An en güçlü biziz...

Târih sayfalarını bütün detaylariyle ve gerçek çehresiyle artık arz edeceğiz..
Lozanı da Sevri de..Kimler tâlîmât verdi,Kimlere yaptırıldı..artık arz edeceğiz..
Şehidler Diyârında Yiğit Anadolumda mutlu hayât başladı..yalancıya yer yoktur..
Her adım her saatta gerçeklere dönüş var..ve gerçek çehresiyle artık arz edeceğiz...

İnsanlık için her türlü huzûr maddî-mânevî hayât tarzımız günlük hayâtta..umûmiyyetle Halkımız memnûn Hakka şükür var..
Kökten bozuklar feryâd ediyor..hayvandan beter yaşamak için îtirazların menbaı belli,ne söylense boş..Hakka isyân var..
Gerçek hayâtı yaşamak vardır,yaşatmak vardır..Önderlerimiz,Okullarımız her gün her saat aydınlıklarda..her şeye rağmen hedefler müsbet..
Bir gün gelecek gerçek hayâtı örnekleriyle Hak Çizgisinde gördüklerinde sapkınlarda da eyvâh !.sesleri yükselecektir..toparlanma var...

Hava soğuk olsa da aşk âteşi ısıtır..
En az hezârî olsun aşk âteşi ısıtır..
Hımârî olanından aman uzak duralım !..
Kalbte Aşkullah varsa korkma Rabbim ısıtır...

Karadan gemileri yürüten Ecdâdımız..Torunları devrede..binler vasıtalarla deryâların altından seyr ü sefer başlattı..
Avrasya Tünelinin açılışı yapıldı..kendi mâmullerimiz.. havadan uçaklarla,deniz altı seyirler ve duble yollarımız mesâfeyi kısalttı..
Mevlâmıza niyazlar,ilticâlar dillerde..Dünyâ düşmanlarının plânları bitmez de,beş vakit secdelerde Başlar Başkanlar da var..
Evlâd-ı Fâtihândır..yüz yıl sonra da olsa Torunları devrede..binler vâsıtalarla deryâların altından seyr ü sefer başlattı...

Kalleşçe saldırılar,patlatılan bombalar korkakların işidir,hâinlerin işidir..
Kirâlanmış itlerin,şeytandan beterlerin,cehennemlik piçlerin pisliklerin işidir..
Katillere yön veren onları kullananlar şarkında ve garbında..asıl katil onlardır..
Milletimiz tâkipte..Mü'minler ayni safta..Yiğitce haykırmakta !.Bu da Îmân işidir...

Kur'ân-Sünnet yolunda Gerçek mânâda inanç Ehl-i Sünnet inancı Âlem-i İslâm içre korunabilseydi de Bu Yıllar olmasaydı..
Bir cebhede Mü'minler,karşısında aldanmış,aldatılmış Gâfiller Gûyâ Allah adına yazık çarpışıyorlar..Bu Yıllar olmasaydı..
Osmanlı sonrasında Suûd Topraklarında Vehhâbîlik mi nedir..Gerçek İnancımıza muhâlif beyânları Ka'beden söylüyorlar..
Tâmîrât başlamıştır..Kur'ân-Sünnet yolunda gerçek mânâda inanç Ehl-i Sünnet inancı Âlem-i İslâm içre korunmaktadır artık yanlışlar olmasaydı...

Dünyâ gavurlarının,Dâhilde Yandaşları..şarkında ve garbında tek korkuları budur..İslâmiyyet yeniden geliverirse eğer..
Osmanlının sesi var !.Dünyâ İslâm birliği kuruldu kurulacak..korkuları işte bu !.İslâmiyyet yeniden geliverirse eğer..
Hayvandan bin beterler hayvanca hayatımız bitiverirse diye hepsi birden devrede..kalleşce plânları tutmadı tutmayacak !..
Şehidlerim müjdeler !.Yüce Peygamberimiz karşılıyor Sizleri !.daha dünyada iken ilk Cenneti buldunuz..Mevlâmın takdîridir,bin kez ölmeğe değer...

Karnım acıktı,bir tas çorbam var ekmeğim de var..
Halep ne halde..târîfe sığmaz,açlık zulüm var..
Ecdâdımızın Torunlarının sabrı tükendi Yâ Allah dedik !..
Bütün dünyânın ey Katilleri !.geldiniz amma..göreceğiniz var...

Emr-i İlâhî üzre gerçekleri öğretmek,öğrenmek te dâhildir..nice mânîler vardı,Yüce Mevlâm kurtardı..
Bir Asrın tahrîbâtı hem maddî hem mânevî tahmînlerin üstünde..Gençliğe imdâd geldi Yüce Mevlâm yol açtı..
Bir Yanda Hakkın sesi,Diğer Yanda küffârın,münâfıkların sesi..gâlip olacak hangi cebhedir Ey Milletim !..
Artık zerrece şübhe kalmamıştır dünyâda..Hak Ses Hakkın Yolunda..Gençlik Yâ Allah !.diyor..Ufuklar aydınlandı...

Şehidler Diyârı Anayurdumda duâlar..dâim,Yiğitlerimiz meydanlarda haykırır..Zâlimlere meydan okunur şek ve şübhe yok !..
Dünyâ Gavurlarının verdikleri silâhlar şübhe edilmesin ki,Verenlere dönecek !.Anayurdumdan çıkan gıdâ yardımlarımız ulaşmıştır şübhe yok..
Cübbe ve sarıkları riyâkârca kullanan,Dünyâ Gavurlarının köleleri kayıtlı..maddî yardımlarını hayâsızca veriyor..iyânen Bunlar belli..
Yüce Peygamberimin Mu'cize beyânları nokta nokta bellidir..dâim Yiğitlerimiz meydanlarda haykırır..Zâlimlere meydan okunur şek ve sübhe yok !...

Bir hazar vardır,bir de sefer var..hazar sükûnet,seferde harb var..hâricî düşman,dâhildekiler,kolkola olmuş..
Hedefleri ne ?.İslâmı silmek..geçti O Yıllar !.Şarkından Garba Âlem-i İslâm ittifâktadır..kolkola olmuş..
Küfrün elinde silâh olarak her ne var ise Bizde o da var..ek olarak ta Dîn ü îmânın kükreyen sesi Ak Pâk Yürek var
Ölürsek şehîd kalırsak gâzî..gelecek varsa göreceği var !. Merkez İstsnbul..Âlem-i İslâm kolkola olmuş...

Sünnî çocuk öldüren katillere Hamaney Cennet va'd edecekmiş..
Yavuz Selimler bizde,Torunları da bizde..Îran va'd edecekmiş ?..
Hazret-i Ömer bizde..Torunları da bizde !..az kaldı çok kalmadı !..
Küfr ile sarmaş-dolaş katillere Hamaney Cennet va'd edecekmiş..

Yiğitleri katleden katilleri besleme !.hapishâne dediler..saraylarda besleme !..
Öldüren öldürülür !.dünyânın nizâmını gavurların kanûnu îmâr etmez besleme !..
Osmanlı Ecdâdımız altı asır yönetti..dünyâ huzur bulmuştu..gavur kanunlarını Yerli Gavurlar buldu..
Mâsûmları katleden katilleri besleme !.yan gelip yatıyorlar Cânîleri besleme !...

Yüce Peygamberimin doğum gecesi olan dünyâyı aydınlatan Mevlid Kandili ile şereflenen kazandı..
İnkâr edenler ise dünyâda perîşândır..birgün ölüm gelecek..En âdil Mahkemeyle Sonsuz Ateşte yandı..
Îkâzları dinlemez..nifakta En İlerde Papazlara gider de emrindeyim diyenler..Millet Onları bildi..
Yüce Peygamberimin doğum gecesi olan,dünyâyı aydınlatan Mevlid Kandili ile şereflenen kazandı...

Allaha lâyık kul olabilsem,Peygamberimin izinden gitsem,Sünnet Yolunda yalpalamadan yürüyebilsem..
Ölmeden önce nefsâniyyetten arınabilsem,amel defterim hiç kapanmasa,kalıcı hizmet bırakabilsem..
Başka murâdım,emellerim yok diyebilseydim..yüce Mevlâmız ne gün çağırır,son nefes nerde hangi yaşlarda ?..
Rabîu'l-evvel Onikisini sevdirdi Mevlâm..Peygamberimin izinden gitsem,Sünnet Yolunda hiç usanmadan yürüyebilsem

Mübârek Cum'a bugün bizimle..yarından sonra Pazar geliyor..Namnam Kasrına buyur diyorum..
Rabîu'l-evvel Onikisinde ictimâmız var..Mevlid-i Şerîf,zikr u fikrimiz ikindi ile..Namnam Kasrına buyur diyorum..
Rasúlüllâhın doğum gecesi..daha mübârek bir gece daha halk eylemedi Yüce Mevlâmız..
İhyâ edelim sohbetler ile,zikr u fikr ile..Mevlid-i Şerîf nazmen okunsun..makamlar ile yansın gönüller..Namnam Kasrına buyur diyorum...

Esselâmü aleyküm..İslâmca bir selâmdır,ayni anda duâdır..
Günaydın,tünaydınlar,uydurmaca lâflardır..Dînimize vedâdır..
Kapkara yıllar gördük aslımıza ihânet..Devlet-Millet kaynaştı !..
Gençlik İslâm yolunda..madde-mânâ birlikte..Soysuza elvedâdır...

Yerin altı mı üstü mü iyi ?.hem altı iyi hem üstü iyi..îmân var ise hizmet var ise..
Yerin üstünde saraylardadır..maddî imkânlar,ne isterse var..îmân yok ise ?..
Kabre konması yâni toprağa..lâyık değildir..tâlîmât böyle..Bir Gün gelecek..
Yerin altı mı üstü mü iyi ?.hem altı iyi hem üstü iyi..îmân var ise hizmet var ise...

İki namaz arası insanlığa faydalı düzgün işler yapılsa..gaflete fırsat yasak !.ticârette san'atta..
İlme irfâna hizmet,teknik gelişimlerde en yenileri bulsak..bu geçici hayâtta cümle muâmelâtta..
Dünyânın güzelliği,mâneviyâtla yürür..Kur'ânın Çizgisinde oğulları,kızları edeble yetiştirsek..dünyâ cenneti budur..
Bu yıllara bin şükür..Devlet adamlarımız Gençlerimize örnek..gaflete fırsat yasak !.bu kısacık hayâtta...

Kalbler sağlam olacak,diller zikrullah ile,eller de iş görecek,insanlığa hizmetle..durmak yok yola devâm..
Yüce Kur'ân Çizgisi..Rasûlüllâhın Yolu..yol varsa işte budur..Yiğitler !.davranalım..durmak yok yola devâm..
Meyhâne,kumarhâne,bilmem ne hâneleri açanlara bıraktık..Emr-i İlâhî üzre Gençlerle birlikteyiz..
Akşemseddîn,Fâtihler Hakka yürüdüler de,rûhâniyet bizimle..diller zikrullah ile..durmak yok yola devâm...

Hakka yürüyen Gerçek Dostların Ehl-i Kur'ânın mekânlarını boş bırakmiyor Yüce Mevlâmız..
Gönüller güzel,dilleri güzel,eğitimleri Hak çizgisinde Gençlik geliyor..verdi Mevlâmız..
İslâma karşı harb açsalar da Cümle Münkirler,Şarkından Garba Yâ Allah !.diyen gençlik uyandı..
Hak Dostlarının,Veliyyüllâhın Dervîşânına yollar açıldı..Gerçek Dostların Mekânlarını boş bırakmiyor Yüce Mevlâmız

Namaz kılan kıldıran Cumhurbaşkanı gördü Yüce Millet bin şükür..asırlık zulüm bitti..
Çankayada her akşam kadehler konuşurdu..İslâmı silmek için ne kararlar,fitneler..asırlık zulüm bitti..
Beştepede Milletin Yeni Köşkü tertemiz Millete açık Köşkü..önünde Câmisiyle küfre meydan okuyor..
Hem madde hem mânâda Dünyâ Gavurlarına bir yandan meydan okur,bir yandan da gel !.diyor..gerçekleri gör !.diyor..asırlık zulüm bitti...

Komünist Bölgelerdi..Putinin bakışları..îmân ışıltıları,İslâma yönelişler görülüyor bin şükür..
Hıristiyan Âlemi..onlarda da çok şükür İslâma yönelişler yer yer görülmektedir..Yaratana bin şükür..
Fâtihin Torunları,Akşemseddîn rûhu da gündemde deverânda..Tayyipler ses veriyor..
Peygamber Katilleri !.dünyâda âhirette Cehennem azâbını Allah Size ayırdı..Bu Günleri gösteren Mevlâmıza bin şükür...

Kazançlarımız helâl,mesnedimiz altındır..ateşlere atılsa yanmaz kökü sağlamdır..
Paramızın değeri gün geçtikçe artacak..dolarlar,yürolara vedâlar anlamlıdır..
Osmanlı Torunları Şehidler diyârında tekrâr Önder olacak..dolarlar yürolar da bize muhtâc olacak..
Garbın Mukallidleri,hayrânları telâşta..altınlaşan nakdimiz yanmaz kökü sağlamdır...

Dünyâya geldin..ecel ne zaman ?.gizlemiş Mevlâm..bülûğdan sonra her ân her zaman hazır ol diye..
Nefsine uydun,görevlerini ihmâl eyledin..Adem oğlusun !.Bezm-i Elestte verdiğin söz var..inkâr yok ise ihmâlin niye
Hâsıl-ı kelâm başkalarında hiç suç arama..Devlete karşı, şahsına karşı,Millete karşı,Allaha karşı görevlerin var..
Anne,babalar !.evlâdınıza ilk muallimlik,görevler sizde !.bülûğdan sonra her ân her zaman hazır ol diye...

Gündüzüm Hak Yolunda ibâdetlerim tamam,kazancım helâlinden..böylece hayât sürsem..
Gecem istirâhatim,uykularım huzurlu..rüyâlarıma kadar mutluluğu yaşasam,böylece hayât sürsem..
Bir de zındıklara bak..attıkları her adım,iblîsin çizgisinde..meyhâne,kumarhâne..gençler !.toparlanalım !..
Dünyâ elbet geçici..bitmeyen Âhiret var..Cennet var Cehennem var..Hak Yolda hayât sürsem...

Ezan sesini duyan,abdestini alarak câmilere koşturan mü'minlere müjdeler !..
Ezan sesi duyunca nefretle karşılayan O Rahatsız Olanlar..neler söylense değer..
Her günde her saatta Milletin Gençliğini küfre teşvîk edenler artık belli yerlerde..
Diyânet Teşkîlâtı eksikliklerini de tamamlama yolunda..ses ve makamlar ile gel !.diyor mescidlere..müjdeler var müjdeler...

İstiklâl Marşımızın sözlerinde inanç var..Mehmet Âkif Merhumda lekesiz îmân vardır..asâlet,vicdân vardır..
Onuncu yıl Marşıymış..İstiklâl Marşımızın yerine Onu koymak istemişlerdi amma..Onda uyduruk vardır..
Mehmet Âkif Merhuma öyle saygısızlıklar ettiler ki târifsiz..Cenâzesinde bile O Kirliler yok idi..Gençlik gördü,koşturdu !..
Bu Yılları gösteren Yüce Allahımıza binler şükür ederiz..Aslımıza döndürdü..Beklenen Yıllardayız..çok yakın gelecekte hayât,istikrâr vardır...

İsrâîldeki yangın,cehennem habercisi..Ezân-ı Muhammedî duymak istemez Hâin..
Bugün temizlenmezse yârın temizlenecek..izleri kalmayacak..Mübârek Mekânları silmek istiyor Hâin..
Artık Alem-i İslam uyandıkça rahatsız en başta Yahudiler,ehl-i küfrün cümlesi..
Şârkından garba kadar uyanıştadır İslâm..günün her saatında her ân aydınlıklara..daha beter ol Hâin !...

Hadd-i zâtında çok geç kaldık ta,Âlem-i İslâm birleşmelidir..Hılâfet hemen kurulmalıdır..görüntüler var..
Fötr şapkadan,şapkalılardan kurtulduk şükür..yönler Kıblede,secdelerdeyiz..yükselişler var..
Avrupanın da Birliği midir,yerinde dursun..Papaları da Papazları da birgün gelecek İslâm olacak..
Teknik gelişim Hakkın Emridir !.ihmâle gelmez..her gün her saat hedeflerdeyiz ittifaklar var,yükselişler var

Derslerinize günlük çalışın..daha vakit var diyenler var ya,onlar aldanır..
Namaz,niyâzlar vaktinde olsun..Hakka kulluğu ihmâl edenler çok çok aldanır !..
Gençlik uyandı..Şehidler Yurdu Anadolumda hergün her saat ufuklardayız..
Yanlış arkadaş edinenler de karanlıklarda,çok darda kalır her dem aldanır...

Yüce Allaha teslîmiyyette en ilerdedir.. cansız denilen bütün maddeler..sonra nebâtât,sonra hayvanât..haberler böyle..
İnsan olarak Hakkı tanıyan en ilerdedir Peygamberimiz..ta'kîben gelen,Peygamberlerdir..Yüce Kur'ânın beyânlarıdır,haberler böyle..
Sûretâ insan..Dinden îmândan,vicdândan mahrûm,görüntü insan,şeytandan beter..kalpler idrâksiz,gözler sanki kör,kulaklar sağır..
Mahşer Gününde tesbît edilen bütün gerçekler kayıtlardadır..defter-i âmâl şeksiz ellerde..münâfık,münkir cehennemdeler..îmân ve amel,kurtuluş Cennet..haberler böyle...

Eser bırakan Yüce Allaha kul olan gönlü güzel olanlar dünyâ durdukça duâlar ile her dem anılır..
Kökleri bozuk zâlim dinsizler,Şehidler Yurdu Anadolumu kirletenler de bedduâlarla her dem anılır..
İlk büyük darbe geberirlerken..Azrâîl Melek darbeleriyle darbelenirler,târifi yoktur..haketmişlerdir..
Mü'minler ise vefâtlarında iltifâtlarla Cennet Makamı gösterilerek can verirler de,duâlar ile her dem anılır

Yedinci katta gökyüzündedir..yetmişbin melek hergün tavafta..Beyt-i Ma'mûr var..
İz düşümünde fânî dünyânın tam merkezinde..lâyık olanlar dâvetlidirler..Ka'betüllah var..
Beyt-i Ma'murdan Ka'beye iner yetmişbin melek hergün eksiksiz tavaf ederler..
Kıyâmete dek bir daha sıra gelmez inan ki..Kudretüllah bu..haberler böyle..Beyt-i Ma'mûr var,Ka'betüllah var...

Yiğit düşürüldüğü Yerden lutf-u Hak ile yeniden kalkıverdi..Şarkından Garba kadar..
Yaratana yan bakan Cümle Gavurlar ise herdem çöküntülerde..Şarkından Garba kadar..
Dünyânın kalan ömrü artık aydınlıklara yönelmiş durumdadır..İstikbâl İslâmdadır..
Ka'betüllaha doğru Cümle Âlem-i İslâm Hak Yönde yollardadır..Şarkından Garba kadar...

Avrupa Birliğine tek maksatla girilir..gerçek Dinden uzaksın, hukuktan da uzaksın..insanlıktan uzaksın !..
Teknikte ilerdeydin,menfaati bilirsin..dünyâ sâdece madde,menfaatler değildir !.insanlıktan uzaksın !..
En Başta Anadolum,cümle Âlem-i İslâm artık Gerçek Yoldadır..İncîlin aslı da yok,gel !.Kur'ânı kabullen !..
Böylece Sen de kurtul !.Gerçek Dînden uzaksın !.Hukuktan da uzaksın,insanlıktan uzaksın !...

Deprasyon diyorlar ya..rûhlar aç kaldığında ibâdetler yok ise veyâ lâyıkı ile icrâ edilmez ise,sıkıntılar seninle..
Sık sık hatırlamalı..lekesiz îmân gerek,riyâsız ibâdetler,gerçek fakirleri bul..kalbî güzelliklerin hatırla ki seninle..
Rûhî bunalımlarda meyhâne,içki kumar..kesinlikle yaklaşma !.sıkıntılar katlanır..Hakka ilticâları secdeleri unutma !..
Dîne irticâ diyen,ezanlardan rahatsız Belli Zihniyet var ya..dünyâda perîşândır,Âhiret sonsuz çile sıkıntılar kiminle ?

İnsanlığın huzûru gerçekleri kabûlden,tatbik etmekten geçer..cümle güzellikleri Kur'ânda buldu Millet..
En ileri mânâda Kur'ânı yaşayan var..Yüce Peygamberimdir..Cümle güzellikleri Onda bulmuştur Millet..
Kur'ân,Sünnet Yolunda yürür Cümle Evliyâ..bilir ve tatbik eder..madde ile mânâyı ihmâl etmeden yürür..huzûr bu çizgidedir..
Bir Asrın tahrîbâtı artık görülmektedir..Milletin Önderleri Bu Çizgilerde rehber..Sahtekârlar cinnette..Cümle Güzellikleri Kur'ânda buldu Millet...

Hak Yolda koşturalım,hizmetle yoğrulalım..bir fincan kahve gelir yorgunluk yolda kalır..
Kabirde dinleniriz..melekler zlyârette,dostlar Fâtihalarla,gönülleri hoş eyler..yorgunluk yolda kalır..
Yan gelip yatanlara,meyhâne bilmem ne hâne müdâvimlerine dünyâda rahat yoktur..Âhirette Cehennem !..
İnsanlığa hizmetle amel defteri dolsun..hizmetle yoğrulalım,dosttan bir selâm gelir yorgunluk yolda kalır...

Bir tarafta kirâlık kâtil gavurlar dağda..diğer yanda inançlı Vatan Evlâdı durur..hangi taraf gâliptir ?.elbet Yiğitlerimiz..
Gavur geberdiğinde yerleri dip cehennem..Şehid düşen Yiğitler Cennet-i Âlâdadır..müjdeler Kur'ândadır..şeksiz Yiğitlerimiz..
Şehidleri doğuran,yetiştiren Anneler !.ey Yürekli Babalar !.sabredin çok yaşayın !.Vatan Sizlerle mutlu..
Ey Dünyâ Gavurları !.toparlanmaz iseniz sıra size gelecek !.haddinizi bildirir Allah !.diyen Askerim,Şanlı Yiğitlerimiz...

Ergenlik ile başlayan hayât Emr-i Hak üzre bir ömür sürse,Allaha kulluk,Rasülüllâha ümmetlik ile..
O Son Nefesi îmânla versek,Cemâlüllahı seyr ile ölsek..işte hayât bu !.beşeriyyete hizmetler ile..
Bir hayât boyu riyâkârlığın envâı da var..Hakkı inkâr var,Gençliğimizi Hak Çizgisinden uzaklaştıran O Şerefsizler..
Bu Yıllarımız Beklenen Yıllar..maddî-mânevî güzelliklere erdir Yâ Rabbî..Gençliğimizle Allah Yolunda keremin ile...

İslâm İnancı,Kur'ân inancı..madde ve mânâ birlikte yürür..En Güzel Şâhid Peygamberimiz..
İslâm dışında her ne var ise en önde madde..menfaat gelir..kim kazanacak ?.en güzel örnek Peygamberimiz..
Yüce Osmanlı Büyük Ecdâdım detaylariyle tam altı asır Hak Emri ile insan ne imiş gösterdi gitti..
Fânî dünyâda öyle bir çizgi,yükselişlerle O Yoldayız ki..madde ve mânâ birlikte yürür..En Güzel Rehber Peygamberimiz...

Dünyâ dünya olalı iki defâ tamâmen küfrün elinde oldu..Fir'avn,Nemrut zamanı..
İki defâ da gerçek Îmân Çizgilerinde..İskender-i Zü'l-karneyn, an Nebî Süleymânı..
Onun dışında devrân,îmân ekseriyette,küfür ekseriyette..ancak bir devir sonra küfür noktalanacak..
Peygamber-i Zî Şânın beyânları üzredir,Yahûdî hâricinde Âlem İslâm olacak..yaklaşmıştır zamânı...

Başkan,Hükümet,Ordu,ayni çizgiyi buldu..yıllardır özlem olan,Milletce beklenilen çizgideyiz bin şükür..
On yılda bir darbeler..seçimle gelmişti de,fötrünü Alıp giden Başbakanlar dönemi geçmişte kaldı şükür..
Hem Memleket düşmanı,hem Mühim Makamlarda görevli hâinleri ayıklamak vaktini Milletçe yakaladık..
Değişmesi gereken Garp Kökenli kanunlar,artık değişecektir..Milletin beklentisi tahakkuk edecektir..Hakka binlerce şükür...

Diyânet İşleri Başkanlığımız devrede..gerçek mânâda Tarîkat Ricâli da'vetli..
Meşâyıh-ı Kirâmın icâzet,diploması Peygamber-i Zîşâna dayanmakta da'vetli..
Lâyık değiller iken ben de şeyhim diyenler artık ayıklanıyor..Meşîhat Makamı da kurulur bekliyoruz..
Gerçek Târîhe dönüş gerekli,bekliyoruz..gerçek mânâda Tarîkat Ricâli da'vetli...

Kendi Kültürümüzde,Târihimizde yoktu Garbtan gelen kanunlar kirletti de kirletti..
Ayaklanma yolunda gayretler başladı da yüz yıl kirlilikleri !.Geldiğin Yere geri !..
Başta Anadolumuz,derken Âlem-i İslâm aslına dönecektir..Onbeş Yıldan beridir Hedefler Yolundayız..
Kendi Kültürümüzde,Târihimizde yoktu Garbtan Gelen Soysuzlar kirletti de kirletti...

Öldürenler öldürülür..asla şek ve şübhe yoktur..Yaratanın emri budur..
Katle niyet ettiğinde öleceğin bilmelidir..Yaratanın emri budur..
İlâhî hükümler kalktı,Kaldıranlar kaldırdılar..Vatan ne hallere düştü..
Öldürenlen öldürülür !.asla şek ve şübhe yoktur..Yaratanın emri budur...

Maddî zenginliklerin herbiri çoğunlukla Âlem-i İslâmdadır,teknikte az geriydik..
Osmanlı Döneminde altı yüzyıl öndeydik..her bakımdan öndeydik,Doksan Yıldır geriydik..
Menderesler,Özallar,Erbakanlar,Tayyipler Bu Şehidler Yurdunda boy gösterdi dirildik !..
Rehberler Hak Yoldadır !.Yönler Kıbleye dönük !.Dünyâ Gavurlarına otur !.olduğun yerde dedik,Hakka yöneldik...

Gereklerini icrâ edersek Hakkı tanıyan insan olursak Çileli Dünyâ Cennete döner..
Safer ayının ilk günündeyiz..ihyâ edersek,gereklerini bizzât yaşarsak Çileli Dünyâ Cennete döner..
Vakt-i seherler çok önemlidir..ilk gecesinde,ilk çarşambası,son çarşambası zikr u duâlar reddedilmiyor..
Lekesiz îmân,riyâdan uzak ibâdetlerle ve hizmetlerle bir ömür sürsek,Çileli Dünyâ Cennete döner...

Yüce Yaratan en iyi bilen en güzel yapan..şefkat Ondadır,kudret Ondadır,adâlet Onda..
Ol !.demesiyle ânında olur,gerçek kullara müsbet mânâda lâyık olanı ânında verir,lutuflar Onda..
Kirli kalemler,kısmen sustular..ancak plânlar bitmedi,bitmez !.ne yapsalar da Âlem-i İslâm artık uyandı..
Yığit düştüğü Yerden kalkarmış..Mevlâm lutfetti Yiğitler kalktı !.Başlar secdede..kalpler Kur'ânda...

Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Hanım İsmiyle çok yaşasın bir Kur'ân Kursu açtı..
Afyon Şuhut Kazâsı hem de Kız Kur'ân Kursu..hâfız hanım kızlara bir Kur'ân Kursu açtı..
Yüce Kur'ânımızın ismini bile anmak gericilik sayılır,adı anılmaz iken Bu Günleri de gördük..
Cumhurbaşkanımızın Çok Değerli Eşleri İsmiyle çok yaşasın bir Kur'an Kursu yaptı...

Sarık,takke İslâmda,fötrler yahûdide..
Duâlarla açıldı,O Resimler nâdîde..
Fötr giymedi diye îdâmlar onbinlerde..
En mutlu Yıllardayız..duâlar Tayyiplerde...

Arkadaşını söyle kim olduğunu hemen söyliyeyim ben sana..meşhur kelâmdır ya bu..
Aman gençler dikkatli,genç yaşlardan dikkatli olmak gerekli mutlak..Dînimizin emri bu..
Kötülerle oturup kalkanlar da onlara benzer gider âkibet..müsbet arkadaşlarla dostluklar kurulmalı..
Yanlış yolda yürüyen gençlerin îkazları tatlı ifâdelerle İlim Adamlarının görevleri bir ömür..Dînimizin emri bu...

Kalbler kirli olunca dil kirli,gözler kirli,tutan eller de kirli,evet ayaklar bile kirli yerlerde yürür..
Kalblerdeki kirleri lekesiz imân çözer..riyâsız ibadetler..o zaman ayaklar da gerçek yollarda yürür..
Benlik enâniyyetler kalblerden uzaklaşır bir mürşid-i kâmile uğrarsa yolun oğul !.kalbler devâyı buldu..
Peygamber-i Zîşânın vârislerini bulsan..yâni veliyy-i kâmil..o zaman beden-rûhun gerçek yollarda yürür...

Münâfıklar kâfirden bin kat daha beterdir.. bu bir Kur'ân beyânı..tehlikeyi gördüler müsliman kesildiler..
Dün şer plânlariyle cirit atanları sen câmilerde ön safta görürsen hiç şaşırma..müsliman kesildiler..
Dünyâda gizlenseler kısmen kurtarırlar da Şaşmayan Adâlet var..meleklerin tesbiti ve Yüce Allahımız..
Kalb gözü açık olan evliyânın himmeti Milletin hizmetinde..ne yapsa münâfıklar eksiktir,eksildiler...

Görevlerini lâyıkı ile yapmayanlardan Halk şikâyetçi..
Sade halk değil cümle mahlukât şübhe yoktur ki hep şikâyetçi..
Sorumluluklar dünyâda var da,hele Âhiret..Adl-i İlâhi ?!..
Görevlerini hakkiyle yapan takdirler alır..yok şikâyetçi...

Nefsânî arzulara esir olanlar var ya.. İblis yakın dostları..Allahın melekleri her ân onlardan uzak..
Hakka teslim gönüller meleklerle berâber Yüce Allahın lutfu onların üzerinde..her ân İblisten uzak..
İbretle bakan gözler,ihlâsla yürüyenler geçmiş yıllara göre artmakta,ayılmakta..
Milletin Önderleri Hak Çizgide olunca,Fâtih ve Ayasofya yepyeni dönemlerde..evet İblisten uzak...

Dinimizin emridir,önce istişâreler,bilenle istişâre..sonra kararlar gelir..
Kararlardan sonra da gerekleri harfiyyen icrâ edilecektir..netice müsbet gelir..
Dinin emirlerine muhâlefet yok ise melekler bizimledir,Şehidlerin ervâhı,elbet Allahın emri !
Dünyâ Gavurlarının hepsi bir olsalar da..mutlak hedeflerdeyiz..başarı bizimledir...

Sultan Fâtih dirildi..Ayasofyada gördük..
Ezân-ı muhammedî çağırmıştı ve gördük..
Bir asır bekledik te Fâtih Nesli dirildi !..
Hakka binlerce şükür Tayyipleri de gördük...

Asker cihad yolunda..abdestini aldı ve iki rik'at namazla Hak Yolda yürümekte..
Allahın melekleri,şehidlerin rûhları onlarla birliktedir..zafer şeksiz gelmekte..
İslâm ismi kullanıp bozuk inançlılarla meydandakiler var ya..dünyâda sefildirler âhirette de sefîl !..
Tüm Dünyâ Gavurları birlik olsalar bile,zafer inananların !.Şühedâ torunları Hak Yolda yürümekte...

Hakkın gerçek kulları gerçek mânâda insan..kalb güzel,diller güzel,hayât boyu hizmette,yönler Kıbleye dönük..
Görüntü insan ama,kalb kirli,diller kirli,her akşam meyhânede,enâniyyet benlikler had safhada rûh sönük..
Dünyânın hem başı var,bir gün gelecek sonu..ama bir gün gelecek..bitmeyen Âhiret var,Cennet var Cehennem var..
Mü'min olan dünyâda ilk Cennetini yaşar,münkirlere gelince,Cehennem tercîhleri..put-perestler putlarla,mü'min Rabbine dönük

Irak,Sûriye,Mısır,âh !.Osmanlı diyorlar..Gavurların kölesi İdâreciler değil..
Yemenden başlayarak Afrikanın bütünü âh !.Osmanlı diyorlar..İdâreciler değil..
Gerçek adâlet ile insanlığı yaşattı..Osmanlı yıkılınca dünyânın çivisi de gördük yerinden çıktı..
Osmanlı Torunları tekrar yükselişlerde.. Münkirlerin kâffesi âdetâ cinnettedir..gerçek mü'minler değil...

Şerliye yakın duran hüsn ü zan besleyip te şerliler netleşince Onlardan uzaklaşan isimler korunmalı..
Munâfıklar renk vermez..ama ciddî mânâda tevbekâr olanlara kapılar açılmalı,tevbekâr korunmalı..
Çok ciddî görevlerde elbet tutulamazlar..tâlî çizgilerde görevler devâm eder,zaman ayna gidişe..
Yüce Dînimiz İslâm son nefeslere kadar tevbe kapısın açık tutmuş kapatmamıştır..tevbekâr korunmalı...

Bedenlerin gıdâsı ekmeğimiz,suyumuz..helâlinden olmalı..aman !.şübhelilere haramlara yaklaşma,hiç oralarda durma..
Rûhların gıdâsını..lekesiz îmân ile riyâsız ibâdetler,beşeriyyete hizmet nezâket,zarâfeti bir ân bile unutma..
Arzettiğim husûslar yıllarca darbelendi..Kur'ân Sünnet yolunda yürüyenler horlandı..neler çekti bu Millet..Bu Yıllar rüyâ idi..
Azrâil son darbeyi vurmadan uyanır mı ?.Hakka yan bakan gözler..görevimiz uyarmak..haramlara yaklaşma,hiç oralarda durrma !...

Önce gecesi gelir bereketi ayrıdır ve tâkîben gündüzü..Mübârek Cuma günü..ihyâ edilir ise sevâpları çok büyük..
Ramazan ve Kurbanın yılda iki bayramı,sevaplar bereketli..her hafta gelir ama Mübârek Cumamızın sevâpları en büyük..
Devr-i Osmânîyi an !.İslâmı yaşamıştı,yaşatmıştı Millete..haftalık tâtilimiz Mutlu Cumamız idi..nice güzellikleri silenler kayıtlarda..
Ümidler kesilmedi..Garbın kirli yüzüne lâyık olan cevâbın verileceği günler geldi de geçti bile..Mübârek Cuma günü ihyâ edilir ise sevapları en büyük...

Hakkı tanımayanlar halka hücûm ediyor..dünyâ gavurlariyle halka hücûm ediyor..
Kâfirler bir tarafta,İnananlar hedefte..Yerli Gavurlar ile dış Düşmanlar birlikte..Hakka hücûm ediyor..
Sonuç sizce ne olur ?.hiç şübhemiz yoktur ki,az da olsa mü'minler Yüce Allah bizimle..Her ân hedeflerdeyiz..
Şarkında ve Garbında Ehl-i Îmân uyandı !.Hakkın Melekleriyle Îmânlı Gençliğimiz Hak Çizgide yürüyor...

Yaptığın iyilikler Hak katında kayıtlı..zâyî olur zannetme,ömür boyu devâm et..
İyilik ettiklerin nankör olabiliyor..geçtiğin şu günlerde örneklerini gördün !.sen hizmete devâm et..
Yalancı dünyâdayız..dünyâ imtihân yeri aman her hâl ü kârda istikameti koru,başarı seninledir..
Öyle bir gün gelir ki..şaşmayan adâletin şâhidleri melekler..sen hizmete devâm et...

Bedenler helâlinden elbet doyurulacak..rûhların tokluğu da inanç,ibâdetlerle Hakka teslîmiyyetle..
Yılda bir kez geliyor,yeni Hicrî Yılımız hayırlarla yürüyor nice güzelliklere Hakka teslîmiyyetle..
Dokuz,onuncu günü oruçlarla bezense,fukarâ yetimlere bereketli yardımlar ihmâl edilmese de,,
Yılın bütün günleri huzurla,hizmetlerle hem madde hem mânâda geçsin niyet edelim..Hakka teslîmiyyetle...

Bu günlerde dillendi,âdetâ cinnettedir câmileri kapatıp ahır yapan zihniyyet..
Hamam külhanlarında Yüce Kur'ânı yakan inkârcı,gavur dostu cehennemlik zihniyyet..
Fötr şapka giymedi diye îdâm edilen on binler Âlimleri unutmadı Milletim..
Az kaldı nokta nokta îlân edilecektir her bir rezillikleri..Ehl-i Nifâk Zihniyyet...

Diz çökerek oturmuş köylünün sofrasına..gâyet sâde bir sofra..
Halkının içindendir,gurûr-kibir silinmiş..gâyet sâde bir sofra..
Kimdir O söylesem mi,haydi söyledim gitti..Cumhurbaşkanımızdır..
Halkın Cumhûrbaşkanı..Recep Tayyibim elbet..mütevâzî bir sofra...

Allaha dayan günlük hayâtın her noktasında..durma ve yürü..
Vaktinde uyu,uykuya fazla vakit ayırma,rûh diri olsun..durma ve yürü..
Hayat boyunca sâdece kendin olmasın hedef..öyle hizmetler kalsın ki senden insanlık için..
Amel defterin hiç kapanmasın,Cennet yolunda durma ilerle !.her nefes yürü...

Öncesi doğum,sonrası ölüm..başlangıcı var,bir de sonu var..
Bitmeyen hayât Âhirettedir..ergenlik ile Hakka kul oldun..sonsuzluğu var..
Ya inkâr ile ve isyân ile ömür bittiyse..telâfîsi yok..bitmeyen azâb Cehennemdedir..
Tercîh senindir..Cennet yolu mu ?.Nâr-ı Cahîm mi ..İkisinin de sonsuzluğu var...

Geçmiş yıllarım hangi çizgide..isyânda mıyım,itâatta mı..
Hicrî yılların ilk günündeyim..isyânda mıyım,itâatta mı..
Adl-i İlâhî birgün gelecek..kendi şahsımı hesâba çeksem..
Sağlık yerinde,enerjim de var,isyânda mıyım,itâatta mı...

Hicrî yılbaşı mübârek olsun..
Hayât yıl boyu huzurla dolsun..
Âlem-i İslâm toparlansın da,,
Beklenen yıllar nur,safâ olsun...

Meclisimiz açıldı..önce Meclis Başkanı,Cumhurbaşkanımız da tâkîben açılışı yürekten dileklerle dillendirdi hârika..
Lâyık ifâdelerle Darbeciler gündemde..Dünyâ Gavurlarının her rengi dile geldi,tek tek detaylariyle resm edildi hârika..
Vakit vakit alkışlar Bir Bölümden geldi de,Bildiğiniz Çehreler,sanki sekte-i kalpten gidecek gibilerdi..Halk Onları biliyor..
Şehidler Yurdumuzun îmârı,Gençliğimiz,Başkan,Hükûmet,Ordu dimdik Vatan sathında..dillerde ve hârika...

Filistine yıllardır huzur-sükûn gelmiyor..elbet sebepleri var,sebepsiz olmaz derim..
Hakka kul olanları var,ancak yamukları İşte Gördüğün gibi eksik değil var derim..
Umarım yıllar süren zulüm işkenceleri fark eder Mazlûm Millet..
Mübârek Kuds ü Şerîf çilesini doldurur..Mazlûm Halkı kurtulur..vardır hikmeti derim...

Şu kalbteki pasları insana yakışmayan o kirleri ölmeden temizleyebileydim..
Ak pâk olmuş kalb ile tertemiz yaşasaydım..o kirleri ölmeden temizleyebileydim..
Lekesiz îmân ile riyâsız ibâdetle,insanlığa hizmetle huzur u İlâhiye varmak istiyor gönül..
Şu kalbteki pasları mü'mine yakışmayan o kirleri ölmeden temizleyebileydim...

Dünyâ dünyâ olalı Yüce Allahın gücü şek ve şübhe yoktur ki her hâl ü kârda gâlip !.şeksiz şübhesiz gâlip !..
Firavn,Nemrut gibiler,Onların köleleri,Hakka meydan okudu..neticeye bakalım hangi cihettir gâlip ?..
Mü'minler uyur ise bir tokat,sille gelir..gelen gene Haktandır..yüz yıldır baskılarla uyutulan mü'minler uyandı !.görmedin mi ?!.
Ey Dünyâ Gavurları !.cümleniz bir cebhede,Mü'minler bir Cebhede..sizler nemrutlar ile,Bizler Haktan yanayız..seyreyle Kimdir Gâlip !...

Maddî-mânevî müsbet gidişe,aydınlıklara destek veren var,her neler yapsak,muhâlefet var..
Duble yollarda uykusu gelmiş..geçmiş yılları,köhne yolları,o virajları özleyenler var..
Ehl-i kin olan,ehl-i Din olan ayni çizgide hiç yürümedi..Şehidler Yurdu Anadolumda gençlik yollarda..
Osmanlı Köken asâletimiz,kökümüz sağlam..her gün her saat ufuklardayız..maddemiz de var,mânâmız da var...

Ya İslâmca insanca bütün Vatan sathında hayât devâm edecek..
Ve Âlem-i İslâmda Şarktan Garbına kadar hayât devâm edecek..
Ve yâ Hakka söz verdik,hiç tereddüd etmeden şehidlik rütbemizdir..
Dünyâ Gavurlarına bin defa duyurulur !.İslâmca ve insanca hayât devâm edecek...

Yüce İslâmın kesin hedefi öldürmek değil hayât vermektir..yaşatır isen sen de yaşarsın..
Hazar vakti var,sefer vakti var..hazar vaktinde kesin kes harb yok..yaşatır isen sen de yaşarsın..
Yanlış yapanı Millet olarak uyardın ama,umrunda değil..İslâmın Sesi bir şimşek gibi imdâda gelir..
Dîn îmân Vatan,Bayrak devrede..had bilmeyene had bildirilir !.yaşatır isen sen de yaşarsın...

Gündemdeki O Şahsa binlerce duâlar var,nefretle ananlar var,dillerinde tek cümle..müsbet kelâmları yok..
Namaz niyâz var ise onlar duâ ediyor,namaz niyâz yok ise Kelâmullahtan mahrum,müsbet kelâmları yok..
Dünyânın bir başı var,elbet bir gün de sonu..Sonsuz Âhiret ise üç günlük dünyâdadır,kazandıysan ne mutlu..
Şahsıma öğütlerim,aman dikkatli ol da,Müsbet çizgilerde ol !.zulme sakın meyl etme !.dinsizlerin esefle..müsbet kelâmları yok...

Bugün cum'a namazın Muğla Üniversite Câmiinde kıldım da geçmiş yılları andım,Yüce Allahımıza binler şükür eyledim..
Va'zını İl Müftümüz icrâ eyleyiverdi,Rektörümüz Câmide,profesörlerimiz,halkımız,öğrenciler..namazlar kılındı da binler şükür eyledim..
1950 den önceki yıllar idi,Muğlanın Vâlisiydi,Yolda baş örtüsüyle giden bir hanım görse arabasından iner,baş örtüsünü yırtar,hakaretler ederdi..
İmam Efendi Kardeş kırâatı,sesiyle,Müezzin de hâ kezâ makamları sesiyle mesrur eyledi şükür..daha neler söylesem.binler şükür eyledim...

İsminden korkuyorlar Dîne muhâlif illet..ismi kalkıversin de müfredâtı korunsun..
Cümle liselerimiz İmam-Hatip proğram..ismi düz lise olsun,müfredâtı korunsun..
Oğullar,kızlarımız Dînden uzak kalınca Vatan sathında gençlik ne hallere düştüler..
Gerçekleri duyurmak,Devletin görevidir..siyâset işte budur..ismi kalkıversin de müfredâtı korunsun...

Her hâl ü kârda nefsine uyma,şeytâna uyma..fırsat kollama,iftirâlardan aman uzak dur..
Bir çok sebeple bazılarından zarar görmüş te olabilirsin..nefsine uyma,iftirâlardan aman uzak dur..
Bir gün gelecek amel defteri günü saatı,dakîkaları belirlenmiş te..melekler yazmış elde olacak..
Kalb düzgün olsun,dil düzgün olsun,düşünceler de Yüce Allahın emr ettiğince dosdoğru olsun..iftirâlardan aman uzak dur...

Gerçekleri dillendir,tatlı ifâdelerle gerek sözlü yazılı yorulma da devam et..despot zâlimler de var..
Âlem-i İslâm içre müsbet gelişmeler var,dış güçlerin Kölesi despot zâlimler de var..
Anadolum örnektir..yakın geçmişlere bak bir de Bu Yılları gör..işte en bâriz örnek..
Halkın ekseriyyeti gerçekleri bulunca zâlim fırsat bulamaz..Anadolum örnektir..Hakkın Erleri de var...

İmkân ölçülerinde okullar ayıklandı,kirlilerden kurtuldu,eğitim daha müsbet,verimli olacaktır..
Teknik gelişmelere ek olarak Dînimiz tatlı ifâdelerle elbet sevdirilecek,verimli olacaktır..
Dîn zehirdir diyenler,Yüce Allaha isyân edenlerden kurtulduk,kalanları varsa da sesleri kısık kısık..
Bir dönemi böylece Milletçe başardık ta daha eksiklerimiz vardır tamamlanacak..verimli olacaktır...

Putperestlere,heykelcilere Yüce Milletin hiç rağbeti yok..
Maddî-mânevî yükselişlere Gençliğimizin rağbetleri çok..
Garb dünyâsında teknik vardı da,yüz yıldan beri uyutulmuştuk,Onları geçtik..
Kirli Yıllara elvedâ dedik..yükselişlere,aydınlıklara rağbetimiz çok...

İnançlıların îmânı arttı,münkirlerin de kinleri arttı,binbir plânlar peşinde mutlak,dikkat ve dikkat !..
Yüce Allahın emrinde yürü !.zerrece zulme fırsat tanıma..endîşe etme,dikkat ve dikkat !..
Şehidler Yurdu Anadolumda hak ve adâlet detaylariyle artık gündemde..istikbâl bizim..
Âlem-i İslâm bütün dünyâda yek-vücud oldu..münkirlerin de kinleri arttı..dikkat ve dikkat !...

Allah Yolunda yürüyenlerden,gerçek âlimler ve evliyâdan intikam almak niyyeti ile yollarda imiş..
Bütün dünyâda ne kadar varsa temizleyecek..intikam almak niyyeti ile yollarda imiş..
Yüce Allahın gerçek kulları,Habîbüllahın Has Ümmetleri Allah !.Yâ Allah !.diyecekler de korunmayacak ?!..
Hâkimiyyetin kimlerde ve nerde ?.olduğunu da henüz bilmemiş..intikam almak niyyeti ile yollarda imiş...

Görüntüsü sanki hoca,fetvâları Dinden uzak..maksad kargaşalık ama bereket kulak veren yok..
Devletin Başına hücum,Hükümeti kötülemek müsbet gidişlere karşı mânî olabilirmiyiz..bereket kulak veren yok..
Milletimiz uyanmıştır..Gençlik aydınlıklardadır..Mutlu Anadolumuzda gelişmeler müsbet yolda Muhâlifler kahrolsada..
Dînî istismarlar vardır,görüntüler sanki hoca..ama neticeler sıfır..maksad kargaşalık çıksın..bereket kulak veren yok...

Dinden uzak olanlar gavur kölelerinde şeytanın askerleri ne bayram biliyorlar,ne seyrân var ne vicdân..
Daha ölmeden önce ilk cehennem dünyâda..tâlîmât verenler de Hâinlerle berâber..ne insâf var ne vicdân..
Peygamber Ocağında suretâ kumandandı..Vatan Hâinlerine yol gösteren hâinler def'olup gittiler de,,
PKK.ve Benzeri bütün hâin köleler girdikleri inlerden cehennem esfeline kovalandı bittiler..insaf yoktu ve vicdân..

Dünyâ yuvarlak..Şarkından Garba,Şimâl ve Cenub hatlar çekilsin tam merkezinde Ka'betüllâh var..
Bugün Arefe..Mekkede olmak ve Arafâtta..Haktan istemiş Hak nasib etmiş ihrâmın giymiş..Ömre var Hac var..
Halîlüllahtan Hakkın emriyle da'vet gelmiş te Hakkın kulları nâzla niyâzla göz yaşlariyle Arafâttalar..
Ömürlük günâh silinir amma,hacı olmak var,en önemlisi ömür boyunca haccı korumak..hacı olarak ölebilmek var...

Kurbanlık hayvanların tek bir murâdı vardır..Yüce Allahın Adı anılarak kesilmek..
Tekbir kelâmlarını duyunca sâkinleşir..niçin yaratıldığı onlarca da bilinir..tekbirlerle kesilmek..
Besmelesiz kesilmek,meyhânelerde meze..küffâr mîdelerine uğratmak büyük isyân..
Yüce Yaratanımız zâlimlere soracak..Hakkın tâlîmâtını yok saymak ne demekmiş !.besmelesiz kesilmek ?...

Gönüllerimiz Harameyndedir..Arafâttadır,dilimde zikrim..
Yâ Allah derim,Rasulüllaha salât ü selâm..dilimde zikrim..
Halil İbrâhim,oğlu İsmâîl..teslîmiyyette Oğul işte O !..
Maddî imkân yok,istek arzu çok..ruhen Ordayım..dilimde zikrim...

Bu kargaşada yanlış kararlar eksik değildir,anlaşılınca düzelmektedir..
Her türlü fitne içinde olmuş darda kalınca müslim kesilmiş bilinmektedir..
Günler geceler elbet yorucu..Yiğitler gayret !.Vatan bizimdir..istikbâl bizim istiklâl bizim..
Gerektiğinde ölmek var ama dönmek aslâ yok..yanlış kararlar anlaşılınca düzelmektedir...

Fethiyemiz İl olsun..çok nâdîde İl olsun..
Sâhiller,Yaylaları gül olsun bülbül olsun..
Târifi mümkün değil İsmiyle müsemmâdır..
Maddî güzelliklere mâneviyyât eş olsun...

İnsanoğlu hayatta oldukları müddetçe âkibetleri için aslâ ümid kesilmez..son nefeslere kadar..
Renkler ve ırklariyle dünyânın her yerinde olsalar da değişmez,aslâ ümid kesilmez..son nefeslere kadar..
Yüce Kur'ân-ı Mübîn Rasulüllahın yolu bulunuverse eğer kurtuluşa erildi Cennet-i Âlâ açık,ebedî saâdet var..
Yâ Rab son nefesimizde Cemâlini görerek Zâtına yönelişi nasib eyle lutfeyle..lutfunu esirgeme O son nefese kadar...

Feto..bahanesiyle gerçek ilim adamı tasvvuf ricâline hücumlar başlattılar..fitne durmak bilmiyor..
Kalpte lekesiz îmân dillerde zikrimiz var..teheccüd vakti var ya,uyanık gönüllerde zikr-i Allah !.bitmiyor..
Yamuk yamukluğunda,dürüstler Hak Yoldadır..Gençliğimiz uyandı..her saat her günümüz aydınlıklara doğru..
Bu Yıllara ulaştık..O Kirli İsimleri,lâ'netli plânları detaylariyle gördük..Aşkullah gönüllerde dilde zikir bitmiyor...

Baş gözü gören,kalb gözü gören Vatan Evlâdı ayni çizgide hizmet yolunda..
Yerli kirliler,dünyâ çapında İslâm düşmanı her tür kirliler fitne yolunda..
Yıllardan beri pek çok makamlar hîleler ile Vatan hâini ellerde imiş..uyandık ama zâyiât büyük..
Baş gözü gören,kalb gözü gören İdâreciler yıllardan sonra kol koladırlar hizmet yolunda...

Karısını,kızını şehvet ile bakandan,o kirlenmiş gözlerden koruyacağı yerde tesettüre bin düşman..
Tesettürlü Bakan var,polis hanımlar da var..başımıza buda mı gelecekti diyorlar..tesettüre bin düşman..
Binler şükür Mevlâya Yüce Allahın emri yaşandıkça sevinen,gerçek Allah kulları Devlet ricâlimiz var..
Bir asırdır kirliler kirletti Memleketi..def'olup gidecekler deyyuslara yer yoktur !.Şehidlerin Yurdunda ..gör ki İslâma düşman...

Erkeklerde sakal var,hanımlarda tesettür..sakal sünnettir ama,hanımlarda tesettür olmazsa olmazımız..kesin farzdır,değişmez..
Hanımlarda câzibe,detaylı özellikler ancak kocasınadır..evde gayr-i muntazam,sokaklarda bir artist..tâmir gerek değişmez !..
Milletçe ârızalar mutlak giderilmeli..evde huzur yok ise hayât çekilmez hâle gelir de daha neler !.Emr-i İlâhî şifâ !.başkaca çâre yoktur..
Geçmiş yakın târihte Anadolumda neler,neler yaşadık ama..güzellikler göründü,kirlilerden îtiraz..sâhiller çırıl çıplak..tâmir gerek değişmez...

Şerlilerin şerleri nerelere uzandı..kirli her zaman kirli..Feto bahanesiyle Evliyâya uzanan dilleri seyreyle de,ibretle bak Âleme..
Yüce Peygamberime uzanan Silsilenin insanlığa hizmeti Tasavvuf yolculuğu her devirde aydınlık..ibretle bak Âleme..
Hizmet istersen Onda..kitaplarda yazılı gönüllerde kayıtlı İlm-i Ledün Onlarda..Gerek kalbî zikirler,gerek cehrî zikirler Sünnet Yolu Onlarda..
Daha ölmeden evvel cehennem yolcuları..Feto bahanesiyle Evliyâyâ uzanan dilleri kalemleri bir daha seyreyle de ibretle bak Âleme...

Şehidler Yurdu Anadolumda,Ahmed Yesevî Türkistân köken târihimizde put yok put-perest yok !.olmayacak..
Otuz Ağustos Zafer bizimdir !.Yiğitler bizim,Ordumuz bizim,Şehidler bizim,kalplerde imân..put yok put-perest yok !.olmayacak..
Garba yönelen Din-i İslâma yan bakanlara,Yüce Kur'ânı silmek isteyen O Zihniyyete Şehidler Yurdu Anadolumda artık yer yoktur !..
Bir asır geçti Kirliler gördük,Din düşmanları..Kimler ve neler..târihimizde put yok put-perest yok !.olmayacak !...

Neferlerimiz Ecdâdımızın torunlarıdır..assubay,subay,paşalar dâhil..yönler Kıblede..
Din düşmanları,her on yılda bir O Darbeciler geçmişte kaldı..yönler Kıblede..
Başörtüsiyle seçilmiş idi, Millet vekîli Meclise girdi,Feryâd ediyor,tam bir cinnette..O İsmi bildin..
Anayurdumu kirletenlere artık fırsat yok !.Devletin Başı,Başbakanımız,Bakanlarımız yönler Kıblede...

İnsanoğlu bilmeden hatâlar yapabilir..bilenlere soralım..bilerek hatâ yapmak Dînen büyük günahtır..
Bilerek hatâ yapmak,özellikle harâmlar helâl sayılır ise küfre girer kişiler !.cehennemlik günahtır..
Asrımız kirlilerle bir asırdır kirlendi..Mevlâmıza bin şükür Gençlik uyanmaktadır,Kirliler uzak durun !..
Yâ Rab !.Gençliğimizi Sen korur kurtarırsın..anne-baba evlâdı elbet uyârmalıdır..bilerek hatâ yapmak Dînen büyük günâhtır...

Bir kişide zerrece vicdân insâf merhamet Din îmân varsa eğer bilerek karıncayı bir böceği ezemez..
Yaratanı tanıyor,ancak Ona kul olmuş cümle mahlukatına merhametle bakıyor,asla zarar veremez..
Binlerce mâsumlara hiç tereddüt etmeden bombalar patlatırsa bunlar insan olamaz,gereği yapılmalı !..
Gereğini sorarsan Yüce Kitâbımızda nokta nokta kayıtlı..cehennem esfeline !.fırsatlar verilemez...

Namnam Kasrında Kız Kur'ân Kursu..
Kızlar hâfize Kız Kur'ân Kursu..
Bülbül misâli sesler makamlar..
Özel Eğitim Kız Kur'ân Kursu...

Askerî Okullarda en önde mâneviyyât mutlak gerekmektedir..her seviye okullar mutlak hisse almalı..Dinsiz gençlik olamaz..
Yaşanan hâdiseler Vatan müdâfâsında ruhî güzelliklerin yâni Dîn ü îmânın önemleri bir daha iyânen meydandadır..Dinsiz Millet olamaz..
Gericilik irticâ,Garba meyil bitmiştir !.Kur'ânın gerçekleri artık gündem konusu..madde istersen Onda,mânâ istersen Onda..Hak Dîn ancak İslâmdır..
Darbecilere cevap,Garbın Kölelerine dört dörtlük beyânlarla verildi verilecek !.her seviye okullar mutlak hisse almalı..Dinsiz Gençlik olamaz...

Anayurdumda Ordum içinde mühim mevki'de Dış Düşmanların emrinde köle..
Gerektiğinde bombarduman var..haber verilmiş Dış Düşmanlara tedbir al diye ..
Yıllardan beri neden bitmedi hâin P.K.K.ve Gibileri..Hâin içerde rütbeler yüksek..
Şehidler Yurdu Anadolumda mühim mevki'de..Dış Düşmanların emrinde köle...

Sâdece maddî hesap netice alamadı..madde-mânâ birlikte yürüdükçe mu'teber..Yüce Allahın emri..
Bedir Harbini düşün..Peygamberim ve Ashâb..Münkirlerin sayısı kat kat fazla idi de,gâlip Allahın emri..
Meleklerin desteği,Peygamberimden duâ..Yüce Allahın emri..münkirler bilemezler,hesap ta edemezler..
İşte dayancımız bu !.Allaha kul olunca,Peygamberime Ümmet,Meleklerden destek var..elbet Allahın emri...

Cenneti yaşayanlar,daha dünyâda iken cehennemde olanlar..safha safha gündemde..
Yönler Kıbleye dönük,kalb güzel diller güzel,hizmette yarış güzel safha safha gündemde..
Reziller def'olacak,Vatan temizlenecek..seferdeyiz durmak yok !.Ordu Gençlik birlikte..
Batının şeytanları,dâhildeki reziller iyânen meydandalar..safha safha meydanda..tâkipte ve gündemde...

Aşk-ı hezârî varsa gül bülbül olacaktır..
Mecnunlar da var ise Leylâ da olacaktır..
Nihâî hedef ancak..kalbte O İki Hece !..
Son darbe-i kalbim gene Allah olacaktır...

Gökten indirildiği zannedilen doğmalarla Millet idâre edilemezmiş..silmek istedi Dîni îmânı..
Tahrîbât büyük Şehidler Yurdu Anadolumda,nikâhlarda da Allah adını sildi kaldırdı..silmek istedi Dîni îmânı..
Din düşmanları Anadolumda kolay silinmez !.münâfıklarsa renk değiştirir..Hâsıl-ı kelâm tâmir zor çetin..
Binler şükür ki çoğunluk Dînden îmândan yana..zaman gerekli,îmâr gerekli..silmek istedi ve silemedi Dîni îmânı...

Cümle Peygamberânda mu'cizeler Allahtan..Evliyâda kerâmât şübhe yok ki Allahtan..
Hakka'l-yakîn bir îmân herkese nasîb değil..Evliyâda kerâmât şübhe yok ki Allahtan..
İsminin evvelinde prf.ünvân var ama,ilâhiyyat okumuş kerâmâtı reddeder..kâmil prf.var elbet..
Cümle Peygamberânda mu'cizeler Allahtan..Evliyâda kerâmât şübhe yok ki Allahtan...

Devlet olarak,Millet olarak rehâvet yoktur..her dem uyanık olalım dostlar..
O Kirlilerden kısmen kurtulduk..münâfıklardan ayıklanmadık !.her dem uyanık olalım dostlar..
Hakka yöneliş artsın yürüsün..vakt-i seherler secdeler ile niyâzlar ile melek misâli..
Şehidler Yurdu hâfız,hâfize gençler yaşlılar !.yaşlı gözlerle her dem uyanık olalım dostlar...

Vâris-i Nebî Evliyâullah kıyâmete dek Âlem-i İslâm çerçevesinde her hâl ü kârda vardır,olacak..
Ehl-i ilimdir,ilmiyle âmil,gerek yazılı gerek sözlüdür ilmi yayandır..her hâl ü kârda vardır,olacak..
İcâzetleri Rasülüllâha dayanmaktadır,zikr-i hafîde Sıddîk-i A'zam,Zikr-i Cehrîde Hazret-i Ali..
Hılâfet kalktı,Meşîhat kalktı..Kaldıranları Millet biliyor..lâ'net okuyor..O Günler yakın aydınlık günler vardır,olacak...

Allahın kulu mü'minleri gör..şeytandan beter münâfıkları binbir hîleyle seyrettin gördün..
Darda kalınca mü'min kesildi..bunca hıyânet o tertipleri sanki yapmamış seyrettin gördün..
Devletin Başı,Başbakanımız,Askerlerimiz yirmidört saat görev başında..Gençlik uyandı !..
Firârîleri,kırk yıldan beri kirli plânlar tertipçileri, imamlarını gördün tescilli..kirli yüzleri tanıdın gördün...

Allahın kulu mü'minleri gör..şeytandan beter münâfıkları binbir hîleyle seyrettin gördün..
Darda kalınca mü'min kesildi..bunca hıyânet o tertipleri sanki yapmamış seyrettin gördün..
Devletin Başı,Başbakanımız,Askerlerimiz yirmidört saat görev başında..Gençlik uyandı !..
Firârîleri,kırk yıldan beri kirli plânlar tertipçileri, imamlarını gördün tescilli..kirli yüzleri tanıdın gördün...

Vatan sathında işgalcilerden kurtulma vakti binbir hüzünle bunca şehidler verdik te geldi..Yüce Mevlâmın lutfiyle geldi..
Şeytandan beter hâinler ile yıllardan beri ittifak etmiş..Parelelciler silinecekler..Devlet ve Millet ayni çizgide,bu yıllar geldi..
Görev bekleyen Yiğitlerimiz !.nöbet sizdedir !. Devletimizin her sâhasında boşluklar dolsun..hizmet yürüsün !..
Boşa harcanan bunca zamanlar Vatan aşkiyle hem de sür'atle doldurulmalı..koşun Yiğitler !.O Yıllar geldi...

Yüce Allaha kulluk tamamsa ölsen de hoştur,kalsan da hoştur..
Günlük hayâtı Hak çizgisinde dört dörtlük yaşa..ölsen de hoştur,kalsan da hoştur..
Allah kulunu sevdi mi artık,ilk cennetini dünyâda verdi..huzur ondadır,sağlık ondadır..
Amel defterin kapanmasın bak !.kalıcı hizmet seninle olsun..ölsen de hoştur,kalsan da hoştur...

Dünyâ çapında Din düşmanları yerli hâinler gerektiğince cevâbın aldı..kaçan kaçana..
Her sâhadaki kirli çehreler tek tek bulundu..hukuk önünde cevap verecek kaçan kaçana..
Vatan sathında yek-vücud oldu Devlet ve Millet Gençlik ayakta,hedefler belli..
Gerçek yoldayız durmak yok artık..münâfıklar da damgalandı da kaçan kaçana...

Verilen hizmetleri lâyıkiyle becermek,tahsil dönemlerinde alt yapının sıhhati,temelin sağlamlığı öncelikli bir iştir..
Her sâhada yetişmek mesleği yakalamak işi istekle yapmak Fâtihler çizgisinde öncelikli bir iştir..
Meslek tercihlerinde istişâre sünnettir..ancak ruhî meyiller,aşk muhabbet önemli,gereklidir şübhesiz..
Şu görevi ancak ben !.ben yaparım,benliktir..hedefler artık büyük !.gençliğin yetişmesi öncelikli bir iştir...

Lekesiz imân riyâdan uzak ibâdetlerle helâl kazancın iki cihanda aydınlıklara çıkardı seni..
Din-Devlet işi ayrı ayrıdır diyenler var ya..hepsi hikâye..Dine aykırı devlet işleri aykırı deni..
Anayurdumun târihindeki güzellikleri bulmak üzreyiz..geç kaldık ama,az kaldı gayret !..
Yüce Kurâna uymayan kanun-nizâmnâmeler hepsinde hayır bereket yoktur..karanlıklara çıkardı seni...

Manisa İl Müftüsü olduğum yıllar idi,Feto dört yıl müddetle bizde vâiz idi de yalancı göz yaşları..
Gerek va'zlar verirken gerek hutbelerinde aldatıcı beyânlar dört dörtlük riyâkârlık yalancı göz yaşları..
Bir sefer va'zında da Kur'ânı ele aldı,bu söylediklerimi Kur'ân yazıyor dedi,cemâatin üstüne Kur'anı fırlatmıştı..
Seksen İhtilâlinde arananlar listesi içinde idi ama masonluğu gündeme gelmesiyle birlikte dokunulamaz idi,önde darbe Başları...

Darbeci darbelendi,Yeni Kapı açıldı..
İmanlı yüreklerde Arşa kapı açıldı..
Kâfirler münâfıklar tam bir cinnet içinde..
Gençlik meydanlardadır..Cennete yol açıldı...

Menfaat-perest olan renkten renge girerler..aman dikkat !.diyelim gerçekleri bulalım..
Münâfıkları teşhis kolay olmadı olmaz..kalbi düzgün olanlar O Vatan Evlâdını gerçekleri bulalım..
Zâyiât az değildir ıslâhı mümkün olan aldatılmış olanlar birden reddedilmesin tevbe kapısı açık..
Memleket Evlâdını sağlam yüreklileri kollayalım tutalım..aman dikkat edelim gerçek aklı bulalım...

Şehidler Yurdu Anadolumda Gençlik yek-vücut,Âlem-i İslâm Şarkından Garba her dem bizimle..
Ehl-i fesâdı def'eyledikçe her bir kesimde yeni bir hayat aşk ve heyecân Şarkından Garba her dem bizimle..
Tevbekâr olan elbet vardır da münâfıklara dikkat !.diyorum..tedbir tecrübe..Ehl-i İrfâna danış,sor derim..
Madde ve mâna birlikte yürür..tecrübelerle aydınlıklara yollar açıldı..Şarkından Garba Dostlar bizimle...

Diyânet İşleri Başkanlığı dâvet etti..Vatan sathında İlim Erbâbı ictimâda..
Bütün detaylariyle İmân Esaslarımız,İbâdet esasları dillendi İctimâda..
Fitne nifâk Kirleri bütün kirlilikeri Din Şurâsı içinde nokta nokta gündemde..
Şehidler anılmakta..Fâtihalar okundu..Cümle Evliyâullah umarım ictimâda...

Ankarayı en kara mâbedsiz şehir yapmak istemişlerdi ama Mevlâm izin vermedi,aslâ veremez idi..Asil Gençlik uyandı..
Hacı Bayrâm-ı Veli Câmii civârını çöplüğe çevirmişlerdi..Hükümet,Belediye yeniden ihyâ etti Asil Gençlik uyandı..
O Kapkara Zihniyet yeniden O Yıllara dönmek istedi yine..Meclise bomba atacak kadar rezilleşti bin kerre yuflar olsun !..
Ka'be Arabın olsun Çankaya bize yeter diyenler de olmuştu..daha neler de neler..Mevlâm izin vermedi Asil Gençlik uyandı...

Her seviyede okullardaki arızalar giderilmeli..fırsat bu fırsat..
Eğitimlerde maddi-mânevi olumsuzluklar giderilmeli..fırsat bu fırsat..
Diyânetimiz O Sahada da eksiklerimiz az değil çoktur..gayret Reisim !..
Hele askeri okullarımız geçmiş -gelecek taranmalıdır..fırsat bu fırsat...

Osmanlı gitti İlâhi kanun rafa kalkınca hırsız,uğursuz cirit atıyor..
Katilleri say,zinâkarları,gayr-i meşrular,kerhâneciler fırsat kolluyor..
Arz-ı hâlimiz dillendiğinde gericilikten ve irticâdan dem vuranlar da köşelerdedir..
Bütün bunları dillendirmek te suç sayılırdı..dillendirelim,çâre bulalım..Millet ne diyor...

Darbe yaparsa başkan olacak..cumhurbaşkanı hedefler belli..
Bir diğeri de sanki başbakan,bakanlar belli..hedefler belli..
Neler yaşadık kimleri gördük..sinsi düşmanlar hem içimizde hem garb kökenli..
Her tür plânlar,kirli emeller geçmişte kaldı..aydınlıklara !.hedefler belli...

Darbe yaparsa başkan olacak..cumhurbaşkanı hedefler belli..
Bir diğeri de sanki başbakan,bakanlar belli..hedefler belli..
Neler yaşadık kimleri gördük..sinsi düşmanlar hem içimizde hem garb kökenli..
Her tür plânlar,kirli emeller geçmişte kaldı..aydınlıklara !.hedefler belli...

Teknik imkânlar,maddi varlıklar halktan uzaktı..Din Düşmanları idâredeydi..
Din zehir dendi,Şanlı Târihim hep kötülendi..Fötr giyenler En Önlerdeydi..
Demokrasinin adı vardı da vekillerimiz seçimle değil tâyinle geldi..dindâr olan halk tam bir mürteci..
Elliden önce yılları andım..O Nesillerin kalıntıları hâlâ var ama,kin kuyusunda..İdâredeydi...

Yüce Yaratan önce sevilir çok çok sevilir..Ondan ilerde sevilecek yok ..Peygamberime bir danışalım..
İsyân olursa emrine karşı muhâlefet var,nefse uyuş var,çok çok korkulur..Peygamberime bir danışalım..
Herşeyden önce lekesiz imân,riyâdan uzak ibâdetler var..ihlâsımız var..lutfeyle Yâ Rab !..
Nasihatlarım önce kendime,cümle dostlara..Âyât-ı Kur'ân gönüllerdedir..Peygamberime bir danışalım...

Peygamber Ocağından Ordumuzun içinden hâinler ayıklandı..endişeler bitmiştir..
Ordumuzun en Başı,neferlerine kadar yüreklerde imân var,başlarımız secdede..endişeler bitmiştir..
Kendi askerimize silah sıkan hâinler P.K.K.lılar attı diyenleri görmüştük..daha neler de neler..
Her rütbede işgalci sahtekârlar silindi..Gerçek Ordu kuruldu..endişeler bitmiştir...

Marmaris Kal'asının inşâ dönemlerini,Kanuni Sultan Süleymân ve Rodosun fethi..hatırlasak ne olur..
Kenâr-ı deryâdadır İbrâhim İbn-i Edhem ziyâretgât O yatır..mânevi bekçileri hatırlasak ne olur..
Tek bir ineği ile Kanuni Ordusuna süt veren O Anneyi Sarı Ana Türbesi..Marmaris boş değildir !..
Cumhurbaskanımızın hayâtına kasdeden Zâlimlere binler yuf !..Koruyan Mevlâmıza ancak Ona kul olduk..Yâ Rab !.desek ne olur...

Muhâlifler olsa da yüz yılın sonlarında Ezân-ı Muhammedi okuyan Başkanımız..Yâni Cumhurbaşkanı lutfetti Yüce Mevlâm..
Milletin Câmiinde Cumhurbaşkanlığına dâhil olan mekânda Osmanlı Mimârisi..rü'yâlar gerçek oldu lutfetti YüceMevlâm..
Şehidler Hakka yürür cenâze namazları ihyâ edilir iken ön safta Başkanımız tabutlar omuzlarda,Kur'ân tilâvetleri..Beklenen Yıllardayız..
Teknik gelişmelerde Fâtihler heyecânı..Mâneviyyât Âlemi her günde her saatta Âlem-i İslâm içre İstanbul yönündedir !.Lutfetti Yüce Mevlâm...

Yüce Anadolumda Şehidlerin Yurdunda Şühedâ Torunları hâinlere dur !.dedi..hem de Mahşere kadar..
Dinsiz,İmânsızlara Vatan Hâinlerine Sahte rütbelilere hadlerini bildirdi..artık yeter dur !.dedi hem de Mahşere kadar..
Yayın organlariyle,yazar çizerleriyle adım adım tâkipte..zâlimlere adâlet ne imiş gösterildi !.daha da görecekler !..
Oğullar,Kızlarımız !.her seviye tahsilde hem madde hem mânâda Âlem-i İslâm için rehber olacaksınız..hem de Mahşere kadar...

Düzgün kalbleri,kirli kalbleri okuyanlar var..Hızır,İlyâslar Anadoluma destek veriyor..
Hergün her saat Âlem-i İslâm berâberliğe,tevhide doğru yol almaktadır..elbet geliyor..
Aydınlık yıllar lâ şek geliyor !.Garb kirlileri temizlendikçe..Peygamberimin müjdeleri var..uzakta değil !..
Tek şartı vardır..madde-mânâda Hak yolda olmak..kanıtlanmıştır,en mutlu yıllar geldi,geliyor...

Hâinlere fırsat yok..Milletimiz ayakta..Gençliğimiz meydanda..
Yüce Anadolumun Şehidleri kabrinden ruhlariyle fırladı Gençliğimiz meydanda..
Hâinlere dur !..dedi O Hâinler kaçacak tek delik bulamazlar..Yeni Türkiyedeyiz !..
Zâlimlere fırsat yok !.Cumhurbaşkanımızla Gençliğimiz meydanda...

Milletin silâhını Millet uçaklariyle Milletine çeviren hâinleri de gördük..
Ordunun tanklarını Gençliğin üzerine fütursuzca yönelten hâinleri de gördük..
Sür'atle ciddiyyetle dâvâlar görülecek..Vatan bu hâinlerden elbet ayıklanacak !..
Bunların neslini de ayıklamak elzemdir !.Kudretüllah bizimle..nice nemrutlar gördük...

Ezanlar,salâ minârelerden sık okununca Din düşmanları feryâd ediyor meyhânelerden ve rahatsızlar..
On yıllarda bir O Yıllardaki darbeler vardı..tekrâr denendi,darbe yapanlar darbelenince çok rahatsızlar..
Anadolumun Yiğitlerinden cevaplar geldi..haddini bilmez görüntü asker haddini bildi ve bildirildi..
Devletin Başı,Başbakanları,Genelkurmayı Yâ Allah !.diyor..bin şükür Yâ Rab !.Din düşmanları çok rahatsızlar...

Yüce Allahım yıllardan sonra bir kere daha göstermiştir ki..hâin-i vatan olanlarına fırsat bitmiştir ..
Fötr şapkayla koşup gidenler..O sahtekârlar bir daha geri dönmemek üzre def'olup gitti..darbe bitmiştir..
Detaylariyle hem de sür'atle Vatan sathında Hâin İsimler tek tek tesbitli..gerek ne ise Hak ölçüsünde icrâ kılına !..
Yerli hâinler !.O Makamları işgâl edenler !.önce dünyada Cehenneme dek yollar açıktır..darbecilere fırsat bitmiştir...

Hem Devlette görevli,Devletin Başkanına silâh çeken şerefsiz..hem de Ordu mensubu..
Vicdân imân yoksulu hak etmediği halde rütbeler yükseklerde hem de Ordu mensubu..
Cehenneme nisbetle verilecek cezâlar dünyevi cezâları,idâmlar olsa bile hiç mesâbesindedir..
Endişemiz yoktur ki bu şerefsiz reziller Peygamber Ocağından def'olup gidecekler..sözde Ordu mensubu...

Güyâ Vatanımızı koruyucu askermiş..hâinlerle berâber,Din düşmanlarının da önde giden itleri..
On yılda bir darbeci katillerin soyundan..rütbeler isimleri tamâmen göstermelik işte gör o itleri !..
Bir anlık gaflet olsa,Devletimin Başında Geçmişteki Masonlar bulunsa ne olurdu ?.hayâller ötesinde..
Şehidlerin Yurdunda Kutsal Anadolumda artık İdâreciler gerçek Hakkın kulları..durma yürü ileri !...

Devlet-i Osmâninin hududları bellidir..Yüce Dinimiz İslâm altı asır yaşandı..
Her ırk her rengi ile insanlığı yaşattı..İslâmda hedef budur..altı asır yaşandı..
Suriyeli göçmenler,bozulmamış olanlar elbet Dindaşlarımız Onlara yardım eli elbet uzanacaktır..
Yerli gavurlar ile dünyâ gavurlarına kulak vermek haramdır !.târihte yaşananlar..neler neler yaşandı...

Fransanın Başkanı ve de Onun Gibiler yakın târihe kadar Türkiyede idâre müsbet yoldaydı diyor..
Hılâfetin kalkması,Putların çoğalması,açıklık saçıklıklar..Türkiyede idâre müsbet yoldaydı diyor..
Ne zaman ki Tayyipler ve emsâli Yığitler Türkiyede göründü,çehremiz de bozuldu diyor feryâd ediyor..
Ey Avrupa bekleyin !.sizlere de yaklaştık..Hıristiyân âlemi İslâm ile müşerref olunca kurtulacak..Mehdi yolda geliyor

Mutlu Anadolumdan ve Âlem-i İslâmdan İslâmı silmek için ne Âlimler asıldı..plânlar ölçüsüzdü..
Bir asır uğraştılar tahribât çok büyüktü..Kendilerine benzer küffârı çoğalttılar plânlar ölçüsüzdü..
En Başta Olan var ya kendisine benzeyen Ehl-i Cehennem ile kim bilir nerelerde hangi Cehennemdeler !..
Binler şükür yeniden Merkez İstanbulumuz !.Yeni hayât başladı..Başkan,Başbakan,Asker secdelerde buluştu..tahribât ölçüsüzdü...

Kâfir küfrünü ilân eder de münâfık var ya,en tehlikeli işte onlardır..büyük belâdır..
Mü'min yanında mü'min kesilir kâfirden bin kat daha beterdir..büyük belâdır..
Târihimizde hassas dönemler yaşandı geçtik,mü'mindi güyâ hutbe okudu Meşhur Münâfık..
Yazarları var çizerleri var..sinsi plânlar had safhadaydı..bilenler bildi,O Münâfıklar büyük belâdır...

Bilenler ile istişâremiz devâm edecek..uygulamalar bu vechiledir,netice müsbet..
Enâniyetten kurtuldu isek,şeytan gibiler feyâd ettikçe maddi-mânevi her merhalede netice müsbet..
Dünyâ işinde maddi hususlar gündemde ise Yüce Peygamber ümmeti ile istişâreyi ihmâl etmedi..
Yerli gavurlar feryâd ettikçe bilesiniz ki müsbet yoldayız..Gençlik uyandı !.hedefler müsbet...

Darda kalmış çâresiz mü'minler kardeşimiz..evlerimiz açıktır,maddi yardımlar da var.
Vatadaşlık müjdesi Devletimin Başından aşk ile duyuruldu..imânın gereği bu..kalbi duâlar da var..
Anadoluma bir bak,bir de Avrupalıya madde-perestleri gör !.Dinden imânımızdan mahrum eyleme Yâ Rab..
Avrupa Birliği mi ?.aman yerinde dursun..vicdânlıları varsa bizim İle buyursun yürekten duâlar var...

Her gün her saat cümle gerçekler gönüllerdedir..Önderlerimiz secdelerdedir..
Oğullar,kızlar maddi mânevi ekseriyyetle Hak çizgidedir..yönler Kıblede değerlerdedir..
Herşeye rağmen Hakka yan bakan açık saçıklar alkolikleri Millet tanıdı renkler bellidir..
Arşu'r-Rahmâna açılan eller çoğalmaktadır,Ufuklardayız..Önderlerimiz secdelerdedir...

Günler uzundu havalar sıcak..işlerim vardı aksatamazdım,oruçlarımı hamdolsun tuttum..
Özellikle de susuzluk mâlum,sabrı öğrendim,oruçlarımı hiç aksatmadım hamdolsun tuttum..
Bahaneler çok..uzun günlerde yaz sıcakları hadden efzundur !.çalışmam lâzım oruç tutamam !. diyenlerı gör !..
Dört mevsim gördü,oruçlarını hiç aksatmadan tutanlar mevcud..böyle Dostları hamdolsun buldum...

İlki vuslat bayramı..İkinci gün ramazan bayramıydı kavuştu..
Mü'minler için ölüm Hakka vuslat bayramı..Bu Bayramda kavuştu..
Muallâ Annemiz de ömrünü tamamladı Hakka vuslat günüydü..
Cemâlüllâha ersin..Vuslat Günü ramazan bayramıydı kavuştu...

Mübârek Ramazanı hem iyi karşıladı dört dörtlük ağırladı,Bayramı da hak etti..
Leyletü'l-kadre erdi,O Gecenin kadrini Yüce Mevlâm bildirdi,Bayramı da hak etti..
Bin türlü bahaneler buldu oruç tutmadı..kazananlar kim oldu ?.elbet oruç tutanlar..
Dünyâ Bayramlarına,lâyık olalım Yâ Rab !.ama Cennet ve Cemâl nihâi hedefimiz gerçek kullar hak etti...

Gökteki Ay Ramazan gündüzünde Cuma var,Gece Leyletü'l-Kadir..eller Arşu'r-Rahmâna,ruhlar Hakka yönelse..
Dünyânın hem başı var birgün sonu gelecek..kabir var Mahşer de var,Mizân,Sırât çok yakın..ruhlar Hakka yönelse..
Her gelecek yakındır..Devr-i Âdemden beri bu günler hayâl miydi ?.hazırlıkların nasıl ?.inançlılar kurtardı,ehl-i küfür aldandı !..
Dünyada Âhirette tertemiz bir hayâtın tâlipleri mevcuttur !.ilk Cenneti dünyâda,sonsuz uzakta değil !.Mekân Cennet-i Âlâ..ruhlar Hakka yönelse...

Mübârek ramazanda ibadetler katlanır,birler yüzleri bulur,katlanır da katlanır,ihlâsımıza göre..
Şerlilerin cezası katlanır da katlanır..şeytandan beterleri Milletimiz tanıdı,hedefleri bellidir,niyetlerine göre..
Her şey gösteriyor ki Anadolum ilerde..maddi-manevi yolda her saat her dakika ufuklarda ilerde..
Dünya Gavurlarının müşterek plânları,tutmadı tutmayacak..nokta nokta takipte seyirlerine göre...

Genç neslimiz her saat her gün aydınlıklarda..nikahlardaki usul Yüce Allahın Adı artık anılacaktır..
Nikâhlar Müftülükler Makamlarında icrâ edilecek bin şükür..Yüce Allahın Adı artık anılacaktır..
Nesli kirletmek için neler yapmadılar ki..bir asır devam etti,bu yılları rüyâda görseydik rüya derdik..
Komünist ülkelere ne kadar özendiler..Dine düşmanlıkları nerelere uzandı..Aydınlık Yıllardayız..Yüce Allahın adı artık anılacaktır...

Gerçek hayata başlar,seherlerde ayıktır,ramazan zâten belli..büyük günahlar yok ta küçüğünden de uzak..
Çok değişik cinsler var..alel'ekser hayâtı Dine muhâlif olan Modernlerle berâber..kıyâfet öylesine,asli çizgiden uzak..
Elinde gazeteler,ama hep iftirâlar..Dine,dindarlara da hakaretin envâı,alaycı ifâdeler,günler böyle geçiyor..
Yanılgıyı anlayıp tevbekâr olan var mı ?..ümid kesilmez ama kökler sağlam değilse seyir Haktan çok uzak...

Özellikle hanımlar edebten vaz geçerse,hayâlar silinirse rezâlet had safhada..
Erkeklere gelince onlarda da gerekli..sözler tavırlar ile rezâlet had safhada..
Bu gençliği bu hâle getiren O Zihniyet..Kimlerin eseridir ?.binlerle yuf !.yetmez ki..
Tâmire başlandı da,anneler babalara çok hizmetler düşüyor..rezâlet had safhada...

Peygamberlerde,mânen yetişmiş evliyâullah,gerçek âlimler Hak dostlarında bencillik olmaz..
Emr-i İlâhi bir hayât boyu hangi çizgiler göstermiş ise o yoldan şaşmaz..bencillik olmaz..
Hakkı tanımaz,imândan mahrum madde-perestler Avrupâiler cirit atıyor benlik zirvede !..
Dünyâ nizâmı perişanlıkla Hakka isyânla devâm ederse,Âhiret te var..Hesap Günü var..terâzi şaşmaz...

İlâhiyâtçı..proğramlar var,televizyonlar bir kısımları sonuna kadar ölçü yok açık..
Gerçekler dışı fetvâlarına kulak verenler bereketli de,tahribâtları çok net ve açık..
Ehl-i Sünnetin inançlarını koruyanlar var,gâyet dikkatli..olması gerek..Hakka bin şükür..
Üniversite,her seviyede okullarımız bereketlendi,müsbet yoldayız..bilen biliyor çok net ve açık...

İlâhiyâtçı..proğramlar var,televizyonlar bir kısımları sonuna kadar ölçü yok açık..
Gerçekler dışı fetvâlarına kulak verenler bereketli de,tahribâtları çok net ve açık..
Ehl-i Sünnetin inançlarını koruyanlar var,gâyet dikkatli..olması gerek..Hakka bin şükür..
Üniversite,her seviyede okullarımız bereketlendi,müsbet yoldayız..bilen biliyor çok net ve açık...

Hâfız olmak zordur da bir ömür koruyarak hâfız ölmek daha zor..
Mânâya âşinâlık gereklidir aşk ister..yanmak yakılmak ister.. bilenlere danış,sor..
Kabre konulduğunda hafızlar,hâfızalar asla çürümezler ve,evliyâ misâlidir,konduğu gibi kalkar..
Fetret devri silindi..ilim hikmet devri var..zâlimlere binler yuf !.adam olmak cidden zor...

Yaz sıcakları,ramazandayız hem oruçluyuz çalışmak ta var..tevekkülümüz,sabrımız da var..
Her hâl ü kârda kulluk neş'esi emr-i İlâhi..râzıyım Yâ Rab !.diyebilene yollar açıktır..sabrımız da var..
Dört mevsimde de oruçlu olmak terâvihlerle ruhlar mutmain..riyâdan uzak hatm-i Kur'ânım..
Bu çizgilerle Hakka yürüyen bahtiyârlara Sekiz Cennetin müjdeleri var,Cemalüllah var...

Şarkından garbına dek Âlem-i İslâm içre sınır çizgilerimiz elbette vardır ama,,
Çizgiler suretâdır..gönüllerde kalkmıştır..halklar kaynaşmaktadır..bir iki Bölge kaldı,Mısır,Suriye ama,,
Ramazan hürmetine Sisiler,Esedler de def'olup gidecekler !..vatandaş uyanmıştır,az kaldı maraz kaldı..
Ramazan geceleri hâmile müjdelere !..gayret Tayyiplerimiz !..bir kaç ama var ama,az kaldı maraz kaldı...

Yıllardan sonra asli ismine,hüviyetine kavuşturuldu Ordumuz El Hak..
Kara ve Hava,Deniz Deryâlar Peygamberimiz Ocağı tekrâr Ordumuz El Hak..
Gizlice namaz kılan askerim tâkipte idi..Mason olmazsa paşa olamaz idi komutan..
Ordumun Başı secdelerdedir !.Bu Yılları da gösterdi Mevlâm..yürü Askerim !.istikamet Hak...

Allah,Kur'ân,Peygamber..inançlıların yolu ancak ve ancak budur..ve böylece kurtulur..
Şuurla yürüyenler mutlak murâda erdi..ilk Cenneti dünyâda,sonsuz Cenneti bulur..
Aldananlar son nefes görürler gerçekleri..ne yazık ki dönüş yok,yol açık Cehenneme !..
Özellikle ramazan uyarı ayı ama,uyananlar var mıdır ?.uyanıverse eğer hedefler Cennet olur...

Mânâdan uzak madde-perestler..gerek devletler,gerek şahıslar var görünse de zevâle mahkum..
İnsan hem ruhtur,hem de bedendir..ruh terk edince,beden çukurda..zenginim desin zevâle mahkum..
Başta İstanbul,İslâm Âlemi hem ruha tâlip hem de bedene..İstikbâl bizim Şarkından Garba !..
Gençliğimizin hedefleri bu !.Mübârek günler,geceler yüklü !.idrâkten mahrum görüntü insan zevâle mahkum...

Me'zuniyyet mutluluk..puanlar kifâyetli,günlük dersler muntazam vaktinde diplomalar..
Yanlış arkadaşlardan uzak durun gençlerim !.içki kumar,sigara !.vaktinde diplomalar..
Günlük ibâdetler de riyâsız yapılırsa..ruh sağlığı yerinde..can diri,ten diridir..
Müşkilâtsız hayât yok,dünyâ imtihanları bâzan şiddetli geçer,şarttır toparlanmalar...

İslâmı hatırlatan binlerce kelimeler silindi dilimizden..uyduruk kelimeler uyduruldu yıllarca Dilimiz fakirleşti..
Köyler,mahallelerin isimleri değişti..Kirli İsimler kondu..Hava Alanlarına Katil İsimlerini fütursuzca koydular,Mekânlar fakirleşti..
Daha neler neler de,artık düzeltilecek..San'at musikileri,Tasavvuf musikisi,Allah !.demek yasaktı..Kirliler,Kirli Yıllar ha bitti ha bitecek..
Bu Yılları gösteren Mevlâmıza bin şükür..Ramazan hürmetine her saatta her günde hem madde hem mânâda aydınlıklara doğru O Hedefler netleşti...

Hem ramazan hem cum'a..oruç var namaz da var..kulluğun ölçüleri..
Hatm-i şerifler de var,hatm ile terâvihleri Yüce Mevlâm sevdirdi..kulluğun ölçüleri..
Ezân-i Muhammedi hayvandan beterleri delirtiyor beş vakit..salâlar da olursa zırıltı had safhada..
Dünyâdan sonrası var,inansan inanmasan..Emrindeyim Yâ Rabbi !.kulluğun ölçüleri...

 

Âdemin çamurundan karışım vardır itte,Cebrâilin parmağı değdi yaratılışta O Temas hamurunda..
Sâhibine yakınlık,gece az uyuması müsbet yanları itin..havkırıp hücumları iblisin tükürüğü vardır da çamurunda..
Sahibi döğse bile aslâ onu ısırmaz..Mevlâmın yarattığı nice mahlukatı gör..ibret al Hakkı tanı !..ibretle bak âleme..
İtte olan sadâkat süretâ insan olan âdemde var mı aceb ?.Âdemin çamuruna Cibril parmak temâsı vardır it hamurunda...

Eğitim sistemini yenilemek düzeltmek..fuzuliyyâtı atmak,faydalıyı kavramak..
Köken Garbtan geldiyse kirlileri pek çoktur..ayıklanmak gerekir,en faydalıyı bulmak..
Devlet-i Osmânide yükselişler devrinde hangi çizgilerdeydik..tetkikler başlamıştır..
Merkez Anadolumuz..Çağrı bütün dünyâyâ..hem madde hem mânâda hedef gerçeği bulmak..

İnsan sevdiklerini aslâ unutamiyor..kalbin her atışında Yüce Allah hâtırda..
Peygamber-i Zi Şânım,salevât-ı şerife Ezân-ı Muhammedi gönüllerde hâtırda..
Evliyânın sevgisi,Hakka bağlılıkları koydukları eserler,irşâd çizgileriyle âşıkların gönlünde..
İnsan sevdiklerini unutamadığından zamanla onlar gibi olur gider şübhesiz..Sevilenler hâtırda...

Bedenler bir bölgede olsalar da ayrıdır..inananlar bir yanda,münkirler diğer yanda..
Zaruretin gereği bir arada olsalar ruhlar yaklaşmadıkça inananlar bir yanda,münkirler diğer yanda..
Ölmeden toparlanmaz,inkâr ile giderse,ehl-i imân Cennette münkirler Cehennemde..
Sevdiklerini sevdir münkirler uzak dursun dünyâda bile Yâ Rab !.insan olan bir yanda hayvânât diğer yanda...

Zekât fitreler için gerçek fakirler ara..dilenciler çoğaldı,lâyık olan bulunur..
Önce akrabâya bak,fakir komşular belli,dostlara sorularak lâyık olan bulunur..
Araştırmadan verdin,meğer dilenci zengin..lâyıkını bulmadın,zekât yenilenecek..
Mevlâm kabul eylesin verdikçe Mevlâm versin..zekât Emr-i İlâhi..lâyık olan bulunur...

Her gece ve gündüzde atılacak adımlar dikkatle tâkiptedir,ayık gönüller ile Aydınlık Yollardayız..
Madde-perestlere bak,görebildiği kadar Onlar da boş durmazlar..ayık gönüller ile Aydınlık yollardayız..
Yüce Allahın izni,Evliyâ çizgisinde Merkez Kadim İstanbul,durmak yok Yola devâm !..
Peygamber kâtilleri Onlar la'netli Millet..Akl-ı selim gâlibtir..ayık gönüller ile aydınlık yollardayız...

Birazcık saygı olsa bunu yapmaz,yapamaz..açıktan tüttürüyor sigarayı içiyor..
Lokantada gizlice yese bile edebtir..gözler önünde yiyor,sanki meydan okuyor..
Hastalığı var ise elbet oruç tutamaz,keffâretini verir..göz önünde yiyemez..
Bu hâle kim getirdi,Kimler önderlik etti..İslâmı silmek için..merkez Çankaya idi..O Dönemler geçiyor...

Bütün dünyâ çapında zencirlerle bağlanan bilekler çözülecek..
Dünyâ İslâm Birliği..yan bakan hâinlere haddi bildirilecek..
Halkı Müslüman ama başında münâfıklar..def'olup gidecekler..
Çok kalmadı az kaldı..Şarkından Garba kadar hadler bildirilecek...

 

Küfre inen yumruklar O Ses Amerikadan..
Yiğidin rengi esmer..Zenci Amerikadan..
Muhammed Ali ismi..Kalb imân ile dolu..
İslâmın sesiydi O !.O Ses Amerikadan...

Ordunun Başı sağlamsa eğer,ancak Allaha boyun eğerse,melekler gelir,Hızır devrede..
Her on yılda bir darbeler gördük..maddi-mânevi çöküntülerle bir asır geçti..İblis devrede..
Gençlik uyandı..Cumhur,Ordumuz,Hükümetimiz tek çizgidedir..Hakka bin şükür..
Şanlı Şehidler bedenleriyle toprakta ama,ruhları ile,melekler ile Er Meydânında,Hızır devrede...

Bir nebze inançları olsaydı hâinlerin O Katli yapamazdı..
Mübârek ramazanda ne cür'et ne hıyânet..O Katli yapamazdı..
Kökenlerine bir bak,Ermeni şeytanları..şeytandan da beterler..
İnsanlıktan bir nasib olsaydı kâfirlerde,O Katli yapamazdı...

Yürek güçlüdür,bilek güçlüdür,vakti gelince Hakka yürürler destek güçlüdür..
Muhammed Ali..ismi de güzel,teninin rengi siyaha yakın,Hakka yürüdü destek güçlüdür..
Yüce Dinimiz Kur'ân-ı Kerim renge bakmiyor ırka bakmiyor..takvâya bakar,ihlâsa bakar..
Irkçı zihniyet geçerli değil..bir ırkı beğen,diğerlerini reddet,olmiyor !.Yaratana bak !.destek güçlüdür...

Ramazan geldi şeytanlar bağlı..nefsâniyyete fırsat vermezsek oruçlar ile yollar açılıdı..
Fakr u zaruret görmemiş olan zenginlerimiz açlığı tattı..gerçek fakirler gündemde oldu,yollar açıldı..
Her tür harama elvedâ etsek..helâl kazançlar ayni şifâdır,hem berekettir,maddi mânevi..
Bu ramazanda Ka'bede olsak,Mescidi'r-Rasul ziyâretinde..lutfeder Mevlâm..rahmet saçıldı...

Sultan Fâtihin ruhu şâd olsun..mübârek günler mutlu ramazan bu akşam geldi..
Mescidler doldu,ezan,salâlar tatlı seslerle makamlar ile gönüllerdedir..O akşam geldi..
Ayasofyamız yıllardan beri mahrum mahzundu..duâlarımız Arşa yükseldi..Mihrâb boş kaldı..
Leyletü'l-kadri beklemeyelim..Mihrâb açılsın !.Sultan Fâtihin ruhu şâd olsun..ramazan geldi...

Namaz,câmiler..meylin ne kadar günde beş vakti edâ ettin mi..hangi yaştasın ?..
Evine yakın bir câmi var da,biraz uzakta ikinci câmi,imam efendi hâfız,yaşasın !..
Beş vakit namaz cemâat ile olursa elbet sevâb,bereket elbette fazla..gayret yiğidim !..
Terâvihler de hatm ile olsa emr-i İlâhi lâyıkı ile ifâ edilse işte hayât bu..oruçlar ile hazzı yaşarsın...

Öfkelendiğin zamanlar olur,nefsâni isen firene bassan isâbet olur..
Haklı olursun sabr eyler isen,yâ Sabur dersen,sükut edersen isâbet olur..
Her hâl ü kârda haklıyım dersen nefse uyarsan şeytanda neş'e..
Yanlış yoldasın,hele sesler de yükseklerdedir..şeytan sevindi..zarar çok olur...

Mübârek ramazanı istekle karşılamak,terâvih namazına gönüllü hazırlanmak..
İmânın gereğidir Hakka gerçek kul olmak..yaz geldi günler uzun orucumuzu tutmak..
Sahurda rızkımız bol,iftâr da bereketli..fukarânın hakkını gözetmek ilgilenmek..
Fitre zekâtlar ile o garip gönülleri alıvermek mutluluk vesilesi şübhesiz,kulluğu yakalamak...

Peygamberimin sevdiklerini Yüce Allahım sever,sevdirir..
Ashaba karşı dil uzatanlar,hakâret eden Nasipsizleri ezer,ezdirir..
Dünyâda rezil,Âhirette de bin perişanlık Onlar içindir..ne söylense az..
Peygamberimin cümle Ashâbın Yüce Allahım sever,sevdirir...

Görüntü insan ama,kalbinde imân yoksa hayvânâttan beterdir..öyle buyurur Kur'ân..
Gerçekleri göremez,hak sözleri duyamaz,iftirâ tezvir işi..öyle buyurur Kur'ân..
Bir Fâtihin nesline bir de heykelcilere nazar kılsan görürsün..şerliler şerlilerle..
Hak Yoldan ayırmasın Yüce Mevlâmız her ân..duâmız beş vakitte..tek rehberimiz Kur'ân...

Gizlenen hıyânetler birer birer çıkıyor,yakında göreceğiz..ne cürümler işlenmiş..
2023 te ancak açıklanacak..Dış Gâvurlar devrede,İçteki Köleleri ne cürümler işlemiş..
Ahlâki değerleri sıfırlamak için de çıkarılan kanunlar..nerelerden alındı,hedefleri ne idi..
Osmanlı Ecdâdımız,Fâtihlerin neş'esi madde ve mânâsiyle Gençliğin gönlündedir..Kirliler neler etmiş...

27 Mayısta Cânilerin kararı,karâra destek veren,kurulan mahkemeler ve verilen kararlar..
Şehid Adnan Menderes,şehid Zorlu,Polatkan Milletin gönlündedir..ya verilen kararlar ?..
İlâhi Mahkemenin,Birgün geleceğinden haberleri var mıdır ?.O Zâlimlerin acep ?..
Şehidlerin Cenneti son nefesleri ile daha dünyâda başlar..Zâlimlere Cehennem ve İlâhi kararlar...

Dine muhâlif olanlar da var,dindâr görünüp uyuyan da var..
Dünyâ çapında muhâlifler var,onlardan beter içerdekiler,münâfıklar var..
Anadolumun kalkınmasından Âlem-i İslâm artık haberdâr..ufuklar açık..
Benlikten uzak istişâreli sünnet yolunda yollara düştük..maddi mânevi yükselişler var...

Hacı Bayrâm-ı Veli devrine dönmek üzre Ankaramız müjdeler !..
Putperest heykelciler tükendi,tükenecek..Anadolum !. müjdeler !..
Her akşam Çankayada kadehler kalkar idi..zemzem kadehlerine susamıştı Milletim..
Hak gelir bâtıl gider,Gençlik artık uyandı..ha gayret Yiğitlerim !.Gençliğimiz !.müjdeler !...

İstanbula gelince ilk gönlüme düşendir..Ebâ Eyyub Ensâri,Akşemseddin,Fâtihler..
Nice evliyâullah,Osmanlı asfiyâsı bunca meşâyıhı say ve Es'ad Erbililer..
Feyz oldığım Üstâdım Erenköyde yaşardı..Sultantepede Sâhib-vefâ gönüllerdedir..
Yakın târihte mutlak..Türkiyeyi yeniden aydınlatan O İsim..yâni Recep Tayyipler...

Kalb atışları iki heceli..her atışında Allah diyor da farkındamıyız ?..
Gerek namazda,sâir vakitte farkında olmak teslimiyyettir..farkındamıyız ?..
Uykularda da kalb görevdedir..her ânımızı bu şuur ile değerlendirsek..
Yirmidört saat yanlışlıklara elvedâ desek,her an ibâdet..kalbler görevde farkındamıyız...

Yılda bir gelen günler,geceler önemlidir..fırsatları ganimet bilelim bildirelim..
Bu gece berâtımız ve ilticâlarımız..günahlardan arınmak..fırsattır bildirelim..
Mübârek ramazânın gölgesine yaklaştık..bu yıl da kedersizce ihyâ edebileydik..
Hem maddi hem mânevi O Sağlık günlerine ulaştırdı Mevlâmız..kıymetini bilelim...

Darbe Anayasası..kökü hem vicdânlara hem de Dine aykırı Garbın kirli çehresi Hakka isyânlar vardır..
Vatan sathında yaygın her tür ahlâksızlığın temelinde işte bu mesnedsiz Anayasa küfrün dokusu vardır..
Teknik gelişmelerde,mânâ deryâlarında Gençlik artık yoldadır..hedefler belirlendi,durmak yok sür'at gerek..
Ahlâk rafa kalkmasın..insanı insan yapan o yüksek değerlerden mahrum kalmasın Millet..Şanlı Târihimizde yüksek değerler vardır...

Menderes,Özal,Erbakanları şükür yaşadık..Tayyipleri de gördü Milletim..
Öncelere bak,kula kul olan İsimleri de,masonları da gördü Milletim..
Davutoğluna duâlarımız,geçmişte Güller,şimdi Bin Ali..yönler Kıblede..
Merkez İstanbul Âlem-i İslâm yek vücud oldu Kıyâmete dek..Milletim gördü...

İlâhi emri bütün kalbiyle tutan yiğitler bereketlendi..gizlenen târih detaylariyle artık meydanda..
İblis yolunda yürüyenler de hergün her saat yeni plânlar peşindeler de,her türlü hile artık meydanda..
Hak Çizgisinde yürüyenlerin her hâl ü kârda yardımcısıdır Yüce Mevlâmız..ufuklardayız,ittifaktayız..
Kalblerde imân,dillerde Kur'ân,yönler Kıblede oğullar kızlar duâlardayız,hedeflerimiz Dinde Kur'ânda...

Uzak sanma yiğidim her gelecek yakındır..gündüz geceler yakın..aylar yıllar da yakın..
Sakın ihmâl eyleme,ummadığın zamanda ansızın geliveren ölüm kabristan yakın..
İstesen istemesen mahşer birgün gelecek..hazırlıkların var mı ?.mizân var sırât da var..
Üç günlük dünyâ deriz başlangıcı sonu var,ama sonu olmayan ilk Cennet dünyâdadır,haydi gayret çok yakın...

Gökte bir ilâh yerde bir ilâh olsaydı eğer,fesat çıkardı..Tek Allahımız yerde ve gökte tek bir irâde..
Bir memlekette Hakka tam teslim bir idâreci..istişâreli olursa eğer,sür'atle yürür o tek irâde..
Geçmişte gördük neler yaşandı..Başkanlık dedik !.ve ısrârlıyız..Gayret Milletim !.istikbâl bizim..
İkilikleri târihe gömmek vakti geldi de geçiyor bile..adl ile yürü Yüce Milletim !.sür'atle yürür O Tek İrâde...

Anadolumun düşmanlarını dün biliyorduk,bugün de belli..tek tek sayarız,Gençlik uyandı..
Osmanlı Ecdâd son dönemlerde hatâlar yaptı..ama Türkiye bir asır sonra Yeni Türkiye..Gençlik uyandı..
Âlem-i İslam Yeni Türkiye Ak Günler ile tek vücud oldu..durmak yok artık..ufuklardayız !..
Yüce Peygamber âhir zamânın müjdelerini,rehberlerini haber vermişti O Yıllar geldi !.Gençlik uyandı...

Doğruların Hak yardımcısıdır..ihmâle gelmez ayık olalım,cesur olalım..
Her ne kadar da güçlü görünse haksız haksızdır,haklı haklıdır,cesur olalım..
Ashâb-ı Kirâm her safhasında adetçe azdı,küffâr da çoktu..ama başarı Hak çizgisinde..
Küffâr göremez..kalbte imân var Yiğitlerimiz Hak Çizgisinde..Haktan yanayız..cesur olalım...

Fırsat kollayan Din düşmanları Vatan ve Millet hâinlerine fırsat tanıma..imkân tanıma !..
Su uyur ama düşman uyumaz..Hak çizgisinden asla ayrılma,görüntü İslâm,münâfıklara fırsat tanıma..
Tefekkür-ü tâm zikr-i müdâmın tavsiyeleri ayni şifâdır,göz göze gelsen bereketlenir,Hakkı bulursun..
Hedefler büyük..hassas noktalar ve virajlarla seyir hâlinde..Vatan ve Millet düşmanlarına fırsat tanıma !...

Artık bu coşan bahçede bülbüllere yer çok..
Bir yer ki sevenler,sevilenlerden eser çok..
Bezminde zemzem içtiğimiz sevgililer çok..
Bir yer ki sevenler,sevilenlerden eser çok...

Hıristiyan Avrupa şarkında ve garbında Papalığı kaldırmak gibi düşüncelere girdi mi,duydunuz mu ?..
Yahudilere de bak,Budistleri de seyret..Hahamlar da ortada..kaldıralım diyenler oldu mu duydunuz mu ?..
Gerek nüfus gerçeği gerekse yeryüzünde Âlem-i İslâmı seyret..başsız kodu hâinler..daha neler de neler !..
Hılâfeti yeniden ihyâ etmek şart !.elzem !.yerli gavurlar dâhil cümlesi delirse de..uyanalım diyorum !.feryâdı duydunuz mu...

Şa'bân-ı şerif geldi Rasulüllâhın ayı bu ayda Habibüllah aşkını artıralım sünnetlere uyalım..
Farzlar vâciblere ek sünnet ibâdetleri Bu ay artırıversek ruhi güzelliklere ulaşırız şübhesiz..sünnetlere uyalım..
Mübârek ramazana biraz daha yaklaştık Ümmetimin ayıdır buyurdu Peygamberim..haydi gayret yiğitler..
Üç aylar içindeyiz baharla birlikteyiz güller açtı bülbüller feryad eder her seher..sünnetlere uyalım...

Bir zamanlar merkezde görevde idin ama gerçekler bir tarafta Sen sırtını dönmüşsün..
Millet nerde Sen nerde..gerçek nerde Sen nerde..nefse şeytana uydun..bak sırtını dönmüşsün..
Kendini haklı görüp nefse şeytâna uyma !.tevbekâr ol toparlan !.dostça bir ikazdır bu..
Ön safta duranlardan,sonra yuvarlananlar isim isim bellidir..fırsat var düşünürsün !..

Kalbinde gizlesen de sözlü ifşâ etmesen gizleneni Hak bilir..
Nebilerde mu'cize evliyâda kerâmet..Hak bildirir de bilir..
Gizlendim zannederler Allaha âşikârdır,peygamberler,evliyâ Mevlâmın has kulları,,
En küçük kıpırtını,fikrini efkârını ifşâ etsen etmesen gizlesen bilen bilir...

Fitne zamânı değil..her adım,her saatta aydınlıklara doğru..
Şahsi menfaat yasak !.Milletin menfaati..her nefes her adımda ittifaklara doğru..
Âlem-i İslâm artık Birlik Yolunda yürür..gavurların fitnesi ayan beyan ortada..
Fitne zamânı değil..her adım her nefeste ittifaklara doğru...

Prf.Dr.Saffet Beğ Mübârek Mi'râc günü duâlar eşliğinde El Hak Hakka yürüdü..
İzmirin gülü idi,mesleğinde müstesnâ,tavâzu' had safhada El Hak Hakka yürüdü..
Hastalara şefkatli..tatlı telkinler ile sözle tedâviler de Kendisinde var idi..müstesnâ bir özellik..
En Çetin Dönemlerde İslâmi yaşayışı tereddütsüz yürüttü..Mübârek Mi'râc günü El Hak Hakka yürüdü...

Mi'râc-ı Nebi Habibüllâha Hâtemü'r-Rusül En son Peygamber Efendimize Yüce Allahın Yüce İkrâmı..
Kur'ân-ı Kerim Ona ikrâmdır,bize ikrâmdır,Ona ümmetlik en büyük ikrâm,Yüce Allahın yüce ikrâmı..
Kalbi marazlar temizlenirse o enâniyyet,kin kibir var ya..kalpten çıkarsa mi'râc yolunda yükselişlerde hissemiz vardır..
Beş vakit namaz kadrin bilelim..Ona ikrâmdır,bize ikrâmdır..lâyıkı ile kılabileydik..Yüce Allahın yüce ikrâmı...

Gönüller kirlendiyse seherlerde kalkılır başlar secdelerdeyse Yüce Mevlâm ağartır..
Gecenin bir saatı uykular tadındayken işte o saatlarda..başlar secdelerdeyse Yüce Mevlâm ağartır..
Hakka gerçek kul olmak,kalbi güzellikleri ölmeden yakalamak..işte en büyük hedef..arayanlar buluyor..
Ama o genç yaşları bütün ömür boyunca boşa geçirmeseydik..Mevlâm neler verirdi..Haktan ümid kesilmez..Yüce Mevlâm ağartır

Din-i Mübin-i İslâmı tebliğde usuller vardır..hem tatlı dille olacak,hem de hâlimiz örnektir..
Sevdirmek ve sevindirmek,ibâdetlere yöneltmek,Yüce Kur'ânı öğretmek gönül diliyle gerçektir..
Gayr-i müslimlere bile Diyârımıza geldikte tatlı dille karşılamak,ağırlamak,uğurlamak..insana verilen değer..
Senin dilin ve elinle bir münkir yola gelse senin için büyük sevâp..sözün kısası insanlık..mü'min gerçek bir örnektir...

Darmadağındık başsız kalmıştık bir asır sonra yeni dünyâda en önlerdeyiz..
Âlem-i İslâm şarkta ve garpta toparlanmada..tevhid yolunda en önlerdeyiz..
Maddi varlıklar ma'neviyyâtla kucaklaştikça gizlenen târih detaylariyle artık gündemde..
Uydurma târih yalanlariyle gün yüzündedir..aydınlıklarda genç neslimizle en önlerdeyiz...

Lâikliğin cismi çoktan gitti sâdece ismi var..azıcık kaldı ismi de ha silindi,silinecek..
Siyâseti bilenlerin kelâmlarında gizlidir,hissettirmeden yürürler..ha silindi,silinecek..
Dünyâya hükmeden Ecdâd lâiklikle mi yürüdü ?.Şarkından tâ Garba kadar..
Lâikliğin cismi çoktan gitti sâdece ismi var..çöplüklere yakın yerde..ha silindi,silinecek...

Lâikliğin ismini hattâ cismini bile gavurlara verelim,Bize Tek İslam kalsın..
Bir asırdan beridir neler çekti Bu Millet..Bize Tek İslâm kalsın..
Dünyâda,âhirette huzur Hakka kullukta..kula kul olmakta değil !..
Lâikliğin ismini hattâ cismini bile gâvurlara verelim,Bize Tek İslâm kalsın...

Meclis Başkanımıza duâlarla birlikte binler teşekkür geldi..imân ile yiğitçe bir gerçeği arzetti..
Devletin Dini İslâm !..Anayasaya girsin..lâiklik çıkarılsın !..bu gerçeği arzetti..
Bu Beyânı duyunca cinnet geçirenler var ya,tımârhâneye kadar yollar açık şübhesiz !..
Yüce Millet bekliyor Çoğunluk Dinden yana..Milletin Vekilleri !.usandık gavurlardan..Bu Gerçeği arzetti...

Lozan hezimetinin detaylarına girsek cildlerce perişanlık sergilenir,hâinler,Cehennem esfeline..
Asâleti kökeni Milletime ters düşen Kirli İsimler var ya..la'netle anılırlar..Cehennem esfeline..
İkibin yirmiüçün hazırlıkları tamam..Yiğitler devrededir..dünyânın gâvurları birlik olsalar bile..
Osmanlı Torunları Ecdâdın Yolundadır hem madde hem ma'nâda..asâletsiz Köleler Cehennem esfeline...

Her gün her saat gerçek hayâta mutluluklara yâni İslâma yaklaştıkça gör..gençlik huzurlu,hem başarılı..
İmânın nuru teknik hayâta aksetmekdedir..bilmem ne hâne,meyhâneler de geçmişte kaldı..gençlik huzurlu,hem başarılı..
İblis Yolunda yeminlilerde telâşlar ise had safhadadır..neler yapsakta bu gidişlere dur !.diyebilsek diyorlar ama,geçti O Yıllar !..
O Beştepede Hârika sesler Ezanlarımız Arşa ulaştı..Ak Alınlar da secdelerdedir..Millet huzurlu,gençlik huzurlu,hem başarılı...

Menfaata dayalı dostluklar dostluk değil,bugün vardır yarın yok..
Menfaat bittiği gün ne isim ne de cisim kalmadı unutuldu..bugün vardı yarın yok..
Ancak Din kardeşliği dünyâda âhirette gönüllerde saklıdır Cennete kadar yürür..
Bu güzelliklerimiz ve özelliklerimiz Haktan bize bir lutuf hem bugün var,yarın çok...

Nefsine uyan şeytana uyar,toparlanmazsa düştükçe düşer çukurlardadır,iblis keyfinde..
İstişâresiz yürüyenlerde nefsin yolunda ben !.ben !.diyenler çukurlardadır,iblis keyfinde..
Ciddi işlerde bilenle olmak maddi mânevi istişâreler Dinin emridir..her adım müsbet,sağlık ve huzur..
Nefse şeytâna uydurma Yâ Rab !.bir nefes dahi..ömür boyunca..böyle olunca Rabbim seninle..mü'min keyfinde...

Yüce Allahın bildirdikleri mutluluklara her saat her gün oyalanmadan yaklaşmaktayız..
Önce öğretmek sonra sevdirmek görevlerimiz..her saat her gün yaklaşmaktayız..
Ruhlar aç kalır gıdâlarını almazsa eğer mutluluk yoktur..insandan şeytan,gerçek şeytanlar kenârda dursun
Allah yolunda Peygamberimin O Çizgisinde yollar açıktır..her saat hergün gerçek huzura yaklaşmaktayız...

Ölenlerin ruhuna Fâtihalar göndermek,kabir ziyâretleri birgün öleceğimiz,hazırlıklı olmamız bakımından önemli..
Evliyâ türbeleri onları da ziyâret ruhlarına okumak önemlidir muhakkak..Ancak isteklerimiz Yüce Mevlâmızdandır !.bu husus çok önemli..
Bu Zâtın hatırına Yâ Rab murâdımı ver demek câizdir,aman dikkat !.istek ancak Allahtan..
Ömrümüzün hem başı bir de sonu var mutlak..Ebedi Cennetimiz dünyâda kazanılır,vakti zâyi' eyleme !.vakit nakid,önemli...

Kirlenen Çankayada çok yakın tarihlerde gene kirlilikleri sergileyenler vardı..ramazanda kadehler..
Başörtülü bir Hanım Millet irâdesiyle milletvekili oldu..Mecliste Onu gören,çıldıran bir Başbakan..daha neler de neler..
Mevlâmıza bin şükür O Mekânlar kırk kere yıkandı,secdeler var..yönler Kıbleye dönük,Milletin temsilcisi Başbakanlarımız var..
Bugünleri rüyâda görseydik rüyâ derdik..Cumhurbaşkanlığımız Beştepede yeniden Mescidiyle berâber kuruldu binler şükür..daha neler de neler...

Beklenen Yıllar,özlenen Yıllar geldi gelecek..Emr-i İlâhi tahakkuktadır..bir asır çektik..
Âlem-i İslâm toparlanınca Garblı anarşist Din düşmanları cinnet içinde..plânları da kirli mi kirli..bir asır çektik..
Abdü'l-hamid Han hal'edilince biz de de uyku orda başladı..gafletimizin cezâlarını çektirdi Mevlâm..
Ve ey Garblılar !.tevhide gelin !.kurtuluşunuz İslâm iledir..hem madde ile hem mânâ ile..çok çektirdiniz..bir asır çektik...

Nefis içerde,şeytan dışarda âdem oğlunu kandırmak için her dem kol kola..
Nefsâniyyette lâyık terbiye kolay mı aceb ?. nefis ve şeytan cidden kol kola..
Yüce Nebimiz Yolunda isen,kavi bir imân riyâdan uzak ibâdetlerle beslenmiş ise,,
Mürşid-i kâmil rehberin varsa..ciddi dervişsen,o iblis var ya,yaklaşamadı vallah..defola...

Beden ölür ruh ölmez..eğer ölen mü'minse imân mertebeleri Hakka'l-yakinde ise..en yüce mertebedir..
İlme'l-yakinden sonra ayne'l-yakine erse..beden topraktadır da çürütmez Yüce Mevlâm..ikinci mertebedir..
Cümle peygamberlere verilen mu'cizeler,evliyâda kerâmât..Mevlâmın bir lutfudur seyrândadır mâni yok..
Peygamber-i Zi Şânın ruhen seyerânında mâniler kaldırılmış,evliyâullahın da ümmetlik çizgisi var..yüce mertebededir...

Suud Kralı geldi,bugün de İstanbulda..Makam-ı Hılâfetin Merkezinde olacak..
Dünyâ İslâm Birliği ufuklarda göründü..yalnızca ilânı var..ne Güneşler doğacak..
Kur'ân düşmanlarında Ka'be Arabın olsun Çankaya bize yeter diyenlerde kaygı çok..
Secde Ehli mutludur,duâlar beş vakitte..beklenen Yıllar geldi !.Yiğitler devrededir !.O Güneşler doğacak...

Güzellerle bir olan,onlarla düşüp kalkan gitgide güzel olur..
Çirkinlerle bir olan,onlarla düşüp kalkan gün gelir çirkin olur..
Güzellerden maksadım mânevi güzellerdir..kalbi güzel Ehlüllah..
Meyhâneden uzak dur !.bilmem ne hânelerden..güzellerle bir olan gün gelir güzel olur...

Mübârek Üç Ayların bereket,müjdeleri göründü bahar ile..
Gönüller aydınlanır oruclar,niyâzlarla,sâhurlar,iftàr ile..
Receb,Şa'bân,Ramazan Rasulüllah izinde ihyâ olunur ise,,
İlk Cennet dünyâdadır,son nefes imân ile ve Cemâlüllah ile...

Kur'ân harfleri kaldırıldı da Yüce Târihe perde çekildi..bin türlü zulüm..O Hâinlikler bir bir çıkıyor..
Yüce Dinimiz,Kur'ân-ı Kerim yasaklanmıştı..Garbta ne vardı ?.O Hâinlikler bir bir çıkıyor..
Kirli Yıllarda Kıble yerine Garba dönüşler ne mel'anetler hayâsızlıklar getirdi gördük !.Hakka yalvardık..
Madde ve mânâ birlikte oldu Anadolumda..istikamette gerçek yoldayız..O Hâinlere bin kez yuf !.olsun..O Hâinlikler bir bir çıkıyor...

Fir'avunlar Nemrudlar artık târihte kaldı..Peygamberler izinden yürüyen Asil Gençlik ufuklara yöneldi..
Bir asrı kirlettiler,Cennet Vatanımızı cehenneme çevirmek istediler,yok olup gittiler de bin şükür,hedefler belirlendi !..
Kur'ânın ışığında,her türlü tekniğimiz artık Yurdumuzdadır..hâinlere ihtiyâc kalmadı,kalmayacak !..
Dünyâ İslâm Gençliği,Anadolu Gençliği kol kola Hak Yoldadır..Peygamberler izinden Asil Gençlik durmadan ufuklara yöneldi

Osmanlı Ecdâdımın torunlariyle tekrâr dirilişi gündemde..
Âşikârlar bellidir,gizlenenler de belli..muhâlifler gündemde..
Bu müsbet gidişimiz izn-i Hakla yürüdü !.durdurmağa kimsenin gücü yetmez biline !..
Kur'ânın çizgisinde Sultan Fâtih neş'esi Gençliğin gönlündedir..silinmek istendi de gerçek hayât gündemde..

Âlem-i İslâm toparlandıkça bir de Garba bak..Din düşmanları muhâliflere..
Teknik işlerde gerilerdeydik artık o yıllar mâzide kaldı..gavurlara bak muhâliflere..
Yiğit düştüğü yerden kalkarmış..Merkez İstanbul..Anadolumuz her gün her saat yükselişlerde !..
Âlem-i İslâm bütün dünyâda yek vücud oldu..Garb Âleminde İslâma dönüş yer yer başladı..günaydın deriz muhâliflere

Milletimize,gençliğimize rehberlik eden idâreciler unutulmadı ve unutulmaz..
Hakkın Yolunda iyi örnekler,gerek mânâda gerek teknikte unutulmadı ve unutulmaz..
Duâlar ile anılanlar var,lânetliler var..bu iki çizgi kıyâmete dek devâm edecek..
Lânetlileri def'eyle Yâ Rab !.hayırlılarla hayât sürelim..onlar kalıcı ve unutulmaz...

Terör bitmez diyorlar..bir bakıma doğrudur.çünkü İlâhi Kanun uygulanamamakta..
İnsanlığın huzuru Yaratanın emriyle yüründüğü müddetçe netice vermektedir,çünkü İlâhı Kanun uygulanamamakta..
Mecliste ekseriyyet Hak Çizgiye varacak..haydi bir adım daha !.Gençlik toparlanmakta..hedefler belirlendi !..
Yüz yılın taribâtı hem madde hem mânâda nice yıkıntılara sebeptir bilen bilir !.çünķü İlâhi Kanun uygulanamamakta...

Milli Eğitim Diyânet ile kol kola girdi..Hakka bin şükür..kirli yıllarda neler çekmedi Mâsum Milletim..
Milli Eğitim,Diyânetimiz ruh ve bedendir..asla ayrılmaz..Din-i İslâmı silmek istedi kirli zihniyyet..neler çekmedi Mâsum Milletim..
Haberlerde var..başa geçerse ilk işi neymiş ?.Ezan ve Kur'ân silinecekmiş..geçti O Yıllar..Devlet ve Millet artık tek vücut..
Menderesleri idâm edenler,Turgut Özalı zehirleyenler..neler çekmedi Mâsum Milletim..artık tek vücut Devlet Milletim...

Müsbet gidişe dur !.diyenlerin teşkilâtları,Vatan sathında sayıları da arttıkça arttı..
Dış düşmanlara yerli köleler destek veriyor..iftirâların türlü renkleri ve kalemleri arttikça arttı..
Maddi ma'nevi gelişmelerin en net örneği işte bunlardır,iftirâları,itirazları ve katilleri..
Hakka bin şükür Millet uyandı..gençlik uyandı..Devlet uyandı !.istikbâl bizim !.aydınlık arttı...

Cansız denilen bilcümle varlık yirmidört saat zikir hâlinde..atomlarında bir an gaflet yok..
İkinci sıra ta'kiben gelir cümle nebâtât canlı bitkiler,güller çiçekler..fazla gaflet yok..
Üçüncü sıra hayvânâttadır..köpekler bile ezan sesinde ayık uyanık,kendi diliyle cevaplar verir..
Gerçek insan var her an ayıktır..görüntü insan bir ömür boyu isyân,gaflette..vicdân,imân yok...

Din iman Vatan Millet Bayrak mevzu bahisse,can nedir ki yiğidim !..
Hakkın gerçek kulları Milletimin evlâdı olabildiysek eğer,can nedir ki yiğidim !..
Mevlâmın rızâsına tâlib olduk ezelden..Yüce Peygamberimin izindeyiz bin şükür..
Cümle küffâr bir olsa yürüseler İslâma bin perişân ederiz..Allahın kullarıyız !.can nedir ki yiğidim...

Karada denizlerde zaferlere ulaştık..nice şehidler verdik..
Dünyâ gavurlarına meydan okudu Ecdâd nice şehidler verdik..
Din ü imân yolunda yürümek gerekirken..Yerli Gavurlar meğer bekliyormuş pusuda..
Din zehirdir dediler..bir asır zulüm gördük..nice şehidler verdik...

Öyle çizgilerdeyiz..Vatan Millet olarak gerçek yolda yürümek düşenleri kaldırmak en büyük emelimiz..
Dış düşmanlar bir yanda içerdeki köleler gece gündüz devrede..gerçekleri duyurmak en büyük emelimiz..
Senin gayretlerinle bir tek kişi kurtulsa,insanlığı kurtarmış kadar sevap kazandın,yaklaşımlar önemli..
Nokta nokta hâinler artık kayıtlardadır..gerçek idâreciler,hâkimler ve savcılar adl ile emelimiz...

En hassas bölgeleri tahrib plânlarının olduğu belli lâkin tedbirler alınmada..
Maddi tedbirler ile ma'neviyyât devrede..duâlarla birlikte tedbirler alınmada..
Dünyâmız baştan sona imtihân dünyâsıdır..gaflet uykularına dalanlardan eyleme Yâ Rab !.Milletimizi..
Hakka bağlı dillerle gerekli istişâre gerçekleri buldurur..Yüce Mevlâmız korur..tedbirler alınmada...

Gerçek mânâda insan hakları Kur'ânda vardır,Rasulüllâhın Hadislerinde kayıtlardadır..
Kimler kaldırdı ?.yüz yıldan beri her bir sâhada o cürümlerin o zulümlerin vebâli kimin ?.kayıtlardadır..
Beklenen yıllar mutlak gelecek..isteyenler var,İslâm denince çıldıranlar var..
Gerçek mânâda insan hakları Kur'anda vardır,Rasulüllahın Hadislerinde kayıtlardadır...

Yüca Allaha kul olanlar var,nemrutlar da var..bu asra mahsus köleleri var..
Belli merkezden ta'limât alıp ma'sum yavrular,günahsızları şehid edenler,O hâinler var..
İki cihânda zafer kimindir ?.zerrece şübhen asla olmasın !.Şehidler Yurdu Anadolumda zafer bizimdir !..
İstanbulumuz,Anadolumuz evet merkezdir..İsĺâm Âlemi tek vücut oldu pek yakın artık müjdeler de var...

Yüce Kur'âna geçecek kadar Meşhur Zâlime O Fir'avn var ya Ona direniş..
Her türlü zulmü görmüştü ama imân gâliptir..Âsiye Anne..zâlim Fir'avna sonsuz direniş..
Hatice Anne,Fâtıma Anne,Âsiye Anne,Meryem Annemiz..hanımlardan ger peygamber gelse Onlar olurdu..
Cümle hanımlar örnek alsalar..hayâtlarını bir tarasalar..örnek olurlar Hak Çizgisinde zulme direniş...

Ne kadar değerliyse o kadar değer ver de maddeye esir olma !.her şey para değildir !..
Mâneviyyâta yönel !.ruhun gıdâlarını,secdelerde safâyı,tilâvet-i Kur'ânı sakın ihmâl eyleme !.her şey para değildir..
Birgün ecel gelecek..alacağın bir kefen..kavi imânın varsa,eserler bıraktıysan amel defterin açık..adam gibi adamsın !
Deni dünyâ şübhesiz hem başı var hem sonu ..ebedi saâdetin dünyâda kazanılır !.her şey madde değildir...

Hanımlar ve kız evlâdı..onlara en çok yakışan da edeb hayâ nezâkettir..
Bir gün gelip evlenecek..Mevlâm hanımlara vermiş,cilveleri kocasına..taşralarda ciddiyettir..
Sokaklarda açık saçık,bütün hatlar sergilenmiş..dünyâları perişânlık..âhireti,sonsuz ateş !..
Tahribât çok büyük te toparlanma başlamıştır..hanımlara yakışan da edeb hayâ nezàkettir...

Gecesi gündüzü yok yönler Kıbleye dönük hizmet yolunda koşar Yiğitleri seyreyle !..
Hak ile berâberdir,halk ile berâberdir..asırlık tahribâtı ta'mir yolunda yürür Yiğitleri seyreyle..
Kalbler desen kirlenmiş,çehreler nursuz pirsiz,her kelime iftirâ..gavurlardan bin beter..halk bunları biliyor..
Dünyânın dört yanında idâreci,vatandaş gönül birliğindedir..birlik tâhakkuk etti..bundan böyle Âlemi,Yiğitleri seyreyle...

Taraflar netleşiyor,bir yanda müsbet gidiş diğer yanda zırıltı..her çeşit iftirâlar..
Cennet yolcularının her adımda arttığı Şehidler Diyârında gidişlere dur !.diyor işte o iftirâcılar..
Bugünleri gösteren Mevlâmıza bin şükür..hak yolda görünüpte gerçek çehreleriyle dökülenlere bir bak !..
Aydınlık yıllardayız,inançlı gençliğimiz,oğullar kızlarımız her saat yükselişte..bitti iftirâcılar...

Yüce Peygamberimin müjdeleri geliyor..Âlem-i İslâm hergün ittifakla yürüyor..
Gerek nüfus gerekse coğrafya genişliği gavurları ürküttü..her renk İslâm gençliği ittifakla yürüyor..
Maddi zevklere düşkün Batılı avratların doğum sancılarından korkuları büyüktür,doğuma yaklaşmazlar..
Evlâd sevgilerinde imân neş'esi vardır..Gavurlar seyrediyor,her renk İslâm Birliği ittifakla büyüyor..

Teknik gelişimleri yakından ta'kib eden Kur'âna da bakarsa ilâhi beyânlara yüzde yüz teslim olur..
Nice incelikleri,Kudretüllâhı görür Hakka teslimiyyette ön saflarda yürür de gerçekçi bir kul olur..
Beden ve ruh uyumlu yürüdüğu müddetçe hayâtında huzur var cân diri ten de diri !..
Hele bu incelikler genç yaşta yakalandı..her dakika her saat mutlak yücelerdedir..gerçek mü'min o olur...

Mihrâbtan uzaklaşmak,idâri yollar bulmak,vesileler aramak yönetmeliklerde var..
Kalbi mihrâbta olmak,hatm-i şerifler ile imâmet ihyâ etmek..o güzellikler de var..
Geçmiş yıllarda olan Diyânette noksanlar artık ta'mire girdi..mihrâb ve minâreler,,
Her mevsim müsbet yolda bâriz gelişmelerle Ecdâdın yolundayız..ilmi güzellikler var..

Sağlık kıymetli vakit kıymetli..gece işleri,gündüz işleri ömür kıymetli..
Vakt-i seherde kalkabilirsen o saatlarda duâlar makbul..ma'nâ kıymetli ömür kıymetli..
Sekiz Cennet var..Kur'ân çizgisi ömür boyunca korunabilse Yüce Mevlâmız ikrâma hazır..
Bir ömür geçti,beyhude geçti,telâfisi yok âh eylesen de aldığın her nefes gafletle geçti..ömür kıymetli..

Şubât sona erince ta'kiben bahar gelir,mart gelir,nisan gelir..
Darbeciler def'olur lâ'netle anılırlar,Devletimin başına dört dörtlük insan gelir..
On yılda bir darbeler..Hakka dönük yiğitler,tesettürlü bacılar neler çekmediler ki..
Yirmisekiz şubatın O Rezilleri var ya..ilk Cehennem dünyâda,ikinci sonra gelir...

Gerektiğinde ikazını yap,usulünce yap,iftirâ atma !..
Yanlış gideni uyarmak gerek,usulünce yap,iftirâ atma !..
Yalancılıkta ön saflardaki yazar çizerler yalancılığı meslek edinmiş..
Sözlü yazılı ikazını yap,usulünce yap,iftirâ atma...

Hayâtın seyri budur ki,iki kolaylık arası mutlak bir zorluk ta vardır..Yüce Kur'ân bildiriyor..
Hayât büyük bir imtihân..usulünce yürür isek,gerçekleri korur isek mutlak zafer bizimledir..Yüce Kur'ân bildiriyor..
Darda kaldığın zamanlar nefse uyup yanlış yapma !.bilmediğin durumlarda bilenlere mutlak sor da,,
Aydınlığı yakalarsın..duâlardan uzak durma,secdeleri ihmâl etme,fakir fukarâyı gözet..Yüce Kur'ân bildiriyor...

Hıyânetin büyüğü hattâ en büyüğüdür..kişinin kendisine yaptığı hâinliktir..
İmân nedir bilmiyor..namâz ve niyâzlardan hiç nasibi olmamış..işte bu kendisine en büyük hâinliktir..
Ezân-ı Muhammedi okundukça rahatsız..savcılığa şikâyet,bereket geri tepti..
Binler şükür Mevlâya Osmanlı torunları her saat artmaktadır..hâinlere cevaptır !.Dinsizlik hâinliktir...

Mikroskop ile günâh arayan,suçlu arayan ha !.buldum diyor..Koca Reisi,Hükümeti de suçlu gösterdi..
Yüz yıldan beri Garb Köleleri neler yapmadı hem Anadolumda,Âlem-i İslâm perişân oldu..Kimi gösterdi ?..
On yıldan beri maddi-ma'nevi yükselişlerde örnek Memleket Şehidler Yurdu Anadolumu,alnı secdede Koca Reisi hedef gösterdi
Kimlere hizmet ?.maksadın nedir ?.besbelli ama,Yüce Milleti çok saf mı gördün ?.kimler öğretti,kimler gösterdi ?...

İblis aleyhi'l-lâne Yüce Allahımıza akıl vermeğe kalktı..Âdeme hasedinden..ve Cennetten koğuldu..
Hasedci mes'ud olmaz..kalblerinde iblisten kirlilikler taşırlar,sözleri kalemleri devamlı gördüğümüz kirler ile bozuldu..
Uyarılsalar bile Onlardan akıllısı hiç gelmedi cihâna..ben !.ben !.der başkasına kesinlikle fırsat yok !..
Yüce Allah kimseyi iblise benzetmesin,o kirliliklerinden bir ân evvel kurtarsın..tevbe kapısı açık..bunlar neden bozuldu ?!..

Dün Partideydi mühim makamlar elinde idi,bugün bir müddet dinlenmedeler..gereği de var..
Çok ciddi günler yaşanmaktadır..bildiğin varsa Millet aşkına yardımcı olsan,usuller belli gereği de var..
Ben yoksam şâyet Hükümet te yok,Koca Reis yok !.nasıl söylenir..hayret bâ hayret !.nefse uydukça iblis devrede..
Tevbe kapısı açık duruyor..özür dilemek ciddi bir erdem..Anadoluma sâhip çıkalım..usuller belli...

Merdçe meydanda değil,kalleşçe plânların köleleri devrede..elbet yok olacaklar..
Devr-i Peygamberi an,sayı itibariyle küffâr çoğunluktadır..zafer inananların..bekle yok olacaklar..
Şehid sayılarında artışlar görüldükçe Belli kesimlerdeki hâinler düğün dernek..bin beter olacaklar..saatlar çok yakındır..
Ancak huzur u Hakta eğilen Yiğitlerim Cebhede bulundukça zerrece endişe yok..şeytanın köleleri,yakın..yok olacaklar...

Dünyâyı iyi tanı,dünyâcıları tanı,madde perestler derim güvenme ve yaklaşma..
Hayâtı yalnız madde,yemek içmek zannetme nefse fırsat tanıma,hakkını al,yaklaşma..
Beden ihtiyâcımız helâlinden alınsın,ruhi gıdâlarımız asla ihmâle gelmez !..Hakka kulluk en başta !..
Kur'ânın çizgisinde Peygamber-i Zi Şânın,evliyânın yolunda sonsuz hayâta ulaş,densizlere yaklaşma !...

Dünyâ muhâlifleri ümidlerini artık ha kesti ha kesecek..Dünyâ yeni bir iklim çizgisine yürüdü..
Dâhilde Muhâlifler dört dörtlük sitresteler..akl-ı selim devrede,Gençliğimiz her saat her dakika yürüdü..
Ummadığımız İsim beklenmedik beyânlar ciddi tavırlar ile vakit vakit devrede..devâmını bekleriz..
Başkanlık Sisteminde,Makam-ı Hılâfette,Meşihat Makamında târihi sesler de var..çok şükür gönülleri O Ümidler bürüdü...

Ka'betüllahtan gür sesler geldi..Yemene kadar Devr-i Osmâni gönüllerdedir..
Yeni dünyânın kapılarında Kur'ân yazılı,İslâm yazılı..yüz yıl öncesi gönüllerdedir..
Yeni dünyâyı Garb anlamadı..beklemek gerek,bugün görmezse yârın görecek..
Merkez İstanbul..Âlem-i İslâm ittifaktadır..şarkta Türkistan,Garbta Viyana gönüllerdedir...

Âlem-i İslâm darma dağındı,başsız kalmıştı..plânlar Garbtan,Yerli Gavurlar ön saflardadır..
Ehl-i Sünnetin inanç esâsı O Altı Esâs darbelendi de Hakka bin şükür Anadolumda net yıllardadır..
Halklar müsliman,idâreciler seçilmiş gavur..Devr-i Osmâni silindi ama,aydınlık geldi Tayyiplerimle !..
Âlem-i İslâm 33 Devlet tek ses tek nefes..İslâm Birliği kuruldu,gençlik müsbet yoldadır..Mutlu Yıllardır...

Nefse uyanlar şeytanla dosttur..herbir adımda şeytana yakın,Haktan uzaktır..
Yaptığı işler hoş görünür de durmadan koşâr şeytan sevinir,Haktan uzaktır..
Gittiği yolun yanlış olduğu duyurulsa da nefsin yolunda dolu dizgindir..
Ölünceye dek bu yolda ise uyarılara kulak vermezse âkibet feci..Haktan uzaktır...

Gerektiğinde Ordumuz ile cihâda hâzır,ön saflardayız..karada gemi yürütmek dâhil..
Zâlimler var ya,şarkta ve garbta..cevâbın alır her hâl ü kârda,nifak münâfık cümlesi dâhil..
İnsan olarak İslâm olarak yaşamak mümkün değilse şâyet,Hakka yürümek idealimiz..
Rasulüllâhın emri üzreyiz Kur'ân yolunda..tereddüd yoktur !.cümle gavurlar kayıtta dâhil...

Ve Esedin yüzünü Puttinlere verdikte Cehennem esfeline ha vardı ha varacak..
Amma Şamın şekeri bizdeki müsâfirler,O ma'sum yavruların..onlara ulaşacak..
Hama,Humus târihin en güzide yerleri şek ve şübhe yoktur ki evliyâ diyârının müstesnâ mekânları..
Yüce Peygamberimin müjdeler yakındır !.Hazret-i İsâ iner,Hazret-i Mehdi gelir,va'd-i Hak ulaşacak...

Şark İllerinde Din düşmanları hâin-i Vatan güçlü göründü,bütün dünyânın gavurlarından destek aldılar..
Anadolumun hazırlıklara ihtiyâcı da elbet var idi,zamân gerekti..hissettirmeden maddi ma'nevi her bir tedbiri evet aldılar..
Evler caddeler,hattâ camiler okullar dâhil artık harâbe..endişe kılma,yakın zamanda o yıkıntılar ma'mur olacak..
Anadolumda ve çevremizde hayât değişti !.Şehitlerimiz Cennete doğru..Vatandaşımız meskenlerine..terkettiler de sonra aldılar...

Hakka teslimiyyetle hizmet yolunda yürü,her hâl ü kârda ise edebi mutlak koru..edeble yaşa koru..
Kızlarda oğullarda o nezâket ve edeb..olmazsa olmazımız..takdirini Hak bilir..edebi mutlak koru..
O edeb ile hayâ silinirse kişiden insanlığı silindi,hayvandan beter oldu.şeytanın maskarası..
Yüce Allahın emri,Peygamber-i zi Şânın gösterdiği çizgide edeb yâ Hu !.diyelim,ki edebi mutlak koru...

Su olmazsa hayât olmaz..tuzlu sular acı sular,kirli sular buhâr olur ve ânında temizlenir..
Yağmur olur,kar da olur,dolu olur yeryüzüne tekrar iner hayât olur,yücelerde temizlenir..
Yer altında sıcak sular nasıl olur ısınırlar ?.İki Melek görevlidir..biri Allah !.diğeri de Yâ Hu !.diyor..ısıtıyor..
Aşk âteşi nedir ?.sordum..bilenlere danıştım da,cümle günâh kirlerini işte ancak o temizler..evet ruhlar temizlenir...

Aç bırakma Yâ Rabbi !.susuz asla bırakma..Dinsiz imansızlara fırsat verme bırakma..
Ruhi açlık felâket,imândan mahrumiyyet,namazsız niyâzsızlık en büyük nasipsizlik..hidâyetsiz bırakma..
Mazlum yavrucuklardan yalvaranları gördüm..bir ân önce öleyim,Cennet ni'metlerine erdiriver Yâ Rabbi !..
Diyordu O Mazlumlar..Esed ve Gibileri kahret perişân eyle !.mazluma yardım için koşturuyor Milletim..yalnız koma bırakma...

En ince noktalarda en kıritik zamânda isâbetli kararlar..bilenler devrededir..istişare sünnettir..
Yüce Allaha yönüm,Peygamber-i Zi Şânım,evliyâ çizgisinde yürümeğe başladık..az ilerde Cennettir..
Şarkından garba kadar İdâreciler önde,başlar secdelerdedir..Cumhur,Başbakan,Asker..
Bu yıllar rüyâ idi..Allahsız,Kıtapsızlar sözler davranışlarla kazdıkları çukurda..elbetteki sonları Cehennemdir,cinnettir...

Allaha kul ol Rasule ümmet..Ecdâd yolunda durmadan gayret..başarı senin..
Cümle münkirler şarkta ve garbta bir olsalar da Allah bizimle başarı senin..
Sayıca erler az olsa bile cümle melekler her ân bizimle..Rasulüllahı ve Ashâbını sakın unutma !..
Âhir zamânın güzellikleri Rasulüllahın O Müjdeleri artık göründü..başarı senin...

İmamlar vardır,aşk u şevk ile mihrâba bağlı hâfız-ı Kur'ân,ehl-i ilimdir..
İmamlar varmış mescid ve mihrâb maişet için ekmek kapısı..aynen filimdir..
Lâyık olanlar zâten bellidir..Hak katındaki değerleriyle,cemâatiyle yüce makamda..
Kirlenmiş yıllar mâzide kalsın liyâkatsizler ayıklanmalı..bu emr-i Dindir...

Otobüste unuttu,çantası dolar dolu,şöför onu görünce Sâhibini aradı,yerine ulaştırdı..
Hileler binbir çeşit hırsızlık peşindeler..o karaktersizleri yetiştirenleri gör..kirletti bulaştırdı..
Hakka binlerce şükür..Yüce Anadolumda yüzyıl sonra yeniden yepyeni bir neslimiz asil gençlik geliyor..
Ta'miri kolay değil ama müsbet yoldayız..hem teknik gelişmeler mânâ güzellerini Mevlâmız ulaştırdı...

Mihrâba lâyık imam ararsan önce yetiştir..günde beş vakit namaz önemli..
Kürsü,minberler ilim istiyor,hikmet istiyor..hutbeler,va'zlar çok çok önemli..
Kırâat düzgün,ses ve makamlar,ma'nây-ı Kur'ân dilde gönülde..beklenen yıllar..
Artık göründü..gayret istiyor..Enderuniler !.sıra sizdedir !.görünen yıllar çok çok önemli...

Yüz Yılın tahribâtı bütün kirlileriyle târihe gömülmüştür..Genç Neslimiz ayakta,Fâtih Nesli göründü..
Akşemseddin Çizgisi,ilim hikmet ma'rifet olmazsa olmazımız başta Anadolumda !.ayân beyân göründü..
Neler çekti Bu Millet,Cümle Âlem-i İslâm Yerli Gavurlar köle,Dünyâ Gavurlarından..ayıklanıyor artık..
Sür'atle yürüyoruz,duâlar Beştepede,Ayasofya Mihrâbı pek yakında devrede..Nur-i Kur'ân göründü...

Dünyâ işini bilen tekniği de öğrenen akıllı yiğitlere Dinini öğretiver..
Madde-ma'nâ birlikte yürütülürse eğer yol Cennet-i Âlâya..Ey Rabbim öğretiver..
İmânın altı şartı altı ok hedefinde..bir asırlık tahribât sür'atle ta'mirdedir..
Ecdâdımın yolunda Fâtihler neş'esinde uçarak yürüyelim..hedefleri Sen göster Ey Rabbim öğretiver...

Sözle,hareketlerle cilve kocasınadır..dışarda mesturedir,ciddi tavırlardadır..
Ev işleri bitince hanımlar toparlanır,beğinin iş dönüşü câzip tavırlardadır..
Evde gayr-i muntazam,sokakta sanki artist..Kitabımız yazmiyor böyle densizlikleri !..
Edeb silinir ise geride birşey kalmaz..âile saâdeti,evlâdın terbiyesi ciddi tavırlardadır...

İnançlı kişi Yaratanına isyân edemez,yanlış yapmaktan çekinir,korkar..
İnanç yok ise harâm ne imiş helâl ne imiş çekincesi yok..ya neden korkar ?..
Maddi imkânlar ve makamları elden giderse hayvandan beter yaşayamaz ise,,
İşte o zaman sarsılır,korkar..Bir Gün gelecek mahşer ve mizân..inanmiyordu,gelince korkar...

Din düşmanı zâlimler bin kez uyarıldılar..Dünyâ Gâvurlarından silâhlar,dolarlarla aldıkları destekler,,
Şımarttı da şımarttı..zannettiler ki İslâm ve Milletin birliği silinecek Vatandan,silindiler gittiler..
Bunlara destek veren güyâ O Okumuşlar..nokta nokta tesbitli..sıra Onlara geldi yakında görecekler..
En önde Anadolum,Dünyâ İslâm Birliği madde ve mânâsiyle ayakta !.durmak yoktur !.zâlimler de gördüler...

Emr-i Hak ile nikâh yolundan gelmişler ise,kökü sağlamsa yanılsa bile birgün düzelir..
Helâl rızık var,müsbet eğitim almışsa eğer Hak Âşıkları bir yerde bulur,birgün düzelir..
Kökler çürükse,Emr-i Hak ile nikâhtan mahrum..haramlar ile beslenmiş ise,meyhânelerden Nâr-ı Cahime..
Her hâl ü kârda cümle insana merhamet ile bakmak gerekir..olabilir ki kökü sağlamdır,ümid kesilmez birgün düzelir...

Üniversite hocası yâni akademisyen..Dine muhâlif,Allah tanımaz..genç nesillere mikrop saçıyor..
Kendisi düşmüş kirli çukura,genç nesillere küfür saçıyor,Atalarından öğrenmişlerdi..mikrop saçıyor..
Anadolumda Yepyeni Nesil madde-mânâda ufuklardadır..Kirli Yılların kirlilikleri geçmişte kaldı..Gençlik uyandı !..
Kalanları da mosturalıktır,bugün gitmezse yârın gidecek lâyık olduğu yerlere kadar..mikrop saçıyor...

Âlem-i İslâm başsız kaldı da başsız Koyana övgüler yüksek hangi partiden ?!..
Haberlerde var..Çehreler belli..hiç şaşırmadık..yazıklar olsun..hangi partiden ?!..
O Hâinleri gençlik biliyor..artık uyandık !.bundan böyle de imân gücümüz çok daha güçlü..
Âlem-i İslâm başsız kalamaz !.O isimler de,ve o zihniyyet gitti gidecek..her bir partiden...

Gerek sözlü,yazılı,Dine saldıran arttı..küfürler,hakaretler..sebeplere gelince,cidden dindârlar arttı..
Başta Devlet ricâli,vekiller secdelerde..vâliler kaymakamlar..her seviye memurlar,cidden dindârlar arttı..
Hakka kulluk ne güzel..ibâdet arzuları gün geçtikçe artıyor,Cum'a namazlarına yollar da açılınca gavurlar delirdiler..
Bütün bu manzaralar gösterdi,gösteriyor..özellikle genç nesil hem madde hem mânâda Hak Yolda..dindâr arttı...

Rusya,İran zırladı,Sisiler de devrede,şer odakları belli..Âlem-i İslâm için ittifâkın bayramı..
Kur'ân,Peygamberimiz dillendikçe âlemde Garb ciheti tam şaşkın..Âlem-i İslâm için ittifâkın bayramı..
Dünyâ artık öyle bir çizgilere geldi ki,her gün her bir saatta aydınlıklara doğru uçarak yürümekte..
Yüce Rasulüllahın âhirzamâna doğru müjdeli haberleri ittifâkın neş'esi..duraklama yok artık..Âlem-i İslâm için ittifâkın bayramı

Namaz kılmamak ayrı bir maraz..namaza isyân,Üniversite Câmiasında hücumlar da var..
Cum'a vaktinde görevlilere imkân sağlamak bekleniyordu,O Yıllar geldi,Devletimiz var..
Görevlerinden ihrâc edilen her seviyede askerlerimiz..hanımlarının örtüsü vardı..ne günler gördük..
Mecburiyyet yok isteyen kılar..işin sonunda bir Gün gelecek Cennet-i Âlâ,Cehennem de var...

Mutlu Yıllarda haftalık tâtil cum'a günüydü..İslâma uygun ..Kur'ân ve Hadis en büyük rehber..
Baba,oğullar cum'a namazı hazırlıkları birlikte olur,güzel giysiler..Yüce Peygamber en büyük rehber..
Garp kirlileri,Yerli Köleler birlik oldular İslama dâir her ne var ise sildi süpürdü..bir asır sürdü..
Anadoluma yeni bir güneş,aydınlık yıllar,mehtaplariyle yeniden doğdu..Tayyiplerimiz,Davutoğlumuz elbette rehber..

Altı esasta lekesiz imân lutfeyle Yâ Rab !.ibâdetlerim riyâsız olsun Murâdın üzre..
Beş vakit namaz,tam bir şuurla hem cemâatle olabilirse ne büyük lutuf Murâdın üzre..
Farzlar,vâcipler..Rasulüllahın sünnetleri de tam zamânında icrâ edilse vakt-i seherde uyanık olsak..
Ka'betüllahtan mahrum eyleme !.Mescidü'r-Rasul,Mescid-i Aksâ,zekât sadakât..Murâdın üzre...

Adım adım değil de sür'atle yaklaşalım,insanca yaklaşalım,İslâmca yaklaşalım..
En başta Anayasa Ona bağlı kanunlar,Garb kökenli kirlerden sür'atle arınmalı..İslâmca yaklaşalım..
Gerçek ma'nâda insan meleklerden üstündür..gerçeği öğretelim,kurtuluş İslâmdadır !..
Muhâlifler cinnette..kirli kalemler belli..gençliği kurtaralım,ellerinden tutalım !.İslâmca yaklaşalım...

Dünyâ zenginlikleri,her türlü saltanatı,Cennetin ilk çizgisi ilk mertebeye göre tamâmiyle bir hiçtir..
Dünyânın çileleri,her türlü sıkıntılar daha neler var ise..Cehennemin en hafif ateşlerine göre tamâmiyle bir hiçtir..
Dünyânın bir girişi bir de çıkışı var ya..Emr-i İlâhi ile yürüyebildi isek Sekiz Cennet bekliyor..Va'd-i İlâhi budur..
Sekiz Cennet ni'meti,Cennet Mertebeleri,hayâllerini ekle..Cemâl-i İlâhiyi bir görmenin yanında tamâmiyle bir hiçtir...

Menderesim,Özalım,Erbakanlar müstesnâ Çankayaya uğrayan yönler Kıbledemiydi..mürâileri de say..
Her akşam kadehlerle,daha bilmem nelerle kirletilen O yerler..yeni bir dönemdedir,mürâileri yok say..
Cumhurbaşkanımızı Beştepe ağırlıyor..O Makamda Câmimiz,Mihrâb-ı Nebevide imâmette görüldü Recap Tayyipler de var..
Allaha yönelenler,Kur'âna sarılanlar..Cumhurbaşkanımız var,Başbakanımız da var..gereksizleri yok say...

Her türlü isyân ile kirletilen bir gece..Garba sorar iseniz İsâ Aleyhi's-selâm O gecede doğmuştu..
Ol Rabiu'l-evvelin On ikinci gecesi..Peygamber-i Zi Şânım ta'riflere sığmayan O Gecede doğmuştu..
Mü'minlere bakalım,münkirlere bakalım..farkı hemen görürsün..İsâ Aleyhi's-selâm böyle mi karşılanır ?..
Hem de cum'a gecesi..haftanın en mübârek gecesini kirletme !.azıcık insâf varsa..İsâ Aleyhi's-selâm O Gecede doğmuştu...

Ağızdan çıkan sözler dikkatlice çıkmalı..yalan tek bir kelime meleklerin kaydında..
Gerçeklere aykırı imâlı sözler bile şahsiyyeti kirletir,nokta nokta hayâtın meleklerin kaydında..
Bir asır yalan târih,kirletilen yıllarda neler çekti bu Millet..O Kirliler çukurda..Cehenneme az kaldı !..
Doğruluktan ayırma,lâtife olsa bile yâ Rab kefilim sensin !.ölçüsüz kelimeler hepsi Senin kaydında...

Menfaati gereği müsbet yollarda durur,menfaati bitince karakter sergillenir..
Asâlet sağlam ise her hâl ü kârda odur..renkten renge giremez,asliyyet sergilenir..
Târihteki Özeller,zulme meydan okuyan Ecdâdın Torunları hamd olsun ki devrede !..
Hergün her bir adımda müsbet çizgilerdeyiz,zâlimler çıldırsa da gerçekler sergilenir...

Mehmed Âkif merhuma o zulmü yapanlara öyle darbeler indi,ki takdir-i Hudâdır..
Koca Münâfık başta,derken avaneleri silindi Memleketten..bu takdir-i Hudâdır..
İslâma karşı koyan,Kur'âna yan bakanlar,kirlettiler Vatanı,defoldular gittiler..
Mehmed Âkif en başta,yönü Kıbleye dönük vatandaş gericiydi..defoldular gittiler..bu takdir-i Hudâdır...

Diyâneten Ka'bede,Mescid-i Nebevide,Mescid-i Aksâ Kudüs..Mevlâm belirlemiştir..
İstanbula gelince..Yüce Rasulüllahın müjdeleri bellidir..Âlem-i İslâm için siyâsetin metkezi ve belirlenmiştir..
Bir asrın uykusundan uyandırdı Mevlâmız..artık gaflet yasaktır !.hergün bin adım daha,aydınlık istikbâle !..
Ma'neviyyât Ka'bede..Kubbe-i Hadrâyı gör !.Mescid-i Aksâ Kudüs..Mevlâm belirlemiştir...

Şehâdet şerbetini lâyık olanlar içer..müjdeyi o anlarda alır,huzur zirvede..
Hiç bir acı hissetmez,en büyük murâdına erdirir Yüce Mevlâm artık huzur zirvede..
Cümle güzelliklerin habercisi Peygamber..O da Allahtan alır,bildirir mü'minlere..
Zâlim ilk cehennemi hayâtında yaşar da,geberdikten sonra da sonsuz azâb derinde..

Önce Allahımıza kul olduk binler şükür..kullara kul olmadık..
En Yüce Peygambere ümmetiz binler şükür..takdir budur anladık..
Bu gece Mevlidimiz,yâni Mevlid Kandili..sürur neş'e zirvede !..
Ona inen Kur'ânı ve Mevlidimizi ihyâ etmek Gecesi,binler şükür uyandık...

Peygamberimin Doğum Gününe,Şeb-i Arus ta yakın duruyor..evliyâ yolu,enbiyâ yolu..
Yüce Peygamber gösterdi gitti..evliyâullah Onun yolunda hayat boyunca enbiyâ yolu..
Hak Teâlânın emri üzredir..önce Enbiyâ onu tâkiben evliyâ yürür..ayırma Yâ Rab !.bu çizgilerden..
Peygamberimin Doğum gününe,Şeb-i Arus ta yakın duruyor..evliyâ yolu,enbiyâ yolu...

Dış temizliği gâyet kolaydır..evlerde sular,sıcak ve soğuk,teknik gelişmiş..
Asl olan nedir ?.iç temizliği..kalb temizliği..ilgi ne kadar ?,gündem değişmiş..
Yakın târihte Dinden imândan bahsedenleri Devlet koğardı..görevden ihrâç,her adım tâkip..
Dünyayı seyret..etrâfına bak..Yüce Allaha meydan okuyan kızılları gör !.meğer ne imiş..

Yâ Rab !.kulunu sev de,sevdiklerini sevdir,önce Peygamberimi..
Cümle Peygamberleri,evliyâ vü asfiya..önce Peygamberimi..
Dünyâda,Âhirette sevdiklerinle olmak en büyük emelimdir..
Sevmeyi Sen ögrettin..sevdirdin de Zâtını,sonra Peygamberimi...

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok..
Bir yer ki sevenler,sevilenlerden haber yok..
Bezminde ZEMZEM içtiğimiz sevgililer yok..
Bir yer ki sevenler,sevilenlerden eser yok..."

Edepten mahrum soysuz kadınlar öyle bir yarış içindeler ki,her gün her saat iblis yolunda..
Kendilerince câzip yerleri detaylarıyla sergilenmekte..ilk cehennemi dünyâda bulur şeytan yolunda..
Hakka bin şükür beklenen yıllar arz olundu da nâmus ve hayâ tâlip olana her ölçüde var..Cennete kadar..
Soysuzlar !.henüz vakit bitmedi..toparlanmağa vaktiniz de var..sâbit kalmayın iblis yolunda...

Zâlime şimşek,mazluma ipek gibi ol diyor Yüce Mevlâmız..Bizim Ordumuz gerçek mânâda bu çizgidedir..
On yılda birdi darbe yılları..Elliden önce Millete dönmüş idâm,kurşunlar..târih yazdı ve ne çizgilerdir..
Beklenen yıllar Şehidler Yurdu Anadolumda..binler şükür ki Rabbim getirdi..Zâlimler bitti O yıllar gitti..
Kur'ân buyruğu..zâlime şimşek,mazluma ipek Vatan sathında Ordu,Hükümet ve Gençliğimiz o çizgidedir..

Dindâr kürtler bir yanda,dinsizleri bir yanda..ayân beyân netleşti..
Dinsizleri silahlı teröristle kol kola,dindârları uyandı,beyânları netleşti..
Bu itibâr ile ki Bizden destek kuvvetli,Din kardeşliğimizi gösterdik,gösteririz..
İstikbâl bizimledir !.Türkü Kürdü birlikte imân çizgisindeyiz..dost ve düşman netleşti...

Cümle yaratılanlar en ileri mânâda Yaratan cânibinden sevilir ve korunur..
Bütün mahlukâta bak,karıncadan fillere anne şefkatini gör..sevilir ve korunur..
Yaratanı tanımaz,isyânda çok ilerde,görüntü insan ama,bin türlü isyân onda..hayvandan beterlere..
Ölmeden duyurulur..toparlanan oluyor..maa-l'esef çoğunluk Hakka isyân içinde..Cennet nasıl bulunur...

Âlem-i İslâm yüz yıldan beri neler görmedi..Halkı müslimân idâreciler gâvurdan beter..
Irak,Suriye,Mısır perişan..daha say da say..Anadolumuz hepsinden önce toparlandı ve haykırdı yeter !..
Halk uyanınca O Zalimleri bir telâş sardı..göreceksiniz..her gün her saat gerçek mânâda aydınlıklara !..
Kalp göziyle bak İstanbul merkez..Recep Tayyipler,Davutoğlu var..Yiğitlerimiz..Dünyâya rehber..

Takdir-i İlâhi var..O takdir eylemeden kıl bile kıpırdamaz..
Rızkının üzerinde ismin aynen yazılı..ancak sana ulaşır,başkasına uğramaz..
Kaç yaşında nerede ne şekildedir ölüm..o da takdir-i Haktır..
Hakka kulluk şübhesiz takdire râm olmaktır..yamuk yürüyenler de elbet Hakkı bulamaz...

Aşk yâresidir dağladı..O söyledi Ben ağladım,Ben söyledim O ağladı..
Leylâ-Mecnunları andık,Ferhâd-Şirinleri andık her iki öz çok ağladı..
Aşk-ı mecâziyi bulduk,derken yollar açıldı da,Aşk-ı İlâhi göründü..meğer vuslat Onda imiş..
Ayın giriş,şın testere,kafta yoğuruldu isen,ilk merhale ilk cennetin..Hak seni Hakka bağladı...

Geçici olanlara takılıp kalma sakın..kalıcı olanla kal..
Rağbet ettiklerin hep geçicilerden ise,meyl etme beride kal..
Sağlıklı uzun ömür âhiretimiz için değerlendirildiyse,,
Başarı seninledir !.sakın endişelenme !.aman o çizgide kal !...

Yüce Allaha önce kul olduk,Habibüllahın ümmetleryiz..bu itibârla maddi mânevi her zaman güçlü..
Ölsek te güçlü kalsak ta güçlü..can tende iken durmak yasaktır..Hak Çizgisinde her zaman güçlü..
Teknik buluşlar insanlık için hep bizde idi..tembellik ettik ve ettirildik,artık uyandık..yollar açıldı !..
Seyret Âlemi..akşam olunca meyhâne arar,bilmem ne hâne..Kur'ân yolunda yürüyen gençlik her zaman güçlü...

Fitne erbâbı bütün dünyâda renk renk bellidir..her renge girer,sâbit değildir..
Asâletliler dün de asildir,bugün de asil,yârın da asil,tek renklidirler,dönek değildir..
Asırlar boyu dünyâda huzur,gerçek mânâda insanlığını göstermiş olan Ecdâdımızı,,
Lekelediler..O Lekeliler mâzide kaldı..Yeni bir Hamle aydınlıklara..sonuna kadar..masal değildir...

Vakit vakit te olsa Avrupa Liderleri Müsliman Cehreleri gördükçe aydınlanır,akis yoliyle alır..
Gerek kültürel olsun,gerekse ticâretten atılan adımlardan,örnek davranışlardan akis yoliyle alır..
Yakın târihlerdedir..Garbın Kirlilerinden Yerli Kirlilerimiz ne kirler taşıdılar..Bu Yıllara bin şükür..
Gerçek mânâda insan Hak Çizgide olandır..gerek dünyevi olsun,gerekse uhrevidir..müstaid olan alır...

Kızıl Rusyanın kahriyle yanmış Mazlum Milletler !.birlik olalım Allah yolunda..
Tereddüt etme,Koca Türkistan !.kucaklaşalım,birlik olalım Allah yolunda..
Zâlimin zulmü kendine döndü..Esedlere bak,Yandaşlarına,rezil ve rüsvây..
Ka'betüllahtan Yeni Kraldan müsbet bir nidâ..birlik olalım Tek yol İslâmda...

Dinden uzak kişiler ancak madde düşünür,ma'nâ,âhiret nedir,o tarakta bezi yok..
Ezân-ı Muhammedi başta şikâyetleri..ruhları aç kalınca meyhâne meskenleri,o tarakta bezi çok..
Harâm helâl ne imiş,cennet cehennem nedir,ölmek,sonra dirilmek..kitaplarında yazmaz..
Bin şükür Mevlâmıza Gençliğimiz uyandı,dünyâ ve âhiretin hazırlığında yürür..o tarakta bezi çok...

Her şey gösteriyor ki,vakit ittifak vakti..dünyâ İslâm Birliği,Hılâfetin ihyâsı..
Papalık,Hahambaşı..Budizm seyrindedir,İslâm başsız olamaz !.Hılâfetin ihyası..
Makarr-ı Hılâfetin ismi,cismi bellidir..Yiğit nerden düştüyse O Mekândan yükselir !..
Gerici,irticâcı diyenler var ya bize,dünyâyı seyretsinler..geldi ittifak vakti,Hılâfetin ihyâsı...

Komünizmin merkezi Hakkı inkâr bölgesi Rusyadan zırıltılar..
Münkir destekçileri,Esedin yandaşları Putinden hırıltılar..
Fâtihin Torunları Yavuz Yiğitlerini unuttular mı aceb ?..
İzinsiz bir daha geç,yüreğin varsa eğer..isyâncı mırıltılar !...

Bakanlar Kurulumuz hayırlı olsun derim..gece gündüz hizmette başarılar dilerim..
Hakka yakın olsunlar,halka yakın olsunlar..sağlıkla yürüsünler,başarılar dilerim..
Dünyâ ve âhireti ikisini birlikte mutlak yürütecekler..ruh ile beden gibi..
Yüz yılın ihmalleri,telâfi edilmeli..Milletimiz duâda..başarılar dilerim...

Dünyâ için çalışan dünyâlığı bulurmuş,ancak yârınlar da var..
Beden gıdâlarını vermekle mükellefiz,ruhun gıdâları var..
Dünyâyı ihmâl etme,âhireti de aslâ !.pişmânlık fayda vermez..
Dünyâ ile âhiret bir çizgide yürürse,bil Cennet-i Âlâ var...

Halkın çoğu kürt,çerkestir veyâ diğer ırklardan..diğer ırkları silercesine tercih eyledin,bir ırkı yazdın..
Giriş kapısı büyük harflerle "ne mutlu türküm diyene" yazdın..diğer ırklardan hangi seslerin geldiği belli..emrettin,yazdın..
Yıllardan beri Şark İllerinde kargaşaların aslı faslı bu..üstünlük ancak takvâ iledir..Ilâhi Emir bu vechiledir !..
Ölen,öldüren..rakamlar bile yetmiyor artık..günâh kimindir ?.ırk ayrımını körükleyende..yazdırdın,yazdın !...

Bir ırkı kabul diğerlerini red eder isen olanlar olur..
Din-i İslâmda ırkçılık yasak !.Hakkı bilmezsen olanlar olur..
Üstünlük nedir ?.Hakka yakınlık..yâni takvâdır !!!..
Takvâ yerine ırkçılık koydun..olanlar oldu !.bak neler olur...

Hakka ilticâ vakti..ömrün boyunca dostlar !.özellikle bu gece..
Safer ayı çarşamba seher vakti gelince özellikle bu gece..
Hak yolda olanlara duâ hayât boyunca..zâlimlere fırsat yok..
Hakka ilticâ vakti..ömrün boyunca dostlar !.özellikle bu gece...

Cennet Vatanda ikrâm,zarâfet ve nezâket Hak rızâsı yolunda doğrular teker teker gösterildi Âleme..
Nokta nokta doğrular dünyâyı imâr için başta Devlet Başkanı,Devlet Ricâli ile gösterildi Âleme..
Yanlışlara dur !.demek hangi kaidelerle nasıl mümkün olacak,fitne fesâd kimlerde..merdâne açıklandı..
Darbeci zihniyyetler,Allaha kafa tutan görüntü heykelciler..Yurdumuzdan silindi..gösterildi Âleme...

Dünyâda ayrılmadı,kabirde ayrılmadı,Cennette ayrılmasın..
Yüce Mevlâmı seven,Mevlâmın sevdikleri ayrılmaz,ayrılmasın..
Hem Beği hem de Oğlu Nakşi Meşâyıhından Nezâket Annemizin..
Dünyâda ayrılmadı,kabirde ayrılmadı,Cennette ayrılmasın...

G-20 de Temsilci !.safâlarla geldiniz..dünyâ yanlışlarını teker teker gördünüz..
Mutlu Anadolumda tahminlerin üstünde bin şükür ağırlandın..manzarayı gördünüz..
Gönlü Güzel Başkanlar daha da güzelleşsin..hepsi dönüşlerinde gerçekleri görsünler..
Dünyâyı cehenneme çeviren zihniyyeti artık silmek gerekir..nokta nokta gördünüz...

Anne baba evlâda özellikle Dininde..Dini yaşayışında mutlak örnek olmalı..
Hayâtın maddi yönü,yeterli helâl kazanç olmazsa olmazımız..mutlak örnek olmalı..
Dinde haramlar var ya..insanlığın hayrına,sağlıklı yaşamına mutlak uyarılardır..
Anne baba yanlışı evlâdının önünde açık seçik yaparsa,açık seçik teşviktir..ama örnek olmalı...

Ne kadar yiğit müsliman ölse bizim için kâr diyen zihniyyet dışarda belli,içerde belli..
Şehidler Yurdu Anadolumda yükselişleri gören zihniyyet içerde belli,dışarda belli..
Beş ay müddetle bir tökezleme,bir küçük gaflet görüverince O Katil Güruh nasıl canlandı..
İstişâresiz,nefsâniyyetler bizi uyardı, Millet uyandı, içerdekiler,dışardakiler,gavurlar belli...

Çektiğim çilelerim keffâret oluversin günahlarıma yâ Rab !..
Son nefes imân ile,Cemâlini lutfeyle..budur dileğim yâ Rab !..
Âhiretin başı var,sonsuz hayât orada..sevdiklerinle eyle..
Nefes alıp verdikçe rızân yolunda olsam..mahrum eyleme yâ Rab !...

Hızır ve İlyâs kıyâmete dek yaşayacaklar..diğer canlılar vakti gelince öleceklerdir..
Hangi vakitte,kaç yaşlarında ve ne şekilde öleceklerdir ?.şek şübhe yok ki,öleceklerdir..
Temiz yaşamak,gerçek ma'nâda Hakka kul olmak,ölmeden önce tevbekâr olmak kimlere kısmet ?..
Şeytandan beter o kirlilerden eyleme yâ Rab !.imânla yaşat..dünyâya gelen birgün gelecek öleceklerdir...

Namnam Kasrının Kur'ân Kursunda tâc giydirildi,bugün bayramdı..
Hâfız Kızların tâc merâsimi yaşandı bugün,bugün bayramdı..
Bu bir teşviktir..Kur'âna olan meyli artırmak..Dini yaşatmak..
Oğullar kızlar Kur'ân yolunda nurlu yıllarda..Namnam Kasrında bugün bayramdı...

Kalb arınırsa her türlü kirden,nefsâniyyetten âdem oğluna melek diyorlar..
Lekesiz imân,ibâdetler tam,kazançlar helâl,eğitim müsbet..melek diyorlar..
Melekten üstün..çünkü melekte nefsâniyyet yok..âdem oğlunda nefsâniyyet var,silmiş süpürmüş !..
Gençlik uyandı..her şeye rağmen yollar açıldı..melek-simâlar..işte onlara melek diyorlar...

Başarıya ulaştın,akl-ı selim devrede..neticeyi Haktan bil..
Nefse fırsat tanıma !.istişâre devrede,başarıyı Haktan bil..
Ben !.ben !.diyenleri gör,bugün var,yarın yoktur,şeytanın yoldaşları..
Yüce Peygamberimin,evliyânın himmeti,Bugünleri Haktan bil...

Hastalık sağlık tüm canlar için..beden sağlığı dikkat istiyor..
En önemlisi ruh sağlığıdır..lekesiz imân,Hakka ibâdet dikkat istiyor..
Helâl kazancın mahz-ı şifâdır müsbet eğitim olmazsa olmaz..
Takdir-i Haktır maraz ve şifâ..tedbirini al !.son nefes imân dikkat istiyor...

Bugünleri gösterdi,Hakka sonsuz şükürler..
Nefse fırsat yok dedik,Milletten teşekkürler..
Dünyânın bir başı var,bir de sonu şübhesiz..
Hizmetle yürüyelim,genç nesl için hedefler...

Bugün karâr Millette..huzur,sükun mu ister,fitne fücur mu ister..
Sandıklar konuşacak..mühürler ses verecek..ak mı,kara mı ister..
Umarım akl-ı selim şarkında ve garbında artık gâlib gelecek..
Milletimi huzura erdiriver Yâ Rabbi !.bu Millet huzur ister...

Gerçek çizgide olmak herkese nasib değil..Hakka kullar içerde,isyânkârlar dışarda..
Mescidde görünse de Din düşmanları ile hem-hâl hem-fikir ise !?.isyânkârlar dışarda..
Bilmeden günâhlara dalmak büyük tehlike..ya bilerek yaparsa,o çizgide yürürse ?..
Dünyâsı da perişân,âhireti perişân,son nefesi perişân..isyânkârlar dışarda...

Kalbler Hakka bağlıysa,diller Hakkı söylermiş..
Şeksiz her hâl ü kârda mutlak Hakkı öğermiş..
Çoban Hasan Dedemiz Âlemde seyrân idi,,
Beden toprakta ama,Ruhu devrânda imiş...

Bir iyilik gelirse büyük veyâ küçüktür..mutlak Allahtan gelir..
Bir kötülük gelirse seni rahatsız eden mutlak nefsinden gelir..
Dünyâ bir imtihândır..hem başı var hem sonu her nefes Hakla olsak..
Nefse fırsat vermeden bir hayât sürebilsek..umarım Cennet gelir...

Peygamberimiz önder..kıyâmete dek önder,yaşanan İslâm belli..detaylarıyla belli..
Kur'ân ile hadisler Yüce Peygamberimin nokta nokta hayâtı âşikârdır besbelli..
Kendi sapıklıkları az geldi sapıklara..düştükleri çukura ayıl !.düşme ey insan !..
Azrâil Melek gelir..aman gelmeden uyan !.imân,amel olarak Dinimiz çok net belli....

Seveceksen,dili bir,gönlü düşüncesi bir,Hak yolcularını sev..
Ancak olduğu gibi ve göründüğu gibi olan yoldaşları sev..
Renkten renge girip te aldatıcılar var ya..aman uzak duralım !..
Belki az bulunur da,bulununca öz olur..zikri güzelleri sev...

Sağlık yerinde iken vakti en verimlisi,en değerlisi ile değerlendirebilsek..
Allah ömür verirse ma'neviyyât en önde,meşru' dünyâ işleri..insanca hayât sürsek..
Hiç hatırda yok iken tedbir,tevekkül de yok,ölüm bir anda geldi..zâyiâtın çok büyük !..
Dünyâ âhiret için hazırlanma yeridir !.ebedi hayât Onda !.aklı kullanabilsek...

Bu mübârek günlerde Hakka duâ edelim,gerçekleri görelim..
Nefse,şeytâna fırsat vermeden yürüyelim..gerçekleri görelim..
Bir zaman gelecek ki eyvâhlar faydasızdır..târihe bir bakıver..
Dünyâ neler görmedi..Ey Millet uyanalım !.gerçekleri görelim...

Gerek içerden gerek dışardan her türlü fitne bir sille ile cevâbın alır..
Allaha âsi darbecilerle,garbın kölesi ben !.ben !.diyenler cevâbın alır..
Yalnız Allahtan korkarım diyen İdâreciler,Şanlı Ordumuz,Gençlik ayakta !..
Şer ittifâkı her ân her nefes ta'kibimizde..kımıldandığı ân,cevâbın alır...

Şehirlerde Mankurtlar,dağlarda da kurtlar var..
Dağlardaki kurtlarda yiğitçe haykırış var..
Ya şehirdekilerde ?.seyr et neler bulursun..
Günlük hayâtta dikkat !.yer yer Mankurtlar da var...

İlâhi emirlere uy !.mutluluklar gelir..
Çilelere sabr eyle !.ta'kiben huzur gelir..
Dünyânın seyri budur..takdir Yüce Allahın..
Emr olunduğun gibi olursan Cennet gelir...

Gavurdan gavurlara aralarında fark var..
Ba'zan yerli gavurlar gâlib farklılıklar var..
Temennimiz odur ki,ibretle seyr etseler..
Hangi taraf en önde..cidden farklılıklar var...

Her hâl ü kârda ömrü boyunca dosdoğru yolda yürüyen kişi gerçeği bulur..
Dosdoğru yol da İslâm Yoludur..Kur'ân çizgisi..O Yolda olan gerçeği bulur..
İnsan oğlu bu..yanlış ta yapar..tevbekâr olur Hakkı bulursa müjdeler büyük !..
Yüce Millete Cehennem yolu gösterenlerden pek çoğu gitti..kalanları da yakındır,bulur...

Seni andım sevindim..
Dostlarım var öğündüm..
Dostlarla yürü Hakka !..
Rabbim güldürdü..güldüm...

En küçüğünden en büyüğüne her türlü isyân,yanlışlarını gizleyebildin..
İnsanoğlundan gizledin amma,Yüce Allahın meleklerinden gizleyebildin ??!..
Hâin bakışlar,kalbden geçenler Allaha ma'lum..gizle bakalım gücün yeterse..
Birgün gelecek amel defterin elinde olur..her noktasını gizleyebildin ??!...

Aşk yâresi de,Orda konakla..
O yâreleri bir ömür sakla !..
Muharrem geldi âşıka bayram..
Seyriyle seyret,hemdem ol aşkla...

Hicri yılbaşı yârın ilk günü..Muharrem ayı çarşambasında..
On Muharremde âşuremiz var,mutlu günlerin yanıbaşında..
Gökyüzünde ay,kaçıncı günde herkes bakınca hemen bilirdi..
Garba döndün de neler kazandın ?.Hıristiyan da Yahudisi de hepsi karşında...

Her devletin ömründe büyük olaylar vardır..devletlerin temeli ya Hak ölçülerdedir veyâ Hakka aykırı..
Temel Hak ölçülerde,insanlığa hizmette yiğitler başta ise,her dönemde Hak gâlip..bâtıllar da aykırı..
Yıllar sonra Bu Yıllar,sanki bir rü'yâ idi..Yüce Din-i İslâmı silmek istediler de nice zâlimler gördük..
Bilinen zâlimlerin tohumları bitmedi..ancak kirli neşriyât beceriksiz yazarlar,söyleseler aykırı,yazsalar da aykırı...

Sinemde aşk âteşi,cildimde yârelerim..
Hayr ile şer Allahtan..sızlıyor yârelerim..
Aşk âteşinden dem vur..gayrisi vizir yazır..
Rasul Eyyubu andım,silindi yârelerim...

Deni dünyâ denir ya,her dönemde zâlim var..fakat gerçek yiğitler var ve gönüllerdedir..
Zâlimin karşısında halk Hakka yönelirse Yüce Mevlâm çıkarır Hazret-i Hamzaları Onlar gönüllerdedir..
Zâlim ve köleleri satılmış cehennemlik kirâlık soytarılar zaman zaman devrede hakları iki sille..
Artık Anadolumuz O şehitler Yurdunu bekleyen Askerimiz,Gerçek Devlet Ricâli Beştepede devrede..dilde gönüllerdedir...

Ben !.ben !.deyip te nefsine uyan istişâresiz yürüyen var ya..her dem çukurda..
Dün söylemişti,bugün değişti..istikrâr diye bir gidiş vardır,ama Onda yok,her dem çukurda..
Milletin gönlü istikrârdadır..benlikten uzak,istişâreli,yiğitler ile maddi,ma'nevi gerçek yoldayız..
Meyhânelerde sarhoş kafalar..kirli kararlar Milletimizce bilinmektedir..dünden çukurda,bugün çukurda...

Yüce Târihimizi,Târihi değerleri,Hak Yol yolcularını,yüz yıl sonra da olsa Millet yeniden buldu..
Zâyiâta bakarsak gerek insan olarak,O târihi eserler,yakılan Şâheserler..kalanları bulundu..
Osmanlı Büyükleri,bunca Evliyâullah,türbeleri de dâhil silmeğe çalıştılar..Sultan Ahmed Câmii dokuz yıl kapatıldı..
Bu günleri gösteren Mevlâmıza bin şükür..Ey İslâm düşmanları !.dâhilde ve hâriçte çatlassnız da bile,şecereniz bulundu...

Her kimin kafasında sâdece madde varsa,onun te'mini için her şeyi yapabilir..
Yanlış mevki ve makam,para,saltanat için bin çeşit renge girer..her şeyi yapabilir..
Elbet madde de lâzım..ma'nâ emrinde gerek,Yüce Allahın emri,Rasulüllah çizgisi..
Artık yollar açıldı..gençlik gerçeği gördü..haydi bismillâh !.dedik,gör neler olabilir...

Kur'âna uyduk,Yüce Peygamber Yolu izledik,tam altı asır en önde idik..
Sınırlarımız güneyde Yemen,kuzeyde Rusya,doğu Uzak Şark,batı Viyana..en önde idik..
Yüce Kur'âna yan bakanlarla Batıya döndük,bir asır oldu..madde perişân,ma'nâ perişân..
Şehid Menderes,derken Özallar,Erbakan,Tayyip günleri geldi..Kur'ân yolunda duy !.ilerledik...

Rabbi yessirleri bul,ve lâ tüassir ekle..
Aceleci de olma,biraz da sabır ekle..
Âcil işler de vardır..yan gelip yatmak yassk..
Hakka kulluk sabr ister..Cemâlüllahı bekle...

Sultan Abdülhamide düşman olan zihniyyet Sana da muhâlifse doğru yoldasın Reis !..
Devlet-i Osmânimiz ismen silindi ama,gönüllerde saklıdır..yiğit düştüğü yerden kalkar şübhesiz Reis !..
Makam-ı Hılâfetle yanı sıra Meşihat,ihyâ edilmelidir..bir asırdır çekilen sıkıntılar meydanda..
Papalar,Hahambaşı,gayet rahat devrede..Âlem-i İslâm'a bak !.artık yeter diyoruz..hitâb sanadır Reis !...

Öyle bir çizgilere geldi ki Anadolum,zâlimlere fırsat yok..
Adım adım ta'kipte,nefesleri tesbitte..hâinlere fırsat yok..
Mutlu yıllar yaklaştı,her dakika her saat ilk Cennet yolundayız..
Hükümet,Ordu,Başkan tek çizgide buluştu..şaşkınlara fırsat yok...

Ka'betüllahta vinc fâciası,Minada olan binler ölümler kem kümler ile atlatılamaz..
Maddi mânâda tedbirsizlikler had safhadadır..ma'nâ ciheti atlatılamaz..
En büyük huzur aşkla şevk ile hacc-ı ekberler,Rasul-Ekrem ziyâretleri gölgelenmesin !..
Kudsal mekânlar,hac ve ömreler perdelenmesin !.mes'uller duysun !.düşer kalkamaz...

Kestiğimiz kurbanlar,getirilen tekbirler,Hakka kurbiyyet olsun..
Fukarâya ikrâmlar,bilcümle ziyâretler,Hakka kurbiyyet olsun..
İmkânı olanlara Ka'betüllâhı tavâf,Arafâtta vakfeler..
Dökülen kanlar dursun..sulh olsun sükun olsun..Bayram mübârek olsun...

Yıllar süren tahribât,komünizm izm..ler İslâma muhâlefet Hakka şükür tutmadı..
Moskova merkezinde muhteşem mi'mâriyle Câmi bugün açıldı,Hakka isyân tutmadı..
Ehl-i Sünnet inancı yanlış tezvirât ile bozulmak istense de inşâAllah tutmasın..
Aydınlıklara doğru yürüdükçe insanlık İslâm gâlip gelecek..kirli gidiş tutmadı...

Hakka en yakın Yüce Peygamber Habibullahtır..mazhar-ı Kur'ân Son Nebimizdir..
Onu ta'kiben İbrâhim Halil..Nemrud âteşi izn-i Hak ile yakamamıştır..O Nebimizdir..
Evlâd derseniz,Babaya olan itâatinde başka Oğul yok..İsmâil gelir..
Kurban gelince tekbirler ile gönüllerdedir..İbrâhim Halil,Mazhar-ı Kur'ân Son Nebimizdir...

Her seviyede teknik aslâ ihmâle grlmez,hamd olsun yakaladık ve uygulanmadadır..
Ancak teknik yetmiyor kalb gözü ile de bak..âlemin gidişine ne tür plânlardadır..
Din,imân,Kur'ânımız yüreklerdedir şükür..Kudretüllah bizimle..Yiğitler yerde,gökte..
Anadolum yeniden şeksiz Merkez-i İslâm..Mukaddes Emânetler,evet İstanbuldadır...

Şark İllerinde bir gaflet oldu..ama olanlar toparlanmağa vesile oldu..
Komşu Devletler ta'rife sığmaz bir herc ü mercte..toparlanmağa vesile oldu..
Bir musibetten ders aldık gibi..gerçek mü'minler zâten ayıktır,ey gâfil uyan!. buyurdu Mevlâm..
Şark Illerinde toparlanma var..Hakka bin şükür,toparlanmağa vesile oldu...

Yaşlısiyle genciyle dün birlikte yürüdük..birlik devâm edecek..
Nokta nokta gerçekler bir daha arz olundu..birlik devâm edecek..
Yerli hâinler ile dünyâ münkirlerine cevaplar verilmiştir !..
Ecdâd ruhu devrede,gönüllerde aydınlık..birlik devâm edecek...

Önce yerli gavurlar,ta'kiben destekçiler manzarayı görsünler..
İmânlı Yürekleri çok dikkatli görsünler,bir kez daha görsünler..
Bin dokuzyuz elliden önceki yıllar değil !.Aydınlık Yıllardayız !..
Ya tevbekâr ol da gel,ya Cehenneme doğru hızlı yürü görsünler !...

Şehid Menderesimiz ve Arkadaşlarını şehid eden zihniyyet önce dünyâda iken bizzât kendilerini Cehenneme attılar..
Başlangıcı olup ta sonsuz olan Âhiret Cehennemine ise imzâları dünyâda kendi elleri ile tereddütsüz attılar..
Hâlâ O Çizgilerde yürüyenler meydanda..kalbleri kararmışlar,namaz yok Kıble bilmez her hayra muhâlifler..şeytan maskaraları..
Bunları bu hallere getirenler bellidir..zamân ilerledikçe isim isim alenen teşhir edilecekler.. cehennemlik atıklar...

Mübârek günlerdeyiz duâlarla yürüsek,tatlı ifâdelerle gönüllerde taht kursak..
Vicdânlı vatandaşlar olanlar karşısında toparlanma yolunda..gönüllerde buluşsak..
Suretâ insan gibi..hangi dilden söylesen anlatmak şöyle dursun,iblisten beterleri,,
Muhâtab kabul etme !.mübârek günlerdeyiz tatlı yaklaşımlarla birazcık yumuşatsak...

Önce niyetler güzel,gün boyunca atılan adımlar,yollar güzel..
Fitne fesâd kirleri hem dağda hem düzlerde ayıklandıkça güzel..
İslâm düşmanlarının plânları tutmadı..mutlu yıllara doğru..
Hak yolda yürüyenler neler çekti bir asır..artık Önderler güzel...

Millet yolunda hizmet ibâdet neş'esiyle istekle yapılandır..tatlı diller de dâhil..
Geçmiş tecrübelerin terâzide yerleri aynen korunmaktadır..tebessümler de dâhil..
Ben !.ben !.diyenleri de,sahte görüntüleri çok gördü Milletimiz..onlara güle güle !..
Bütün Vatan sathında belirlendi yiğitler..hizmet yolunda koşar..edeb ve erkân dahil...

Duâlarla açılan O İlk Meclis müstesnâ..Mendereslere kadar neler çekti bu Millet..
Din-Kur'ânın yerine ırkçılığı koydular..Harbten çıkmıştı Millet..neler çekti bu Millet..
Bir ırk tecih edilir,diğerleri saf dışı bırakılırsa eğer,yıllarca akan kanlar Onların eserleri..
Kur'ânın beyânıdır..ırk üstünlüğü yoktur..üstünlük takvâdadır !.Bu Yıllara bin şükür..neler çekti bu Millet...

Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet,Genelkurmay ..ayrı çizgilerdeydi O Günleri görmüştük..
On yılda bir darbeler,maddi zararlar ayrı,Ma'neviyyât perişan..O Günleri görmüştük..
Binler şükür Mevlâma..Devlet,Millet,Ordumuz tek nefes tek yürektir..Ecdâd ruhu canlandı bugünler rü'yâ idi !..
Artık endişemiz yok..yükselişlere doğru..hâinler bir darbede darbelerle silindi..bin şükür Bu Yıllara..neler neler görmüştük...

Kalbinde imân dilinde Kur'ân Vatan sathında her ân görevde Yiğitlerimiz..
Allah Yolunda Vatan ve Bayrak istiklâlimiz,istikbâl için Yiğitlerimiz..
Yerli hâinler dün de böyleydi..gavurlar ile kol kola yürür..tâ cehenneme !..
Şehidlerimiz ilk Cennetini dünyâda yaşar..gönlümüzdedir Şehidlerimiz...

Kur'ân yolunda yürüyenlerin neler çektiği O Doksan yılda yaşadı..gitti..
Hazret-i Sâmi dervişi idi,Adanamızda ma'nevi rehber uçtu da gitti..
Ömer Faruk ad,Karabucak soy..Hakka yürüdü..Rahmet-i Rahmân kucaklamıştır..
İhvân u yârân ilticâlarda..ıyd-i kurbâna bir karış kala Hakkın Yolunda bir ömür bitti...

İhtiyârlık gelmeden gençlik kadri bilinse..görevler lâyıkiyle icrâ edilebilse..
Gençlere örnek olmak yalnız sözlerle olmaz !.yaşayarak göstersek..örnek olunabilse..
Anne-baba olmadan annelik-babalığı gençlik anlayabilse..Fâtihler dönemine yeniden dönebilsek..
Güç kuvvet yerindeyken şuurlu bir yürüyüş önce bilimden geçer..Hakka lâyık kul olsak, gerçek görülebilse...

Dünyâ hayâtı kısa..başlangıcı sonu var..yalnız dünyâya değil,Sonsuzluğa tâlib ol..
Emr-i ilâhi ile yürütürsen dünyâyı sonsuzluğa erersin..Sonsuzluğa tâlib ol..
Cennet sekiz mertebe..aza kanâat etme !.Rasulüllâha komşu !.Cennetü'l-Firdevse ulaş !..
Önce tâlib olalım,istemeyi bilelim,Mevlâm vermeğe hâzır..Sonsuzluğa tâlib ol...

Dünyâya maddi gözle bakanlar aldandılar,hattâ çok da kandılar..
Yüce Peygamberimin Yüreğiyle bakanlar aslâ aldanmadılar..
Şunu hiç unutmaki,Ebedi Cennetimiz dünyâda kazanılır !..
Aldananlardan olma !.yalancılara kanma !.maddeciler yandılar...

İnançlı yüreklerde hak çizgide yürüyüş değişmedi,değişmez ve de gevşetilemez..
Yüz yılın tahribâtı birden bire değişmez,tâmirde sür'atliyiz gidiş gevşetilemez..
Harici düşmanların dâhili düşmanlarla ne plânlar peşinde oldukları meydanda..
Binler şükür Mevlâma sabır,dikkat,firâset Ecdâddan mirâsımız..aslâ gevşetilemez...

İlim adamlarında üç özellik mutlak şart..
Bilmek,yapmak,anlatmak..üç özellik mutlak şart..
Bilir de yapmaz ise,Mevlâm te'sir vermiyor..
Gerçek âlim onlardır..ihtiyâç çok,mutlak şart...

Vatan,Millet,Din,imân düşmanları bir anda inlerden çıkıverdi..gerekli cevap geldi..
Ârızalı kararlar yeniden tarandı da,istişâre devrede..gerekli cevap geldi..
Şarkın ârızaları garba da aksetmişti..bereket çok sürmedi ehl-i irfân devrede..
İki aylık mesâi..az uyu az konuş ta Devlet-Millet kol kola başarı vakti geldi...

Bedenler gıdâsını elbet alacak ama,ruhların gıdâsını vermezseniz hiç olmaz..
İmân,ibâdet,Kur'ân olmazsa olmazımız..bir dönem verilmedi..vermezseniz hiç olmaz..
Menderesler öncesi inkârcı zıpırların tahribâtı meydanda..bin lânet oku,yetmez..
Hakka binlerce şükür bugünleri gösterdi..hem madde hem mânâyı vermezseniz hiç olmaz...

Hergün her bir saatta yer yer şer odakları tesbitlidir tâkipte..
Şerlilere yüz veren odaklar da bellidir, adım adım tâkipte..
İdâre-i maslahat eskilerde kalmıştır..ciddi dönemler geldi..
Neler gördü bu Millet..aldatanlar silindi..devre dışı..tâkipte...

Birazcık zaaf gördü,tek başına hükümet kuramadılar davran !.emretti davran dedi,,
Ânında fırladılar inlerinden câniler..hele birisi var ya,ilk emir Ondan idi..
Darbe dönemlerinin ön hazırlıkları var ya..hazırlıklar başladı..özlemleri artmıştı..
Harici düşmanların köleleri gittiler..kalanları kem-kümde,Yiğitler dimdik idi...

Bir asırdır beklemiştik Yeni Anayurdumuzun imârı ve tâmirini Yiğitlerin ellerinde..
Rüyâmızda görmüş olsak rüyâ derdik geçerdik te,Yurdumuzun imârını Yiğitlerin ellerinde..
Hak çizgide yürüyenler,elbette ki tasvib görmez ben !.ben !.deyip ötenlerden,mukallidden o körlerden..
Her dakika her saatta hem maddede hem mânâda en aydınlık istikbâliz..Yiğitlerin ellerinde...

Mü'min Yüce Allahın emrindedir,cesurdur..kalbler huzurla dolu..
Hâin şahsiyyetsizler,hilekâr korkaktırlar..satılmış münkir kulu..
Bir geçmişe bakalım,biraz da bugünlere..gerçek ayan beyândır..
Mü'min Yüce Allahın emrindedir,yürekli !.kalbler huzurla dolu...

Türk olsa ne fark eder kürt olsa ne fark eder..hâinlerle berâber..
Mescidde görünse de,namaz niyâz kılsa da,katillerle berâber..
Bu çizgide olanlar Rabbâni tokatlardan öyle darbe yerler ki,,
Mahşere kalır sanma..daha dünyâda iken Hak darbesini yerler...

İrfânı yakalasak,irfân ile yürüsek..
O bizden ayrılmasa,biz Onunla yürüsek..
Gaflet !.bizden uzak dur !.yaklaşma semtimize..
Adn Cennetlerine irfân ile yürüsek...

Plân projeleri,münâfıklar tesbitte..
Adım adım takipte,binbir hile tesbitte..
O münâfıklar var ya,bir müddet gizlense de,,
Yüce Mevlâm gösterdi..isim isim tesbitte...

Tıbbi tetkiklerimde günâh kirleri hâriç mühim bir şeylerim yok..
Tevbeler devreye girse onlar da aklanır,mühim bir şeylerim yok..
Ömür noktalanmadan davran ey Nefsim !.derim,uyarım beş vakitte..
Dostların duâları geçerlidir şübhesiz,yazdım taleplerimi..bu noktada arzum çok...

Düzgün kırâat,ses ve makamlar dinledim gördüm..Millet Câmii görevlileri mest etti gene..
Devr-i Osmani ve Enderuni yıllarındaki ses ve âhengi yaşattılar da hayrân ettiler..mest oldum gene..
Devrân dönüyor güzelliklere..Kur'ân yönünde Yüce Rasulün Sünnet yolunda her gün bir adım,bir adım daha..
Makam-ı Cumhur O Beştepede mihrâb minâre ses ve makamlar gittim dinledim..hayrânlık ile mest oldum gene...

''Erenlerin kılıcı Arşa değer bir ucu Mevlâm güzel bilici Lâ İlâhe İllellah''..
Haysiyetsiz şerefsiz binkez uyarsan bile anlamadı anlamaz..Lâ İlâhe İllellah..
Onların anladığı dilleri biz biliriz..ummadıkları yerde silleyi indiririz..
Yiğitlerim bilir ki artık geri dönüş yok !.haydin yiğitler derim !.Lâİlâhe İllellah..

At evlerine yakın yerdeyiz..
Atlar kişniyor ve keyfindeyiz..
Hastahânede bakım dört dörtlük..
Şifâ Allahtan..beklemekteyiz...

Gerek dünyevi gerek uhrevi gelişmelerde duraklamak yok ve olmayacak..
Yüce Milletin verdiği karar ekseriyyetle bu çizgidedir.. son olmayacak..
Benlikler derim..yükselişlerde eğer var ise tevbeler gerek,nefse fırsat yok !..
Darbeler devri,teröristlere en küçük fırsat tanımak dâhil..bil !.olmayacak...

Toprak ve nüfus en önde ama,başsız kodular..yüz yıldan beri..
Şarkından garba her türlü fitne..ne ararsan var,yüz yıldan beri..
Papalar başta,Hahambaşılar,Budizm desen,başsız değiller..
Hılâfet vardı..İslâm birliği gene olacak..Âlem-i İslâm başsız kalamaz !.davran !.ileri !...

Yiğitlerin özünde idâre-i maslahat bulunmadı,bulunmaz..
Mürâi,göstermelik isimleri de gördük..yontulmadı,yontulmaz..
Edepsiz katillere anladıkları dilden..bin kerre söylendi de..
Söz bitti icrâ geldi..Yiğitler iş başında Osmanlı sillesidir,başka yerde bulunmaz...

Cumhurbaşkanlığı Makamı Millet Câmii..nasib eyledi Mevlâm öğle namazındayım..
Mîmâri tam Osmanlı,Âyetler konuşuyor,sesler makamlar ile hayretle namazdayım..
Yakın târihlere bak,bir de bu günleri gör..Milletin düşmanları tam bir cinnet içinde..
Cumhurbaşkanlığı Makamı Millet Câmii..nasib eyledi Mevlâm öğle namazındayım...

Rahatsızlık var ise tabib-i hâzika git,bilenlere sor da git,hem de şefkatlisine..
Tatlı dil güler yüzü ilâçlardan te'sirli doktorunu ara bul,hem merhametlisine..
Hastalık ta sağlık ta hepsi Allahtan gelir şikâyetçi olursan kulluğunda noksan var..
Nemrutlar Firavunlar O son darbeye kadar maraz,illet görmedi..en son en şiddetlisine...

Aza kanâat etme,hizmetlerini artır..
Günde dört saat uyku..ihlâsla ecrin artır..
Mevlâmın ikrâmları dünyâda âhirette,,
Hayâllerin üstünde !.kalb güzelliğin artır...

İslâmı gericilik,çağdışılık saydılar,daha neler neler ve yerine ne koyalım dediler de buldular..
Irkçılığı koyalım..üstün ırkı bulalım..Osmanlı kötülendi,Hılâfet kaldırıldı,Mahkemeler kurdular..
Bir ırkı tercih eder,gayrileri reddeder,öylece yürürsenız,çekilen mihnetleri yaşarsınız,yaşadık !..
Üstünlük takvâdadır,ırkçılıkta değildır !.Kur'âna kulak versen gerçekleri bulursun !.ne kurgular kurdular...

Darbe yıllarına bak,bir de bu yılları gör..
Neler çekti bu Millet..bu yılları iyi gör !..
Dış güçler köleleri..on yılda bir darbeci..
Temizlendi Memleket..Asil Yiğitleri gör !...

Turan Ordusu..bu bir başlangıç..
İslâm ordusu..çok açık açık !..
Kaldırmışlardı O Hılâfeti..
Merkez İstanbul..belli ap açık...

O ma'rifet ilmini yeniden bulmalıyız..
Bir asır uyutulduk..artık uyanmalıyız..
Nakşiyân Meclisinde ayıldık tek nazarla..
Zâyiâtımız büyük,bundan böyle kanmayız...

Ayılmış gönüllerle gaflet yok..yorulmadan..
Biliriz mürâiyi ilk adımda sormadan..
Gizlenen niyetleri ayân beyândır bize..
Gaflet yılları bitti !.Hakyoldayız durmadan...

Nasihat ve merhamet..bir çizgiye kadardır..
Bin kez uyardık ama,sabrın ölçüsü vardır..
Ba'zan merhametlerin peşinden maraz gelir..
Hak edenenin sillesi,hak ettiği kadardır...

Hayât boyunca ciddi mevzuât çıkar karşına..şahıs olarak,Millet olarak..
En doğru karâr,istişâreler,Hak Çizgisinde..Millet olarak,Devlet olarak..
Verildi tamam !.hiç bir tereddüt zihinlerde yok..zafer Bizimle..şek yok,şübhe yok..
Ecdâd yolunda Yiğitlerimiz hem semâlarda hem de karada..Hak Ses olarak...

Müsbet çizgiye gelsinler diye mühlet verildi..bin türlü ikâz,her türlü imkân..
Kan dökülmesin,gençler ölmesin,adl-i İlâhi tahakkuk etsin..her türlü imkân..
Yerli gâvurlar,dış düşmanlarla kol kola girmiş..yıllardan beri..cevaplar kesin..
Ecdâdın ruhu artık canlandı..kararlar kesin..yerin dibine girseler bile..var binbir imkân...

Erenler ictimâda,avuçları semâda..duâ,niyâz Hakkadır..
Öyle günler olur ki,özellikle seherde gözyaşları Hakkadır..
Şehidler Diyârını kan gölüne döndürmek isteyenler devrede ..
Ancak bilemezler ki..Hakka dönen gâliptir..varlığımız Hakladır...

Zâlimlere göz yumma..sen de zâlim olursun..
Bin nasihat yetmedi..hâlâ neden durursun..
Her ân her hâl ü kârda Hakkın çizgisinde ol !..
Gaflet sana yakışmaz..sonra pişmân olursun...

Din imân Vatan Millet mevzu bahis olunca,çizgi cizgi meydanda Asillerle Kirliler..
Bakışlarından belli,kanallar,gazeteler yayınları ortada..Asiller ve kirliler..
Tazyiklerden korkarak Onların çizgisinde yürür görünmek bile insanlığa sığmadı !..
Kadere inancınız varsa eğer birazcık,zâlimi iyi tanı !.Cehennem âteşine yaklaşmayın iyiler !...

İmân yoksa vicdân yok..Hak korkusu eser yok,insâf,merhamet de yok..
Gerçekler gösterildi,zerrece kulak veren,intibaha gelen yok..
PKK benzerleri,kendi yaralısını öldürüp de geçiyor..
Nush ile uslanmadı..bin kerre söylendi de,fazlasına gerek yok...

Cibril imam oldu da melekler saf tutmuştu..
En yüce şehâdeti vecd ile O bulmuştu..
Şeyhu'l-Meşâyıh idi,Es'ad Erbili Odur..
Büyük Katil emretti..köleler bulunmuştu...

Durum tesbiti,istişâreler,sonra tatbikât..
Bir yanda haklı,bir yanda haksız,sonra tatbikât..
Ne hâinleri bertarâf ettik..târih şahittir !..
Kalleşlere dur !.denilmişti de,şimdi tatbikât...

Gerçek ma'nâda Hakka yöneliş akl-ı selimle tesbit edildi..nasıl durdursak..plânları bu..
Dış düşmanlarda bu teşebbüsler gâyet normaldir,yerli hâinler ?.karakterler bu..
Teşhisler tamam..icrââtımız gâyet bellidir !.had bilmezlere had bildirilir..
Güney çizgiler halledilmeden geri dönüş yok !.uyarılar da bin kez yapıldı..en son karar bu...

Âlem-i İslâmı başsız koyanlara bir bak !.zaman zaman daha da azgınlıklar artıyor..uyandık,uyanalım !..
Bunca müsbet hizmetler gölgelenir mi dersin ?.yakın geçmişlere bak,bir de bugünleri gör !.uyandık,uyanalım !..
Yakan yıkanlar ile destekçiler meydanda..böyle devâm edecek zannedenler aldandı !.daha da aldanacak !..
Hakka teslimiyyetle Hak Yolda yürüyenin yardımcısı Allahtır !.yakında göreceksin !.uyandım,biraz yandım !...

Yüce Millete hizmet yolunda Yürüyenleri her türlü yalan,iftirâlarla gölgeleyen var..
Dünden böyleydi,bugün de böyle..iftirâcılar sonsuza kadar devâm eder mi ?.öyleleri var..
Her türlü delil,resmi kayıtlar sergilendikçe kirli zihniyyet detaylarıyla gün yüzündedir..
Ma'nâya güven !.Allaha dayan sakın hizmetler her hâl ü kârda aksar sanma da hedeflere var

İmânın altı şartı..şübhe,acabâ ?.ları kaldırmaz dikkatli ol !..
Zehirli oklar ile siĺmek için uğraştı..neydi O kirli Yıllar..unutma dikkatli ol !..
Hâlâ O Çizgilerde şeytandan beterleri dâhilde ve hâriçte görürsün tükenmedi..
Şimdi ta'mir yılları..anne ve babalara İlâhi tebliğ budur..unutma dikkatli ol !...

Mübârek ramazanı bayramla noktaladık..
Duâlar geçerlidir,bu yıl da uğurladık..
Memleketin huzuru,Milletin huzurudur !..
Yükselişlere doğru yoldayız,yorulmadık...

Mübârek bayramları hak eden dostlarıma mübârek olsun derim..
Sağlıkla âfiyetle nice nice bayramlar cümlemiz için derim..
Cemâlüllâha ermek..ondan büyük bayram yok !.aşk ile isteyelim !..
Dünyâ fânidir ama,hazırlık birincide..tebrikler ve duâlar cümle dostlara derim...

Yılın son terâvihi lutfeyledi Mevlâmız edâ eyledik şükür..
Seneye kimler çıkar onu Allah biliyor bu günlere bin şükür..
Açıktan oruç yiyen..şeddeli saygısızlar..ne söylenebilir ki..
Mevlâm kabul eyleye nice mutlu yıllara..bir değil binler şükür...

Ruhlar gıdâyı tam alırlarsa az uyku yeter..
Uyanmalıyız !.uykuya daldık az uyku yeter..
Maddi-ma'nevi hizmet yolunda yolcuyuz yolcu !..
Bugünü kurtar,yârın gelirse az uyku yeter...

Geçit dönemlerinde,ba'zı virajlardayız..istişâre gerekli,akl-ı selim devrede..
Binler şükür Mevlâya,içerde ve dışarda bozguncular var amma,akl-ı selim devrede..
Bedduâ yakışmiyor,hayır duâlar ile bu Mübârek günlerde daha dikkatli olsak..
Gençlik toparlanmada..Devlet ârızaları tedâvi çizgisinde..akl-ı selim devrede...

Mübârek Ramazânın son on günü içinde Leyletü'l-Kadri bulduk,Mevlâmızın ikrâmı..
Evveli rahmet olan,ortasında mağfiret..yürüdük son on güne..Mevlâmızın ikrâmı..
Affet günahlarımı..aşk âteşiyle yak da Cehennem âteşiyle yakma Yâ Rabbi !.dedik..
Nice ramazanlara,en mutlu bayramlara,Cemâlüllaha kadar..ancak Ona kulluktur Mevlâmızın ikrâmı...

Yüce Kur'ân-ı Kerim sözlerin en güzeli..daha güzel kelâm yok,baştan sona mu'cize..
Usulünce okumak,bilen dillerden almak,ses ve makâmât ile okumak bir mu'cize..
Ma'nâyı da bilirsen..ba'zı âyetlerinde tiz sesler gereklidir,ba'zı âyetlerde de pes sesler usuldendir..
Karanlık dönemlere artık noktayı koyduk !.Ecdâdın Torunları ma'nâ deryâlarında..beklenilen mu'cize...

Muğlamızda yepyeni bir dönemde müjdeler !.Üniversite Câmii ibâdete açıldı..
Gerek mimârisiyle,yeri i'tibâriyle gönüllerde taht kurdu,mutluluklar saçıldı..
Yaşamayan bilmezmiş..neydi O karanlıklar..ilme,Dine yan bakış,irticâ söylemleri..
Evliyâ Diyârında ya'ni ki Muğlamızda Üniversite Câmii ibâdete açıldı...

Mübârek ramazanda cümle şeytanlar bağlı..öfkesi had safhada ama iblisler bağlı..
Görüntü insan gibi,şeytandan bin beterler,kalemleri dilleri,serbest !.iblisler bağlı..
Dünyâ Müslümanları gafletten uyanmada..Yiğit Düştüğü Yerden..başlayarak uyandı !..
Az kaldı bayramlara !.Yiğitler uyanmada !.Takdir-i İlâhiyi bekle duâlarınla..küfür koşsa da bağlı...

Âlim,ilmiyle âmil,Nakşi ve Kadiriydi mübârek ramazanda Hakka yürüdü Dostum..
Bir ömür irşâd ile uğraştı yorulmadan en sıkı dönemlerde..Hakka yürüdü Dostum..
Tatlı anlatımları,şâirâne ta'birler..gönüllerde saklıdır ehl-i irşâd Müftü Beğ..
Her kese nasib değil,son nefes ramazanda..İbrâhim Koçaşlımız..mekânı Cennet olsun..Hakka yürüdü Dostum...

Bir sabah namazında İmam gelememişti..Fâtih Sultan Mehmed de Mescidde hâzır idi..
İmâmet bize düştü dedi Mihrâba geçti..bir tekbir,ikincisi..üçüncü tekbirinde namaza girebildi..
Neden üçüncü tekbir ile namaz başladı ?.Cemâatta merak çok..söylemek istemedi..sonunda arz eyledi..
İlk tekbir,ikincide Ka'beyi göremedim..üçüncü tekbir ile Ka'betüllah göründü..namaza durabildim..dedi,beyân eyledi...

O Beştepeye Millet Câmii yapıldı diye feryâd ediyor Ma'lum zihniyyet..aslı bellidir,nesli bellidir..
Dinden imândan,hele Kur'ândan bahis açarsan rengi değişir..Ma'lum zihniyyet..aslı da belli,nesli bellidir..
Menemeni an,Konyada tertib,Şeyh Saidleri,Dersime kadar O Katl-i âmlar..idâm edilen onbin ulemâ..
O Kirlileri,O Zâlimleri unutur sanma Bu Ma'sūm Millet..homurdansa da.Aslı bellidir,nesli bellidir !...

Bir ramazan boyunca günleri geceri ihyâ edilse eğer,ruhi güzelliklere ulaşmamız mümkündür..
Beden sağlığı var da,ruh sağlığı çok daha önemlidir !.önemli !.ruhi güzelliklere ulaşmamız mümkündür..
Ramazan müddetince yaşanan güzellikler devâm ediverirse hayâtın güzelleşir !.gayret !.gayret yiğidim !..
İbâdetler muntazam..kazancımız helâldir,kalbe ve dilimize sâhib oluverelim..ruhi güzelliklere ulaşmamız mümkündür...

Haddini hudůdunu bilenlerle yürümek maksadına erdirir,aman !.dikkatli davran..
En başta ma'neviyyât..dünyâ işlerinde de aslı usůlü koru,aman !.dikkatli davran..
Devletin ůmůrunu gerçek devlet ricâli korumuştur târihte..Hakka yürüselerde..
Neler çekti bu Millet zâlimlerin elinden,zâlim kölelerinden..aman !.dikkatli davran...

Yalnızca dünyâ dersen,madde !.madde !.diyorsan,ma'neviyyâtın yoksa bil ki çok çok aldandın !..
Rűhī gıdâlarından,imân,ibâdetinden mahrumsan eğer sen de,bil ki çok çok aldandın !..
Sanki ramazan değil,aleni oruç yiyen..isimleri ne ise..saygı mahrumlarına tatlı dillerle anlat !..
Dünyâ geçici amma,sonsuz âhiret te var !..etme ma'neviyyât de !.demezsen aldanırsın..şimdiye dek aldandın !...

Nefsine uyan,ben !.ben !.diyenler dün aldanmıştı bugün ve yârın gene aldandı,belki de yandı..
Ahkâm-ı Kur ân,akl-ı selimle yürüyen millet aldanmamıştır,Hak desteği var ve aldanmadı..
Ara geçitler ve tehdidlerle kendilerince bir çizgilere ermek isteyen görüntüleri bir daha gördük..
Ba zan musibet akıllanmaya bir tokat gibi uyarıcıdır..Şarka hizmetler ters mi tepiyor ?.anlaşılmadı...

Mü'minleri gör, biraz araştır,Yüce Kur'ânı hangi nisbette önce anladı, sonra yaşadı..
Peygamberine yakınlığını mü'min ölçmeli !.sünnet çizgisi farzlardan sonra..nasıl yaşandı..
Henüz ölmedik,sağlık yerinde hizmet dört dörtlük..evliyâullah cidden rehberdir, vâris-i Nebi..
Sekiz cennet var..Cemâlüllah var !.ilk cennetini dünyâda buldu, kalbler nurludur,İslâm yaşandı...

Yüce Kur'ânın haber verdiği sefilleri gör !.ara dönemler hemen devrede..
Kalbleri vardır, hissiz, idrâksiz..gözleri vardır, bakar körlerden..hemen devrede..
Kulakları var, gerçeği duymaz, duymak istemez..ama küffâra âmâde, teslim..
Hayvanlar gibi, hattâ bin beter..o şerlilerden Mevlâm korusun..gör ki devrede...

Hayvanlardan bin beter âdī münkirler var ya,, mü'minleri sevemez,kök ve temel kirlidir..
Ramazanmış bayrammış, oruç, hac ve zekâtmış..o tarakta bezi yok..asâlet yok kirlidir..
Uyarılar kâr etmez, meyhâne, kumarhâne daha bilmem ne hâne,meskenleri it hâne..
İlk cehennem dünyâda..ikinci âhirette.. bunları yetiştiren o isimler bellidir, asırlık kirlilerdir...

Yüce Anadolunun dünyâ muhalifleri, içerdekiler dâhil tam ittifâkta ama,başarıları ancak ýüzde beşi geçmedi..
Bir kısım yanılgılar bilerek bilmeyerek olmuştur demek gerek..mutlak tahlil gerekir,şükür beşi geçmedi..
Muhâlif kafalarla kirli kalemleri gör !.usulünce yeniden Milletçe yürümemiz aslâ ihmâle gelmez..
Yaralar sarılmalı !.istişare bilenle !.ihmâl edilmemeli !.tek tek belirlendiler..bereket yanılgılar yüzde beşi geçmedi...

Sakal-bıyık erlerde, hanımlarda tesettür..Mecliste göründüler,gericilik diyen yok..
Dünkü yemin ne ise bugün de ayni sözler.. hem de adedleri çok, gericilik diyen yok..
Ecevit-Demireller,Mecliste direnişler artık târihte kaldı..Dini hürriyet de var..
Emr-i İlâhi üzre yaşamak hakkımızdır..muhâlifler aldandı..mürtecisin diyen yok...

Kurâna muhâlefet Kurân harflerine de aks edince târihim,geçmişim perdelendi..
Kurânı hatırlatan,İslâm,ecdâd büsbütün hedeflere konuldu..geçmişim perdelendi..
Çok gizli kayıtlarla hıyânet dosyaları gün yüzüne çıkacak yasaklar kalkmak üzre..
Gerçek târih serâ-pâ cümle detaylarıyla gün yüzüne çıkınca genç nesil görecek ki..gerçekler perdelendi...

Nefs terbiyesi çok önemli de tâlib olanlar az da olsa var..
Savm-ı ramazan yılda bir gelir..oruç tutanlar az da olsa var..
Cümle mükellef namazın kılsa mescidler almaz..tahribât büyük !..
Bir zaman vardı çilehâneler..Evliyâullah denetiminde, az da olsa var...

Nimet kadri bilinmez..bilenler bilirler de,ancak elden gidince anlaşılırmış derler..bekle ki daha neler..
Müminler uyanıktır..leb demeden leblebi denilmeden bilinir,yalancılar devrede,ne yalanlar söylerler..
Bir çoğunda utanma hissi gâiplerdedir,şeytandan beterleri binlercesi devrede..gaflete düşmeyelim !..
Musîbetleri gördük sâdece maddî değil !.mânâyı da etkiler..uyanalım diyorum,bilen gerçeği söyler...

Mübârek ramazanlar mü'minleri hoş eyler,üç aylarımız ile ruhlara hayât gelir..
Yüce Kur'ânımıza ilgi alâka artar, hatm-i şerifler ile ruhlarımız dinlenir..
Aleni oruç yiyen saygısızlar da var ya..imânlı bakışlardan ay boyunca rahatsız..
Islâh eyle Yâ Rabbi !.zâlime firsat verme..umarım mutlu yıllar bereketiyle gelir...

Mübârek ramazânı iyi karşılayalım,hatm-i şerifler ile,terâvihlerimizle ihyâ edelim ihyâ !..
Gündüzü ayrı güzel,geceleri bambaşka..zekât ve dakalar lâyıkına ulaşsın,ihyâ edelim ihyâ !..
Dillerin oruçları,gözlerin oruçları,ellerin ayakların oruçları önemli !.maksada uygun kullan !..
Bir daha ramazana kimler çıkar belli mi ?.fırsatlar kullanılsın..önce öğüt şahsıma..ihyâ edelim ihyâ...

Saraybosnada bugün Osmanlıyı bir daha, tekrâr yaşattı Mevlâm..gözyaşlarım seyl oldu 505 inci yılı..
Ayvâz Dede tepesi Mehterân nağmeleri,Atlı süvârilerin yiğitçe geçişleri..505 inci yılı..
Osmanlı Vezirleri Travnikte yetişmiş adım adım yürüdüm..Kal'aları seyrettim..ezanları dinledim..
Osmanlı Torunları tekrâr gelirse diye telâşlanan var amma, telâşlanma gelecek bekle !.güzel yılları...

Ma'sűm Şehidler Diyârındayız..Sirebrenissa..şehidler yurdu onbirbin şehid..
Sırp katliâmı bin hile ile üçgün içinde genci yaşlısı ma'sűmlar şehid..
İzzet Begoviç vasiyyet etti Recep Tayyibe, Fâtih Yurdunu himâyende tut !..
Kirli Kalemler feryâd ederdi Garblı öleydi..ses yok nefes yok..ma'sűmlar şehid...

Bir cum'a günü Saraybosnada târih yaşadım..mescidleriyle, o medreseler ve dergâhları..
Devlet-i Âli Osmâni de de oracıkta dur !.târihi seyret pazarlariyle, o kaldırımlar ve Sarayları..
Silmek istedi ve silemedi dünyâ şâhiddir !.O Şehidleri,Vezir Vüzerâ..Ervâh ölmedi !..
Arslan yürekli Büyük Ecdânın Torunlarına Saraybosnadan binler selâm var..dinle âhları...

Mechullerden biridir..hayâtın son noktası nerede kaç yaşında son bulacak bilinmez..
Dünyânın bir başı var, bir de sonu şübhesiz !.âhirete hazırlık, dikkat !.ihmâle gelmez..
İsmi İslâm ismidir, amma ki mescidlerde görüntüler vermedi, oruç-zekât bilmiyor..
Takdir Yüce Allahın üç günlük ömr içinde hazırlıklar yok ise en son durak bilinmez...

İnsanoğlu hayâtta hatâ yapmaz değildir, hatâyı anlayınca tevbekâr olmalıdır..
Hatâyı kabullenmek o da erdemliliktir..ta'mire yönelmeli, tevbekâr olmalıdır..
Benim dediğim dedik,ben bilirim !.sözleri,şeytâni ifâdeler, insanlığa yakışmaz..
Memleketin umūru şahsi menfeatlerin üstünde olmalıdır, gerçeği bulmalıdır...

Yüce Mevlâmın takdiri ile Anadolumuz maddi-mânevi gelişimlerde aydınlık yolda..
Kirli zihniyyet ilerleyişi durdurmak için gayret peşinde..Şehidler Yurdu, aydınlık yolda..
Garbı seyrettim,oylarımızda bir mikdâr düşüş pek sevindirdi yerlileriyle raks ediyorlar..
Her hâl ü kârda artık durmak yok !.virajlar bitti !.yola devamdır nurlu yollarda aydınlık yolda...

Şimdi duâ zamânı..kalbler devrede olsun,tekellüme ara ver, bugün eller konuşsun..
Görevler usűlünce lâyık olan dillerle arz olundu Millete,bugün eller konuşsun..
Aydınlıklara doğru günün her saatında yürüyen Gençliğimiz elbet maksada erer..
Hizmet ehli hizmette..dedi kodu zillette..tefekkür zamânıdır, bugün eller konuşsun...

Yüce Allahımıza akıl vermeğe kalktı, emrini dinlemedi iblis aleyhi'l-la'ne..
Ateş topraktan üstün, Âdemin aslı toprak O bana secde etsin dedi aleyhi'l-la'ne..
İblis tabiatlılar tam ittifak hâlinde..nasıl paslaşıyorlar !.ne yapsalar beyhude..
Kirli dönemler bitti !.dünyâ aydınlanıyor !.yırtınsa da iblisler..ve O Aleyhi'l-la'ne...

Hakka inanan Allahtan korkan gerçek mü'minler ancak ve ancak Allahtan korkar..
Silah gösteren tehdidler eden paçavralardan yiğitler değil, görüntü insan süfliler korkar..
Yönler Kıblede, başlar secdede, Asil Ordumuz Yüce Milletin her an yanında !..
Etrâfına bak..sefilleri gör, putperestlerden Gençliğim korkmaz !.o bitler korkar...

Kirlenmiş beyinleri ağartmak görevimiz..ancak kolay olmuyor..
Kendimiz ağaralım, kendimiz ağarmadan ağartmak olamiyor..
Sözlere te'sir veren ancak Yüce Allahtır !.göründüğün gibi ol !..
Bil ve önce kendin yap !.telkin Hak için olsun..ta'mir kolay olmiyor...

Bahçemize kelb geldi, yerleşti ayrılmiyor, biz de onu doyurduk..
Sadâkatini görsen..ne cilveler yapıyor, kovmadık sâhib olduk..
Derken yavruladı da, anne yavru arası muhabbetler harika !..
Yaratanı bilmeyen âsileri de gördük..emin ol ki şok olduk...

Mübârek geceleri aşkla şevkle geçiren yiğitlere aşk olsun..
Geceleri kâimdir, gündüzleri sâimdir ehl-i zikre aşk olsun..
İlticâlar,duâlar geçerlidir şübhesiz..ehl-i gaflet uyansa,,
Hak Yolda yürüyene, iyi niyet ehline..safâ bulsun aşk olsun...

Berât gecesine de ulaştırdın da yâ Rab !.lâyık ihyâ etmeyi müyesser eyleyiver..
Akşam-yatsı arası üç Yâsin-i Şerifi huzurla tilâvetin müyesser eyleyiver..
Mes'ud kulun olayım, hayırlı uzun ömür, cümle musibetlerden koruman dileğimdir..
Mübârek ramazana gönülden hazırlıklar Berât duâlariyle müyesser eyleyiver...

İstanbula gelince ilk gönlüme düşendir,Ebâ Eyyub Ensâri..Akşemseddin,Fâtihler..
Nice evliyâullah Osmanlı Asfiyâsı, bunca meşâyıhı say ve Es'ad Erbililer..
Feyz aldiğım Üstâdım Erenköyde yaşardı..Sultantepede Sâhib-Vefâ gönüllerdedir..
Yakın târihlerdedir..Türkiyeyi yeniden aydınlatan O İsim..yâni Recep Tayyipler...

Deryânın kenârında oturdum seyreyledim, dalgalarla birlikte gelen hava tertemiz..
Toroslar manzarası yeşilin en güzeli, renk renk açmış çiçekler yaşasanız,görseniz..
Modern hayât diyorlar..edeb-hayâ silinmiş, çıplaklık medeniyyet, asrın gereği imiş !!.
İnanç oteller de var gözlere, gönüllere huzur veren hoş mekân..ziyâret eyleseniz...

Tesettürlü hanımlar çoğaldıkça delirdi..
Seçimler yaklaştıkça ayan beyan belirdi..
Geçti artık O Yıllar..Osmanlı torunları,,
Kirlettiğin bir Asrı, aydınlığa çevirdi...

İnançlı insan beşeriyyetin kurtuluşuna duâ ediyor, ıslâh ediver Yâ Rabbi !.diyor..
Münkirlere bak, imân ve Kur'ân, beş vakit ezân, hele tesettür..homurdanıyor,nefret ediyor..
Umuyoruz ki daha huzurlu, mutlu bir dünyâ lutfeder Mevlâm..kin ve nefretler mâzide kalır..
Ahkâm-ı Kur'ân gâlib gelecek, kirlenen dünyâ aydınlanacak,zikreden diller duâ ediyor...

Şehid Menderes..Fatin Rüştüler,Hasan Polatkan..şehidler ölmez !.ehl-i Cennettir..
Darbecilerin hem kendileri,hukukçu değil gugukçuları,yerleri belli..hepsi cinnettir !..
Heveslenen var..o kâtilleri özleyenler var..paslaşanları ibretle seyret,aman uzak dur !..
Dünyâda rızâ,Ukbâda Likâ,en büyük hedef..râbia dedik başka demeyiz !.hedef Cennettir...

Kalb güzelliği, dil güzelliği, düşüncelerde berrak fikirler, melek hasletler,imândan gelir..
Riyâsız amel, secdelerdeki Hakka yakınlık, bedenlerdeki sağlık âfiyet ihlâstan gelir..
İnsan denince kemâle ermiş, mânâda güzel, zikren ve fikren kirlerden uzak âdem evlâdı..
Hatırlanmalı..İslâma uygun mutlu evlilik çoğaltılmalı..Yüce Kur'ânla hep Haktan gelir...

Hased fesâd ehlini grup grup say da gel, renklerinden bellidir çarşı pazar gör de gel..
İnsâf merhamet nedir,akl-ı selim kimlerde, şeytandan beterleri kanal kanal izle gel..
Kirlileri gördükçe başın secdelerdeyse, Hakka kulluk ne büyük Mevlâmın lutfu imiş..
Tesbitin tam zamânı..ne nisbette ittifâk ederlerse etsinler Ecdâdın torunları Hak Yoldadır gör de gel...

İnançlı kullar..Allah sevdi ki, kullar da onu şübhesiz sever, kalbler anlaşır..
Büyük sermâye..sevmek, sevilmek..göz göze gelsen, ilk defâ görsen, kalbler anlaşır..
Görüntü insan..imândan mahrum, abdest namaz yok, çehreler bozuk, aman uzak dur !.
Dost kazandıysan büyük sermâye..gerçek dostlardan ayırma yâ Rab !.ruhlar kaynaşır...

Dertlere dermân Yüce Allahtır..derdin var ise Ona arz eyle, çâre bulursun..
Doktor bulursun, dermân bulursun, bin türlü dermân ancak Ondadır, iste, bulursun..
İnancın yoksa, beyhude koşma !. buldum sanırsın,ölüm gelince hiç bulamazsın..
Ma'nevi dertler..işte dert odur !.Allaha yönel, her türlü derde dermân bulursun...

Dünyâya gelen kişi ömrü ne kadar ise takdir olunan kadar yaşayacak, bulacak..
İnançlı, ibâdetli yaşayanlar erecek,Hakkın yüce rahmeti onlarla buluşacak..
Münkirlere gelince..ilk derbe son nefeste, kabir azâbını say, cehennemin sonu yok..
Yanıltma ve şaşırtma !.yâ Rab lutfunla yaşat !.yanlış yapmaktan koru !.mü'min Hakkı bulacak...

Kurân ahlâkı hayât buluyor gayretlerimiz, duâlarımız, artıverirse..
Düne nazaran okullarımız daha gayretli..anne-babalar destek verirse..
Fitne fücur da durmak bilmiyor, fıtratında var..destekçileri milletçe mâlum..
Her şeye rağmen her gün her saat müsbet yoldayız..neler olmaz ki Mevlâm verirse...

Aldatan olma,aldanan olma !.ayık olmanın yolları vardır..
Akl-ı selime tâlib olursan,hakkı bulursun..yolları vardır..
Yüce Kurânın aydınlattığı o zihinleri çok uğraştı da,,
Hep silemedi,tahribât büyük..Hakkı bulmanın yolları vardır...

Baharın neşèsiyle dostların ziyâreti vakit vakit sohbetler ayniyle ibâdettir..
Ege sâhillerinden mutlu Anadolumun her iline yürüsem..seyâhat de sıhhattir..
Din kardeşliği var ya..bir anne bir babadan kan kardeşleri olan kardeşlikten üstündür..
İmkânları ara bul !.kardeşlerle kucaklaş !.seyâhatte mutluluk..ayniyle ibâdettir...

Güftelerde aşk var ise,bestelerde aşk var ise,okuyan da Özhan ise,oracıkta dur !.diyorum..
Ruhlara bir gıdâdır o,kalblere bir safâdır o,okuyan da Özhan ise,oracıkta dur !.diyorum..
Cerrâhîler bir hayâttır..Uşşâkîler de devrânda..zikrullâh dâim dillerde..Yâ Rab !.her ânım seninle !..
Nakşiyân kalbler esrârı..güftelerde mutlak aşk var..bestelerde rûha hitâb..okuyan da Özhan ise,oracıkta dur diyorum

Maraz teşhis edilince tedâvisi kolaylaşır..
Gerçek tabibler bulundu !. ameliyyât kolaylaşır..
Yıllarca üretilmiş mikropların merkezini,,
Hakkın Tabibleri buldu..Halk sağlığına ulaşır...

Dünyânın düzeni bu..iki kolay arası mutlak bir zorluk vardır.Ölünceye bu böyle..
İlâhī takdir budur, kadere inananlar bunu böyle bilirler.Ölünceye bu böyle..
Darda kalıp Yâ Allah !.diyemesin diye de Firavnlar kural dışı..özenenler duysunlar !..
Cümle peygamberleri, evliyâyı örnek al !.Cennete tâlib ol da, dünyâ düzeni böyle...

Atabildiğin kadar at da iftirâları, sonunda sana döner iftirâ mızrakları..
Civârını seyreyle, yalancı kanalları..iftirâcıya döndü zehirli mızrakları..
Yüce Mevlâm biliyor, ehl-i imân da bilir kimler hangi çizgide..
Millet uyandı artık !.dünler geride kaldı !.bildi kirli okları...

Uzaklarda arama !.her yerde her zamanda şah damarından yakın..
Yaklaşmayı bilirsen, yâ Rab !.diyebilirsen, sana senden de yakın..
Melek gördüğün yazar..fakat Yüce Mevlâmız kalbden geçeni bilir !..
İmânın altı şartı amellerle süslense, Cennet sana çok yakın...

Kalb başka diller başka..şeytanlara yakışır..
Kalb ile diller birdir, er kişiye yakışır..
Hak dostları artıyor..aydınlıklara doğru..
Münâfık cehennemde,cennet kime yakışır ?...

Herkes için bir başı, bir sonu var dünyânın..nasıl yaşadı isen öyle göçer gidersin..
Önce peygamberleri,sonra evliyâyı gör..zâlimlere de göz at..bugün niyetli misin ?..
İbret alabilirsen, toparlanabilirsin..kendime öğüdüm var, âdemoğlu yanlıştan hâlī değildir ama,,
Hakka gerçek kul olsam, ilk cenneti dünyâda kazanabilsem derim..yalvar Yüce Mevlâya..iste bulabilirsin...

Tam ellibir yıl oldu huzûr yolunda buldu bir Garib kendisini..
Nefse fırsat vermemek bu akdin özelliği..bulmuş güzîdesini..
Sabrın da bir ölçüsü var mı diye düşündü..dayan dizlerim dayan !..
Ferahlı demler olur,dönem dönem yaşarsın..hayât bilmecesini...

Görevler ayrı ama,vakit vakit buluşur,Hızır İlyas diyorlar..
Mahallî deyimlerle baharın müjdecisi hıdırellez diyorlar..
Dört mevsimi yaşayan Cennet Vatanımızın kıymetini bilelim !..
Çöllerde yaşayanlar,bir de sibiryayı an !.şükr eylesek diyorlar... 

Zâtına yakın olanlar ile berâber eyle..dünyâ durdukça, bir ömür boyu,âhirette de birlikte eyle..
Zâtından uzak, Hakkı tanımaz maskaralardan uzak eyle de, dünyâmızı da karartma yâ Rab !.huzurlu eyle..
Kirlenen dünyâ ağarıversin..Peygamberimin müjdelerine Anadoludan, Fâtih Neslinden yeni bir hayât lutfet Allahım!
Vakt-i seherde el açıyoruz..üç aylardayız..mahrum eyleme !.Zâtına yakın olanlar ile birlikte eyle !...

Konuşanlar çok ama, inandırıcı olmak, olamamak önemli..
Dudak hareketleri, tavırları mürâi,artist mi ne demeli ?!..
Bol keseden atıyor..kendi inanmiyor ki.. dinleyen tebessümde !..
Gerçekten yana olmak, hakkı söyleyebilmek dün ve bugün önemli...

Hem darlıkta,bollukta Zâtınla olabilsem,bir nefes ayrılmasam..
Kalbin her atışında yâ Allah !.diyebilsem,bir nefes ayrılmasam..
Darda kaldığım olur,sancılar arttığında,şikâyetçi olmayım..
Kulluğun idrâkinde,hizmet yolunda olsam..bir nefes ayrılmasam...

Peygamberimin derdine baktım,fakir fukarâ,garip gurabâ,çâresizlere çâreden yana..
Sâde insan mı ?.cümle mahlûkât aç ve susuzlar,yârelilere çâreden yana..
Evliyânın da ayni çizgide olduklarını gördükçe yandım !.kendime baktım..
Aczimden başka hiç bir şeyim yok..vakt-i seherde duâlarım var,çâreden yana...

Yıllar öncesindendir Yüce Allah sevdirmiş, sevgiler kalblerdedir, silinmez, silinemez..
Ben sildim diyen olsa, bizim Kitabımızda öyle bir kayıd yoktur..silinmez, silinemez..
Bu dersi bu sevgiyi Peygamberim öğretti..evliyâda görmüşüz !.nurdan kalemler yazdı..
Biz artık böyle gördük..böyle yazılmış yazım !.bizimle böyle gider..silinmez, silinemez...

İblis aleyhillâne öfkelinin yanında,aklın gittiği anda,dört köşe keyfindedir..
Mevlâm gadab,öfkeyi halk eylemiştir ama,küfre,inkâra karşı olursa yerindedir..
Nefse,şeytâna fırsat vermemek îmândandır..akl-ı selîm dâimâ devrede olmalıdır..
Öfkeyle ayaklanan zararla oturur derler..yersiz öfke devrede,iblîs de keyfindedir...

İlâhî rizâ zâyî olunca yapacağınız bir şey kalmadı..
Nefse,şeytâna teslîm olunca yapacağınız bir şey kalmadı..
Tevbe istiğfâr kapısı açık..vakti nakid bil !..
Ömürler kısa,toparlanmazsak,çâre kalmadı...

Helâl lokma çoğaldıkça müsbet yolda yürüyenler zirvelere tırmanıyor endîşeler gereksiz bil!
Akl-ı selîm gerçekleri,gerçek çehreleri gördü !.her sâhada ilerdeyiz,endîşeler gereksiz bil !..
Batı hergün biraz daha bataklıkta battı gider !.kirli paralıları da ayni kefeye koy gitsin..
Anadolum aydınlandı !.baharın gülleri açtı !.bülbüller güller dalında..endîşeler gereksiz bil !...

Gül mevsiminin neşési başka..kuru dallardı renk renk çiçekler,bal arıları ve kelebekler..
Kudretüllahı gören gözler var,Hak âşıkları dillerde zikri,kalemlerinde ayrı âhenkler..
Yüce Allaha kulluk var ise,secdeler gelir,her türlü safâ,kalblerde huzûr,çehrelerde nûr..
Anadolumuz her gün her saat yükselişlerde..ufuklar açık !.gençlik uyandı !.melekleştiler...

Ramazanoğlu Mahmûd Sâmîdir Nakşî-Kādirî evliyâ pîri Peder-i Âlî.. 
Kirazoğludur Zevc-i Muhterem,Torun Mahmûddur dünyâ çapında Mîmâr-ı Âlî..
Bedîa Anne tek hatıraydı hayâtta kalan Erenköydeydi Hakka yürüdü Reğâib günü..
Peder Orada,Râbia Sultân,Zevc de Orada Cennetülbakî Şehr-i Medîne Merkad-i Âlî...

Tahmînlerin üstünde,tehayyülden ilerde yaşanan sıkıntılar.fakat şikâyeti yok Yüce Peygamberimin..
Önce Babadan yetim,daha sonra Anneden..sayabildiğin kadar say imtihanlarını..aslâ şikâyeti yok Yüce Peygamberimin..
Hele nübüvvetinin başlangıcından beri,yirmiüç sene tamam..ama başarıları hiç bir peygamberde yok..
Lâ ilâhe illellah..Muhammed Rasûlüllah..emr-i İlâhî ile kalemin ilk yazdığı,hiç bir peygamberde yok,kadri Peygamberimin...

Görene derler..köre ne derler ?..
Gözler açıldı !.köre kör derler !..
Receple başlar üç aylardayız !..
Büyük bayrama az kaldı derler...

Ayasofyanın açılmasının ilk işâreti beş vakit ezan..cemâat hazır..
Ses ve makamlar,Yüce Ecdâdın torunları var..O Müezzinler hâzır ve nâzır..
Mübârek aylar,receb şâbanlar,derken ramazan..ilmiyle âmil imamlarımız !..
Fâtihin gönlü,Şeyhúlislâmlar yeni bir hayât bulurmuş derler..Hızır da hâzır...

Üç Ayları karşıla,huzûrla bereketle,O da seni karşılar mánevî nìmetlerle,yáni Hakkın emriyle..
Receb,şábân,ramamazan..derken bayramlar gelir, Cennetlere ulaşır,yáni Hakkın emriyle..
Rûhî güzellikleri secdelerde bulursun..az ye,uykuyu azalt,zikr u fikri artır da beden de faydalansın !..
Dünyâ kalıcı değil !.Âhiret sonsuz hayât.nefse fırsat tanıma !.gayret yiğidim gayret !.şeksiz Hakkın emriyle.

İftirâ atmak,kirli sözlerle küçük düşürmek Dînimizde yok !..
Din kardeşimiz yanılabilir,hakaret etmek Dînimizde yok !..
Gerek yazılı,gerekse sözlü ulaşmak kolay..birazcık zahmet..
Dost kazanalım !.támîr edelim !.gönle girelim !.tatlı sözler çok ...

Avrupanın bütünü,yandaşlarını da say,en başta papaları Osmanlı ne demektir çok yakından bilirler..
Bir asır uyutulduk..ama Osmanlı nedir,Yeni Türkiyemizi,yeni yükselişleri çok yakından bilirler..
Yayın organlarında,parlamentolarında iftirâlar başladı..ne yapsalar beyhûde,binler şükür ayıldık !..
Gelecekleri varsa görecekleri de var !.başta Anadolumuz,cümle Âlem-i İslâm..kayıtlıdır bilirler...

Bázı sözde hocalar teknik gelişimlere gavur îcâdı diye tekniğe yan baktılar..onlar geride kaldı..
Madde ile mânâyı rûh ile beden gibi aslâ ayıramazsın..ve ayrılamaz idi,onlar geride kaldı..
Başta Anadolumuz,artık Âlem-i İslâm yanlışları anladı,müsbet gelişimlerde,gençliğimiz ön safta..
Bir Kurâna baksınlar,bir de safsatalara..durmak yok,yola devâm !.cehli yendik kalmadı...

Bu yıl da Kutlu Doğum günlerine ulaştık..Yüce Peygamberimin izince yürüyelim..
Farzlara,vâciblere günlük hayâtımızda lâyıkiyle uyalım,sünnetler ekleyelim..
Dünyâ hayâtı kısa..değerlendirebilsek Cennet târîfe sığmaz,hele Ona komşuluk !..
Baharla birliktedir..güller,bülbülleri an !.haydi yiğidim davran !.izince yürüyelim...

Çıktığın yolda çizgini koru..mutlak niyyetin hizmet olmalı,bugün olmazsa yârınlar da var..
Ben varsam varsın !.ben yoksam yoksun !.bu bir nefsânî,şeytânî feryâd..yârınlar da var..
Hak rızâsından ayrılmayasın !.çehreler düzgün,sözler ve gözler ilk günkü gibi merkezde dursun..
Hakka yakın dur !.halka yakın dur !.mutlak niyyetin hizmet olmalı,bugün olmazsa yârınlar da var...

Ayasofyada okunan Kur'ân, Fâtih Devrinden aks-i sadâdır..Târihe dönüş..
Ta'kiben gelir minârelerden O Ezanlar ki, en büyük müjde..Târihe dönüş..
Sabreden derviş, murâda ermiş..dün ermiş idi,bugün de ermiş..
Ufuklardadır aydınlık günler..az kaldı gayret !.Ecdâda dönüş, Tarihe dönüş...

Zâtını sevdir,sevdiklerini,öyle ameller işlet ki yâ Rab !.dünyâ ağarsın..
Sana yan bakan,hele küffâra meyl ettirme de uzak olalım,dünyâ ağarsın..
Kādir-i Mutlak ancak Zâtındır,müstaid olan yamukları da Yola getirsen..
Âlem-i İslâm yüz yıldan beri çok darbe yedi..ıslâh ediver..Âlem ağarsın...

Dünden en önde dâvâ adamı ?.seçilemedi,bugün her türlü iftirâ,tezvîr..
Bir başkası da intihâr etmiş..arzû ettiği noktada değil,söyle ne denir ?..
Öyleleri var her hâl u kârda hizmet yolunda ister ön safta,ister geride..
Menfaatçiler ayıklanmada..hizmet yolunda yiğitlerimiz !.beri gel denir...

Sevinenler var,üzülenler var..
Beklemiyordum,oldu diyen var..
Takdîre rızâ en uygun olan !..
Bu günler de var,yarınlar da var...

Karar günleri çok önemlidir..bazan hayaller gerçek olur da,vakit vakit de olumsuzlaşır..
Elden gelenler yapıldı ise,olanda hayr vardır demeli,takdîre rızâ îmândan gelir,gönül saflaşır..
Cümle işlerde şu ifâdeler gündemde kalır..çok istemiştim,lutfetti Mevlâm,şükürler olsun..
Bázan olurki,çok istemiştim..vermedi Mevlâm,vermediğinde hayırlar varmış,dert uzaklaşır...

Âsâletli,kök sağlam,yanlış da yapabilir..gerçeği öğrenince derhal kabulleniyor..
Asâlet yok,kök bozuk,gökten zembille insen,âyetleri okusan bir milim değişmiyor..
Maksad Hak rızâsıdır,sözlü veyâ yazılı ehl-i ilmin görevi gerçeği duyurmaktır..
Usûl korunularak Hak Dîn anlatılırsa ehl-i ilmin görevi orda tamamlanıyor...

İstişâre sünnettir,lâyıkiyle oluştu..Hakka ve halka yakın vekil adaylarımız..
Şimdi sıra Millette..sıra Hak rızâsında,hizmette gece-gündüz yolda adaylarımız..
Elbet yönler Kıbleye ,başka yöne dönmeyiz !.Kıblemiz Çankayadır diyenleri görmüştük..
Hem Büyük Anadolu,hedef Âlem-i İslâm !.Hakka ve halka yakın vekil adaylarımız...

Belli bir müddet ile,tatlı tebessümlerle câzib görüntülerle artık geldim mi sandın ?..
Kalbini Hak biliyor,Hakkı bilen biliyor,kendini kandırdın da bu iş tamam mı sandın ?..
Bir asırlık geçmişin kitaplarda yazılı,zihinlerde kazılı !.ama hâlâ ümid var ..
Îmânda ârızalar tashîh edilir ise,Mevlâm affedicidir..her şey bitti mi sandın ?...

Yüce Allahın verdiği bin türlü imkânı kullan, sonra Ona isyân ile şeytanlardan beter ol da,, 
Benzerlerin gibilerle meyhâne bilmem ne hâne..hic ayılma ve ayrılma ve onlarla birlik ol da,,
Kibr u gurűr, benliklerin nemrűtları andırıyor..hele sen bir kenârda dur, genç neslimiz uyanmıştır !..
Büyük hedef insanlığa hâdim olmak, yol göstermek..durmak yoktur yola devâm biraz daha oyalan da...

Tohumları ekenler, terörist yetiştiren o kirli zihniyetler..ilk cehennem dünyâda, ikinci âhirette..
Zerrece vicdân olsa, belki toparlanırlar..köken kirli olunca ümidler tükeniyor, ikinci âhirette..
Yüce Peygamberimin bir ömür yürüdüğü O Çizgiden ayrılma !.yaşa ve yaşat derim !..başka reçetemiz yok!
Secdeler, göz yaşları, bir ümiddir, çâredir..müsbet eğitim gerek..ilk Cennetim dünyâda, ikinci Âhirette...

İçinde yalan yoksa bázan latîfe olur..bir nisan şakaları,içinde yalan varsa İslâm çizgisinde yok..
Baharın neşèsini âfetsiz ve kedersiz yaşatsın Yüce Mevlâm aydınlıklar içinde..karanlıklar bizde yok !..
Âfetlerin sebebi,ciddî bir uyarıdır,toparlanın demektir,Hak Cânibinden gelir,îkâz anlamı taşır..
Cennet Vatanımızda her ân ve saatta yüceliklere doğru gül,bülbül mevsiminde keder yok,endîşeler yok...

Belli bir yaştan sonra ârızalar başlıyor,âyetlerin beyânı zâten o vechiledir..
Fânî dünyâya meyil varsa da azalıyor,olması gereken o..âyât o vechiledir..
Başlangıcı olup ta sonu olmayan Âlem..âhirete hazırlık hiç ihmâl edilmese..
Huzûruna vardıkta mahcûb olmayaydım..Yâ Rab !.kulun duâda,vuslat o vechiledir...

Yüce Kurán-ı Kerîm,teknik Onun yanında şarkında ve garbında dünyânın her yerinde artık en ön sırada..
Önce İslâm Âlemi birliğini kuracak..îtikâd yanlışları tatlı dille tashîhler,elbette ön sırada..
Her şey gösteriyorki adım adım kıyâmet,hadîslerin beyânı okunuyor dünyâda,gizlemek mümkün değil !..
Beşer şaşar demişler..mutlak hatâmız vardır,tevbeyi ihmâl etme !.davran yiğidim davran !.kulluk en ön sırada...

Dostu kapımda görsem,dost kapısına varsam,lutf-u İlâhî ile gönlümde huzûr vardır,huzûr artarak vardır..
Anne-baba bir ama,kardeşler arasında bâzı geçimsizlikler oluyor,görüyoruz,Din kardeşliği vardır..
Âhirete uzanan Din kardeşliği var ya,o kardeşlik bambaşka..kardeşlerin adedi ne kadar bereketli ise bereketlisin..
Kalblerde bağlarımız ne kadar zengin ise Cennet-i Âlâya dek uzanan bu dostluklar..İlâhî rızâ vardır...

Ayni çizgide yıllar geçirmiş kardeşler,dostlar bir hatâ yapsa támîr yokmu dur ?..
Hatâ yapan dost,nefse,şeytâna uymuş olursa,hatâ kimdeyse támîr yok mudur ?.. 
Özür dilemek,tevbekâr olmak,bir fazîlettir..ey cümle dostlar !.nefse dur !.desek ?..
Tekrâr kucaklaş !.örnek olalım !.Hakkı bulalım !.mahşer gününde mîzân yok mudur ?!...

Sevenler sevdiğinde aslâ kusur bulamaz,zâten kusur aramaz,arasa da bulamaz..
Aşk öyle birşeydir ki,ancak yaşayan bilir,Mecnûna sor Leylâyı..Onda kusur bulamaz..
Madde düşkünlerinde,kalbler kör basîret yok..görüntü insan ama,gül bilmez,bülbül bilmez..
Önce Leylâ diyecek,rûhlar temizlenecek..aşkı yakalayınca hayât Mevlâsız olmaz...

Bir parça ekmek,bir tasta çorbam,etim,otum var..sonsuz şükürler..
Beden sağlığım,tavr u endâmım,saç,sakal bıyık..sonsuz şükürler.
Rûh sağlığımdan távîz veremem..önce îmânım,ibadetlerim !..
Zikr u fikrimle,dost ziyâretlerim,müsâfirlerim..sonsuz şükürler...

Hafifçecik bir sancım vardı da,şükür geçti..
Vukûât hep Ondandır,vardı da şükür geçti..
Dostlarımın duâsı,olmazsa olmazımdır..
Hayır ve şer Rabbimden..dün vardı,bugün geçti...

Hem Hakka yakın,hem halka yakın hizmet ehline ihtiyâç vardır..
Büyük Ecdâdın çizgisindeyiz nefsâniyyet yok !.yiğitler vardır..
Zâyî edilen,bir asrımızı telâfî için gece ve gündüz mesâî gerek !..
İhtiyâr olmuş dedelerimiz,ninelerimiz duâlardadır..ihtiyâç vardır...

Çanakkalede bunca şehidler Dîn-i İslâmı yaşatmak için,hür ve müstakil yaşamak için..
Batı kökenli Dîne düşmanlık için değildi..hürriyet için,insanlık için..Bayrağım için..
Gel gör ki batı kölelerinin istîlâsına bir asra yakın mahkûm edildik..Yüce Dînimiz silinecekti..
Binlerce şükür Bu Günleri de gösterdi Mevlam..Şehîdler için,yetim yavrular hâtırı için...

Görüntülerim,ibâdetlerim,davranışlarım,sözlerim ile benzemeliyim..
Peygamberime,Ashâb-ı Kirâm,evliyâullah,seher ehline benzemeliyim..
Gençlik geliyor..yıllardan beri usandık artık mukallidlerden..örnek olalım !..
Yüce Ecdâdın torunlarıyız..etrâfına bak !.tarîhi oku !.Büyük Ecdâda benzemeliyim...

İki omuz arası,baş boyundan aşağı uzanan renkli şeyin ismini biliyorsun..
Geliş yeri besbelli..yáni kökeni garplı,getirenler de belli,ismini biliyorsun.. 
Açık bir manâsı var,gerçi niyyete bağlı,açıkça söylesem mi,târîhe karışıyor..
Gerçek haç işâreti..kullanan azalmada..kıravat diyecektim..bilmemki ne diyorsun...

Zikr ü fikr için dostlarla olmak,dost ağırlamak..
Tatlı dillerle,güler yüzlerle dost ağırlamak..
Âhiret için dünyâ ilk adım..aman aldanma !..
Dînî sohbetler,ikrâmlar ile dost ağırlamak...

Diyânet ve siyâset mutlak ayrı çizgidir,mevzûâtı ayrıdır,hassâsiyyet gerektir..
Dînî incelikleri,ahkâm-ı Kurânîyi elbet korumak elzem, siyâset ince iştir..
Dîn-i İslâmı silmek hedefti bir zamanlar..tahrîbât büyük ama,Yüce Mevlâm korudu..
Dîn-i Mübîne saygı,hizmet ehl-i siyâset,yıllar sonra lutuftur..elbet takdîr gerektir...

İstanbula gelince ilk gönlüme düşendir..Ebâ Eyyûb Ensârî,Akşemseddîn,Fâtihler..
Nice Evliyâullah,Osmanlı Asfiyâsı,bunca Meşâyıhı say,ve Es'ad Erbîlîler..
Feyz aldığım Üstadım Erenköyde yaşardı,Sultantepede Sâhib-Vefâ gönüllerdedir..
Yakın târihte idi,İstanbulu yeniden aydınlatan O İsim..ya'ni Recep Tayyipler...

Kur'ân okuyan diller geliyor!. ses ve makamlar, minârelerden mihrâba kadar..
Büyük Ecdâdın torunlarından Kur'âna rağbet attıkça arttı mihrâba kadar..
Ka'betüllah ta, Mescidü'r-Rasûl ve minareler, özel seslere o kadar hasret ki..
Mevlâm verecek gayret ve sabır!. ihmâl edilen yıllar tükendi!. mihrâba kadar...

Belden aşağı sancılarıma çâre bul Doktor!..
Bel iki büklüm bir nazar kıl da, çâre bul Doktor!..
Kalbim derûnum, Mevlâma açtım.. devâ Ondandır..
Yaş seksenlerde, baston ellerde.. çâre bul Doktor!...

Hakkın emriyle İbrâhîm Halîl da'vet eylemiş,çöller yol olmuş..
Ka'be yolları,Rasûlüllahın Medînesinde çöl asfalt olmuş..
Öyle bir devri lutfetti Mevlâm..üç dört saatta Harameyndesin..
Ancak şartı var,Hakkın da'veti.. gönüllerde aşk..Gel !..Diyen olmuş...

Hüsn-i zanna dayanan müsâmahalı dönem az kaldı sonlanacak,tek tek ayıklanacak..
Menfaati gereği gizlenmeğe çalıştı,sanki müsbet yoldadır..tek tek ayıklanacak..
Kalbi,dili bir olan Gerçek Anadolumun yiğitleri beri gel !.usandık dalkavuktan !..
Dönem dönem ağardık,daha berrak günlere Milletçe çıkacağız..abdestler alınacak...

Veren el oldun ikrâm eyledin..
Nice gönüller ihyâ eyledin..
Bu kış gününde açtın keseyi !..
Süleymân oldun îmâr eyledin...

Millet bir yanda,Devlet bir yanda,Çankaya başta,gece ve gündüz Garbı konuştu..
Anayasanın O kitapçığı havada uçtu,bir gececikte,enfilasyonlar fırladı coştu..
Hakka bin şükür akl-ı selîm var,Devlet ve Millet ayni çizgide !.yükselişlerde !..
Gerçeğe dönüş beklenen yıllar ufuklardadır !.durmak yok artık !.Tayyip Konuştu !...

Kadîm Târîhlerde de insanlığı bulmuşuz,Devletle yaşamışız,Devletle yürümüşüz..
İslâmın zuhûriyle devlet temellerini Son Nebîmiz atmıştır,öylece yürümüşüz..
Onaltı Güçlü Devlet..Osmanlı zirvelerde !.bâdireler yaşadık Aslımıza dönmüşüz !..
Devlet-Ebed Milletiz,insanlığı yaşadık !.yaşatırız müebbed !.yürürüz !.yürümüşüz !...

Olduğu gibi görünen,göründüğü gibi olan ancak Gerçek Müslimândır..başkalarına güvenme !..
Târîhine bir bakarsan,özellikler sergilenmiş Ecdâdımızı görürsün !.başkasına pek güvenme !..
Nİkâhsız ve harâmzâde,inançlarda darmadağın dünyâ kirlileri belli,aman !.uzak dur onlardan..
Sİyâsî ittifâklarda imzâlar atılır iken istifhâmlar korunmalı !.şaşkınlara pek güvenme !...

Dünyâ İslâm düşmanları çok yakînen bilirler ki,genç çoğunluk İslâmdadır,ancak teknik gerilerde..
Osmanlının Torunları teknik yolda ilerliyor,tekniği de yakalarsa.. gavurlarda tek endişe,daha henüz gerilerde..
Gör !.istikbâl İslâmdadır !.şarkından taa garba kadar,gençlik artık uyanmıştır durmak yoktur yola devâm !..
İslâmda merhamet vardır !.endîşeye gerek yoktur !.Dîn düşmanı telâşlanma !.tekniği de buldu ama,daha henüz gerilerde...

Hem Hasan hem Kâmildir,Yılmadan müsbet yolda her devrede başarı..zirvelere yürüyor..
Dostluğumuz kadîmdir Devr-i Sâmîden beri Sâhib-Vefâya kadar zirvelere yürüyor..
Nûr-i Cemâl çizgisi Pür-Hayâ hizmet yolu Dîn,Diyânet meşrebim,durmak yok yollardayız..
Her nefes her dakîka maksad ilâhî rızâ dostluğumuz kadîmdir,zirvelerde yürüyor...

Rûhlar yakın olunca bedenler de yaklaşır..
Nişan tahakkuk etti,düğün dernek yaklaşır..
Dâniye anlamında Cennet var,yakınlık var,,
Zâten Ka'beye yakın,Cennete de yaklaşır...

Aşk uğramışsa eğer,ona gönül demişler..
Aşk yoksa meşk de yoktur..bilemem ne demişler..
Hedef aşk-ı İlâhî..mebde ' aşk-ı hezârî !..
Bülbülün güle aşkı..bülbül olsan demişler...

Avrupalılar bahanelerle müslümanları ihrâc ederse sıfırlanırlar..
Genç nesilleri azınlıktadır,sebepler belli,yaşlılar arttı..sıfırlanırlar..
Batılı kafa maddî çıkardan başka mevzûyu pek kaale almaz ve kayıptadır !..
Tavsiyem o ki,araştırsınlar,İslâma dönsün !.dönmezler ise sıfırlanırlar...

Öldürmek kolay,bir kurşun yeter..ıslâh eylemek ma'nen ölmüşü diriltsen yeter..
Gerek kalemle,gerek kelâmla doğru olanı hiç usanmadan dillendir yeter,,
Dîn düşmanları Dîn-i İslâmı cânî gösterir..Peygamberimin hayâtı örnek !..
Öfke şeytândan !.yoldan çıkmışı ıslâh eylesen gerçek müslümân oldun ki yeter !...

İftirâcılar kendilerini kendi eliyle,kendi diliyle âteşe atar..
Biri emretti,diğeri yaptı,ikisi birden ayni âteşte birlikte yanar..
Akıl hocası plânlayıcı..birisi usta,diğeri çırak,çırak çok pişmân..
Yüce Allaha kul olamadı,pişmândır ama,kula kul oldu,cehlinden yanar...

Yükselen Anadolum,Ecdâdın torunları müsbet yolda yürüyor her gün ve her saatta yükselişlere doğru..
Kökler sağlam olunca,Târîhimize döndük garbın kölelerinden kurtuluş yıllarında..yüceliklere döğru..
Yiğit düştüğü yerden kalkar !.meşhûr kelâmdır..kızlar,oğullarımız hem madde ham ma'nâda hedefleri görmüştür!..
Milletin Önderleri artık rehber-i Âlem,,her gün ve her saatta büyük hedeflerdeyiz !.Yüce İslâma doğru...

Tavâzû'da zerre ol !.sa'y eyle zirvelere !..
Kibir şeytâna mahsûs,vedâ' vesveselere !..
Her nefes Hak ile ol,gayr'a meylin olmasın !..
Mevlâm elin tuttuysa,çıktın en yücelere !...

Gerekliliği anlamış,yanmış..aşk âteşiyle çoktan kül olmuş..
Bir tek nazarla önce yanmış da,kirden arınmış bir bülbül olmuş..
Bir bahçedir ki,dört mevsim bahâr !.ilk Cennetini dünyâda bulmuş..
Cemâlüllahı ân be ân bekler..sekiz cennete yollar bulunmuş...

İlk insân ilk Peygamber.. anne yok, babası yok, Kâdir-i Mutlak olan Allah Onu topraktan yarattı rûh üfledi..
Havvâ Annemizi de sol eğe kemiğinden Ona eş olsun dedi kudretiyle yarattı ve eş olarak verdi..
Îsâ Aleyhi's-selâm, Anne var, babası yok, Yüce Kudret kâdirdir!. Peygamberin doğumu içkiler rakslar ile kutlanırsa yuuf!. olsun..
Bu gecede işlenen şerleri tasvîb eden zihniyyetten Mevlâmız bu genç nesli korusun.. bu dünyânın baş derdi...

Önce ilme'l-yakîni,derken ayne'l-yakîni..zirvelere tırman da,er,bul !.hakka'l-yakîni..
Îmânda mertebeler..ihlâs,hizmet,gayretler,secdeler,Kur'ân dili buldurur ol yakîni..
Cennet sekiz mertebe..Cemâlüllahı iste !.Rasûlüllaha komşu,evliâ vü asfiyâ yakın dostların olsun..
Dünyâ fânîdir amma,vakti nakid bildiysen,ömrün değerlendiyse,buldun Hakka'l-yakîni...

Hava güzel su güzel,manzara çok çok güzel,dünyâ cenneti desem lâyıktır cidden özel..
Deryâlarda huu !.sesi,zikr u fikrin neş'esi,ormanlar,pınarları cidden özel mi özel..
Yazda çıplak gezenler bir de örtünüverse..güzellikleri artar,ma'nâ da özelleşir..
Dört mevsim Muğlamıza nazar değmesin derim,hele meyvelerimiz..derim özel mi özel...

Yılda bir gelir Ondadır safâ,ta'rife sığmaz,dört mevsim gelir huzûr ve vefâ..
Baharda,yazda bülbüller öter,güller açılır,rahmet saçılır..Sâhibü'l-vefâ..
Rabîu'l-evvel onikincisi isneyn gecesi Yüce Mevlâmın tek Mustafâsı..
Doğum Gecesi..Ondadır safâ,ta'rîfe sığmaz,dört mevsim gelir huzûr ve vefâ...

Yol,yöntemi bilmeyenler sonunda bir kalpa düşer..
Nefs ü şeytân yoldaşları yol bulamaz sarpa düşer..
En sonunda âhh !.eder de,kendi etti,kendi buldu..
Asâletli at bulamaz,huysuz katırlara düşer...

Kin ile Dîni bir arada bul,o gönül değil !.aslâ kalb değil !..
Dînde insâf var,şefkat,merhamet..kin taşıyor ise aslâ kalb değil !..
Arz-ı hâlim bu !.bir mü'min kula kin besliyorsan kendini test et !..
Kin ile Dîni bir arada bul,o gönül değil !.aslâ kalb değil !...

Dört dörtlük sahtekârlar siyâset pazarında dindâr görüntülerle mesâfe almışlardı..
Artık çizgimiz tamam,tam hamle zamânıdır !.ta'lîmâtı gelince tam gaza basmışlardı..
Gerçek Hak Çizgisinde olan mü'min kullara Hakkın inâyetini bilemez şarlatanlar..
Sivil darbecilere öyle bir Hak Darbesi geldi ki Hak Katından..baştan aldanmışlardı...

Dertlerin dermânını Kur'ân âyetleriyle Yüce Mevlâdan iste..hele vakt-i seherde..
Rasûl-i Müctebânın gösterdiği çizgide gönül diliyle iste..hele vakt-i seherde..
Evliyâ vü asfiyâ ne bulduysa âlemde işte bu tertîb ile erdiler her murâda..
Ma'nevî marazlardan önce tahlîs-i cândır,madde ta'kîben gelir..hele vakt-i seherde...

Yüce Kur'ân-ı Kerîm.. harflerinde zarâfet, ma'nâda sonsuzluğa her âyette işâret..
Kamış kalemler ile eliflerde o duruş, vavlardaki tavazû, baştan sona beşâret..
Latin mi lâ dîn midir, Dîne muhâlefeti o harflerle başlattı tam bir asrı bunalttı..
Büyük Anadolunun ufkunda aydınlıklar, Dîn ve tekniğe rağbet.. işâret ve beşâret...

Yüce Kur'âna açıktan isyân edemiyor da,harfleri için feryâd ü figân hep dillerinde..
Hiç pervâsı yok altı asırlık Târîhimizi yok sayıyor da mezâr taşları benzetmesi var hep dillerinde..
Güneyde Yemen,kuzeyde Rusya,doğu,Türkistân,batı Viyana..İmparatorluk..işte Osmanlı !..
Vermemiş ma'bûd,ne yapsın merdûd..iş ve güçleri her gün her saat kargaşa fesâd hep dillerinde...

Bir asır öncesine dikkat ile bakarsan hem madde hem ma'anâyı Osmanlıda bulursun..
Fâtihler,Yavuzları,Kanûnî,Abdü'l-Hamîd,dört dörtlük paşaları Osmanlıda bulursun..
Bestekâr,şâirleri,mi'mârı,hattatları,müezzin,hâfızları,biraz araştırıver !..
Mevlâya bin şükür ki Osmanlı neş'esini Güllerde,Tayyiplerde O Çizgide bulursun...

Aşk âteşiyle yandım kül oldum..
Bin kerre yandım,sonra gül oldum..
Önce sağıma,sonra soluma,,
Selâmlar verdim ve bülbül oldum...

İnsanların lehinde Yüce Mevlâm gizlemiş,beş husûsu gizlemiş,işte bu beşten biri ;
Bir insanın ne zaman,kaç yaşında nerede,ne şekilde ölecek..işte o beşten biri ;
Ergenlikten başlayıp günlük ibâdetleri,yapılması gereken dünyevî hizmetleri ihmâl etmesin diye..
Başlangıcı var ama,sonsuz âhiretini zamânında kazansın şu geçici dünyâda işte o beşten biri ...

Şek ve şübhe yoktur ki,hizmet yolunda koştu..
Nakşibendî çizgisi ön saflarında koştu..
Üstâdımın Dâmâdı Fahreddîn Tivniklidir !..
Dilerim Mevlâmızdan bugün Firdevse uçtu...

Nefis şeytandan beter,hattâ beterden beter !..
Nefse uyanlardadır ömür boyunca keder..
Önce bilmek gerekir,ta'kîben tatbîk etmek ,,
Nefse uyanlardadır,hem heder hem de keder...

Bulutların altında şakır şakır rahmet var,uçakla yükselince günlük güneşlik ortam..
Gülleri,bülbülleri,lâle ve sünbülleri rahmete ulaştıran,kucaklaştıran ortam..
Gökyüzü ayrı güzel,ay ve güneş yıldızlar..Yüce Yaradanıma kulluk ne güzel dedim..
Toprak rahmete ermiş,yârim gülleri dermiş,yeryüzü ayrı güzel,gökyüzü başka ortam...

Yâ Rab !.Yüce Zâtını sevdirdin,Kulun sevdi..sevmesen sevemezdim..
Cümle Peygamberânı sevdirdin öyle sevdim,sevmesen sevemezdim..
Hele Hâteme'r-Rusül Muhammed Mustafânın sevgisi yücelerde,Zâtına en çok yakın..
Ta'kîben evliyâyı,has kullarını sevdim,sevgiler hep Zâtından,sevmesen sevemezdim...

Safer ayının ilk çarşambası vakt-i seherde dört rik'at namaz..
Son çarşambası gece ve gündüz iki rik'atla ilticâ..namaz..
Selâm âyâtı okunmalıdır..o yıl içinde belâlar kalkar..
Maddî tedbîrler,Hakka yöneliş,tedbîr işte bu !.niyâzlar,namaz...

Gerek dünyevî gerek uhrevî ârıza varsa iknâ eylemek,ıslâh eylemek..
Dînî delîller beyân eylemek akla ve rûha hitâb eylemek ıslâh eylemek..
Yüce Mevlânın rızâsı için yaklaşım olsa netîce almak daha kolaydır..
Kırgın gönüller ta'mîr eylemek aracı olmak büyük sevâbtır i'mâr eylemek...

Yüce Mevlânın rızâsı için söylenen sözler,ilmî kelâmlar unutulmiyor..
Yıllar geçse de Hazret-i Sâmî,Sâhib-Vefâdan duyduklarımız unutulmiyor..
Bugün sohbet var Mendereslerin Uğrak Yerinde Pür-Hayâ geldi dinle !.kulak ver !..
Kur'ân çizgisi,Sünnet yolunda söylenen sözler mahz-ı şifâdır..unutulmiyor...

Kur'ân okumak..bilen ağızdan almak okumak ve hâfız olmak..
Ma'nâya nüfûz,Kur'ân dilini öğrenivermek,sesleri bulmak..
Bir de makamlar..ses güzelliği verdiyse Mevlâm ta'rîfe sığmaz !..
Beş vakit namaz hatimler ile ihyâ olunsa..dünyâda iken Cenneti bulmak... 

Hak nasîb etti Hakka kul olduk,''Kalû belâ''dan beri bu yolda olmak mutluluk !..
Yüce Nebînin ümmeti olmak.tertemiz inanç,sâde bir hayât büyük mutluluk..
Vatan sathında dostlarımız var,dost evlerinde Dînî sohbetler cennet hayâtı..
Yanlış adımlar atmamak için dostça îkazlar ve uyarılar,büyük mutluluk...

Şek ve şübhe yoktur ki,Hâlik-ı Teâlânın ilk eseri Âlemde Nûr-i Muhammedîdir..
Ta'kîben ne var ise zerreden kürreye dek O Nûrun cüz'leridir, Nûr-i Muhammedîdir..
Devr-i Âdemden beri Ervâh-ı Peygamberi,Ashâb ve Tâbiîni ve evliyâyı kaydet..
Es Selâm şekli ile Marsta gördüğün imzâ evliyânın mührüdür,Nûr-i Muhammedîdir...

İstikâmet üzreysen, doğru çizgide isen, hiç endîşe eyleme!. başarı seninledir..
Hakkın te'yîdi ile Allahın melekleri, gerçeği savunanlar mutlak senin iledir..
Yahûdînin parası, zulme âlet olanlar, münâfıklar, katiller bir araya gelseler,,
Fâtihin Torunları!. yâ Allah!. de de yürü!. seyreyle manzarayı, zafer senin iledir...

Aklını,îmânını islâmî ölçülere göre kullanan kişi her zaman başarılı..
Kendisi bilemezse,gerçek bilene sorsa,ya'ni Kur'ân yolunda..her zaman başarılı..
Harâm-helâl mefhûmu,maddî-ma'nevî sağlık rûh güzelliği için olmazsa olmazımız !..
Dünyâ hayâtı mahdûd !.âhiret ebedîdir !.akıl,îmân yolunda yürüyen başarılı...

Yanlış gidişi ölmeden önce görmek ve dönmek er kişi işi..
Yanlış gidişte ölünceye dek bilerek ise şer kişi işi..
Kabre varınca Zebânîlerin süâllerine cevap önemli !..
Fânî dünyâda her hâl ü kârda dürüst yaşamak er kişi işi...

Neler gördü bu Millet..yakın târîhe kadar,mason değilse eğer bir yere gelemezdi..
Çok önemli makamlar onlara mahsûs idi,İsrâîle de aslâ söz söylenemez idi..
Ecdâdın Torunları Şehîdler Diyârında artık söz sâhibidir !.Yahûdî köleleri binbir fitne peşinde..
Mescid-i Aksâ bizim !.ve Yüce Ka'betüllah mü'minlerin kıblesi !.bileydin !.bilineydi...

Kirli postallar ile Mescid-i Aksâya girdi,Yüce Kur'ân-ı Kerîm yerlerde darmadağın..
Suûdîler,Esedler,çok yakında Sisiler İsrâilin komşusu ve lâkin darmadağın..
Sessiz sadâsız gelir hiç ummadığı anda târîhin Yiğitleri..Yahûdî silinmiştir !..
Peygamber katilleri Allahın la'netine uğramıştır bekliyor..tek darbe,darmadağın...

Yalan iftirâ, gerek yazılı gerek sözlüsü gâyet kolaydır, sermâyesi yok..
Vicdân müsâid, diller müsâid, kalb müsâidse, gâyet kolaydır, sermâyesi yok..
Ama kanûn var.. hem dünyevîsi, hem uhrevîsi uzak değildir, kurtuldum sanma !..
Yalancıların mumları vardır yatsıya kadar yanar demişler, sermâyesi yok... 

Safâlı yıllar ömür boyunca sürecek sanma birgün bitecek !..
Cefâlı yıllallar ömür boyunca sürecek sanma birgün bitecek !..
Bitmeyen huzûr Cennette vardır,kazanç mekânı fânî dünyâdır !..
Emr olunduğun çizgide yürü !.Cennete yürü !.dünyâ bitecek...

Hayr ve şer Allahdan, tedbîri ihmâl etme, kasıd varsa katilsin!. ölen hayvan da olsa..
Lekesiz îmân gerek.. îmânsız paslı yürek sînelerde bir yüktür, karınca bile olsa..
İbretle bak âleme!. şu katilleri seyret!. saltanat benim olsun, son ne olursa olsun..
Dünyânın başlangıcı, bir de bir sonu vardır!. Adl-i İlâhî vardır!. ismin Esed de olsa...

Zâlimlerden ibret al, aman zulme yaklaşma !. ismini bile anma, zihinler kirlenmesin..
Yakın çevremize bak, Irakta, Suriyede, Mısırdaki zâlimler Hak sillesini yesin.. 
Garbın menfaatçisi bir mü'min silinirse zevkinden dört köşedir.. karakteri gereği.. 
Ecdâdın torunları yeni bir dünyâdadır.. Mevlâmın izni ile bak neler göreceksin...

Asırlarca Hicri'ydi,takvîmimiz sildiler,haftalık ta'tîlimiz cum'a idi sildiler..
İslâmı hatırlatan,Kur'âna yönlendiren Sünnete,Peygambere..neler neler dediler..
Kur'ân dilinden mahrûm Ezân-ı Muhammedî,mescidlerin hâlini hiç sorma söyleyemem !..
Hicret Medîne yolu,Fâtih ve İstanbulu..Güller,Tayyipler ile yenilendi,gördüler...

Öyle bir devr idi ki, İlâhî Kanûnları sildi süpürdü gitti, kendisi nerelerde ?..
Hılâfet Makâmını, Meşîhât Makâmını, sildi süpürdü gitti, kendisi nerelerde ?..
Hânedân-ı Osmânî kendi Öz Vatanından sürgüne gönderildi beş parasız ve pulsuz !..
Bir asrı tamamladı, Evlâd-ı Fâtihânın rûhu bu Topraklarda.. modernler nerelerde ?!..

Mevlâm kurmuş saati..yaratıldığı günden tâ kıyâmete kadar durmadı yürüyecek..
Güneş,ay ve yıldızlar,dünyânın seyrine bak..emre itâat budur !.aksaksız yürüyecek..
Tükenmeyen enerji,Yaratana itâat,ancak bu kadar olur..münkirlere günaydın !..
Dünyâ bir imtihândır..Hak Zâtını gizlemiş,eserleri meydanda !.inançlar büyüyecek...

Ba'zan dostlar dost için küçük gibi görünen, hadd-i zâtında büyük hizmetler görüyorlar..
Aldıkları sevâbın takdîri Hakka mahsûs, melekler de yazıyor, dostâne yürüyorlar..
Bir de şerlilere bak, her nefes fitne fücûr, attıkları her adım şeytânları güldürür !..
Herkes dost olamadı, dostluğu bulamadı, melek-sîmaları bul !. ve melekleşiyorlar...

Târih boyunca izle !.kim kazmışsa çukuru,mutlak kendisi düştü,la'netle anıldılar..
Hakkın gerçek kulları hizmette yarıştılar,hep duâlar aldılar,rahmetle anıldılar..
Yakan yıkan vicdânsız,şerre teşvîk edenler Milletin Meclisinden silindi silinecek !..
Osmanlı tokadını Allahın melekleri indirdi,indirecek !.çukurlarda kaldılar... 

Medeniyyet şekilde,gösterişte sandılar,yıllarca aldandılar, yandırdılar, yaktılar..
Edeb-hayâyı sildi, en mahrem yerlerini teşhîrle yetinmedi.. sattılar, satıldılar..
Ama gençlik uyandı !.ilme-tekniğe doğru kızlar oğullarımız, okulda mescidlerde..
Yüce Devletin Başı, yönler Kıbleye döndü !.teknik-düzen elde bir.. gerçek rehber oldular...

Gül devri gelmeseydi,O Güller açmaz idi,bülbüller ötmez idi..
Dâvûdî sesler ile yankılanmazdı O Yer,bugünler rü'yâ idi..
Aksarayda dalgalan !.Ey Şanlı Bayrağım artık !.Cumhûrun O Gür sesi !..
Fâtihler,Kanûnîler,Me'yûs idi bir asır,Tayyipler gelmeseydi...

İnsanlığın faydasına fırsat kollayanlar var..
Şerlilerin şerlerinden kaçtık amma,neler var..
Kalbi güzel,rûhu güzel gerçek insanlardan ol !..
Hayât gerçek bir imtihân..başlangıcın bir sonu var...

Maddî çıkar peşinde ma'neviyyâtı silmiş,ne varsa dünyâ demiş,âhiret yoktur demiş..
Ama gerçek yiğitler,madde-ma'nâ kol kola,dünyâyı ihmâl etme !.âhiret sonsuz demiş..
Lekesiz îmân gerek..riyâsız ibâdetler,helâlinden kazanç var,bir de müsbet eğitim..
Küfrün kölelerine artık fırsat tanıma !.tatlı dillerle uyar !.Ecdâd doğru söylemiş...

Herşey gösteriyor ki..Anadolum uyandı,zâlimler teker teker gâyet net belirlendi..
Hukûk sistemimizin değerli yiğitleri parelelciyi gördü,onlar da belirlendi..
Çankaya geceleri..içki kadehlerinin sarhoşluğu artık yok !.zemzem kadehleri var !..
Şarkından garba kadar bî-edeb nasipsizler, hâinler, şerefsizler, tescilli, belirlendi... 

Tahrîk eden var,tahrîk edilen,öldürenler var,öldürülenler..
En büyük katil tahrîkçilerdir..ta'kîben gelir cânî köleler..
Sarık sünnettir,fötr giyemem dedi hâcegân..darağacına !..
Dün başka zâlim,bugün başkası..tahrîkçi katil,cânî köleler...

Yanlış yolda yürüyen kişilerin ıslâhı,tatlı yaklaşımlarla,bilim,şuûrla olur..
Çatılmış kaşlar ile,ağır kelımelerle hakaret dolu sözler tahrîbe sebep olur..
Yüce Peygamberimin tatlı yaklaşımları,gönüllere hitâbı bizler için örnektir..
Tatlı diliniz ile bir kişi yola gelse Kur'ân ta'rîf ediyor..ta'rîfsiz sevâb olur...

Şer ve şerli azınlık,hayırlılar çoğunluk..zirvelere tırmanan genç neslimiz yollarda..
Madde-ma'nâ kolkola,mescid-okul dost oldu Yaradana yan bakan çok korkulu rü'yâda..
Ekmel,mükemmel dedi,bir hayli ümîdliydi,riyâkarın riyâsı müşteri bulamadı !..
İşkence yıllarının aktörleri bellidir,O çizgide kirlenen suratlar homurtuda... 

Tahminlerin üstünde beklenmedik şekilde hizmet gördü bu Millet duâlar bereketli..
Menderesle başladı,Özallarla yürüdü,Erbakan,Gül,Tayyipler..son yıllar bereketli..
Fâtih,Selîm,Kanûnî çığırlar açmış iken,Yüce Medeniyyeti silenler silindiler !..
Lekesiz inanç ile teknik birlikte yürür..zırlayan zırlasa da Genç Nesil bereketli... 

Ecdâdın Torunları..Âlemleri gören var,perde perde ören var !."Dünyâ Beşten büyüktür !.." 
Sâde kendine göre dünyâ çizenleri gör !.mazlûm umrunda değil.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."
Bir asırdan beridir ben !.ben !.öğrenmiş ama,Kudretüllah ne imiş,az kaldı öğrenecek !..
Ecdâdın Torunlari,biraz geç kaldı ama,perde ören var !.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."

Mâl vermek kısmen kolay,cân vermek zordur derler..âşıklara soralm..ol ne senin ne benim !..
Cânı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dil !.ne nizâ eyleyelim,ol ne senin ne benim !..
Fuzûlîler başkadır,Ferhâd Şîrînler başka..Şemsleri unutma da,Mevlânâlara yönel !..
Mâl vermek kısmen kolay,cân vermek cidden zordur..aşk bambaşka birşeymiş..cân ne senin ne benim...

Âlem-i İslâm başsız değildi başsız kodular..isimler belli,zihniyyet belli..
Güneyde Yemen,kuzeyde Rusya,doğu ve batı,kuzey Afrika..sınırlar belli !..
Papayı seçen Avrupalıya ses ve sadâ yok !.lafz-ı hılâfet gericilikmiş..
Uyan ey Millet !..gerici kimdir,ilerici kim,bir daha göster !.Târîh besbelli...

Zerreden kürreye dek kâinâinâtı okursan gerçek insanı okur,âlemlere yaklaşır,Sâhibini bulursun..
Önce ilk İnsânı al,Havva Annemize bak,Son Nebiyy-i Zî Şânın her hâli kayıtlıdır insâna ulaşırsın..
Teknikten uzak durma !.teknikte ana kaynak Yüce Kur'ân-ı Mübîn Ona rûhunla yönel !.bir ömür Onunla ol !..
Aman ihmâl eyleme !.kâinâtı,insânı,Yüce Kurânı oku !.ömrünce düstûr edin,Rabbine ulaşırsın... 

Gerçek insânlar gördüm yaşamak için yerler, bir kısımları da var, yemek için yaşarlar..
Temiz olanı tercîh.. helâlinden olanı arayan mutlak bulur, melek-sîmâ yaşarlar..
Nefse esîr olanlar, haram helâl gözetmez, hedef, yemek, yaşamak.. onların bir adı var..
Gerçek ma'nâda insân.. isrâftan kaçınırlar, kifâyet mikdârı yerler, bin şükr ile yaşarlar...

Siyâset ve dirâyet,sabır da gereklidir,en mutlu netîceler lutf-u ilâhî ile geliyor işte geldi..
Cumhurbaşkanımız var,Ecdâddaki ses nefes..Başbakan yanı sıra,Ordumuz baştan başa tek nefes..işte geldi..
Elçilik Yiğitleri Milletçe duâların zâten mazharı idi,sıcak yuvalarında sîne-i Millettedir..
Millet düşmanlarına fırsat vermedi Mevlâm..en mutlu netîceler lutf-u İlâhî ile gelirmiş,işte geldi...

Dün'ü yaşadık,bugün de varız,yarınlar için elde senet yok,temkîn ve tedbîr !..
Her ân her nefes günlük hayatta İlâhî rıza rehberim olsa..temkîn ve tedbîr..
Dünyâ denince dün dünde kaldı..maddî-ma'nevî yarınlarımı ihyâ eylesem.. 
Birgün gelecek âh !.eden olur,şükr eden olur..dün dünde kalır,nerdesin tedbîr !...

Dünyâ dünyâ olalı Devr-i Âdemden beri nice âdiller gördü,nice zâlimler gördü,hepsi bir bir kayıtlı..
Adli önce kendine,yanı sıra halkına..zâlim zulmü kendine,ta'kîben mazlûmlara,Hak katında kayıtlı..
Âdil ilk cennetini önce dünyâda yaşar,zâlim ilk cehennemi ilk teşebbüsü ile ölünceye dek yaşar..
Geçtiğimiz yüz yılın zâlimlerini saysan,defter kalem yetmiyor..Bu Günlere bin şükür..nokta nokta kayıtlı...

Şehîd anneleriydi,ancak başı örtülü..Hakka uğurlanırken cenâze törenleri annelere yasaktı..
Çankayada Gül Devri..Hanımı başörtülü,Giriş Kapılarından bir müddet alınmadı,Kapı Ona yasaktı..
Neler yaşamadık ki..Bir Devrin Bakanıydı,Maârif Bakanıydı,Kur'ânı silmek için lâtin harfleri aldık !..
Konyada haykırmıştı,O Gece öldü gitti..nerelere gittiği,onu ancak Hak bilir..daha neler yasaktı !...

Kalbden kalbe akseden güzellikleri ara,îmândan mahrûm kalmış kararmış kalblilerden akseden kirler de var..
Kalbi güzeller ile bir arada olursan müsbet akisler alır,sen de güzel olursun,aman !.kirliler de var..
Önce kendini tanı,meyiller hangi yönde..nefse şeytâna uyar,Hakdan uzak kalırsan,oralarda kalırsın..
Arkadaş seçiminde ilm ü irfâna yönel !.mescidlere yakın dur,güzellerden akseden cidden güzellikler var...

Câmi'lerimiz günde beş vakit gençlerle dolsun,yaşlı dedeler tatlı dillerle hep örnek olsun..
Genç müezzinler en güzel sesler,tatlı nağmeler,makamlar ile bülbüller-misâl da'vetçi olsun..
İlm ü irfânı,ma'nâya nüfûz,erkânı ile mihrâba lâyık imamlarımız bereketlendi,,
Perdeler kalktı,hergün her saat Diyânetimiz güzelliklerle tırmanıştadır..müjdeler olsun...

Mutlu olmak istersen önce evinden başla..Yüce Allah'a karşı görevler bilinmeli,ölçüler korunmalı..
Beğler hanımlarına,hanımlar beğlerine saygı ve muhabbeti Kur'ândan öğrenmeli,ölçüler korunmalı..
Evliyâ Diyârında..ya'ni Anadolumda usûller geliştikçe güzellikler başladı,densizliklere vedâ !..
Anneler kızlarına,babalar oğullara İslâmca örnekleri yaşayarak vermeli,ölçüler korunmalı...

Sevmek kolay değildir..önce emr-i İlâhî usûlünce nikâh var,helâl kazanç önemli,müsbet eğitim gerek..
Zemîn sağlam olacak..bir ömür korunacak,yönler Kıbleye doğru,gözlerin kirlenmesin,kirden korunmak gerek..
Yüce Kur'âna yönel !.Habîbullah izinden,evliyâ çizgisinden bir ömür uzaklaşma !.aşk ve huzûr bundadır..
Eğer söz dinler isen,seversin sevilirsin,gerçek aşkı bulursun,örnek insan olursun,ilk önce taleb gerek...

Dîn Diyânet denince asılan suratları yıllarca seyretmiştik,o kirli dillilerden neler neler çekmiştik..
Gerçek İslâmı bilen,yaşayan gönüllerin neler çektiklerini hem görmüş hem yaşamıştık,bir asır geçirmiştik..
Sâde ma'nâda değil,maddî gelişimlerde,teknikte sıfırlandık !.O Kirli Darbeciler Milletçe darbelendi !..
Rûh ve beden birlikte,madde-ma'nâ kol kola Güzel Anadolumun arzında semâsında müjdeler birleştirdik...

Toroslardayım bir gedikteyim Ayvagediği..Mersin yaylası,dost evindeyim..
Ömer Sezerler,İlhan İzmirler,Eyyüp Çaparlar,Serdar Dölek var,dost evindeyim..
Yazın yaylalar,kışın sâhiller Anadolumun her bir semtinde cennet hayâtı..
İster havadan,ister karadan..Tayyiplere de duâ gerekli dost evindeyim...

Beklemek zor diyorlar..
Bilene sor diyorlar..
Ya mahşerde olursa,,
Tedbîrli ol diyorlar...

Fâtihler Diyârında yepyeni yıllardayız,Gül Devrini kutladık,Tayyipler Çizgisinde yükselişlere doğru..
Yüce Allah'ın kulu Milletin hizmetkârı Yiğitleri görmek de varmış tâlihimizde yükselişlere doğru..
Milletin Meclisinden yaygaralarla çıktı,yûûûflarla uğurlandı vermemişki Ma'bûdum..sözler bitmişti O An..
Bir asır öncesinden müjdeleri dillerde..Gül Devrini kutladık,Tayyipler Çizgisinde..yükselişlere doğru...

Onbir yıllık Türkiye yeni Türkiye idi,Bugünden başlayarak yükselen Türkiyemiz Yepyeni Türkiyedir !..
Şehîd Menderesi an !.Özalları unutma !.Erbakan'ın Gülleri,Tayyipleri dillendi !.Yepyeni Türkiyedir..
Geçtiğimiz Asırda bizim de gafletimiz,teknik gelişimlere bîgâne kalışımız,ma'nâya da aksetti..
Büyük Anadolumun Bugünkü haykırışı Dâvûdî sesler ile her saat yükselecek Yepyeni Türkiyedir...

Hakka kafa tutuyor,bir kısmı da inkârcı,baş olma sevdâsında..renkler isimler belli..
Akıl hocaları var,teknik emirlerinde,yandaşlar sıra sıra,hedefleri besbelli..
Nefse şeytâna uyan,ben !.ben !.diyenleri gör !.onlar da eksik değil ama âlem değişti !..
Peygamber-i Zî Şânım haber veriyor bize,dünyâda sona doğru en mutlu yıllar belli...

Gül Devrini bil !.Tayyiplere uy !.Dâvûdî ses ver !.kutlu Anadolumu umutlandır mutlandır !..
Yollar açıldı,virajlar kalktı,madde ve ma'nâ Âlem-i İslâm diyor umutlandır mutlandır !..
Kem sözler durmaz,düşman uyumaz,Allaha dayan !.Milletin duâları,akl-ı selîm bizimle !..
Gül Devrini bil !.Tayyibim rehber !.Dâvûdî ses ver !.Şehîdler Diyârını umutlandır mutlandır...

Her türlü fitne,yalan,iftirâ,sanki bir meslek..yıllardan beri durmak bilmiyor..
Yalancıların bir mumu sönse hemen birini tutuşturuyor,edeb silinmiş,yüz kızarmiyor..
Duâlar tuttu kalemşörleri,kirli kanallar bir bir bilindi,Millet uyandı !..
Müjdeli yıllar,beklenen yıllar geldi bin şükür..yırtınsalar da takdîr durmuyor...

Kalblerdeki güzellik çehrelerde göründü,ayrıca dillerde de,hizmetlerde göründü..
Günlük gazetelere,haberlere bir baktım,kirâlanmış kalemler teker teker göründü..
Birileri bir melek,şer nedir isyân nedir,yalan iftirâ nedir,bilmiyor öğrenmemiş..
Neûzü billâh dedim..hele birileri var,çehre bozuk,dil bozuk..nokta nokta göründü...

Şeyh Şâbân-ı Velîden Halvetîdir meşrebim..
Ses verir Arş-ı Hudâya zikr-i Haktır şöhretim..
Nâmım Hayreddîn Tokâdî gönlüm açtım dostlara..
Her gelen mağfûr ola başka yoktur hâcetim...

(Hayreddîn-i Tokâdî Hazretlerine arîza-i nâçîzânemdir...)

''Ettiğin cevri bile kendime ni'met bilirim''o aşk sözlerinde târîhte bir ses kaldı..âteşli nefes kaldı..
Mecnûn ve Leylâları,Ferhâd ü Şîrînleri andıkça yanan diller,o yâreli gönüller bitmedi de az kaldı..
Lekesiz îmân gerek,Yûsuf,Züleyhâların damarlarında gezen o iksîr-i aşk gerek,Hakka secdeler gerek..
Âdem ile Havvâda meknûz idi o sevdâ..Yüce Mevlâm koymuştu,kıymeti bilinmedi heyhât ki çok az kaldı...

Sözleri doğru,özleri doğru olan yiğitler bir de hizmeti eklerler ise,i'timâd artar..
Dünyâ hayâtı uzun değildir,çok az zamâna çok şeyler sığdır,hizmet bol olsun i'timâd artar..
Takdîr bekleme !.her türlü riyâ gösterişlerden aman uzak dur,koşturmaya bak,takdîr Haktandır !..
Musallâ taşı ger nasîb ise birgün gelecek,varsa eserin,vardır değerin..ücretin artar...

Maddî-ma'nevî yüceliklere tırmanıyoruz yollar açıktır,düâlı diller durmaz ve yürür..
Kasvetli yıllar mâzîde kaldı..kirli kalemler boş durmuyor da,Ekmel dediler söz bitti..durur..
Seyret âlemi !.Fâtihler Yurdu her gün ilerde..Işid dediler,Esed dediler,Sisi dediler..
Hiç unutma ki,Âlem-i İslâm,Halklar bizimle..zâlimler,zulüm bitti bitecek,Tayyipler yürür...

Şu saatlerde sessiz derinden,akşama doğru en yükses sesle yâ Hak !. yâ Allah !.demek istiyor âşık gönüller..
Bir Gül devrini yaşattın yâ Rab !.sıra Bülbülde,bülbüller gibi çağlayan dilde..hâzır gönüller..
Bir asra yakın ne çilelerden geçerek geldik,bu günleri de gösterdi Mevlâm yüzbinler şükür..
Şu saatlerde sessiz,derinden,yatsıya doğru yâ Hak !.yâ Allah !.demek istiyor âşık gönüller...

Vakt-i seherde uyanık olan,cum'a gününün kadrini bilen,nurlu yürekler !.duâlı diller !..
Ancak ve ancak secdelerini Hakka yapanlar !.zâlime asla boyun eğmeyen kalbler gönüller !..
Hem uyanmanın,uyandırmanın çizgisindeyiz..şarkta ve garbta zulme uğrayan mü'minler için..
Biraz göz yaşı,Âyât-ı Kur'ân,Peygamberimin nazlı dilinden ilticâ vakti günlerindeyiz mahzûn gönüller...

Ahmed Yesevî köken sünnîyem Türkistânî..Diyâr-ı Menteşâda Muğlavîyem doğuştan..
Zikr u fikrinde Nakşî,ilâveten Kadirî,tasavvufî neş'enin esîridir oluştan..
Siyâseten Recebî,Tayyibi var Erdoğan..Mendereslerden gelir,Özalların dostudur..
Gelecekten yüzdeyüz umutludur,mutludur..Şehîdler Diyârında Muğlavîyem doğuştan...

Hak rızâsına uygun değilse adımların otur olduğun yerde dalma ma'siyetlere..enerjin boşa gider..
Vakit çok değerlidir,boş oturmak hiç olmaz,bir nebze tefekkürle en uygunu bulursun hizmetin hoşa gider..
Kararda endîşeler belirmiş ise eğer bir bilene danışmak,ya'ni işin ehline..mürşid-i kâmillere..
İstirâhat dışında boşa harcama vakti !.insanlığa faydalı,kendine de faydalı..coşarak hoşa gider...

Toplu iğneyi mızrak gösterdi kirli kalemler,kirli dillerle tutturamadı..
Binbir iftirâ..dışardakiler,içerdekil er paslaşıyorlar yutturamadı..
Şehîdler Yurdu Anadolumun maddî ma'nevî kalkınmasını hazmedemedi..
Yüce Milletim Îmânlı Gençlik artık uyandı..hezeyâncılar yutturamadı...

Önce şimşekler çakar,derken gökyüzü gürler,sonra rahmet inermiş..gül,gülistân olurmuş..
Bir yanda iyi niyyet,gece gündüz mesâî,diğer yanda tertipler,parelelci oluşmuş..
Binler şehîd vermiştik,yetîm yavrular,dullar..direnme gücü bitmiş,târîhimize bir bak !..
Yalancı iftirâcı !.sizin devriniz bitti !.şurda bir hafta kaldı seyret neler olurmuş...

Bu Milleti bilmeyen,derdiyle dertlenmeyen,aşk nedir sevdâ nedir,keder gözyaşı nedir ?.es geç ve oyalanma!..
Bedir Günlerini an !.Yüce Pegamberimin Hakka ilticâları,Hulefâ-yı Râşidîn ..yürü ve oyalanma !..
Devlet-i Aliyyeden Fâtihler ve Yavuzlar,Kanûnîler dildedir,târîh yazan bir nesil kalblerde kayıtlıdır..
Şehîdler Diyârının yeniden yükselişi birilerine deydi,nasıl durdursak diyor..es geç ve kulak asma...

Dünyâyı tanı, ukbâyı düşün.. hayvânâta bak, görüntü insan, gerçeği de var..
Devr-i Âdemden yirminci asr'a, bu yıllara dek neler yaşandı, gör ki neler var..
Gerçeği silmek, sahte dillerle akl-ı selîme dur!. diyebilmek mümkün sanırdı..
Tahrîbât büyük.. sahte kimlikler!. küfür destekli şahsiyyetsizler!. mîzân var Hak var..

Gelişiyle sevindik mübârek ramazânın, oruçlar terâvihler bambaşka bir heyecân.. bayram sevinci başka..
Günler uzun mevsim yaz, hizmetler aksamadı, Hakka teslîmiyyet var, ma'nevî hazlar var ya, ondaki lezzet başka..
Bir devirler yaşadık.. gayr-i müslimler bile açıktan oruç yemez, saygı gösterirlerdi.. ya bunlar neyin nesi ?..
Sağlık ve âfiyetle nice ramazânlara, huzûrlu bayramlara Mevlâmın lutfu ile Milletçe yürüyelim, Hakka kulluk bambaşka

Hayâ edeb timsâli mü'minleri gösterdi,sıcak uzun günlerde oruç lezzeti verdi..
Günde beş vakit namaz,safâlı terâvihler,zekât dağıtımları yoksulu sevindirdi..
Şeytanlara dört dörtlük kahkahalar attıran saygısız küstahları teker teker gösterdi,,
Mübârek ramazanda la'netli yahûdînin sona yaklaştığını Mevlâm El Hak bildirdi...

Mutlu huzûrlu günler çok sür'atli geçiyor..mübârek ramazâna sanki dün kavuşmuştuk..
Sahur vaktinde sükûn,gündüzünde bereket,terâvîhler pür-hayât yüce Kadri bulmuştuk..
Her geceyi Kadir bil,her gördüğün Hızır bil,vakti nakid bileydin diye tesellî buldum..
Bir dahaki ramazan kimlere nasîb ola,Yâ Rab !.niyâzım sana !.ma'sûm kullar olmuştuk...

Âlem-i İslâm darmadağındır..başsız kodular..kimlerdi bunlar ?.şimdi nerdeler ?..
Garbda Papa var,hemen yanında Hahambaşı var,Budizm de var belli yerdeler..
Hılâfet derim..Fâtihler vardı,Yavuz Selimler birgün gelecek,uyan uyandır !..
Mürtecî kimdir ?.Ehl-i Îmânı başsız bırakan garbın kölesi nerelerdeler ?...

Do re mi fa sol lâ si..yedi sesten nağmeler,mest eder gönülleri,bestelere kulak ver !..
Kırâat-i Kur'ânda,Mevlid-i Nebevîde,beş vakit ezanlarda hoş sadâya kulak ver !..
Gerçi Hak vergisidir,ehilleri bulalım,yürekten çağıralım,gel !.desin minâreler..
Edebli edebiyyât,edebli mûsikîmiz dertlere dermân olur Özhanlara kulak ver !...

Niyet başka söz başka,tatlı ifâdelerle zehir zerk eden iğne..ancak Millet kanmiyor..
Geçmişini okuyor,bugününe bakıyor,dün meyhânede idi..imam olacaam diyor..
Şehîdlerin Yurdunda tehdîdler döneminden,,îdâm sehbâlarından bugünlere ulaştık !..
Günün her saatında aydınlık ufuklara uçarak gidiyoruz !.bekle neler oluyor...

Altı esâsı kabûl,ilmel-yakîn bir îmân kurtuluş vesîlesi,gerçek kulluk neş'esi,huzûrun esâsıdır..
Riyâsız ibâdetler,ilm ü irfâna rağbet,farzlara vâciblere sünneti de eklesen huzûrun esâsıdır..
Seherlerde uyanık,gönül Rahmâna yanık,tasavvufî neş'eler ayne'l-yakîne doğru yükseliş müjdesidir..
Îmânda hakka'l-yakîn..en yüksek mertebedir,Mevlâm vermeğe hazır !.bir Yûnus oluversen..evlıyâ yasasıdır...

Dünyevî menfaatler peşinde koşanları renkten renge sokuyor..bukalemun desek az..
Her devirde bunlardan,her sahâda onlardan bulunurmuş dünyâda sayıları sanma az..
Dünyânın bir girişi bir de çıkışı vardır,âhirette çift kapı..biri Ceh..ile başlar..
Olduğun gibi görün !.göründüğün gibi ol !.İlâhî rızâya koş !.ne söylense tavsîf az !...

İbretle bakar isen nokta nokta görürsün insan nerelerdedir,şeytan nerelerdedir la'netlilere bir bak..
Ne dirisine saygı,ne evliyâ türbesi,yakıp yıkıyor hâin,İslâmı kullanıyor şu katillere bir bak..
İnsâf,vicdân silinmiş,.Leyletü'l-kadri bekle,duâ niyâzlar ile bayramda istişâre,akl-ı selîm devrede..
Târîhe bir nazar kıl,zâlimleri görürsün,zulm ile âbâd olan varmıdır ki âlemde,Adl-i İlâhîye bak !...

Kendi hâl dili ile zerreden kürreye dek Allahı anmayan yok,kulak ver şu âhenge..
Gül dalında bülbüller,baykuşlar gece boyu,seherlerde horozlar..kulak ver şu âhenge..
Âdem evlâdına bak,evliyâ,asfiyâsı,Hakkı bulanları var,ya iblîsten beterler ?!..
Kirlilerin yüz yılı artık kirlendi kaldı..gelecek ümid dolu,az kaldı O Âhenge...

Birgün gelecek ölüm denilen o gerçek ile buluşmayacak hiç bir canlı yok..
İnançlı olsun inançsız olsun ölen bedendir !.rûhlar ölmüyor,zırıltılar çok..
Ashâbdan sonra gerçek inançla Yüce İslâmı yaşatan Devlet Osmanlıdır bil !..
Türbeler yıkan Suûdîlerin benzerleri var gene göründü !.uyan diyor Hak...

Birileri var,kendinden başka ne bilen vardır,ne gören vardır,ne de anlayan..
En müsbet yolda yürüyenlere hergün iftirâ..kirli dillerle her ân saldırgan..
Ne Hak tanıyor,ne de haklıyı..ne bayram bilir ne de ramazan,ırk ayrımcısı..
Dünyâyı bilen ondan başka yok,öbür âlemin tek habercisi..kim o saldırgan ?...

Hayâ ve edebinden istemeyi bilemez,ama ihtiyâcı var,onları bulmak gerek..
Bir kısmı ihtiyârdır,vücûdda ârıza var,yetîm ve kimsesizdir..onları bulmak gerek..
Zekât fitre zamânı mübârek ramazanda kaç öksüzü doyurdun ?.Mevlâm birgün soracak..
Bir kısım dilenciler ma'sûm görüntülerle dört dörtlük bir ustadır..onları bilmek gerek...

Güneş, ay, dünyâ, bunca yıldızlar.. aldığı emri teslîmiyyetle icrâ ediyor..
Yaratıldığı ilk günden beri hiç aksamadan ve aksatmadan ihyâ ediyor..
Yaratılanın en güzîdesi Âdem evlâdı kaçta kaç aceb maksada erdi?..
Hem başlangıcın bir de sonun var.. emrolunduğun gibi oldun mu?.. Fermân ne diyor?...

Hasedçinin hasedi kendini kirletiyor, kalbindeki marazlar kalbi tahrîb ediyor..
Tedâvî görmez ise kirlendikçe kirlenir, idrâki zehirlenir.. rûhları karartıyor..
İlâcı Kur'ânda var.. ma'nâ büyüklerine biraz yaklaşıverse, birazcık söz dinlese,,
Yetmiş küsûr maraz var tezkiyesiz kalblerde, arayanlar bulurmuş.. bak nasıl kurtuluyor...

Hakka kul olanlar var, gereksiz görenler var, Hakka el açanlar var, red ve inkâr eden var...
Dünyâ dünyâ olalı iki kez münkirlerde, iki def'a da inanç erbâbı olanlar var..
Yüce Peygamberimin beyânlarına göre artık âhir zamânda her ân Kur'ân ilerde!..
Beklenen yıllar geldi, aydınlıklara doğru dünyâ seyrine girdi!. gerçek hayât İslâm var...

Onbir ayın sultânı mübârek ramazanda ma'neviyyât âlemi yeniden yollardadır..
Her hayrı ihyâ için,aydınlık yıllar için melek-sîmâlar ile yiğitler yollardadır..
Ehl-i nifâk tedirgin..şaşkın beyânlar ile yer yer koşuştursada kafalar darmadağın..
Çok kalmadı az kaldı,bırkaç dönemeç kaldı,Şehîdler Diyârında akl-ı kül yollardadır...

Ramazan geldi şeytanlar bağlı, güzel niyetler, müsbet gidişler gündemimizde..
Aydınlıklara hergün her saat güzelliklere Milletçe karar gündemimizde..
Fitne erbâbı durmak bilmiyor insandan şeytan sûret-i hakdan görünüyor da,,
Atını alan Üsküdârdadır, geçti geçecek düâlar ile.. gündemimizde...

Geçen yıl ramazanda aramızda idi de, bu yıl Hakka yürüdü.. mekânı Cennet olsun..
Vakti nakid bilenler, inançla yürüyenler, eserleri dünyâda.. mekânı Cennet olsun..
Nefesler sayılıdır özellikle ramazan gecesi gündüzünde.. ihyâ edebileydik..
Seyyid Tayfûr Efendi Kurb-i Rasûlüllahda Bugün Hakka yürüdü.. mekânı Cennet olsun...

Ba'zı isimlere ek Dîn eki de var diye Dîni tîn yapan kafa tevbekâr olmuş gibi..
Ekmeleddîn ismine rağbeti artmış gibi.. güçlükle söylese de tevbekâr olmuş gibi..
Gerçi bir kısım sesler tînde ısrâr içinde, ben olduğum gibiyim ölsem de dönmem diyor..
Çok kalmadı az kaldı, dillerde maraz kaldı, ramazanın ardından bayram nâr olmuş gibi..

Ma'nâ deryâlarının tam kenârında durduk, dalıvermesi kaldı..
Şehr-i receb ve şa'ban tamamlanmak üzredir, gönlü vermesi kaldı..
Mübârek ramazanın gölgesi üstümüzde yönelsek Mevlâmıza,, 
Lutfuna nihâyet yok, kullar tâlib olursa alıvermesi kaldı...

Maddî ma'nevî güzelliklere tırman Yiğidim!. ismin de Bülend, cismin de Bülend..
Hizmet yolunda durmak yok dedin, Yola devâm var ismin de Bülend cismin de Bülend
Ne günler gördük namaz, niyâzlar, Kur'ân ve Hadîs, hac ve omreler gericilikti..
Öyle aydınlık günler geldi ki hizmet ehlisin!. ismin de Bülend cismin de Bülend...

Karada Hızır, deryâda İlyâs, cümle evliyâ her ân her saat teyakkuzdadır..
Ehl-i irfâna salâ!. dediler cümle dervîşân, ayık gönüller teyakkuzdadır..
Dört Hak Mezhebi reddedenlerle selefî midir, vehhâbî midir.. bir sille yeter..
Yavuz Selimler, Kanûnîlerin torunları var bir emir bekler.. teyakkuzdadır...

Erdoğan adaylığı dünden vâcib idi de bugün farz-ı ayn oldu..
Dünyâ muhâlifleri yerlilerle müttefik fitneler ayân oldu..
Hiç endîşemiz yoktur aydınlık Anadolu zirvelere tırmandı!..
Tayyibin adaylığı dünden vâcib idi de bugün farz-ı ayn oldu...

''Besle kargayı oysun gözünü''.. bu atasözü dillerde iken çok çok aldandık..
Bunca güzellik, bunca özellik, hüsn-i niyyetler havada kaldı çok çok aldandık..
Lâyık olana aç kapıları sonuna kadar!. nankörler belli tek çizik yeter..
Sûret-i hakdan görünenleri en kirli çukur kazarken gördük, artık uyandık...

Sûretâ gizlensen de kalbinden geçenleri bilen var kaydeden var, Yüce Allah biliyor, kendini aldatırsın..
Dîn ü îmân ile hiç ilgin yok alâkan yok menfaatin gereği dindâr görünüyorsun, kendini aldatırsın!..
Milletimiz uyandı, yönün nerelerdedir, kimlerle berâbersin dudak kıpırtısından ma'lûmsun bilinensin!..
Dünün çok önemlidir, bugünün önemlidir, tevbekâr mı oldun da bugün müslim kesildin?. kendini aldatırsın...

Dünyâ çapında İslâm adına Fâtihler vardır gerçek mü'minler hiç unutulmadı..
Süslü sözlerle ehl-i îmânı başsız bırakan münkirler vardır hiç unutulmadı..
Haremeyne bak, Kuds-i Şerîfe, Ortadoğuya, şükür dirildik.. Anadoluya..
Kim Hakdan yana, bozguncular kim, tek tek bellidir, hele Biri var.. hiç unutulmadı...

Berât Kandili, cüm'a gecesi iki güzellik kucaklaşarak birlikte geldi..
Her türlü fitne etrâfımızda güneyde ayrı, kuzeyde ayrı birlikte geldi..
Yüce Allaha ilticâ vakti.. istişâreler, ince siyâset, îmânlı yürek..
Gerektiğinde insanlık için ölmek de vardır!. dayanışmanın tam vakti geldi...

Askerî Mıntıkada O Hassas Bölgelerde Bayrak indirilmesi gaflet eseri midir?. yoksa bir kasıt mıdır?..
Büyük Anadoluyu, Bu Şehîdler Yurdunu bin türlü hîlelerle karanlıklara itmek, seyri durdurmak mıdır?..
Garbın Kölelerini bir asır kullandılar, Dîn zehirdir sözleri, edeb, hayâ, tesettür medeniyyete mânî..kadehlerle dillendi!..
Binler şükür Mevlâya Bu Günleri gösterdi, kötü niyyet ve gaflet!. otur olduğun yerde!. Millet uykuda mıdır!

Az ye az uyu, az konuş sükût tefekkürlere yol açıversin..
Zikr u tefekkür olmazsa olmaz bir rehbet ister kol açıversin..
Beden sağlığı ve rûh sağlığı kol kola yürür ihmâl eyleme!..
Bir dönem için tenhâları seç, manzara hava Hakka yöneltsin...

Yapım yolunda olan, bu çizgilerde kalan eserler bırakarak Hakka yürüyenler var..
Yıkım yolunda duran her müsbete muhâlif montajcı, iftirâcı satılmış beyinler var..
Garbın kölelerini, aydınlıklara karşı yıllarca kullananlar ayân-beyân meydanda!..
Kirli kalemlere bak!. iblîsin yoldaşları isim isim bellidir, Hakkın melekleri var...

Baharda bir kez daha Güller açtı Muğlada.. Cumhûrbaşkanımızın teşrîfiyle güllendi..
Yönü Kıbleye dönük Dost Ülke Başkanları ve Cumhûrbaşkanımız.. sâhiller bülbüllendi..
Hak için ve halk ile kucaklaşmak ne imiş O Yüksek Tavâzûu Muğlamız dün yaşadı..
Umarım örnek olur halkı müslümân ama zâlim Esed, Sisiler, hemen yandı, küllendi...

Kur'ân-ı Mübîn, onu ta'kîben beyân-ı Rasûl, derken evliyâ sözleri rehber..
İllâ edebtir, illâ edebtir!. edebsizlerden uzak dur uzak!. eyle ki ezber..
Rasûlüllahın ve evliyânın nurlu çizgisi mahz-ı Kur'ândır sakın ayrılma!..
Silmek istendi.. tam bir asırdır tahrîbât büyük!. binlerce şükür def'oldu Kemter...

Hava güzel su güzel, manzara çok çok güzel, yaylalar öylesine.
Meyve ve sebzeleri her mevsim ayrı ayrı hele nar.. öylesine..
Zakkûm çiçeklerinin kırmızısı beyazı mest eder seyredeni!..
Hele şu Fethiye'nin Ölü Denizi var ya.. dalıver öylesine... 

Artistlik yoksa eğer gözler kalb aynasıdır, îmânın gereğidir, öyle de olmalıdır..
O hâin bakışları, kalbde gizlenenleri Yüce Mevlâm biliyor yol bulunmalıdır..
Yolu bulamayanlar, hem bunda perişandır, Sonsuzda daha beter, çâresizlik işte bu!..
Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol!. aldatanlardan olma!. olmazsa olmazındır...

Bir mayıs daha mâzîde kaldı.. Merhûm Menderes, Arkadaşları O Şehîdler de Hakka ulaşdı..
İhtilâlciler O Darbeciler, O Vicdânsızlar, hakdan bahseden O Hukuksuzlar Nârında kaldı..
Hizmet yolunda, Cennet yolunda cân veren Cânlar.. O Katillerle ayni çizgide kalan Şeytânlar..
Ufuklardadır Îmânlı Gençlik.. her ân her nefes Hakkın yolunda, Katiller ise yandı ve kaldı...

Tabîbler gördüm.. elleri ayrı, dilleri ayrı şifâ dağıtır..
Hastalar gördüm.. yakınları var, ilgi, alâka huzûrla yatır..
Desem mi bilmem, mahzûn bakışlı kimsesizler var, gözleri yolda..
Bir düne baktım, bir de bugüne.. geçmişi anma!. şimdi var hatır... 

Hem hasta hem ihtiyâr, ilâveten dermânsız, ama şikâyeti yok..
Hayrın ve şerrin Hakdan geldiğini biliyor, aslâ şikâyeti yok..
Kulluğun idrâkinde, vefâya da râzıdır, cefâya da râzıdır..
Sabredene derece, şikâyetçiler mahrûm.. bildi, şikâyeti yok...

Yüzyirmidörtbin Peygamber geldi Âdem oğlunun irşâdı için Mevlâm lutfetti..
Habîbüllahı en sona koydu, rûh ve bedenle Yüce Mi'râcı Ona lutfetti..
Beş vakit namaz Yüce Mi'râcda Ona verildi ve Ümmetine en büyük ikrâm..
Secde et yaklaş!. kirden uzaklaş!. Kur'ânı tanı!. işte hayât bu.. Mevlâm lutfetti...

Şahsî menfaat peşinde koşan çılgınlara bak!. diller uzamış.. yetti be yetti!..
Sâde ben varım diyen zihniyyet, Yüce Milleti yok sayan hiddet tutmadı bitti!..
Darbecilerin şakşakçıları yeni Geziler peşinde ama, gençlik dur dedi!..
Ecdâdın rûhu bir asır geçti tekrâr uyandı!. durmak yok artık meskenet bitti!..

Dünyâ önemli.. istikbâl için nasıl kullandın?. söz dinledin mi, isyânda mısın?..
Başlangıcı var, ne zaman gelir, bir de sonu var.. maddî-ma'nevî kazançda mısın?..
Akıl ve îmân yoldaşın olsun!. Yüce Allahı bir ân unutma!. yönler Kıbleye!..
İlâhî rızâ, Cennet-i Â'lâ.. hedefleri gör!. nefsi sorgula!. mutlak kârdasın...

Aydınlıklara doğru adım adım yürüdük, bugünlere ulaştık akl-ı selîm bizimle..
Madde ile ma'nâyı kardeş i'lân eyledik, gaflete vedâ' ettik müsbet ilim bizimle..
Kara zihniyyetliler aydınlıklara küsmüş her ân bin mânî' ile gezilerdedir!. ama,,
Ecdâdın torunları yalan târîhi gördü, gençlik yollara düştü!. Hak Erenler bizimle...

Sakal bıyık sünnettir, hor gören muhâlifler, gericilik sayanlar eksik değil hayli çok.
Sarık cübbe de sünnet, dil uzatan kınayan, gördükçe köpürenler muhâlifler daha çok..
Rûhî güzellikler var, nefsin terbiyesi var, seyr ü sülûk yolunda gayret artırılmalı!..
Akşemseddînleri gör!. Fâtihleri seyreyle!. Mevlânâlarsız olmaz!. Ecdâd güzelleri çok...

Bir yanda yanan kalb ateşleri, seller misâli gözyaşlarında sinsi menfaat arayan şerli..
Kazâ ve kader istismârcısı fırsat bu fırsat koştur kaçırma diyen zihniyyet.. belâlı, şerli..
Adımlarınız, adamlarınız iblîsten beter plânlarınız tutmadı tutmaz, renginiz belli!..
Somalı kardeş!. tekerrüründen Mevlâm korusun, şehîdlerimiz Hakka emânet..defolsun şerli...

Ebû Eyyûb Ensârî, Ashâbın Makberleri, Akşemseddîn, Fâtihler, mutlak zikredilmeli..
Mümkünse ziyâretler, İstanbulda dilekler, Hakka açılan eller ihmâl edilmemeli..
Tâ uzaktan çağırır Üstâdın sohbetleri, kavuşan dost elleri, rûhların gıdâsıdır..
Mevlâ-yı Müteâle, Rasûl-i Müctebâye her nefes her dakika yakın olabilmeli... 

Birgün gelecek.. nerde, ne zaman, kaç yaşındasın, takdîr ne ise ölüm gelecek..
Başlangıcı var, bir de sonu var, kullardan tedbîr, Allahdan takdîr, ölüm gelecek..
Bitmeyen hayât.. âhiret için hazırlıklarım hangi çizgide?. çok çok önemli!..
Kur'âna sarıl, hayır düâ al, muhtâcı gözet, ölmeden uyan!. ölüm gelecek...

Hakka yaklaşanların sayıları artıyor, gerçekleri görenler, gösterenler artıyor..
Gecede gündüzünde güneş hergün battıkça karanlıklara doğru Batı her ân batıyor..
Fâtihler diyârından yükselen ilm ü hikmet mâzîdaki seyrinde.. aydınlıklara doğru..
İçki kumar peşinde meyhâne cemâati her saat biraz daha seyreyle ki batıyor... 

Îmân yolunda, İslâm yolunda, hizmet yolunda Cennete kadar yollar açıktır..
Küfür ve nifâk, her türlü isyân, iftirâ, gıybet.. Cehenneme dek yollar açıktır..
İlim ve irfân, mescidler de var.. meyhânelerle bilmem ne hâne.. tercîh senindir!..
Henüz ölmedin, bilenler de var, tevbe kapısı, rahmet kapısı her zaman açık...

Haddini bilmeyene haddin bildirmek gerek, bir er oğlu er gerek, yürekli Yiğit gerek, ya'ni Erdoğan gerek..
Haddin bilenler ile kol kola yürüyenler, deryâları, dağları delip geçenler gerek, ya'ni Erdoğan gerek..
Lâf ebesi geveze, söyledikleri herze, hukûk adına gugûk geçmişte çok dinledik kalıntılar var ama,,
Artık tırmanıştayız,Hak Yoldayız durmayız zırıltıya dur!. dedik,bugün de O Er gerek,yârın Erdoğan gerek...

Ma'nevî güzellerin her hâli güzel olur, ilmiyle âmil olur ve öğretir vârolsun..
Vâris-i enbiyâdır her asrın büyükleri dünyâ durdukça dursun himmetleri vârolsun..
İlk adım keffârettir, ikincisi sevâbdır, üçüncü derecedir beş vakid mescidlere!..
Haydi yiğitler koşun!. namazsız niyâzsızlar belki ibretle bakar.. ehl-i irfân bol olsun...

Yâ Allah!. dedi, cezbedâr oldu.. kalb, rûh, sır, hafî, vecd ile doldu..
Ahfâ ile nefs, her bir hücresi kalb atışları Allah!. der oldu..
Hakka yönelmiş, bir nazar almış, her bir nefeste hiç bunalmamış..
Dervîş diyorlar.. tevâzû' onda, tatlı dil onda.. buldu ve oldu...

Gerçek ma'nâda Hakka kul olsan, gerçek dostluğu buldun demektir..
Hakkı bulmağa amma dost gerek.. dostu buldunsa buldun demektir...
Cümle Nebîler, evliyâullah rehberdir Hakka, dost ol ve yaklaş!..
Hızır ve İlyâs Onlar da rehber.. buldunsa eğer, buldun demektir...

Alıp-verdiğin her nefes için bir şükür yetmez tefekkür eyle, hele bir düşün!..
Bir nefes aldın, verme bakalım, bir nefes verdin alma bakalım, hele bir düşün!..
Yüce Allahın ni'metlerini saymağa kalksan rakamlar yetmez ama, bilene!..
Görene derler.. köre ne derler?. her bir lisânda isimleri var.. hele bir düşün...

Hîle, desîse, her türlü şiddet kirli ellerle tatbîk edildi artık usandık!..
Yüz yıldan beri Anadolumuz, Âlem-i İslâm bin dertle dertli artık usandık!..
Allahdan korkmaz, kuldan utanmaz iblîsten beter fitne erbâbı!. devriniz tamam!..
Her gün her saat kaldığı yerden aydınlıklara andımız vardır!. ve akıllandık!...

Leyle-Reğâib nâzla göründü, receb ayının ilk perşembesi mutlu gecesi..
Receb ayının ilk üç gününde tutulan oruç Hakka açılan yâ Hak!. hecesi..
Receb-i şerîf ikinci gece.. Mi'râc Gecesi Hâtemü'r-Rusül O Vuslat var ya!!..
Ta'rîfe sığmaz kadrin bilelim, derken Berâet, ramazan ayı Kadr'in gecesi...

İnsanlığın hayrına en büyük hedeflere ulaşabilmek için güçlü irâde gerek..
İlk Emrin sırrı gerek, Ecdâdın Rûhu gerek, yükseliş aksamadan daha da sür'at gerek..
Ne yapsak da durdursak, müsbet gidişi vursak.. ezelî düşmanların plânları bellidir..
Deryâların altından yıldızlara yükselen Öncü Rehberlere ek yiğitler, gençler gerek...

Hakka kul olmuş, Nebîye ümmet.. gerçek dostları ara bulursun, ihmâl eyleme!..
Çehrelerde nûr, dillerde huzûr.. aşk var, safâ var, ara bulursun, ihmâl eyleme!..
Artistler de var.. riyâ, gösteriş, almayı bilir, sinsi sahtekâr, bin türlü maraz..
Gerçek dostları seherde ara.. nâzda, niyâzda, ma'nevî hâzda, ıhmâl eyleme!..

Öte gitme beri gel!. özler sözleri doğru gerçek dostlarını bul!. arayanlar buluyor..
Harâmlarda gözü yok, yönler Kıbleye dönük, Kur'ân, Sünnet yolunda.. arayanlar buluyor..
Tesettür gericilik, çıplaklık medeniyyet diyen zihniyyet var ya.. kirlilere yaklaşma!..
Adım adım yürüdük aydınlıklara doğru, ha gayret yiğitlerim!. arayanlar buluyor...

Yüce Allahın koyduğu hükmü beğenmemiş de kaldırıvermiş..
Binler mel'anet işlensin diye la'netlilere yol açıvermiş..
Adl-i İlâhî Birgün gelecek!. mü'min, münâfık belirlenecek!..
Öncü reziller dip cehenneme saçılıvermiş, atılıvermiş...

Vicdânsızlar ayakta.. zerre tereddüt etmez, süslenmiş iftirâlar.. hergün yeni yalanlar..
Belli merkezlerdendir önce sun'î plânlar, belli kanallar ile her türlü hezeyânlar..
Geçmiş yüzyılı bir an.. silinmek istenmişti dışardan ve içerden Şehîdler Yurdu Vatan..
Değişmeyen zihniyyet tekrâr yıkmağa hazır ama gençlik uyandı!. tutmaz kirli plânlar...

Saçlar ağarmış, beller bükülmüş, rûhlar dipdiri, gönül pür-safâ..
Her ân her nefes Uçmağa hazır, Mevlâm çağırsa ahdinde vefâ..
İlk günden beri hiç kirlenmemiş aşk ve şevk ile kullukta önde!..
Gerçek hayât bu!. Hakka gidiş bu!. dünyâda ayık, Cennette safâ...

Aşka açma yanarmış kanatların kül olur.. derken sen de yanarsın, kül olursun diyorlar..
Aşka açmazsan eğer, kanatlar neye yarar?. kargalarda bile var.. aşka ulaş diyorlar..
Yûnus Emreye sordum.. ayın, şın ve kaf dedim,cezbelendi, titredi!. hayât ondadır dedi..
Aşka erdikten sonra kanadı kim ararmış, artık aşka ulaşmış.. aşk var meşk var diyorlar...

Yıllar sonra yeniden Ayasofa çınlasın, Ezân-ı Muhammedî Fâtihlere gel!. desin ön safda buluşalım..
Dâvûdî sesler ile Yüce Kur'ân-ı Mübîn kubbeden aks ederek Kurtuba'da inlesin bayramda buluşalım..
Kur'ânla aydınlanan yeni dünyâya doğru tebessümlerle yürü!. genç nesil Hak Yoldadır Muhammedî neş'ede
Karartanlar karardı şarkından garba kadar aydınlık yollardayız Ayasofya göründü!. Mescidde saflaşalım...

Özal rahmetli inançlı kişi hizmetleriyle, asâletiyle anılmaktadır..
Başbakan oldu, cumhurbaşkanı.. şerliler ise binbir lâ'netle anılmaktadır..
Dünyâda böyle.. cümle sırların fâş olunduğu Adl-i İlâhi birgün gelecek!..
Menderes, Özal, Tayyipler geldi.. binbir hayr ile, duâlar ile anılmaktadır...

Edeb, hayâ, tesettür hanımlara yakışır, meleklerle yoldaştır, onlarla selâmlaşır..
Kalbde îmân, nûr, huzûr çehrelere aks eder sitres ona uğramaz, her dem Hakka yaklaşır..
Gûyâ giyinmiş ama, bütün hatlar meydanda binler kirli bakışlar saplanan birer oktur!..
Hele birâz yaşlansın, ne pîr kalır ne de nûr Hakdan uzaklaşır da, bir yerlere yaklaşır...

Dünyâ her gün her saat, sür'atle iyiliğe, aydınlıklara doğru koşuyor, takdîr budur..
İnançta, ibâdette, teknik gelişimlerde dünyânın her yerinde müsbette.. takdîr budur..
İçerde, dışarıda fitne erbâbı küfür, dün de birlikte idi, azınlığa düşmüştür..
Her şey gösteriyor ki, şehîdler ölmemiştir!. torunları hayâtta.. ilâhî takdîr budur...

Kanlı ay tutulması kızıl zihniyyetlerde akıl tutulmasının bir daha göstergesi, dünyâya îlânıdır..
Fâtihler diyârında gündüz gerçekleşmesi, ilm ü irfân insanlık, aydınlıklara doğru gidişin îlânıdır..
Kur'ânın gösterdiği Habîbüllah yolunda, Kutlu Doğum ayında bu büyük tecellîler Îlâhî göstergedir!..
Bakarsın kirliler de aydınlığı görünce (çok kirliler müstesnâ) aydınlıkları seçer.. Mehdiyyet îlânıdır...

Yüce Pegamber en büyük İnsan kutlu doğumla binler salâtla anılmaktadır..
Yüce Allahın zikri yanında hemen ta'kîben O Güzel İsim anılmaktadır..
Allah!. de yeter Yüce Peygamber anılmasa da olur diyenler!. binler yûf!. size!..
Yaz!. emri ile İlâhî Kalem O Güzel İsmi birlikte yazdı.. anılmaktadır...

Nîsân yağmuru.. her damlasında şifâ, bereket, bülbüller öter, güller açarmış..
Aşk u sevdâlar, coştukça coşar, mecnûn olanlar leylâ yolunda koşar, uçarmış..
Aşk âteşini yakan da Sensin!. ağlatan Sensin, güldüren Sensin!. her bir nefesim yâ Rab Seninle!..
Aşk mevsimidir, meşk mevsimidir, ebr-i nîsânın her bir damlası aşkla yaşarmış!...

Hayâtta iken âdem oğlundan ümîd kesilmez,ölmeden önce tevbekâr olma imîdi vardır..
Bilen kişiler uyarmalıdır, uyarıların Hak rızâsına uygun olması gerçeği vardır..
Bir kez değil de bin kez uyardın, nasîbsiz ise fayda vermiyor ümîdler bitti.. Filânlar gibi!..
Âdemiyyetten kıl kadar olsun nasîb var ise, göz yaşı varsa beklenmelidir.. ümîdi vardır...

Ağlayan Ya'kûb, Yûsuf diyârı.. hased ve kuyu, sonra bir köle, aşk ve Züleyhâ..
Hazret-i Mûsâ deryâyı geçti, ayni deryâda Firavn boğuldu!. unutulmaz haa!..
Mürsî gelince dayanamadı.. Sîsî mi nedir yeni bir îcâd küfr ü inâdî..
Amerikalı, Avrupalısı!. Âlem-i İslâm uykuda sanma!. Nîl-i mübârek coşkun akar haaa!...

Hergün birazcık daha eskiyen dünyâdayız,zarardayız, kârdayız, gidiş sonsuza doğru..
Zikri, fikri güzeller kirlenmeden yürüyor, kirlileri seyreyle.. Nâr-ı Cahîme doğru..
Hergün yeni bir düzen, yalan, tezvîr, iftirâ.. bunu meslek edinmiş, batakhâneye düşmüş..
''Güzelleri olmasa bu dünyâ neye yarar?.'' kızlar, oğullarımız her ân Cennete doğru...

Kur'ân öğreniminde beş husûs önemlidir, zor zannetme kolaydır..
Bilen ağızdan almak.. yüzünden okumayı başarmak çok kolaydır..
Mümkündür hâfız olmak, derken ma'nâya nüfûz!. dilini de öğrenmek..
Bir ömür yaşayarak, sevdirerek öğretmek.. haydi gayret!. kolaydır...

Peygamberler de insan.. rûhlardaki güzellik, sözlerdeki özellik çehrelerde görülmüş..
Peygamberlerden sonra o çizgide yürüyen evliyâ vü asfiyâ perde perde örülmüş..
Şu geçici dünyâda üç günlük ömr içinde nerelere uğrasak, hangi çizgide kalsak?..
Allah'a giden yolda Peygamber çizgisinde gençliğimiz geliyor!. örülmüş ve görülmüş...

Uyarıcıya kulak veren var, uyarıcıyı inkâr eden var, görüntüye bak, görüntü insan..
Şeklen bir amma, rûhî yapılar ayrı, aykırı!. Ebû Bekir var, Ebû Cehil var.. görüntü insan..
İnsan denince rûhda, bedende Yaradanına itâat vardır, haddini bilir, yönler Kıbleye..
Her imtihânda yollarda kaldı, aldandı kaldı, kıpkızıl kaldı, istikamet ters.. görüntü insan...

Attığın her adımda,verdiğin her kararda meşrûiyyeti gözet, Hak rızâsını ara..
Yalanları süsleyen belli kanallardaki o yüzsüzler bellidir, gerçek dostları ara..
Darda kaldığın zaman gülenlerle değil haa!. bilenle istişâre önemlidir, sünnettir..
Defter-i âmâlimiz bir ömür kirlenmeden Hak Yolda yürüyelim!. Hakkı, gerçeği ara...

Sürüden ayrılanı kurtlar kapar derler ya, Kurtlar da beğenmedi lâkin diller uzundu..
Seçimler sonrasında şaşkınlık had safhada.. hele seçim gecesi, O Gece çok uzundu..
Eller bağlamış idik, beller bağlamış idik.. yanılgımız çok büyük kullanıldık!. desinler..
Zenbi i'tirâf etmek o da bir fazîlettir, yanlış yaptık deyiniz!. dilleriniz uzundu...

Herşey gösteriyor ki, akl-ı selîm devrede, dünyâ gavurlarının plânları tutmadı..
Yerli yamukları da çok iyi kullandılar, yalan, iftirâ, tezvîr, bedduâlar tutmadı..
Geçmişte sicilliler, bir daha sicillendi.. yazar-çizerleriyle gidişinden bellidir!..
Velev ki bundan böyle toparlansalar bile, gene şunlar mı denir.. artık Millet yutmadı...

Edebli edebiyyât, edebli mûsikîden dem vuralım ne dersin?. biraz rahatlayalım..
Rûha sürûr verelim, ma'nâ deryâlarında yelken açıp gezelim, biraz rahatlayalım..
Gam-keder, dedi-kodu, üff.. dedik yolda kaldı, seyreyle ufukları, Arşu'r-Rahmâna yönel!..
Karnın tok olsun ama, rûhun daha tok olsun!. kalbinin her atışı Allah!. der aklayalım...

Kirli dilliler, iftirâcılar, muhâtabını kirletemedi, kendi kirlendi..
Öyle âdîce kirli cümleler kullandılar ki, kendine döndü, kendi kirlendi..
Şehîdler Yurdu Anavatanı kirli yıllara döndürmek için son çırpınıştır..
Hak sillesidir o kirlilere!. kendi kazdığı çukurda kaldı, kendi kirlendi...

Gerçek yanlısı gerçeği gören, Hakkı hak bilen Hak ile olan çoğunluktadır..
Dün ve bugünde lâf üretenle iş üreteni görebilenler çoğunluktadır..
Menderes, Özal, derken Erbakan müsbet çizgide hizmet yolunda bir çığır açtı!..
Anadolumun her karışında Tayyip ismi var silemezsiniz!.çoğunluktadır...

Şefkat ve merhametten, o ulvî duygulardan uzaklaşmışsa eğer, onun adı bellidir..
Yer içer gezer tozar, yazar-çizerleri var, gurûr kibirde önde, onun adı bellidir..
Hayr'a hizmetleri yok, fitne fücûr mesleği, yakmak yıkmakta mâhir, riyâkârlıkta rehber..
Dünyevî menfaatler olmazsa olmazıdır, fâizci harâm-zâde.. bakışından bellidir...

İlk yalancı şeytandır, yalan mûcidi odur, asrın yalancıları şeytanı kodu geçti..
Yalan dolan iftirâ meslek hâline gelmiş, hele birisi var ki, şeytanı kodu geçti..
Yatsıya kadar derler yalancının mumunu, yatsılara varmadan söner oldu mumları!..
Dudak kıpırtısından, kanal vızıltısından renkler iyânen belli.. Milletim kodu geçti...

Varsa asâletinde bir güzellik kurtarır, tevbe kapısı açık..
Önce yaptıklarından nâdim olabildiyse ümîd var, kapı açık..
Bin kez uyarılmıştı, iblîse pes dedirtti.. şeytândan beter azgın..
Kök çürük dallar çürük, pazarlanan mal çürük.. açtığı kapı açık...

Allah kulunu sevdi,kul Allahını sevdi..bundan yüce bir makam bir mazhariyyet var mı ?..
En Büyük Sevgiliye ümmet eyledi Mevlâm,Kur'âna mazhariyyet daha yücesi var mı ?..
Evliyâ çizgisinde mü'minleri sevdirdin !.Din kardeşim dostlarım..ne mazhariyyet Yâ Rab !..
Ömrümce böyle yaşat !.son nefes Cemâlini lutfeyler isen Yâ Rab !.daha yücesi var mı ?...

Beden ile rûh iç içe yaşar, her ikisi de bakımlı ise safâlı yürür..
Beden bakımlı ne isterse var, ânında hazır, rûhu ise aç, cefâlı yürür..
Lekesiz îmân, riyâsız amel hayr'a hizmette varsa mesâî en mutlu hayât..
Bu ölçüleri koruyanları ba'zan görürsün çehrelerde nûr.. Cennete yürür...

Osmanlı torunları öyle bir tokat ile O Târihî silleyi vurduki ensesine,,
Çanakkalenin rûhu bir asır sonrasında yamukların kirlenmiş sesine, ensesine!..
Ajan sözcüğü azdır, haricî gavurların köleleri denilse eksiktir tanıtımda!..
Yedi kat gökte değil!. yerin en esfeline bir sille yedi gitti O Sakar Deresine...

Kirliyi dillendirip vaktini zâyî'etme!. artık anlaşılmıştır, müsbetle yürüyelim..
Vakti nakid bilelim, aydınlıklara doğru Milletçe yürüyelim, sür'atle yürüyelim!..
Kat'etmemiz gereken engin mesâfeler var yiğitlerimiz yolda, durmak, oyalanmak yok!..
Kirli kanalları sil!. baharla yenilendik, bülbül sesleri dinle!. birlikte yürüyelim...

Yüce Allahın desteğin almış müsbet gidişler dağları aştı, hedefler belli..
Yürekler coşkun, teslîmiyyet tam, madde ve ma'nâ birlikte yürür hedefler belli!..
Şehîdler Yurdu Cennet Vatanım dünyâya rehber.. her gün her saat zirvelerdedir!..
Küfür ve isyân tek vücûd yürür, kirâlıklar da gün yüzündedir, hîleler belli...

Gerçek mü'minin yüce Allaha teslîmiyyeti tamdır, eksilmez..
Bollukta tamdır, darlıkta tamdır, her hâl ü kârda tamdır eksilmez..
Peygamberini rehber bilmiştir, Onun izinde cümle melekler yardımcısıdır!..
Binbir iftirâ, tertip ve düzen vız gelir ona teslîmiyyeti tamdır eksilmez...

Bir mü'min düşün, cum'aya erdi, önce teheccüd, sabah namazı.. huzûrla kıldı..
Her cum'a günü sûretü'l-kehfi ihmâl etmedi okur bulundu cum'ayı kıldı..
Maddî-ma'nevî muntazam hayât.. bir ömür sürdü, emniyyettedir, huzûr ondadır..
Yaşlısı genci bir millet düşün hak yolda yürür.. her hayrı buldu, cennete erdi...

Yapmak için değil de,yıkmak için yollarda bahaneler bulundu, kin ve intikam dolu..
Yükselen Memleketim kıskandırdı cihânı, yerli yamuklarda da, kin ve intikam dolu..
Devlet-i Aliyyeyi dış düşmanlar yıkmadı!. dâhildeki sisiler baş rolleri paylaştı..
İstiklâl Marşimizi Âkifim bir kez yazdı!. Asîl Gençlik uyandı!. Milletim aşkla dolu...

Meyhâne cemâati câmi cemâatine seçimlerle yaklaştı, ifâdeler pek şirin..
Cenâze namazını karşıdan seyrederdi, babası olsa bile.. bu günlerde pek şirin..
Menemen, Konya ile Şeyh Saîd ve Dersimler.. Dîni silmek içindi, neler gördü bu Millet!..
İçinde o zihniyyet, dışında rey hevesi.. riyâkârlıkta önde, görüntüler pek şirin...

Uzakta durma!. Yüce Allaha secde et yaklaş, zikr u tesbîhât, hizmetle yaklaş..
Zemm ü gıybetler, her türlü fesât, sinsi plânlar kirletti seni, artık uzaklaş!..
Kendi günâhın yetmemiş gibi, sapıttıkların, şeytân misâli kandırdıkların?!..
Cân tende iken, binbir uyarı bir tokat gibi ensende iken beri gel yaklaş...

Belli hedefleri var, âyet,hadîs okuyor, ters yollarda yürüyor..
En hassâs dönemlerde yamuklarla berâber, daha yamuk yürüyor..
Kimlere yaranacak, kimlerden âferînler, alkış talepleri var?!..
Nefse ve şeytânlara esîr olan var amma, asîl gençlik geliyor...

Âdem Aleyhi's-selâm bir anlık gaflet ile yasak meyveyi yedi ve Cennetten koğuldu..
Yılların istiğfârı, binbir nedâmet ile akan gözyaşlarının sonu mağfiret oldu..
İblîs aleyhi'l-la'ne kendini haklı görür, Allaha akıl verir, en süflî, en rezîldir..
İblîs tabîatlılar bitmedi, tükenmedi, ama son çizgilerde.. biryerlerde boğuldu...

Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün, Mahkeme-i Kübrâdan biraz önce toparlan..
Zenbini i'tirâf et, uzun yıllar plânlı, sinsi beyânlarını adam gibi açıkla!. bir ân önce toparlan!..
Birinci cehennemi en ateşli yerinde dünyâda yaşadığın ve yaşattığın belli!..
Senin gibilerinin târihte örneği az, kıyâmeti kopardın, kıyâmetin kopmadı, hemencecik toparlan...

Aman yiğitler!. önce işini, sonra eşini Allahdan iste, kulluğunu yap..
Kalbleri güzel, dilleri güzel, nâzenîn kızlar!. Hakdan eş iste, kulluğunu yap..
Kalb güzelliği, îmân gürlüğü, yüzlerde vardır, görür, görürsün, Mevlâm buldurur..
Kumar, meyhâne, bilmem ne hâne.. aman uzak dur!. iş ve eş iste, kulluğunu yap...

Edeb hayâ duygusu kadında ve erkekte inançla ilgilidir..
İnançta, ibâdette Hakka yakın kişiler edebte en öndedir..
Edeb ile hayâyı silmek için uğraşan edebsizleri gördük..
Edeb, hayâdan mahrûm, yüzü kızarmayanlar çok çok gerilerdedir...

Teşhîs tamamdır, marazlar belli, Ser-Tabîb yolda..
Kalb atışları biraz yükseldi, Ser-Tabîb yolda..
Öyle marazlar var ki âlemde, tedâvîsi yok..
Şifâlı eller koştu ulaştı, sağlık yolunda...

Helâl kazançta şifâ bulursun. Derde devâdır, kalbe safâdır..
Yediği harâm, giydiği harâm, gözü harâmda, binbir belâdır..
Kirlendikleri yetmemiş gibi kirli dilliler mikrop saçıyor!..
Harâm-zâdeler hayli azaldı, gençlik uyandı!. müjdeler vardır...

Zulme ve zâlimlere ilâhî darbeleri hergün herbir saatte Milletimiz görüyor..
Dünyevî ve uhrevî hizmetler yürüdükçe düâlar katlanıyor, Milletimiz gülüyor..
Dil kirli, kalem kirli, işbirlikçiler kirli, Milletin vicdânına saplanan oklar kirli..
Yalanlara kanmadı, boş va'de inanmadı, Hakka teslîmiyyet tam.. genç neslimiz geliyor...

Şeytan çok gerilerde hayretle bakakaldı şu iftirâcılara..
Yalanda, düzmecede, hayâller ötesinde.. karalayıcılara..
Öyle sergilendiler, öyle mimlendiler ki, dünyâya ün saldılar..
Doğru da söyleseler, yok artık kulak veren sinsi inkârcılara...

Yirmiyediden sonra,şubat yirmisekizdir,kirli fermân okundu ..
Milletin vicdânına saplanan hançer idi,okundu ve dokundu..
Hayırlarla anılan,la'netle anılanlar..isim isim kayıtlı..
Binler şükür yâ Rabbi !.halkettin yiğitleri,hak adâlet okundu...

Kâlb güzel diller güzel, rahmet kapısı açık..
Düşünceler, niyyetler, güzelleştikçe açık..
Hep kapılar kapansa afv kapısı kapanmaz..
Ümidim o ki ya Râb!. Cennet kapısı açık...


Hak yolda iken sapıtanlar var, maddeye esir, nefse,şeytâna kul olanlar var..
Rasûlüllâhın cism ü cânına kasd ile yolda.. bir tek nazarla Ömer olan var..
Dîn ü îmânı, edeb-hayâyı silmek isteyen kızıl zihniyyet!. Millet uyandı!..
Yüce Kur'ânı baş tacı bilen, hizmet yolunda dağları delen genç neslimiz var...Önce kalbinden başla bütün hücrelerine Allah demeyi öğret..
Yürüsen de dursan da,hattâ uykuda bile Allah demeyi öğret..
Kahhâriyye okuyan beddüâcılar gibi sakın zırlama oğul !..
Kendinden başlayarak sonra yoldaşlarına Allah demeyi öğret...

İyi karşıla, iyi ağırla, iyi uğurla, dost kadrini bil!..
Anne-baba bir öz kardeşlerde ba'zan hased var.. dost kadrini bil!..
Hâtemü'r-Rusül ve Ebûbekir ve ashâbına kalb gözüyle bak..
Îmânda birlik, hizmette dirlik, esenlik şenlik.. dost kadrini bil!..

Cehlinden ise yanılgıları bileni bulur birgün kurtulur..
Küfr-i inâdî İblîs misâli Nâr-ı Cahîmi sonunda bulur..
Ma'sûm Milleti kirli ellere, kirli dillere bırakma yâ Rab!..
Kullarda niyâz, yakarışlar az, Sen ne dilersen Rabbim!. o olur...

Hakka giden yoldasın, hizmette yarıştasın, hak erenler yoldaşın..
Düâlar seninledir, genç ihtiyâr seninle ve teknik arkadaşın..
Binler iftirâcıya bir sözün yeterlidir, silleyi Hakdan yedin!..
Büyük Ecdâdın sesi, Osmanlının nefesi, Hızır, İlyâs haldaşın...

Gözler uyusun kalb uyumasın, Rasûlüllah'a birazcık benze..
Farzı, vâcibi sakın terk etme, sünnetlere uy, kalbini beze!..
Dostlarla yürü, nefsine uyma!. vakti nakid bil ve oyalanma!..
Bir asır yattık, battıkça battık, uyan!. uyandır, kanma boş söze!..

İbretle bak âleme lekesiz îmân ile ilim yolunda yürü, maksada ulaşırsın..
Rehberin Kur'ân olsun, O Çizgide yürüyen dostsuz komasın Mevlâm, maksada ulaşırsın..
Mühim dönemeçlerde gerçek dostlar bellidir, ibretlikleri de gör, çok renklilerden sakın!..
Kalbin, dilin ve beynin ak olsun ve pâk dursun, evliyâ çizgisinde maksada ulaşırsın...

Bedduâlar tutmadı, şerli kendini vurdu, Adl-i İlâhî budur..
Şerlilerle bir oldu, hücûm Habîbüllah'a.. şerlinin sonu budur..
Hızır-İlyâs bizimle!. Ümmet-i Muhammedi uyur sandı yamuklar..
Adl-i İlâhî budur, şerliye alkış tutan ve beddüâcı budur...

En şiddetli belâlar önce peygamberlere, sonra velî kullara, sonra ulemâyadır..
Îmân gücüne göre peyderpey mü'minlere, müstakîm kullarına, ya'ni sulehâyadır..
Güzel Anadoluma şehîdler diyârına en güçlü hizmetleri sen getirdin Tayyibim!..
Sûre-i İnşirâhda kolaylıklar arası bir zorluğu kaydeder, gidişler olağandır...

Devr-i Âdemden beri cümle peygamberlere şeksiz inanıyoruz..
Muhammed Mustafâya dil uzatan münkirler!. Cehenneme diyoruz!..
Hangi münkirler ile ahd ü peymân ettiniz Yüce Millet biliyor!..
Hâtemü'r-Rusül deriz, yeri müstesnâ deriz, rehber Kur'ân diyoruz...

Îmânın altı şartı en kirli yerinize hançer gibi saplandı..
Kirli dilleriniz ile kirli kalemleriniz ayân beyân saptandı!..
Lâ İlâhe İllellah Muhammed Rasûlüllah Arşürrahmânın süsü!..
Mü'min Cennet yolunda, bilcümle yamuklar da, bir yerlerde toplandı...

Yamukların tavrını gördükçe Hayra'l-beşer!. ya Habîbellah meded!..
Yâ Rab!. rahmetini ver, yâ Rasûlellah meded!..
Her an her dakikada Allah!. yâ Rasulellah!. kalbimin atışları..
Zikrin, fikrinle yaşat, ya Rab!. sendendir meded... 

Otuz yıl önce oniki şubât.. Bir Yıldız kaydı Habîbüllâhın Medînesinde..
Yüce Allaha gerçek kul idi.. Rasûlüllahın edeb-erkânı her zerresinde..
Allah bir!. diyen ehl-i îmânı darağaçlarında îdâm Yılları.. işte O Yıllar..
Anadolumda îmân Rehberi Hazret-i Sâmî Hakka yürüdü vakt-i seherde...

Münâfıklara iki yüzlüdür denilir idi, ta'rîf mükemmel..
Münâfıklarda gelişmeler var, şimdi çok yüzlü.. ta'rîf mükemmel..
Kâfir açıktır, ayân beyândır tedbîr alırsın.. ya münâfıklar?!..
İki yüzlüler, çok yüzlülerden uzak dur amma, teşhîs bir emel...

Her kes kendine sorsa, kimsin, kimin ilesin?. cevâplar ne ola ki?..
Her kes kendin beğense, benden a'lâ yok dese netîce ne ola ki?..
Öyle Birgün gelecek, Şaşmayan Terâzîde bir ömür tartılacak!..
Hakkı bilen ve bulan Zirvelere ulaştı, kalan nerde kaldı ki?..

Altı esâsı kabûllenmişse,Kur'ân yolunda îmânı varsa yanlış yapamaz..
Nefsine uyar yanlış yaparsa uyaran olur,bir dost bulunur,yanlış yapamaz..
Dost bildikleri sapıtmış olur,o da onlara uyar giderse intihâr olur !..
Sözün kısası îmânlı kişi her hâl ü kârda doğru yoldadır,şaşkın olamaz...


Her ânda her mekânda Hak kuluna yakındır,şahdamarından yakın..
Yakınlığı bilen var,öylece yaşayan var,kulu da Hakka yakın..
Bu idrâkin içinde yaşayan kullar için inkâr,isyân silindi !..
Yüce Allah kuluna rûhundan da yakındır,şahdamarından yakın...Dünyâda kemâl,Ukbâda Cemâl,vakti nakid bil !.biz kullar için en büyük hedef..
Lekesiz îmân,riyâdan uzak cümle niyâzlar,hizmette yarış en büyük hedef..
Sağ gösterip de sol vuranlardan aman uzak dur !.besmeleyle geç civarlarından..
Fânî dünyâda Bâkîyi kazan gerçek dostlarla Hak Yolda yürü..en büyük hedef...

Fevrî bir karar yanlış bir adım mahcûbiyyettir,tevbe kurtarır..
Bilgi yetersiz,istişâre yok,yanlış adımlar yalnızlaştırır..
Bilmiyor isen bir bilene sor,dosdoğru yoldan ayrılma sakın !..
Seyret âlemi ibretle yürü,Hakdan ayrılma,kul Hakka varır...

Hakka binlerce şükür ehl-i zikir çoğaldı..
Yaradana yan bakan ehl-i küfür azaldı..
Tesettürlü Vekîle meydan okurdu Biri,,
Dîn îmân mahrûmları çok gerilerde kaldı...Peygamberlerde mu'cizeler var,velî kullarda kerâmetler var..
Her ikisine inananlar var,kirli sözlerle reddedenler var..
İnsan değilse kâmil insânı nereden bilsin ?!.sûretâ insan..
Kalbleri hissiz,gözleri fersiz,kulak düzensiz..öyleleri var...

Gerçek mü'min olanın dostları güçlü kavî,düşmanlarını sorsan,ölçüsüzce saldırgan..
Habîbüllâhı düşün,cümle evliyâyı an,inanmışlar çok yakın,küffâr ise saldırgan !..
Büyüklerden birine birinden bahs açılmış,hiçbir muhâlifi yok,herkesle dosttur denmiş..
Cevap,büyük tehlike !.nifâk alâmetidir..mü'minin dostu kavî,düşmanları saldırgan...

İnananlara ma'nevî darbe bildiğin yerden bir yerden geldi..
Ma'sûm Millete maddî darbe var, bildiğin yerden, O yerden geldi..
Sûret-i Hakdan görünmüş idi, hazırlıkları âşikâr oldu!..
Hiç kimseleri bu derekeye düşürme yâ Rab!.. ne oldu neydi...

Yâ Rab !.sana kullukdan daha güzel birşey yok,Habîbine ümmetlik..daha güzel birşey yok..
Günlük hayâtımızda yüce Kur'âna ermek,şuûrluca yaşamak..daha güzel birşey yok..
Davranışlarla örnek,elinden geldiğince beşeriyyete hizmet..ömrü güzelleştirir..
Yamuklar zâten yamuk,tatlı yaklaşımlarla birin kurtarabilsek..daha güzel birşey yok...

Maddî-ma'nevî güzelliklerden varsa soyunda,kurtardı gitti..
Nefs-i emmâre ve îmân za'fı varsa şahsında,mahvoldu gitti !..
Müdrik olana sivrisinek saz,anlamayana davul-zurna az !..
Gidenler gitti,kalanlar bize bugün de yetti,yârın da yetti...


Lâ İlâhe İllellah dediklerini duydum,Muhammed Rasûlüllah demesek de olurmuş..
Papa ve Hahambaşı birilerine dönmüş,böyle gidilir ise daha memnûn olurmuş..
Yüce Kur'ân-ı Mübîn ve Rasûlüllah Emîn insanlığa en büyük kurtuluş müjdesidir !..
Teblîğ için gittinse Papa ve Hahamlara Yüce Kur'ânı götür,seyret neler olurmuş...Maddî hastalıkların doktoru,ilâcı var tedâvîsi mümkündür,ba'zan şehîden gider..
Ma'nevî marazların,küfr-i inâdîlerin varacağı son nokta,bildiğin yere gider..
Îkazlardan anlamaz,Hakka öğütler verir,iblîsin çizgisinde her ân binler hezeyân..
Sırât-ı müstekîmden ayırma yâ Rab bizi,rızâna erdir bizi,gidenler gitti gider...Cümle hâcegân ayni çizgide,hem diyâneten hem siyâseten ayni çizgide..
Anadolumun hep güzelleri Hak diyen diller,berrak gönüller,ayni çizgide..
Sûret-i Hakdan görünmüş idi,hep kaymakları onlar yemişti ibretlikleri seyret Milletim !..
Hakka bin şükür tam zamânında erken tanındın,kimler ilesin ayni çizgide...Gerçeği görmek,gerçek yanlısı olanlar ile ayni çizgide yürüyebilmek adamlık ister..
Lekesiz îmân,kirâlanmamış müsbet beyinler,Ehl-i Kıbleden hiç ayrılmamış Hak Dostlar ister..
Yüce Milletin her şeyi bitmiş,uydurma târih..ismi istiklâl mahkemeleri..özleyenler var..
Geçti O Günler,her on yılda bir darbecilere dur !.diyebilen Yiğitler ister,Tayyipler ister...

Ezân-ı Muhammedî kilisede okunmuş, O Mübârek İsim yok!..
Kimlere hoş göründün?, kimden âferîn aldın ?,O Mübârek İsim yok!..
Dînler arası dedin, diyalog ismi verdin, papalar hazret oldu?!..
Muhammed ismi yoksa, ezel-ebed sen yoksun!. Muhammedsiz ezân yok!...Gerek kendin bıraksan,gerek bıraktırılsan,zâlimsin Nemrût gibi !..
Zulme destek verenler Esedle berâberdir,aynen Fir'avnlar gibi !..
Bizden gidenler olmuş,Esed kabûl eylemiş (!) destek mi ? uyarı mı ?!.
Dünyâ dünyâ olalı nice zâlimler gördü..Esed,Sisiler gibi...Gözde hâin bakışlar kalbde gizlediklerin,Yüce Allah'a ma'lûm..
Bir müddet gizlensen de,artistik gözyaşların Yüce Allah'a ma'lûm..
Şaşmayan terâzînin Birgün kurulacağı iblîsce de ma'lûmdur..
Mahşer gününe kadar çıkış yolu bulurum der ki iblîsler ma'lûm...

Önce şimşekler çakar, ardından rahmet gelir, güller, sünbüller açar..
Sivri görüntüleri şimşek ânında bulur, kavurur nûrlar saçar..
Bereketli Yurdumu, yâ Rab!. bereketlendir!. rahmetin esirgeme!..
Evliyâ Yurdu Bu Yer, sevdiklerin kalır da, sevmediklerin kaçar...

Bir asırdır beklenen bir ses duydu Milletim,Milletimin sesiydi..
Rûhunda aşk var idi,hizmet,tavâzu' huzûr,çok net istikbâl idi..
Aydınlığı Kur'ânda,Son Nebîden bir nefes,Akşemseddîn ve Fâtih,,
Ma'nen hâzır idiler,bu ses Başbakanımın,Tayyibimin sesiydi !...Meleklerde itâat,şeytanlarda isyân var,hangisine uyalım ?..
Melek tıynetliler var,iblîs tıynetliler var,hangisinden olalım ?..
Hergün sergilemekte dostları düşmanları Mevlâm ibretlikleri !..
Şerlilerin şerrinden Allah'a sığınalım gerçek kullar olalım...İ.AR.
Kimler ilesin,kime karşısın,kanallarınla,yazarlar ınla kimden yanasın ?..
Asırlık zulmün destekçileri..müsbet gidişin pervâneleri..kimden yanasın ?..
Yanlış yapmışım tevbekâr oldum desen de bile Millet inanmaz,Allah'a ayân..
Maddî ma'nevî yükseliş gidiş..rü'yâlarımız gerçeğe döndü..nerelerdesin ?...Hakdan yana göründü,halkdan yana göründü,gerçekçi olamadı..
Bir müddet oyaladı,gezindi oyalandı,Kıbleyi bulamadı..
Havranın,kilisenin yollarında kolkola..şaronlara övgüler..
Naîmen günaydınlar !.bayrak tutardı eller,söz verdi duramadı...Yeterli eşkiyâ var, evliyâsız bırakma..
Arsız, uğursuzlar çok, ağasız da bırakma..
Evliyâ yurdu bu Yer, densizlerden usandık !..
Yâ Rabbi!. evliyâsız, Tayyipsiz de bırakma...


İblîsin planları devr-i Âdemden beri fâsılasız gündemde..
İblîsin yoldaşları iblîse akıl verir iblîs bile hayretde..
Aralık onyedide iblîs ve yoldaşları çok çok neş'eli idi..
Neş'eler çok sürmedi akl-ı selîm devrede.. çok renkliler nerede...Doğum Gecesi, müstesnâ gece..
Mi'râc Gecesi, çok özel gece..
İlk Vahyi de an, O İki hece..
Habîbüllah'a yaklaş iyice...Kıyamlarda eliftir,ruku'larda ha yazar,secdelerde mim olur,tahiyye tam dal dadır..
Her bir rik'at namazda böylece Ahmed yazar,mü'min namazlarında..en yüce haz Ondadır..
Ey kulum yaklaş bana !.Ahmedimin izinde,Ondan örneklerle gel buyurur Yüce Mevlam..
Farzlara,vaciblere sünnetleri de ekle,dünyada ahirette huzur,safa bundadır...

Yüce Allahı bilen, Son Nebîyi tanıyan, Hakka kul, Ona ümmet.. gerçek insan işte o..
Dünyânın gerekleri, âhiret gerçekleri bilindi ve yaşandı.. gerçek insan işte o..
Âmentü esasları.. yapabildiğin kadar beşeriyyete hizmet, âhiret hazırlığı..
Evliyâ çizgisinde misk gibi bir hayâtı yaşayanları gördüm.. gerçek hayât işte o...

Hastalık da sağlık da hepsi Yüce Mevlâdan, tabîb-i hâzık gerek..
Artık teknik gelişti, tabîb-i hâzık da var, teşhîs tedâvî gerek..
Maraz rûhlarda ise tedâvî zorlaşıyor, ateşler korlaşıyor, gören göz körleşse de,,
Artık Memleketimde tabîb var, ilâç da var, fazla oyalanmadan tabîb bulunsa gerek...

Sis perdesi kalkınca ap-âşikâr göründü,hîleler,hîlekârlar..
Kimler Hakdan yanadır,ayan-beyân göründü,göründü vefâkârlar..
Milletimin vicdânı nice vicdânsızları gördü,bertarâf etti..
Geziler,gezintiler,görüntü hukûkçular,ta'kîben şîvekârlar...

Hakdan yana halkdan yana,uzak durma gel bu yana..
Şeytanlara,nefse uyma !.gel bu yana,gel bu yana..
Ters yollardan ders alan var,gitti gider gidenler var..
Vakit varken gel bu yana,Hakdan yana halkdan yana...

Gülenler ağlar, ağlayan güler, tevbekâr olur nâdim olursa..
Artistik midir akan gözyaşı zamân gösterir vakit kalırsa..
Önce gürledi meydan okudu, bir de ne görsün Pehlivan güçlü!..
İkinci kerre tekerrüründe iş bitmiş olur, varsa ve yoksa...

Her şey gösteriyor ki, gerçek hukuk yolunda eksik giderilmeli, maksada erilmeli..
Her türlü kötülükler kaynağında arınıp Milletime tertemiz takdimen verilmeli..
Muhâlifler de bir gün kirlenen zeminlerin ak pak olduğun görür, onlar da memnûn olur..
Milletin çoğunluğu hasretle beklemekte, duâlar eklemekte..lâyıktır verilmeli...

Şahsî menfaatlerin peşinde koşanları ayan beyan gösterdi,daha da gösterecek..
Kimler kimlere yakın,yazıp çizdiklerine,şifrelerine kadar..daha da gösterecek..
Hizmet yolunda koşan,düşkünleri gözeten ehl-i hayr'a iftirâ..meşreb,meslekleri bu..
Cümle detaylarıyla bunlar sergileniyor.Kadir-i Mutlak Mevlâm daha da gösterecek...Haçlı seferlerine yeniden hazırlık var batasıca batıda..çanak tutanlara bak..
Gavur gavurluğunu eksiksik yapar amma, iş birlikçilerine, çanak tutanlara bak..
Yerli kirli kalemler,usturuplu kelâmlar, âyet okuyan da var, hâin desek az gelir..
Uyur sanma gençliği !.oğullara kızlara, ağzı duâlılara, Güle, Tayyiplere bak !...

Kalbde var ise dilde de vardır,ne hoş safâdır..her atışında zikrullah vardır..
Dikkatle dinle iki hecedir,baştan ayağa hem gıdâ taşır.zikrullah vardır..
Sen uyusan da o hiç uyumaz Allah der yürür,durana kadar..farkında mısın ?!..
Îmânsız yürek bî haber dönek..farkındalık yok !.bin kez desen de zikrullah vardır...

Arslanlar gibi kükre Yiğidim!. küffâra karşı şimşek gibi ol !..
Anadolumda hizmet yolunda uçarcasına ipek gibi ol !..
Îmânlı yürek bir nebze irfân kurtarır korkma !.yollar açıktır..
Tevbekâr olup nedâmet ile birgün gelirse melek gibi ol !...

Nefis içerde,şeytan dışarda..nefs-i emmâre,o iblîs var ya,onun hocası..
Rûh-i insânî,akl-ı selîmler çok uzaklarda,yakan yıkan var,bir de kocası..
Ey Yüce Millet !.gör ve ibret al !.bir yanda yapan,karşı tarafta yol kesen yıkan..
Yalancıların mumları söndü,yatsıya kadar bile kalmadı kirli bacası...

Resmen bakandı..görevde iken emret diyordu,bakanlık bitti,diller değişti..
Ayni çizgide birlikte iken müstesnâ idi,nöbet bitince diller değişti..
Meğer emrini kimden alırmış,görüntü başka kalbler başkaymış,tez anlaşıldı..
Bu mazlûm Millet yiğitler gördü,artistler de var..eller ve diller birden değişti...Ni'met kadrini bilen,binler şükür !.diyen var,zirvelerde duran var..
Ni'metleri bilmedi,nankör oldu gürledi,tepe takla giden var..
Nefse,şeytâna uyma !.ibretlikleri seyret !.aman dikkatli yürü !..
Tevbekâr olan da var,düşüp kalkanlar da var,firârî şaşkın da var...Bir dost geldi hâneme gâyet neş'eli idi,neş'elendirdi bizi,pür-neş'e uğurlandı..
Şiirler okuyordu,dîvân tarzı şiirler..coştu,coşturdu bizi,pür-neş'e uğurlandı..
Dost denince böyl'olur,huzûrla teşrîf eder,tebessümler bırakır,düâlarla ayrılır..
Dünyâda âhirette dostsuz bırakma yâ Rab !.hâtıralar gönülde,şimdilik uğurlandı...Bir insanın kendine ettiği kötülüğü cümle âlem birleşse inan ki edemiyor..
Yalan,iftirâ,harâm,kul hakkına tecâvüz,katillere medhiyye..tezvîrâtı bitmiyor..
Dünyâsı perîşânlık,âhireti karanlık,sonsuz ıztırâb ateş..tâlib olan kendisi !..
Devr-i Âdemden beri Yüce Allah uyardı,seyret nasipsizleri..ne söylense yetmiyor...
Allah yolunda hizmet veren var, şeytan yolunda çukur kazan var..
Hizmet yolunda yürürler iken, kirli çukura düşenler de var..
Görene derler !.köre ne derler ?.şeytana uydu sapıttı derler..
İmân yolunda, hizmet yolunda, yürüyen gençlik..evet binler var...

Görüntüler kıblede..havraya kiliseye nâzik kelâm ediyor..
Hakka da'vet için mi ?.Papa ile el ele..endişeler veriyor..
Müsbet gidişe karşı, ben yoksam sen de yoksun !.kirli kalemler ile..
Feryâtları gündemde, her şey gözler önünde, rengini sergiliyor...

Büyük Ecdâdın torunlarıyız, Yüce Mevlâmız merhametinle nazar kıl bize !..
İçerdekiler, dışardakiler her renk eşkiyâ el ele tuttu rahmeyle bize..
Allah bes deriz, bâki hevestir !.çizgimiz Haktır, başka yol yoktur, her ân her saat,,
Rızâna uygun hizmet yolundan mahrûm eyleme !.tut elimizden kuvvet ver bize...

Asîl azmaz bal kokmaz, kokar ise yağ kokar, aslı ayrandır derler..
Dünkü cân dostlarına şefâatçi pîr idin, nerelerdesin derler..
Asl ü asâletini çok sürmedi gösterdi, paslaşanları seyret !..
Aslına döndü derler, aslı ayrandı derler, son bir şey daha derler...

Haremeynde sevinen ayrılınca üzülen mü'min kullardan eyle !..
Kuds'e giden yolları, açıver de Rabbimiz!. bizlere kolay eyle..
Fâtihler, Yavuzları İstanbulda yeniden ihyâ ediver yâ Rab !..
O günlere ulaştır, kulların bunu bekler. lutfeyle, kerem eyle...

Sev ve sevdir yâ Rabbi !.önce Rasûlüllâhı,cümle peygamberleri..
Ömrü hizmetle geçen Üstâdlarımız ile ihvân ü yârenleri..
Kalbi,dili çok güzel,düşünceleri güzel dostları deftere yaz !..
Dil kirli kalem kirli,yürüdüğü yol kirli,terket hergeleleri...

Mescid-i Nebevîde bir baba-oğul gördüm, oğul beş yaşlarında, baba namaz kılıyor..
Oğul babaya karşı yüzünde tebessümler öyle muhabbetli ki, okşuyor, sarılıyor..
Belli ki aşk mahsûlü, yönler Kıbleye dönük evliliğin meyvesi.. aman!. ölçüler İslâm..
İhtiyâr tavsiyesi kızlara oğullara, dikkat şeytana uyma!. aşkı bul aşkı yaşa, arayanlar buluyor...

Rûhî bunalımlardan, kalbî sıkıntılardan, her türlü marazlardan kurtulanlardan eyle..
Yâ Rab!. hâtır-ı Nebî, yolunca yürüyenler, evliyânın hâtırı, yâr olanlardan eyle..
Zâlimlere meyl eden, her türlü ta'lîmâtı kirli dillerden alan kölelerden eyleme!..
Cennetü'l-muallâda, Baki' Kabristanında yatan erler hürmeti mü'min kullardan eyle...

Üşütücü soğuğun, bunaltıcı sıcağın olmadığı bir yer var..
Birbirinden çok farklı hayâller ötesinde sekiz tabakası var..
Da'vetiyeler hazır, alıcılar sırada, ancak şartlar çok hassas!..
Lekesiz îmân gerek, riyâsız ibâdetler, tertemiz bir kalb de var...

Olumsuz niyyet, olumlu gayret.. maç başlamıştı maç noktalandı..
Mâ'bedsiz şehir niyyetleriydi neydi o yıllar!. maç noktalandı..
Çeyrek asırda mâ'bedsiz kaldı, Millet bunaldı, gençlik uyandı!..
Yeniden ihyâ madde ve ma'nâ ufuk aydınlık.. maç noktalandı...

Gerçek ilim adamı üç özellik taşıyor.. bilir, yaşar, anlatır..
Bilir amma yaşamaz.. te'sîrli olamadı, yazar, çizer, yanyatır..
Kalb ilmi de var ise, ya'ni ilm-i ledündür.. onlar en önde yürür..
Niyâzımız odur ki, genç nesil uyanmada.. bu fakîr hatırlatır...

Olduğu gibi görünenlerden, gerçek rengiyle yürüyenlerden eyle bizleri Yüce Rabbimiz!..
Müsbet gidişe dur!. diyenlerden, menfaatçiden, yiyicilerden eyleme bizi Yüce Rabbimiz!..
Açık pazarda rey satanlardan, en yamuklarla gol atanlardan etmedin Yâ Rab!. şükürler olsun..
Son nefese dek istikâmette, Habîbüllâhın nurlu yolunda, dâim kıl bizi Yüce Rabbimiz...

Seçimler yaklaşınca meyhâne cemâati cum'âlarda göründü..
Fetvâlar da veriyor, riyâda becerikli, tam bir sofi göründü..
Mescidlere girerken aman!. abdestsiz olma, Yüce Allah görüyor!..
Kendini aldatanlar, halkı kandıramadı, işte öyle göründü...

Ka'betüllahta cum'a, ta'rîfe gelmez amma, duymak görmek değildir.. gelsen de bir yaşasan..
Her gün yetmişbin melek, mü'minlerle beraber, devrândaki kartallar.. gelsen de bir yaşasan..
Ezân-ı Muhammedî, ses ve makam da varsa.. âşıklarda gözyaşı, hutbeler âyet, hadîs..
Üçler, Yediler, Kırklar, Hızır ve İlyas gelir, günahlara elvedâ.. gelsen de bir yaşasan... 

Peygamberlerden sonra gerçek ma'nâda kulluk kaçda kaç vardır aceb?..
Devir devir âdiller, devir devir zâlimler.. hangisi gâlip aceb?..
En önde peygamberler, o çizgide âdiller aydınlatmış cihânı..
Her şey gösteriyor ki, dünyâ aydınlanacak.. Yıllar geldi mi aceb?...

Yeterli suyu buldum yıkandım, elbiselerim, onlar da temiz..
Kalb temizliğim, rûh temizliğim, Hakka lâyık mı, ne kadar temiz?..
Düşündüren bu.. kendim bileli mücâdelem bu, nefs terbiyesi..
Mutmainneye, en az o çizgi.. zirveye doğru yürü!. tertemiz...

Aşk meclisine bir kez uğrasan varsa nasîbin alıverirsin..
Bir tek nazarla ma'mûr olur da çilelerini salıverirsin..
Şems-i Tebrîzî, Mevlânâları hatırla ve an!.. uzak durma gel!..
Sıddîk-i A'zam evvel ne idi, Habîbullah'a erdi.. ne dersin?... 

Hizmet ehline yan bakma sakın!. şimşekler çakar, derken ta'kîben rahmet gelirmiş..
Fikrin, zikrinle bir çizgide ol!. kalbde olanlar dilde olmazsa ömrün hiç imiş..
Devr-i Âdemden Son Nebîmize, seyret âlemi bu yıllara dek kimler nerdedir?!..
Her hâl ü kârda hak yolda olmuş, bir laf üreten, bir de hizmette.. gör ki ne imiş...

Kendine göre niyetlerini fikirlerini belli bir müddet gizleyebildin..
Destekler aldın, menşei kirli paralar buldun, taraftâr da var, hayli yükseldin!..
İlâhî rızâ yoksa çizginde, nefsin esîri, ben!. ben!. diyenler yollarda kaldı..
Kirli kalbinde gizlediklerin Allah'a ma'lûm, nerede idin, nereye geldin...

Müsbet gidişe dur diyen vardır, bugün de vardır, yarın da vardır..
Dünyâ durdukça fitneci durmaz, cibilliyyet o.. az değil vardır!..
Hakka tam teslîm yiğitler varsa, sadece zırlar gördüğün gibi..
Geçti o yıllar, gerçek yiğitler bugün de vardır, yarın da vardır...

Sahiller yeşerecek, meyveler bollaşacak, yaylalar ak olacak..
Baştanbaşa Muğlamız zaten müstesnâ güzel, çok çok aydınlanacak..
Hem madde hem ma'nâda güzeller teşrîf eder, daha da güzelleşir..
Yan gelip yatmak yasak, halkı yok saymak yasak!.. Muğla cennet olacak...

Yalancıya tek cevap, bir celsede tek hitâp yeter de artar bile..
Her yalan, iftirâya cevap vakit isrâfı, değmez, şımartır bile..
Gece ve gündüzünde müsbetleri dillendir, büyük hedefler göster!..
Bir geçmişe nazâr kıl, bir de bu günleri gör!. gül geç hırlasa bile... 

Yüce Allah'a akıl vereni, bilmeyen yoktur, âkibetini görmeyen yoktur..
İbret alan var, inatta önde ben!. ben!. diyenler azaldı sanma, iblîsler çoktur.
Akıl verenler yurt içinde var, yurt dışında var, müsbet gidişi nasıl durdursak?!..
İlâhî takdir gerçekleşecek, İblîslere yuf!. çeken gençlik var, ümitler çoktur... 

Bir asır sonra Anadolu'dan yükselen gür ses küfrü korkuttu..
Kirâlık diller, kirli kalemler durmuyor amma, gür ses ürküttü..
Sahte şeyhleri devreye soktu o da yetmedi, halk artık ayık!..
Madde ve ma'nâ müsbet yoldadır gençlik uyandı!. küfrü püskürttü...

Seven sevdiklerini güzel yerlerde arar, güzel yerlerde bulur..
Mekke'de Medîne'de, mescidlerde dergâhta hak erenlerle bulur..
Cennete giden yollar o mekânlardan geçer, Cemâlüllaha varır..
Hızır ve İlyas ile, Yediler Kırklar ile dostluğa tâlib isen.. arayan bir gün bulur...

Abdestsiz el sürmedi Ka'benin imârına, revâklar inşâsına, Koca Sinan nerdesin?!..
Revâklar korunacak, ayni düzen konacak, sözleri duyuluyor.. Büyük ecdâd nerdesin?!..
Metâf genişlemeli, sabırla bekliyoruz, Allah İsmi yanında Muhammed de var mıdır?..
Yüce Allah görüyor, cümle Âlem-i İslâm, gözü kulağı sende, bakalım Sen nerdesin?!..

Bana ver diyor.. verildi amma doymak bilmiyor..
Bana bak diyor.. ne söyler isem hemen yap diyor..
Feryâd ediyor.. eğer vermezsen asla rey vermem!..
Ben yoksam yoksun!. her gün her saat.. diyor da diyor...

Şeriatta şu senin, şu benim diye geçer..
Tarîkatta hem senin,hem benimdir der geçer..
Hakîkate yönelsem, ne senindir ne benim !.
Kul Hakka yaklaştıkça cümle kavgalar biteŞarkından yürü, garbından yürü, şeş cihetten gel, tam merkezinde..
Yedinci kat gök, meleklere has Beyt-i Ma'mur var, iz düşümünde..
Halilüllahın İsmâili var.. birlikte yaptı Ka'betüllahı..
Mü'minler gelir Münkir giremez binbir tecelli her gelişinde.Gerçeklere muhâlif Hakka isyân içinde, çehre bozuk kaş çatık..
Ezanlar okundukça öfke had safhadadır, akıl büsbütün kaçık..
Avrupa, Amerika.. gitsem çan sesleri var.. beş vakit mırıltılar..
Dîn adına ne varsa sildim süpürdüm diyor.. dinsizliği ap açık...

Şahsî menfaatlerin peşinde koşanları ibretle gördü âlem..
Haram-helal kavramı silinmiş defterinden..ibretle gördü âlem..
Her adım nefsâniyyet, her sözü birer illet !. yan bakışlar birer ok !..
Hak mefhûmunu silmiş, halkımız şahididir, ibretle gördü âlem...
Evlâd mürüvvetini gösterdi Mevlâm size..
Torunlar cıvıl cıvıl koşarak gelsin size..
Önce hâfız ve âlim, evliyâdan olsunlar..
Gençlerin mürüvveti hayrdır cümlemize...

Kirlilerden uzak dur sâdıklarla beraber olmanın yollarına hep birlikte bakalım..
Bilir, yaşar, anlatır.. bakışlarında huzûr, gerçek Hak dostlarına yaklaşmağa bakalım..
Şeytandan beterlerin kirlettikleri yollar, küfür saçan okullar, artık bilim ocağı!..
Yepyeni dünyâdayız, deryâlara açılan, kulvardayız yoldayız, bir olmağa bakalım... 

Allah kelâmı okuyanlar var, ömür boyunca uygulayan var, yaşayanlar var..
Yüce Kur'ânın vahyine mazhar Rasûlüllâhın O Sözlerine aynen uyan var..
Gökten indiği zannedilenmiş, dogmalar demiş, Onlar hiç imiş.. gördük ve duyduk!..
Millet uyandı, İslâm yolunda, hizmet yolunda kızlar oğullar.. gençliğimiz var...

Yüce Allahın da'vetine gel!. beşer şaşardır, yanlışın varsa tevbekâr ol gel!..
Yaşlı gözlerle, tatlı sözlerle, Peygamberimin öğrettiği dil.. tevbekâr ol gel!..
Kalbin konuşsun, gufrâna koşsun, zikr u tesbîhât secdeler ile vakt-i seherde..
Günde beş vakit minârelerden Cennete da'vet.. Cemâlüllaha.. oyalanma gel!..

Mekkenin müşrikleri Hayâtına kasdetti körlük ancak bu kadar olabilirdi, olmuş..
Madde ile ma'nâda Güzellerin Güzeli Habîbüllahtı kasıd, târihte bu da olmuş..
Allahı tanımayan yedi kat gökyüzünü, dünyâyı, âhireti, Peygamberi ne bilir?!..
Ka'betüllaha vedâ, Münevver Medînede muhteşem karşılanış, Hicretteki bu oluş...

Kalbde güzellik varsa çehrelere akseder,dillerde şekillenir..
Kalb güzel diller güzel,defterde kayda geçer,sünbüllenir,güllenir..
Riyâkâr mukallidler aldattım zanneder de kendileri aldanır !..
Nebiyy-i Zî Şânımda,evliyâda bulursun,tâlib isen bellenir...Yüce Milletin güzel elleri, güzel dilleri temizleyecek cümle kirleri..
İlme sarıldı, tekniği buldu, bilmem ne kadar, kumar, meyhâne ve kirlileri!..
Kör bile gördü, uyandı gençlik, mü'min münâfık ayan beyândır, kerem Mevlâdan!..
Perdeler kalktı, uydurma târih âşikâr oldu, gördü Milletim o kirlileri...

Aşkı sevdâyı sildi süpürdü kirli zihniyet yıllardan beri..
Leylâ ve Mecnûn,Ferhâd ve Şirin dillerde kaldı yıllardan beri..
Kızlar oğullar ayni sırada,yatakhâneler bir olsun diyor !..
Menşein belli kirli zihniyet !.kirlisin kirli !.yıllardan beri...
Her bir güzelliğini, o tatlı dillerini kocasına arz eden hanımefendiler var..
Evinde süklüm püklüm, sokakta film artisti.. o cins kadınlar da var..
Karşılıklı muhabbet, aşk dolu, sevdâ dolu evlilik Allah emri !..
Öyle evliliklerin mahsûlü bereketli, ideal çiftler de var...
Azrâîl'in işi çok emr-i İlâhî ile her ân her bir dakîka bir yerde bir görevde..
Hak bildirir kulunu, mü'mine tebessümler, münkire işkenceler.. sür'atle bir görevde..
Evliyâ, asfiyânın Hakka da'veti başka.. arz eder Cemâlini elem yok, keder bitti!..
Kalb güzel, diller güzel, bir ömür hizmet güzel, gerçek kullar görevde, Azrâîl de görevde...

Onüç yılın sonunda Ka'betüllaha vedâ Sevr Mağarasında.. Ebû Bekir yoldaşı..
İzn-i Hak ile hicret Medîne yollarında melekler eşliğinde Ebû Bekir haldaşı..
Hicreti hicrî yılı bizim târîhimizden kamerî ay ve günü silenler kayıtlıdır!..
Hicret-i Rasûlüllah Mekke ile Medîne hicrî yıl bizim için unutulmaz yılbaşı...

Gül devrini yaşadı yıllar sonra Çankaya bülbülleri coşturdu..
Her gece rakı şarap olmazsa olmazıydı kadehler konuşurdu..
Gündem irticâ idi her celsede baş konu..darbe geldi,gelecek !..
Bir asır öncesinden bilim kaldığı yerden sür'atle yürür oldu...Hakdan yana halkdan yana uzak durma gel!. bu yana..
Hakdan uzak halkdan uzak ötelere!. git o yana!..
Kirlettiğin o dilleri kararttığın gönülleri,,
Ak eyledi Mevlâm şükür, pişmân isen gel bu yana...

Adım adım yüründü, akl-ı selîm devrede, istişâreler tamdır..
Gerçekler teker teker usûlünce dillendi, aydınlık zamânıdır..
Millet gerçeği gördü, Hizmet Ehli devrede, Cumhûrun gözü aydın!..
Karanlıklara vedâ, aydınlıklara doğru.. vaktidir, zamânıdır...Doksan yıldır ismini duyar idik sen yoktun!. neredeydin ey Cumhûr !..
Adın söylenir idi fakat kendin yok idin neredeydin ey Cumhûr !..
Îdâm sehbâlarından, yargısız infâzlardan Tayyipler mi kurtardı ?!..
Binler şükür kavuştuk, hasretle kucaklaştık, safâ geldin ey Cumhûr !...Gerçek medeniyyetin merkezinde bir şehir.. medh-i Rasûlüllaha mazhar olmuş bir Şehir..
Yorgundu bir asırdır.. Fâtihler uğurlanmış, Yavuz, Kanûnîleri özler olmuş bir Şehir..
Haremeynden feyz alır, Kuds ü Şerîf akrabâ, dünyâ durdukça güzel, mahşere dek çok özel..
Tasvîre dil yetmiyor.. Eyübsultanları var, binler evliyâ yatır, İslâmı bol İstanbul.. işte böyle bir Şehir...

İstanbuldayım, boğaziçinde martılardaki neş'e ve huzûr, gel!. diyor bana..
Eyübsultanlar, Süleymâniye, Sultanahmedler, dillenen târih, gel diyor bana..
Uçarak gelsem, trafik derdi sabrı öğretti, Ya Sabûr!. çektim, ama ulaştım..
Hazret-i Sâmî Erenköyünde Güllü Köşkünün güllerin gördüm, gel!. diyor bana...

Akşam ve yatsı Süleymâniye.. Kanûni vardı, Mîmar Sinan var..
Şehidler ölmez, Osmanlı rûhu her an her saat seyr eyle ki var..
Gerçek örneğin Cennette gördü planlar mevcud baktı ve yaptı..
Osmanlı budur !.Mîmar Sinan bu !. ervah hazırdı, melekler de var...
Adım adım yükselir buldunsa muallimi söz dinler isen eğer..
Emmâre mülhimeden mutmainneye varır, söz dinler isen eğer..
Nefsine esîr olmuş şeytanın maskarası günde bin isyân ile..
Şerlilerin şerrinden kurtarır Yüce Mevlâm söz dinler isen eğer...

Bilemedin sen diyor, meydan okuyor Hakka, diller sanki birer ok..
Hanımlarda tesettür Yüce Allahın emri.. diller sanki birer ok..
Mescide yan bakıyor, meyhâne, kumarhâne.. medeniyyet gereği!..
Mecliste baş örtüsü bu günlerde gündemde.. diller sanki birer ok!..

Rûh sağlığın var ise beden sağlığın da var,sitreslerden uzaksın..
Gönlün huzûrla dolu,yönün Kıbleye doğru,mâsivâdan uzaksın..
Lekesiz îmân gerek,riyâsız ibâdetin,helâl kazanç çok mühim !..
Aşk sende,safâ sende,Hak yolunda bir ömür,şerlilerden uzaksın...Hastaneye değil de hastahâneye vardım, hasta gençleri gördüm..
İniltilerle gelmiş, iki büklüm yaşlılar, dertli çehreler gördüm..
Hâline şükr eden var, hastalık da sağlık da, Haktandır diyen vardı..
Hastasına şefkatle, tatlı dilleri ile varan doktorlar gördüm...

Bir ses duydum derinden.. merkezinden yerinden, kardeş olun diyordu..
Mahşer gününde bile makbûldür, geçerlidir, kardeş olun diyordu..
Hazret-i Muhammed'in, nakleden evliyânın sesiydi, nefesiydi..
Katilleri gördünüz.. Esed ve Sisileri.. kardeş olun diyordu...

Evliyânın kadrini eşkiyâ gören bilir, defterde kayıtlıdır..
Ne zulümler yaşadı, neler çekti bu Millet defterde kayıtlıdır..
İlticâmız odur ki, O Yılları bir daha yaşatma yâ Rab bize!..
Ehl-i hizmet kadrini darbeler gören bilir defterde kayıtlıdır...

Cumhûrbaşkanımızı yürekten duâlarla Hacca uğurlar iken duygulandık, dinledik..
Diyânet İşleri Başkanımızı dinledik, O Nâdîde Sohbeti Arafâtta dinledik..
Vecîz ifâdelerle Muhammedî duâlar, âmînler ilticâlar yürekleri dağladı!..
On yıl önce geçmişe şöyle göz atar isek bu gerçek hayâl idi, şükür gördük, dinledik...

Bayram geliyor yoksul ve yetîm çâresizlere çâre olaydım..
Yaşlı ve hasta yârelerine merhem olaydım,duâ alaydım..
Komşun aç iken bildiğin hâlde tok yatabilmen mümkün müdür ki ?..
Günâhlarıma keffâret olur sancılarıma bir nebze olsun dermân bulaydım...
Hakka yakın ol!. secdelerinle, tatlı dillerin, hizmetlerinle..
Rasûlüllâhın sünnet yolunda gerçek dervîş ol zikr u fikrinle..
İbrâhîm Halîl, Oğul İsmâîl.. teslîmiyyette var mı emsâli?!..
Aman uzak dur!. iblîsten beter kirli dilliler çizgilerinden vicdânın ile...

Sabrı öğrendim,sabrı öğrettim,günler oldu ki,sabrım yetmedi..
Günler geceler yâ Sabûr !.çektim ilticâ ettim,çilem bitmedi..
Nebîler Şâhı bir ömür çekti en büyük çile..meğer Onda var..
Sabreden dervîş murâda ermiş takdîr Onundur çilem bitmedi...Yüce Kur'ânın her bir âyeti yaşanabilse, tatbîk edilse, dünyâ cennettir..
Rasûlüllahın tatbîk ederek gösterdiği yol önce bilinse, dünyâ cennettir..
Asr-ı Saâdet yillarını an, Yüce Ecdâdın izinden yürü !. oyalanma gel !..
Yüce Allaha kulluk yolunda, beşeriyyete hizmet yolunda.. dünyâ cennettir...
Her şey gösteriyor ki, tertemiz yaşayanlar huzûrla varır Hakka..
Yalnız Hakka kulluk var, beşeriyyete hizmet..huzûrla varır Hakka !..
Esed ve Sisileri, civârdaki itleri, seyreyle münkirleri !..
Sorgusuz ve süâlsiz, atılır Cehenneme ulaşamazlar Hakka...Zikr u tesbihât ile bir ömür böyle bitti..
Yüce Mevlâm çağırdı, Cum'a vaktinde gitti..
Dede gösterdi gitti, baba öğretti gitti..
Mâ'nâda Üç Güzeller Tokâdî'de birleşti...


Öyle bir yerde halk eyledin ki, dört mevsimi var.. şükr olsun yâ Rab!..
Her türlü meyve, sebzeleri var, deryâlar, dağlar.. şükr olsun yâ Rab!..
Çöllerde yaşar, kutuplar da var, onlar da insan.. ses yok sadâ yok..
Şu inkârcılar, müfterîlerden uzak eyledin.. Şükr olsun yâ Rab!..

Kubbenin üzerinde ceviz durduramazsın..
Kabiliyyetsizleri olgunlaştıramazsın..
Yüce Allahı andım, âyetleri okudum,,
En son sözü şu ıdi: beni kandıramazsın!...Hizmet yolunda giden, her adımda üreten yiğitler sevilirmiş..
Târihte bir mühürdür, düâlarla anılır, yerilmez, sevilirmiş..
Bir de şer odakları, iblîsin uşakları.. çarpılırsın, uzak dur!..
Kalb güzel diller güzel, iş güzel yollar güzel.. onlar da sevilirmiş...

Gece ve gündüzümde aydınlıklara doğru..
Kur'ânın ışığında Sekiz Cennete doğru..
Yaradanı tanımaz, işi gücü iftira..
Onlar mâzide kaldı, mutlu yıllara doğru...Her türlü kazâ, belâ, musîbet gelmesin dersen kulak ver oku...
Her hafta Cum'a sûretü'l-kehfi ihmal eyleme dikkatle oku...
Yüce Allah'a sığınmayı bil, maddî manevî tedbîrini al, tevekkül eyle...
Seyret Âlemi imkânın varsa yoksul ve yetîm araştır ve bul, okut ve oku!..

Dost ziyaretine rağbet edelim,ancak şartı var..
Şahsi menfaat varsa fikirde, dostluk değil,kâr!..
Rıza-yı Bari.. işte şartı o.. darda bollukta!..
Son durak Cennet dostluk yolunda Cemalüllah var...Sebep sen olsan bir kişi hidâyete erse,insanlığı kurtardın !..
Sebep sen olsan bir kişi küfre yuvarlansa,insanlığı öldürdün !..
Kur'ân âyetleri böylece îzâh ediyor,seyret şu katilleri !..
İlk hesap dünyâdadır,büyüğü âhirette..bin kez öldün,öldürdün !...Hazret-i Ali, Şâh-ı Kerbelâ.. sevdim diyorlar, izlenen yollar, uçurumlarda..
Fâtıma Annem, Ehl-i Beyt yolu Rasûlüllahın gösterdiği yol.. ol, öl bu yolda..
Sözler, sevgiler, göz yaşları seyl.. ameller başka bambaşka yolda hayret ki hayret!..
Kur'ân yolu bir, Rasûlüllahın gösterdiği yol Cennet yoludur!. yürü bu yolda...

Kıyâmda elif, rukûlarda dal, secdelerde mim, işte Âdem bu!..
Âdem olmanın ''Elif Dal ve Mim'' insan olmanın işte şartı bu!..
Mescidlerde yok, ezan sesinden çok çok rahatsız, rûhsuz duygusız!..
Kur'ânda geçer isimleri var, hayvandan beter.. işte tartı bu!..

Ezân-ı Muhammedî aslî şekline döndü,Yüce Kur'ân-ı Kerîm yeniden hayât buldu..
Yedi İlde ilk önce İmam-Hatip açıldı,gâvurlarda kirâda mescidler de kurtuldu..
Merhûm Adnan Menderes şehîden uçup gitti,Îdâmına sebepti Dîne,Kur'âna hizmet !..
İpe götüren eller,îdâmlık diyen diller,sürüm sürüm süründü,Menderes Arşı buldu...
Gâvurlara maskara olma yiğidim uyan!..
Ma'nâdan uzak kodu.. körleri gör ve uyan!..
Uydurma târih yazdı, tuttuğunu zannetti!..
Gerçek gün ışığında, körleri göster, uyan!..

Ölmeyecekmiş gibi dünyâya sarılmak var, ciddiyyetle yürümek, dünyâyı yönetmek var..
Yârın ölecekmişiz gibi ma'neviyyâta sarılmak ön şartımız Ukbâya yönelmek var..
Uyan ey Millet uyan!. Fahr-i Âlem örnektir, büyük Ecdâd örnektir, yol bir hedefler büyük!..
Günlük hayâtımızda dört saat uyku yeter!. açıklar kapanmalı, Cennet, Cemâlüllah var...

Zâlimin zulmü devam ederken, mazlumun âhı Arşa yükselir..beklemek zordur..
Devr-i Âdemden bu yıllara dek nice nemrutlar gördü bu dünyâ.. beklemek zordur..
Sabreden derviş murâda ermiş uyan, uyandır !.yalnız Allahtan kork yeterlidir !..
Zâlimin zulmü kendine döner ilk cehenneme dünyâda girer,.beklemek zordur...
İsmi Rızâ Çöllüdür, mescidler bülbülüdür..
En sıkı dönemlerde Ankara'nın gülüdür..
Nice yıllar yaşadık.. Dîne tahkîr yılları..
O yılların gülüdür, mescidler bülbülüdür...

Hizmet yolunda bazan keseden, bazan ağadan istemeyi bil..
En önemlisi hangisi ise hayra hizmette istemeyi bil..
Çok çaplı ise, Gülleri ara, Tayyiplere sor, derde devâdır!..
İlim ve irfân, edeb ve erkân, aşk ve heyecân.. istemeyi bil...

Esed yerine münasip bir köle bulunamadı, aranmaktadır..
Batı işte bu!. Amerikası, İngilteresi... paslaşmaktadır..
En büyük hedef İslâm birliği, Osmanlı ruhu, Büyük Türkiye..
Hak bizimledir endişe etme!. hak ile bâtıl saflaşmaktadır...

Âyet okudum, hadîs okudum, safsata dedi..
Mahşeri andım, Adl-i ilâhî?. safsata dedi..
Cehennem dedim, hapis var dedim, pes!. inanmadı..
Abdest namaz var, gusül taharet?. safsata dedi...Helâl kazanç azalmış, helâl lokmaya tâlip yiğitler de azalmış..
Hakka ulaşan diller, Arşa açılan eller, besbelli ki azalmış..
Darbe şakşakçıları Esedle, Sisilerle kolkola olur muydu?!..
Ancak ümitsiz olma!. zâlime tokat vakti biraz bekle.. azalmış...

Seyr-i Cemâlüllaha inanmayan sapıklar selefî midir nedir!..
Haremeynde işgalci, Sisi destekçileri vehhâbî midir nedir!..
Yüce Rasûlüllahın Güzel İsmini anmak, yazmak istemez küstah..
Uzakta sanma sakın!. Kudretüllah bildirir, hak nedir bâtıl nedir...

Namazlarımı gafletten uzak tam bir şuûrla kılabileydim..
Yüce Kur'ânı namazlarımda hatmeyleyerek kılabileydim..
Ses ve kırâat, usûl makâmât, ma'nâya nüfûz, secdelerde haz!..
Günlük hayâtım vakt-i seherde başlayaydı da, nazla gideydim...

Yetmiş üç fırka..biri müstesnâ sapık yoldadır buyurdu Nebî..
Ne büyük acı..inanç ve amel sıfır noktada duyurdu Nebî..
Yirmi üç yılın her noktasında Ehl-i Sünneti gösterdi bize !..
Farz ve vâcibler,ilâveten ek..sünnetleri de yaşattı Nebî...Ehl-i Sünnet olurum ve'l-cemâat olurum,başkasından olamam..
Görüntü islâm gibi,kalbi tam bir münâfık..Onlara yaklaşamam..
Yüce Mevlâm bir daha gösterdi ayan beyân dostları düşmanları !..
İnançta ibâdette Ehl-i Sünnet olurum,başkasından olamam...Öyle bir kinle nefretle yüklü Din düşmanları.. şeytandan beter..
Her gün her saat İslâm yolunda genç nesli gördü, kükrüyor, yeter!..
İlm ü hikmetten behreleri yok, mescid yolunda izleri de yok..
Kumarhânede, meyhânelerde ömrün bitirmiş.. iblîsten beter...

Bunca uyarılara rağmen uyanmaz ise Âlem-i İslâm düşün!..
Küfre oyuncak olur gâvurlar dalga geçer kahkaha atar düşün!..
Akşemseddinleri bul!. Fâtihleri yetiştir!. yoksa pişmân olursun!..
Yeter oyalandığın!. hemen tedbirini al!. çok çok zorlaşır işin!..

Kudretü'llaha meydan okuyan cümle küffârın plânları var, plânlar güçlü..
Her türlü yalan,türlü iftirâ, başlar ayaklar cümleten bozuk, plânlar süslü..
Asırlık uyku son çizgilerde, Yüce Allahın plânlarını küffâr bilemez!..
Eller semâya, diller Mevlâya, gözyaşları seyl, evliyâ yolda, âmînler güçlü...

Önce parçala, renk ayrımı yap, mezheblere böl, daha sonra yut!..
Her bir bölgeye kuklaları bul, Âlem-i İslâm başsız kalınca daha sonra yut!..
Bütün tuzaklar boşa çıkacak, genç ve dinç nesil geçmişi gördü!..
Ölürsen şehîd kalırsan gâzî!. yutanları tut, gerçeği öğret!. yutma fakat tut !...
Kılları bile kıpırdamadı yüzbinler şehîd, yavrular öksüz..
Avrupasında, Amerikada Nato Birliği yüzsüz mü yüzsüz..
Ancak şu var ki, asırlık uyku son çizgilerde, şafak sökmede!..
Göz yaşlarımız, âh eden diller Arşa ulaştı, canlar uykusuz...

Seçilmişleri kınayan kafa, darbecilerle aynı çukurda..
Seyret âlemi kimler kiminle?. Darbecilerle aynı çukurda..
Ben! Ben! Diyordu Fir'avnlara bak, Hak çizgisinde kelîmullah var!..
Kirli dillerle, kirli ellerle, kirli çukurlar kazan kazana hepsi çukurda...Vakt-i hazarda sulh zamânında tüm insanlığa melek gibi ol !..
Vakt-i seferde cenk zamânında küffâra karşı şimşek gibi ol !..
İşte îmân bu !.haddi aşanlar,şeytanlaşanlar bu dilden anlar !..
Hak yolda yürü !.Rasulüllahın Ashâbı gibi ehl-i cennet ol !...
Nefs ile cihad bir ömür sürer,küfre,nifâka, gerektiğinde !..
Vicdansızlara vicdânı duyur !.öleceksen öl !. gerektiğinde..
Yüce Allahım uyan !.buyurdu yaşayacaksan insanca yaşa !..
Îmânlı gençlik !.kükremeyi bil !.arslanlar gibi gerektiğinde !...Millet irâdesine,muhâlefet Dînedir,uyanan gençliğedir..
İttihâd-ı İslâma,Ümmetin birliğne,dahî dirliğinedir..
Bin türlü imtihândan,darbelerden geçerek geldik mutlu yıllara !..
Binbir hîle tuzaklar,ilk adımda bellidir,plânlar kiminledir...Sözle uyarıları yetmedi uyanmağa,şefkat tokadı geldi..
Asırlık uykulardan artık uyan !.diyordu,gör ki gelenler geldi..
Arşu'r-rahmana kadar çıktı mazlumun ahı,şafak söktü sökecek !..
Bir tokat Sisilere,Esed ve Hizbü'ş-şeytan,silleyi çoktan yedi...Zulme destek verenler katillerin ortağı zulmün hissedarıdır..
Sözde demokratları alem bir daha gördü,katiller diyarıdır..
Şarkında ve garbında Hakka gönül verenler uyandı uyandırdı !..
Gençliğin en gür sesi nokta nokta bellidir,adl-i ilahi gelir mazlumların ahıdır...Yıllar önce bir nazar, bir bakışla kavurdu, hâlâ ayılamadım..
Aşk-ı hezârî imiş, aşk-ı ilâhî imiş hâlâ ayılamadım..
Bir ses ayılma dedi, vuslata erinceye, Cemâl-i Yâre kadar..
Yıllar önce bir nazar, bir bakışla kavurdu, hâlâ ayılamadım...

Âhiret inancını defterinden çıkarmış, zannınca dün yaşanmış, yârınlara aldanmış..
Binbir hîle ve tuzak, Kur'âna harb açanlar ezândan çok tedirgin, yalancılara kanmış..
Adl-i ilâhî gelir, cürümler sergilenir, her gelecek yakındır keşke toprak olaydım!..
Diyecekler bellidir, batı battı bitiyor, ağlama duvarında, haç çaprazında kalmış...

Yüce Allah severse, sevdikleri de sever, âlemin şâhı sensin..
Habîbullah da sever, evliyâ vü asfiyâ.. pâdişahı da sensin!..
Seyret isyâncıları!. taşıdığı kalb kirli, diller, kalemler kirli!..
Ancak sana kul olduk!. kullara kul olmadık!. şâh da şâhân da sensin!...

Vücûd sana emânet, tıbbî bakımlarını sakın ihmâl eyleme..
Ama rûhî bakımlar çok daha önemlidir, sakın ihmâl eyleme..
Helâl kazanç aradın, Mevlâm lutfetti verdi, sağlığın esâsıdır!..
Günlük ibadetlerin dört dörtlük olur ise, kulluğun esâsıdır...

Lüks arabalarla yollar dopdolu, giyim-kuşamlar haddini aşmış..
Oruçlu idi, namaz-niyâz var, bayram gelince ölçüler kaçmış..
Takke, tesbîhler eski yerinde asılı kaldı, ve mahzûn kaldı!..
Nefse, şeytâna fırsat tanıma!. Hak yolcuları dağları aşmış...

İyi karşıla, iyi ağırla, iyi uğurla bayramlarını..
En mutlu günler.. dört dörtlük yaşa bayramlarını..
Bir garip gönlü alabildinse, işte bayram bu!..
İyi karşıla, iyi ağırla, iyi uğurla bayramlarını...

Çok hassas dönemeçler, ince çizgilerdeyiz..
Zulme karşı direniş, Hak çizgilerindeyiz..
Neler çekti Bu Millet, Bu Günler rüyâ idi!..
Hak doğrunun yanında, şükür yücelerdeyiz...

Yanlış yaparsan tereddüt etme bir gün karşında çok net bulursun!..
Her gün her saat müsbet yoldasın, endişe etme ecrin bulursun!..
Nefsin ve şeytan birlikte yürür, rûhun ve melek kol kola yürür!..
Fânî dünyâda gerçekleri gör!. Allah'a yönel mes'ûd olursun!..

Bayram göründü oruç tutana.. terâvihleri hiç şaşırmadı..
Günlük hayâtta beş vakit namaz, zekât fitreler hiç kaçırmadı..
Bayram sabâhı mescid yolunda gönlünde huzûr, dillerde zikir..
En büyük bayram Cemâl onunla.. zikrini dilden hiç düşürmedi...

Kadir gecesi hürmeti için önce Suriye,sonra Mısırdan darbecilere Azrail gele..
Dîn-i İslâmın izzeti için mazlum milletler,mücâhidlere Cebrâîl gele..
İnsan hakları,demokrasiden dem uran Garba ve yüzsüzlere binlerce yuf !..
Bedir ve Uhud,Fâtihleri an !.cümle şehîdler her an tetikte Emr-i Hak gele...
İnancın varsa dosdoğru yolda İslâm yolunda en zengin sensin..
Oruç tutulmuş, en uzun günler ihyâ edilmiş.. en zengin sensin!..
Leyletü'l-kadri buldun, yaşadın, bayram sabahı Hak huzurunda..
Bir melek-sîmâ çehrelerde nûr, gönlünde huzûr, en zengin sensin...

Nice ramazan, nice bayramlar yaşandı geçti..
Hak çizgisinde duran kazandı, mevsimler geçti..
Vaktin kıymeti bilindi ise, madde ve ma'nâ bulundu ise,,
Beyhûde değil, bir ömür geçti, dopdolu geçti...Sevgi aşka ulaşmış, âşık ma'şûk buluşmuş, âşık ma'şûkta kaldı..
Aşk zirveye ulaştı, âşık mahviyyettedir, yalnız Hâlikı kaldı..
Aşkın hâliki de O, aşkın hâkimi de O, Leylâ-Mecnûn yek vücut!..
Onsekizbin âlemin hılkatinde aşk vardı, aşk ve Âşıkı kaldı!..

Mâye sağlamsa endişe etme ,ehl-i hizmeti döndüremezsin, topla tüfekle sindiremezsin!..
Ehl-i fesâdın ittifakları, içte ve dışta müttefikleri, cehenneme dek dindiremezsin..
Çanakkale'nin ruhu canlandı, Evliyâ yurdu Asrın sonunda yeniden doğdu ve aydınlandı!..
Ben!. ben!. diyenler, yazar çizerler, gizli âşikâr meyhânelerde bin türlü hîle.. kandıramazsın!..
Yeni Papa hızlandı haçlı seferlerini yenileme yolunda sinsi adımlar attı.
Devlet-i Aliyyeye bayrak açan papazlar azîz îlân edildi, ilk adımını attı..
Müslüman kisvesinde seyret kölelerini!. seyret ortadoğuyu!. yerli yamuklara bak!..
Şarkında ve garbında, Büyük Anadoluda akl-ı selîm devrede yatmadı adım attı...
Receb ve şa'bân hele ramazân son on gününde Rabbimden gufrân..
Bir asra bedel Bir Gece var ki, Leyletü'l-kadri bürhân ve gufrân..
Nefsime derim ey nefsim uyan!. yıllar geçiyor ömürler bitti!..
Fırsat bu fırsat verme nefsine en küçük fırsat!. Hak verir gufrân...Kalb gözleri kör ise baş gözleri göremez..
îmânla aydınlanır, yoksa gözler göremez..
İhlâs ile beslenen îmân zirvelerdedir!..
Bakar körleri gördük, gerçekleri göremez...Yapılan hizmetleri herkes takdir edemez, aslâ benimseyemez gönülde îmân gerek..
Başta Kur'ân-ı Mübin, Ezân-ı Muhammedî silmek istemiş idi görmeğe vicdân gerek..
Âr u hayâ ne imiş, edeb erkân silinsin!. lugattan çıkarılsın!. emelleri bu idi..
Rü'yâlar gerçek oldu, aydınlıklara doğru ilm ü hikmet yolunda beklenen gelse gerek...
Îmân za'fı var gözde büyüttü, oruç tutmadı, günler geçiyor..
Îmânı kavî aynı sınıfta, oruç tutuyor, günler geçiyor..
En uzun günler, en sıcak aylar.. biri oruçlu, diğerinde yok!..
Biri pörsümüş, beller bükülmüş.. oruçlu dimdik, yıllar geçiyor...Kalb muazzam bir yapı, her atışta Allah der..
Her atış iki hece, her atışta Allah der..
Gece ve gündüzünde bir ömür hizmettedir!..
Gıdâ taşır aşk taşır, her atışta Allah der...

Müsbet çizgide hizmet gerekli, sür'at gerekli bir de kalite..
Lâf ebeliği, yalan, iftirâ, tahrîk tahrîbât.. sıfır kalite..
Kiralık kalem iki adımda bitmeli idi, bitti tükendi!..
Yüce Ecdâdın ruhu canlandı, Vatan sathında sür'at kalite...Bir zamanlar bir radyo, bir noktadan tek beyân, arzûlarınca beyân.. başka haber duyulmaz..
O düzeni kuranlar komünist düzenlerde evde bir tek hoperlör.. başka haber duyulmaz..
Yalancılar tedirgin, ânında yalanları, tuzakları bilindi, gerçekler ayan beyân..
Aydınlık geleceğe, madde ve ma'nâ ile genç nesil zirvelerde.. başka haber duyulmaz...

Nemrutlara bak, Firavnları gör!. târîhi seyret neler neler var..
Halîl İbrahim, Hazret-i Mûsâ.. Hak cânibinde neler neler var..
Oluşunda ilk, gelişinde son Hâtemü'r-Rusül.. Onunla olmak..
Şu son asırda kör gözleri gör!. mazlumları gör!. neler neler var...

Yüce Mevlâmın gerçek kulları Hak çizgisinde hizmet yolunda..
Birileri var elinde kadeh, binbir iftirâ isyân yolunda..
Mübarek günler oruç terâvîh, fitre ve zekât umrunda değil..
Başka çâre yok duâdan başka.. ümîdsiz olma Allah yolunda...

Olanları adım adım ta'kîb eden akl-ı selîm en öndedir en öndedir..
Gerçekleri ters okuyan o kirliler şeytanlardan en öndedir en öndedir!..
Eski dünyâ yenilendi gerçek yöntem belirlendi.. Hakka doğru, Hakka doğru!..
Kirâlanmış beyinlerden küfür saçan o dillerden genç neslimiz en öndedir...
Uzun günlerde yaz aylarında orucu sevmek.. îmân gürlüğü..
Ömür boyunca her bir ramazan dört mevsiminde.. îmân gürlüğü..
Hatm-i şerîfler teravihlerle coştukça coşan Dâvûdî sesler!..
Mahzûn gönüller yaşlı ve muhtâc yüzleri güldü.. îmân gürlüğü...

Anadolumun her meydânında sofraları gör!. iftâr sofrası..
Yaşlısı genci, her mertebenin idârecisi.. iftâr sofrası..
Darbe yılları, daha öncesi, bu güzel günler bir rü'yâ idi..
Evliyâ yurdu coştukça coştu zengin ve fakir.. iftâr sofrası...

Ehl-i ilim ehl-i irfân yalnız değil hiç bir zaman..
Her kalbinin atışında geçmemiştir Onsuz zaman..
Âteş-i aşk ile yanmış ömrünce hiç bunalmamış..
Hâfizu'l-Kur'ân olanlar yalnız değil hiç bir zaman...

Âlâ-yı vâlâ ile Papaları seçildi, gerici, irticâcı, lâiklik elden gitti!. diyenleri duymadık..
Üçüncü köprü adı Yavuz Sultan Selimler.. onurla ananları yamuklardan duymadık..
Takdîr Yüce Allahın, Dünyâ İslâm Birliği Makâm-ı Hılâfetin yeri yurdu bellidir..
Yiğit düşürüldüğü Yerden Âlî Makâmdan ha kalktı ha kalkacak deme sakın duymadık...

Bir şeyin hesâbını iyi yapamadılar dünyânın münkirleri..
Mübârek ramazanda şeytânlar bağlanırdı, Garbın en kirlileri..
Akl-ı selîm canlandı, genç nesil kanatlandı, şarkından garbına dek!..
Yavuz Sultan Selîmler, Râbia Adevîler, enbiyâ vârisleri...

Şehr-i ramazân adı, kalbi uyanıkların, ayıkların ayıdır..
Gündüzleri sâimdir, geceleri kâimdir, âşıkların ayıdır..
Aşk-ı ilâhî ile yanıp tutuşanların Arş'a ulaşanları,,
Ararsan ulaşırsın, âteş gitmiş külü var yanıkların ayıdır...

Terâvîh ve ramazan onbir ayın sultânı oruç ayı hoş geldi..
Hakka yönelenlere mü'min gönüllerine huzur geldi hoş geldi..
O tarakta bezi yok soysuzlar sıkıntılı hesapları tutmadı..
Beden ve rûhumuzla oruç mübârek ola mutlu günler hoş geldi...

Kendi vatandaşına kurşun yağdıran asker zâlimlerin emrinde kâtiller listesinde..
Îdâm sehbâlarını şehir meydânlarında yıllarca sallandıran.. kâtiller listesinde..
Geçmişi ve bugünü yaşayanlar biliyor, târih ibretle dolu görenedir.. köre ne?..
Dünyâda âhirette bunlar cehennemdedir, iblîslerin kölesi kâtiller listesinde...

Suûdluyu gör!. Esedleri gör!. kör gözleri gör!..
Battı batacak gûyâ demokrat bâtılları gör!..
Plân proje hâriçten gelir, uşaklar yerli!..
Her gün her saat ayan beyândır rûhsuzları gör!..

Destek fir'avnî, teşvîk şeytânî, selef nefsânî, asker de kandı..
İhvân uyandı, yürekler yandı, diller duâda, vicdân kanmadı..
Hiç şübhe yok ki, karanlık yıllar mâzîde kaldı, putlar yıkıldı!..
Mursî'ye destek, darbeye köstek, zâlimlere yûf!.. sabret az kaldı...

Çanakkalede bitirdim sandı,güney ve kuzey dört bir cihetten sardı çullandı..
Anadolumun güzellerini tek tek taradı,Dîn-i İslâmı bitirdim sandı..
Bir asır sonra bir de ne görsün !.öyle bir nesil..yâ Allah diyor,bismillâh diyor !..
Rehber Peygamber,madde ve ma'nâ birlikte yürür Gençlik yoldadır,rü'yâ mı sandı ?...Âh!.. bizde de olsaydı diyen şakşakçıları bildiğin isimleri bir yerlerde bulursun..
Millet irâdesine zehirli oklar atan darbeci zihniyyeti bir yerlerde bulursun..
Geçti o günler geçti!.. Milletin sağ duyusu,Sağ Duyulu Ordusu dimdik ayakta durur!..
Sinsi azınlıkları, kirâlık yazarları, meyhâne kumarhâne bir yerlerde bulursun...HÜVE'L-BÂKΠ
Emîr Buhârîlerin nesl-i pâkinden gelir..
Menteşe diyârını tenvire gönderilir..
Seyyid Kemâleddîndir bu zâtın ism-i pâki,,
Hazret-i Şâhidînin baş tâcı rehberidir...

Seyyid Kemâleddin Hazretlerinin kitâbe-i seng-i mezârı olarak hazırlanmıştır.Birgün gelecek mahşer kurulur,hesap sorulur inansan eğer..
Bunca iftirâ yalan haberler kayda geçmekte inansan eğer,,
Tevbekâr olur özür dilersin,iftirâlardan geri dönersin..
Gören gözlerin,işiten kulak,zerrece îmân olsaydı eğer...Yalancı sahtekârlar başarılı olmadı, geçmişte böyle idi, bugün de aynen böyle..
Dünyâda i'tibârsız, her hâli başarısız, hırlısı yok hep hırsız, dün ve bugün hep böyle..
Köklerde inanç sağlam, yönler Kıbleye dönük, evliyâ torunları şehîdlerin evlâdı,,
Îdâm sehbâcısına, darbe şakşakçısına, dur!.. demeyi bilmiştir, dün ve bugün hep böyle...

Seher vaktinde secdelerdedir, gün boyu meşgul boş vakti yoktur..
Çizgisi güzel, kazancı helâl, zem-gıybet bilmez, hizmeti çoktur..
Ayni mekânda birileri var, sabahlara dek kadehler elde..
Gündüz uykuda, gece bârdadır, mahşere kadar hiç derdi yoktur...

Okullarda Kur'ân dersi hayâl idi Allah verdi..
Anne baba evlâdına tatlı dillerle sevdirdi..
Kur'ân ismini duyunca çıldırdı !. ismi öğretmen !..
Yüzler kalbin aynasıdır, Mevlâm onları bildirdi...Binler şükür yâ Rabbî !.karanlık zihniyyete,geçit vermedin küfre..
Hâricî düşmanların kiralık kullarına geçit vermedin küfre..
Gençliğin en gür sesi,şehîd annelerinin asîl rûhu haykırdı..
Anadolu ne imiş,var mı dünyâda eşi,gösterdin ehl-i küfre...

Şaşmayan adâletin terâzîsi kimde var?..
Şübhe yok ki Allah'ın gösterdiği yolda var..
Küstah, zâlim kindârın tohumları bitmedi..
Gerçek yolda bir nesil.. şaşmaz terâzîsi var...

Garbı tir tir titreten Fâtihlerin nefesi..
Birazcık gecikse de, gençliğin o gür sesi..
Hangi vâdîlerdesin!. kiminlesin sen nesin!..
Diyerek aks ediyor berât kandil gecesi...


 

Mübarek günlerini bilerek yaşayanlar, asîl gençlik yoldadır..
Huzûr kaçıran değil, yakıp yıkanlar değil, asîl gençlik yoldadır..
Madde ve ma'nâ ile, kalbinde îmân ile ebediyyete doğru !..
Gezi parkında değil, aydınlıklara doğru asîl gençlik yoldadır...Dersimden ders almamış Gökçen Pilot yâridir..
Darbe sevdâlıları âkilleri yâridir..
Gezi parkında durdu,sâdece durakladı..
Kim çözer bilmeceyi,mahbûs amma yâridir...Gönül Hakka dönükse her saat her dakika vuslattadır unutma !..
Haktan ayrı düşenler köşe başında bekler firkattadır unutma !..
Yönler kıbleye değil,el pençe ayaktadır beklemekten bunaldı..
Gezi Parkında kaldı,belli ki çok aldandı,seyret fakat unutma...Esad ü ihvân-ı Dîne sabrı öğretti Hudâ..
Evliyânın çizgisinden etmedi Mevlâm cüdâ..
Hazret-i Mahmûd Sâmî asrının ber-cestesi..
Sâhib-vefâdan haberdir, Osman Velî pür hayâ...Evdeki hesaplarım pazarlara uymadı diyor suratlar asık..
Hava alanlarına Köprüden geçemedi,suratlar daha asık..
Âlamlerin Rabbına meydan okudu amma,Kanal İstanbul da var,,
Receb,şa'bân,ramazan,Gezi Parkı ve talan..surat büsbütün asık...Kükremiş seller gibi gençliği gör a zâlim!..
Yalancı!. iftirâcı!. gerçeği gör a zâlim!..
Menderesler, Özallar yeniden hayât buldu!..
Tayyipleri bir daha, bir daha gör a zâlim!..

Binler şükür yâ Rabbî!. zulme meyl ettirmedin!..
Alnımız secdelerde zâlimi sevdirmedin!..
Topyekûn silmek idi maksad Dîn ü Îmânı ..
Kirli yüzler çok amma, büsbütün sildirmedin...


Olaylar belirledi, kimler nerde, kim nerde..
Vicdânsız belirlendi meydanlarda, her yerde..
Yüce Millet bilirdi, bir daha belirlendi!..
Nasıl da paslaşırlar iç ve dışlar her yerde...


Gül mevsimidir,bülbüller öter,âlem pür-safâ..
Renk renk çiçekler,âşıkta vefâ,âlem pür-safâ..
Kargalar da var,saksağan gelmiş,bir tuhaf sesler !..
Yemyeşil bağlar,yaylalarda kar,âlem pür-safâ...Sicilli münâfıklar menfaati gereği ba'zan mü'min görünür..
Gerçek çehresi ise kâfirden bin beterdir kâfirden önde yürür..
Birinci cehennemi bunlar dünyâda yaşar ebedî nârda kalır..
Kâfir açık seçiktir, tedbîrini alırsın, münâfık gizli yürür...

Gerçeklere yan bakar, meslek iftirâ yalan..
Azınlık zihniyyeti yıllardır yolda kalan..
Dîn ve dünyâ işinde çift sıfırdır aldığı!..
Atılmadık iftirâ, kalmadı yalan, talan...

Ağız kirli kalb kirli, beyni büsbütün kirli..
Ağzından giren kirli, yüzler ve gözler kirli..
Yalancının mumları yatsıya kadar derler,,
Kalemleri kirlenmiş, kelimeler de kirli...Gavur bilmez, mü'min bilir.. Hızır İlyas her dem gelir..
Arştan iner imdâd eder, Cibrîl meleklerle gelir..
Meyhâneci meyhânede, asîl gençlik zirvelerde!..
Yâ Rab!. diyen kullarına Rabbim neler.. neler.. verir...Osmanlıyı yıkan güçler hepsi birden kayıkta..
Uzantılar isim isim tvitırlar ayakta..
Bu Milleti uyur sanma, ayık gençlik seyrinde !..
Akla ziyan yazıp çizen, yakan yıkan kayıtta...Diller var temiz,bir tarafta kir..
Bir yerde şifâ,bir yerde zehir..
Bilenlere sor,gel kurtulursun !..
Tek bellediği,ağzında küfür...Tasavvuf neş'esinde Özhan İlhan yan yana..
Ses ile makamlarda İlhan hayrândır Ona..
Zerreden kürreye dek bigâne görülmedi!..
Şübhesiz cân diriltir gönül veren Özhan'a...

Anadolu insanı karıncayı incitmez, çevreye saldıranlar, saldırganlar kimlerdir?..
Diyeceğin var ise her şeyin usûlü var, yıkıcı yakıcılar hazımsızlar kimlerdir?..
Yakın tarihe kadar ruhlar aç bırakıldı, on yılda bir darbeler, fâil meçhûl katiller..
Kutlu Anadoluma akl-ı selîm dönmüştür, bir daha görülmüştür kirli yüzler kimlerdir.

Dış güçlerle iç güçler koordineli gider gizlerim sanma sakın ehl-i keşfin ma'lûmu..
Yakın târîhe kadar emri kimlerden alır ayân beyân bellidir ehl-i keşfin ma'lûmu..
Yurt sathında gördüğün pervâsız kölelerin sözleri tahrîbâtı aydınlık geleceğe !..
Uyan ey Millet uyan !.inançlı gençlik uyan !.aydınlık istikbâli gör ve yaşa ma'lûmu !...

Karınları tok, belleri de pek, rûhlar aç kalmış..
Mübarek günler, üç aylar nedir, orda durmamış..
Hak hukuk bilmez, silmiş süpürmüş eyvâh ki eyvâh!..
Rehberleri var, gerçeklere küs, hiç uslanmamış...Madde ve ma'nâ birlikte yürür insâf ve îmân yan yana durur..
Görüntü insan ne dîn ne vicdân şeytandan beter birbirin bulur..
Şehîdler Yurdu Anadolumda birgün bunları görecekmiydim?!.
Tahrîkçileri defterine yaz,meşhûr kelâmdır edenler bulur...


 

Aşk-ı ilâhî ile cezbedâr olmuş olan dervîşânı seyreyle!..
Alkol almış köpürmüş, melekleri küstürmüş perîşânı seyreyle!..
İkisinden de na'ra, birinden yallah çıkar, dervîşândan yâ Allah..
Ne söylesem ki bilmem, sarhoşta hezeyânı, âşıkları seyreyle!..Hristiyan Âlemi Kur'âna kapı açtı, Ayasofya yeniden secdelere yaklaştı..
Feth-i Mübîni bilir Endülüs Kurtubanın tekbîr özleyişleri, savtı Arşa ulaştı..
Kılıç kalkanla değil lutf-i İlâhî ile sımsıcak yaklaşımlar, Hızır, İlyâs da gelir..
Meryem Anne özledi Îsâ aleyhi's-selâm gökten yere inecek mutlu günler yaklaştı...
Ayyaşların dilinden çekmediği mi kaldı Yüce Milletin şaşkın!..
İblîs hayrette kaldı küfr-i inâdî ile tezvîrâtına pişkin!..
Ezanlar susturuldu, Ka'be yolları bile yıllarca yasaklandı..
Duâlarımız o ki, ayyaşlar da uyanır kulak ver söze düşkün!..Köprüler açık, önde Fâtihler, derken Selîmler, en önde yürür..
Güller, Tayyipler, duâlı diller, yepyeni târih en önde yürür..
Yüz yıldan beri Batı denildi, artık köprüler kuruldu Batı!..
Aydınlığı gör!. şafak sökmede!. gerçek aydınlar Ak Yolda yürür!..Hoş görüyü öğren gel, sana müjdelerim var..
Sünnet yolunda yürü, gör ki neler neler var..
Farz ile vâcibleri baş tâcımdır diye bil!..
Bu Cennet yolcusuna müjde, müjdelerim var!..Helâl-harâm mefhumu..alkol yanında durmuş,seyr eyle sarhoşları..
Ayıklar Hak yolunda..her akşam nerelerde seyr eyle sarhoşları..
İçki meclislerinde kadehler konuşurdu Bir Asır böyle geçti !..
Geçmişi iyi tanı !.bir de bu günleri gör !.seyr eyle sarhoşları...Ahmed,Mahmûd,Muhammed,Hakka yakın çizgiler bir de ârif olunca..
Ka'be yolunda yürür karargâh Medînedir isim ârif olunca..
Fâtihleri unutma !.İstanbul feth olundu,kim işâret eyledi ?!.
Ârif ol !.irfânlı ol !.Mekke,Medînede kol,duygulu yol boyunca...Sitres ve coşku..farklı çizgiler..biri kuyuda,biri zirvede..
Rûhu aç kalmış,derin kuyuda..Hak çizgisinde,onlar zirvede..
Yıllarca sürdü Yüce Kur'âna harb açanları ibretle seyret!..
İsyân,iftirâ derin kuyuda..beklenen gençlik,onlar zirvede...Sözü Allaha verdi,kulları duymuş oldu..
Verilen O Söz var ya,vakti geldi hoş oldu..
Ben onlardan iyiyim..O Sözde benlik vardır!..
Ben !.ben !.diyenler var ya,yolda kaldı boş oldu...Şiirlerle besledim,ha tuttu ha tutacak..
Seherlerde kalk dedim,ha kalktı ha kalkacak..
Hevâî nefsim adı,nâzenîn tesbîhi var,,
Umduğu var hayâtta,ha buldu ha bulacak...Rağbet edersen merğûb olursun Receb-i Şerîf Cum'a Gecesi..
İlk Cum'asının İlk Gecesinde arz-ı hâl eyle!. Rağbet Gecesi..
Kandiller yanar nurlu kalblerin her atışında vakt-i seherde!..
Yılda bir gelir Bâzâr-ı Aşkta Cum'a Gecesi.. Rağbet Gecesi...

Geçmişini Hak bilir, kendisi de biliyor..
Beri geldi ilk adım, yuvarlandı gidiyor..
Şimdi tevbekâr olmuş, görüntü sanki öyle?!.
Ya kirlenmiş yollara, ya gerçeği buluyor...

Yüce Allahı seven kullarını seyr eyle..
Bir de Allahımızın sevdiklerin seyr eyle..
Hücrelerine kadar zâlim, küfrün esîri,,
Üç günlük ömr içinde karar senin seyr eyle...

Birini gördüm, günler geçmiyor aylar yıl oldu.. şikâyet, keder..
Birini gördüm, günler yetmiyor, yıllar gün oldu.. pür-neş'e gider..
Rûhu aç kalan meyhânelerde tesellî arar günler yıl olur!..
Yüce Mevlânın zikr u fikrinde gün gören erler Allaha gider...

Güzellerde tahsîle, eğitime hâcet yok, bir bakış yeter dedi..
Nâz ile bir görüntü, bir kıpırtı bir cilve, yeter de artar dedi..
Dünyânın tüm yükünü, kalbi, rûhu güzeller, yüklenmiş gidiyorlar..
Görüntü güzelliği üç adımda tükendi, gurûr ve kibir kaldı, cümlesi bitti dedi...

Aşk oduna yananlar ba'zan Leylâ gibidir önden Hakka yürürler..
Ba'zan Mecnûn olurlar, Leylâ izinden yürür, Nezd-i Hakkı bulurlar..
Ayrılır sanma sakın!. seven gönüllere bak, Ferhâda, Şîrînlere!..
Sevdiren var, seven var, dünyâda kavuşmadı, Cennette buluşurlar...

Dileklerini gönülden arzet Yüce Mevlâya feryâd eyleme!..
Tenhâları seç, kimse görmesin, melekler şâhid âh u vâh etme!..
Göz yaşlarının her bir damlası tercümânındır, arz-ı hâlindir!..
Kazancın helâl, rızâ yolunda varsa adımlar, endîşe etme...

Aşkın bağında boynu bükülmüş gülleri buldum..
Aşk kitabından ezber eylemiş bülbüller buldum..
Mecnûna benzer bir aşk erinin inleyen sesi..
Arşa yükselir yanmış tutuşmuş dilleri buldum...

Günde beş kerre Hak Kapısını ihlâs ile çal..
Secdeler eyle benlikten vazgeç ne istersen al..
Kul kapısını fazlaca çalsan özler değişir..
Vakt-i seherler deryâlara dal, Sekiz Cennet var...

Duâ isterim, zemm ü gıybetler hiç uğramamış öyle dillerden..
Duâ isterim gönülden olsun vakt-i seherde öyle kalblerden..
İctima' kılmış erenleri gör, Arşu'r-Rahmâna açılmış eller!..
Yüce Mevlâmız reddeder sanma ilticâları, yaşlı gözlerden...

Filozof aklı bocalamada yollarda kaldı şaşırdı şaştı..
Erenleri gör,akl-ı maâşı yollarda kodu aşka ulaştı..
Madde-perestler yalnızca madde dünyâ dediler dünyâda kaldı..
Sonsuzluklara eremediler erenleri gör Hakka ulaştı...Sevdiklerine ismen düâlar gönülden olsun kabûle şâyân..
Mekke,Medîne,hacta Arafât,Mahall-i Kurbân kabûle şâyân..
Sâlihlerden ol,cümle mü'minler,günde beş vakit düâ ederler..
İşte usûl bu,uyan gözlerim !.gafletten uyan !.dikkate şâyân...Devletli kuşu sabaha kadar zikr u fikrinde..
Bülbüller konmuş güller dalında zikr u fikrinde..
Vakt-i seherde dört mevsiminde kalk ve yönel de,,
Kulak ver sese seyret âlemi zikr u fikrinde...

Sevdiklerini Allah için sev..
Yerdiklerini Allah için yer..
Endîşe etme!..
Kim ne derse der!...

Mü'minlerin murâdı ayniyle murâdımdır..
Rızâna uygun olur murâdım murâdındır..
Talebimiz deryâdan bir katradır Yâ Rabbî!..
Rızâna ermek diler.. murâdım murâdındır...

İstanbul ve Medîne.. bağlar ilâhî bağlar..
Peygamber-i zî-şânım, İzn-i Hak ile bağlar..
Koparmak istediler, Yüce Mevlâm korudu..
Bağlar inanç bağları, sonsuzluklara bağlar...

Mu'cize ve kerâmet.. Yüce Allahtan lutuf, Kaynak ayni Kaynaktır..
Enbiyâda mu'cize, evliyâda kerâmet, Kaynak ayni Kaynaktır..
Aklı kıt, idrâki kıt kirâlık beyinlerde hezeyân binbir çeşit..
Mu'cize ve kerâmet, iltifât-ı Rabbânî Kaynak ayni Kaynaktır...

Mecnûna soran olmuş adın nedir demişler, Leylâ!. Leylâdır demiş..
Güzellerin içinde en güzel kimi gördün?. Leylâ!. Leylâdır demiş..
Sabah erken saatte yolculuğun nereye?. Leylâya gidiyorum!..
Rü'yânda kimi gördün?. başkasını göremem, Leylâ!. Leylâdır demiş...

Toprak ol güller bitir, tavâzu'da örnek ol!..
Sular gibi azîz ol, yanmış gönüllerde sol!..
Öfke şeytandan beter, ateş olup da yakma!..
Münbit topraklarda su, nisan yağmurları ol!..

Tevbenin şartlarından, en büyüğü nedâmet..
İsyânın kime karşı? tefekkür ve nedâmet..
Bilerek, bilmeyerek isyânım hadden aşkın..
Affeyle Yâ Rab!. demek göz yaşları, nedâmet...

Öyle ser-mestem ki hiç ayılmadım, ayılmam Bezm-i Elestten beri..
Gerçek âşıklar ile Seyr-i Cemâle kadar Bezm-i Elestten beri..
Savm'a niyyet eyledim Havz-ı Kevserde iftâr ancak Onun Elinden..
Öyle âşıklar gördüm Sevdirdi, Sevdiren var Bezm-i Elestten beri...

Çehrelerde tebessüm gülen yüzleri gördüm..
Kin ve nefretle bakan kanlı gözleri gördüm..
Daha dünyâda iken cenneti yaşar gibi..
Şeytâna pes dedirten hâin kirliler gördüm...

Gel berâber olalım!. kirlerinden arınmış bir rûh ve bir bedenle..
En Büyük Rehber Olan Son Nebînin Yolunda bir rûh ve bir bedenle..
Bulunduğun noktadan En Düz En Kısa Yoldan Cemâlüllaha kadar..
Hiç tereddüd eyleme!. kirlerinden arınmış bir rûh ve bir bedenle...

Kendince hor gördüğün, senden binlerce üstün..
Tarttığın terâzîler İblîsîdir büsbütün!..
Yürüdükçe bu yolda yakındır âkibetin!..
Beynindeki tümörler, senden, fikrinden üstün...

Çöllerde bitmiş çöl akasyası, reng ü râyiha..
Lâle sünbüller bir adım önde, reng ü râyiha..
Toprak ile su sînesin açmış binler nebâtât!..
Kudretüllahı seyr eder âşık, yürür Allaha...

Hâfız-ı Kurân olmuş, makamlar da verilmiş..
Ba'zan hicâzî okur, rast ü hüzzâm serilmiş..
Ma'nâya âşinâdır, bülbülleri coşturur!..
Kerem Habîbullaha, Ümmete bezl edilmiş...

Tatlı dil güler yüzle yaklaştım, ta'mîrât tam..
Çatılmış kaşlar ile yaklaştım tahrîbât tam..

Peygamber-i Zî-şânım ta'mîre me'mûr idi..
Bu cihetle ıslâhât usûlünce tam idi...

Kalbi güzeller, dilleri güzel, beyni güzeller ancak görürler..
Rü'yâlarında Rasûlüllahı bir kerre değil, çok çok görürler..
Nice evliyâ arz-ı hâl eder, kalbler açılır, rûhlar konuşur!..
Dünyâda gören, Havz-ı Kevserde, Cennette görür seven gönüller...

Şu sendeki benlikler mızrâb değil sâz değil..
Seslere kulak versen ördek değil kaz değil..
İblîs aleyhi'l-la'ne, dinledi hâlâ şaşkın!..
Görüntü insan ammâ, Nemrutlardan az değil...

Cürm ü isyân olarak yeter de artar sana!..
Nefretin mü'minlere, yeter de artar sana!..
Hakka yakın halk ile olanlarla değilsin!..
İkide bir Andığın yeter de artar sana...

Başka ateşle yanma, ancak o ateşle yan!..
Cehenneme yaklaşma, ancak o ateşle yan!..
Aşk ateşi diyorlar mecnûn olanlara sor!..
Terk-i dünyâ etmeden ancak o ateşle yan!...

Gavur yapısı uçak, Ka'betüllaha doğru..
Madde Allaha teslim, her dem Allaha doğru..
Her tür teknik gelişim bir zamanlar bizdeydi,,
Bir gün gene gelecek, yönler İslâma doğru...

Bir asır geçti, gerçek şehidler, gerçek gâzîler şükür dillerde..
Sun'î gündemler, uydurma târih geçmişte kaldı gerçek dillerde..
Bir gün geldi ki, rü'yâlaramız gerçeğe döndü Tayyib konuştu!..
Asrın sonunda gerçeği andık, Çanakkale'de gerçek dillerde...

Hristiyan Âlemi saltanatla seçtirdi, Papasını kondurdu..
Gerici irticâcı,sözleri duyulmadı, onurla konduruldu..
Âlem-i İslâmın da Halîfesi var idi, beklenen gelecektir!..
Yiğit düştüğü yerden kalkar bunda şübhe yok, en mutlu gün olurdu...

Yürüyerek gel, tavazû ile isteyerek gel mescidlere gel!..
Mümkün olursa beş vakitte gel, ömür boyunca mescidlere gel!..
Gerçi her kese nasîb de değil tâbûtla gelmek Mevlâm lutfeder..
İlm ü takvâsı yerinde olan salât ehline mescidlere gel!..

Derdime dermân aradım buldum güller içinde..
Güllere sordum hepsi pür-safâ diken içinde..
Yârin safâsı, ba'zen cefâsı misktir sînede!..
Kulları gördüm şikâyet bilmez dertler içinde...

Farzlar, vâcibler emr-i ilâhî, sünnet yolunda bir adım daha..
Allah'a kulluk, Rasûlüllah'a ümmet olarak bir adım daha..
Dün yaşanmıştır, bugün de varsın, yârınlar için elde senet yok!..
Yönler Kıbleye, Hak yol İslâmdır, Cennete doğru bir adım daha...

Tahrîb eylemek kolaydır amma, ihyâ eylemek zordur diyorlar..
Bir Sinan lâzım, bir de Kanûnî, böyle güzeller azdır diyorlar..
Osmanlı gitti, dünya çivisi yerinden çıktı, seyret âlemi!..
Maya sağlamdır, madde ve ma'nâ yollara düştü, korkma diyorlar...

En ücrâ köyden İstanbula dek, Anadolumuz, dünyâ cenneti..
Dağlar, dereler, sâhillerimiz, sebze, meyveler, dünyâ cenneti..
Tahrîb edilen âlem-i ma'nâ, Kur'âna giden yollar açıldı!..
Yepyenı dünyâ, teknik gelişim, Anadolumuz dünyâ cenneti...

Attığım adımları vekâleten atarım Üstâdımın adına..
Bir garîb gönlü alsam vekâleten alırım Üstâdımın adına..
Zemzemi yudumlarım, aldığım nefeslerim vekâleten Onadır!..
Semâ kapılarına uzandıkça ellerim Üstâdımın adına...

Boylar değişik, renkler değişik, diller değişik, yüzler Kıbleye..
Dillerde Kur'an, sadrında îmân, yâ Allah diyor, yönler Kıbleye..
Şehr-i Medîne, Mescidü'r-Rasûl, yâ Rasûlüllah!. şefâat diyor..
Âlem-i İslâm!. her gün her saat aydınlıklara koş diye diye...

Öyle bir yoldayım ki En Sevgiliye gider..
Ka'betüllahtan çıkar, Habîbüllaha gider..
Da'vet Halîlüllahtan, lutuf Yüce Allahtan!..
Öyle bir yoldayım ki En Sevgiliye gider...

Orta yaşlarda biri, bir metrecik boyu var..
Tebessümler saçıyor, gönlü güzel biri var..
Yan yana namaz kıldık Ka'benin huzûrunda..
Rabbim neler yaratmış, dilde Kur'an biri var...

Beller büküldü rükûa doğru, Kıbleye doğru, secdeye doğru..
Başlar eğilmez, asla eğilmez, ancak ve ancak Allah'a doğru!..
Nice kulların kölesi olmuş kulları görmüş köhnemiş dünyâ..
Devr-i Âdemden Son Nebîmizin Ümmetleri var Rahmâna doğru...

Gösteriş, riyâ, yollarda kaldı, vuslat bâbını buldun demektir..
İlme'l-yakîni, ayne'l-yakîni, hakka'l-yakîni buldun demektir..
Bir ömrü verdin, gülleri derdin, vuslat bağının bahçivânısın!..
Maksada erdin, en büyük hedef son söz olarak Allah!. demektir... 

Hastayım ama yalnız değilim her dem Onunla..
Şah damarımdan daha yakındır her dem Onunla..
Her kalb atışım O İsmi anar şifâ Ondandır!..
Bezm-i Elestten sonsuzluğa dek her dem Onunla...

Ka'betüllahta Yüce Allaha açılan eller reddolunmadı..
Âyâtüllahı hâlisan lillâh okuyan diller reddolunmadı..
Habîbüllahın teşrîfi ile Hakkın sevdiği en Kutlu Şehir..
Namnam Kasrı'nın Hûrîlerine istediklerim, reddolunmadı...

Her renk her ırk her dilden mü'minlerle tanışmak..
Ka'benin huzûrunda onlarla kucaklaşmak..
Üstün ırk yok İslâmda, takvâ üstünlüğü var!..
Cennete giden yolda Hakka doğru koşuşmak...

Menemen Vak'asının hedefinde Muhammed Es'ad Erbîlî vardı..
Kölelerin kölesi bir el ile damardan zehirlendi boyandı..
Zâlim Doktor ertesi gün geldi ve ne gördü?. titrek gözlerle baktı..
Koca Mürşid namazda, secde, bir daha secde, Rahmâna uğurlandı...

Hubb-i fillâh farîza, buğz-i fillâh farîza..
Yüce Allahın emri, mü'mini sev!. farîza..
Mü'minlere muhabbet, münkire kalbde yer yok!..
Îmân esaslarını önce anlamak, sonra yaşamaktır farîza... 

Hayrihi ve şerrihi Hakdandır bil, şübhesiz..
Sûrette gördüklerin vesîledir şübhesiz..
Hayra delâlet eden, şerde kullanılanlar..
Farkı göresin diye halk olundu şübhesiz...

Hazret-i Sâmî sevenlerine selâmlar olsun..
Yolunca giden dervîşân gönlü nûrlarla dolsun.. 
12 Şubat 84 idi Hakka yürüdü..
Cennetü'l-Baki' nûrlarla doldu, bir daha dolsun... 

Yüz Yılın Zâlimleri sildi süpürdü gitti..
Kalan sağlar bizimdir, kalanlar bize yetti..
Ka'be yolları bile yıllarca kapatıldı!..
Hakka meydan okudu, gidiş o gidiş gitti... 

Enerji dolu, gücü yetiyor, ma'siyetlerden uzak duran var..
Güç sıfırlanmış, tevbekâr olmuş, ettiklerine nâdim olan var..
Ölmeden önce toparlanmağa nedâmet ile göz yaşı gerek!..
Pırlanta gençlik yeniden doğdu eski dünyada güzellikler var... 

Şarkı seyr ettim, zâkir zâkirât..
Garba yöneldim, zâkir zâkirât..
Merkeze indim vakt-i seherde,,
Pervâne-misâl zâkir zâkirât... 

Serden geçilir, Yâr yolundayız, Senden geçilmez!..
Hûr u gılmânı isteyene ver, Senden geçilmez!..
Habîbullahın gösterdiği yol zâtına varır!..
Rızâna erdir, Cemâlini ver, Senden geçilmez!...Sağlığın kıymetini bil de Allah'a yönel!..
Diken batsa ayağa, mesâîlere engel..
Nefesler sayılıdır, bugün varsın yarın yok!..
Haktan uzakta durma, oyalanma beri gel!...Dünyânın merkezinde, Beyt-i Ma'mûr altında..
Îmânın en gür sesi, İbrâhîm Makâmında..
Günde yetmiş bin melek, Beyt-i Ma'mûrdan iner!..
Secdelerdeki safâ, Gavsü'l-A'zâm Tahtında...

Sabah zikirlerine hayrân oldum kuşların..
Hû hûları muhteşem hele güvercinlerin..
Sevr Mağarası günleri, örümcek ağlar kurdu..
Meleklerle tavafta gece yarasaların...İki elinde ikişer parmak, ayaklarında ikişer parmak, para uzattım aldıramadım..
Bakışlarında asâlet vardı, ender görülen bir tavrı vardı, ısrar da ettim, aldıramadım
Dilenciliği meslek edinmiş binler içinde bir de böylesi elhamdülillah..
Ka'bede gördüm, cum'âda gördüm, şükür ki gördüm, para uzattım aldıramadım...
Ol Hüseynî nesebdir Şeyh Ma'rûfa ulaştım..
Bir Oğul yetiştirmiş Onunla kucaklaştım..
Tavâzû'da zirvede, ilm ü hikmet menbaı !..
Gördüm Mübârek yüzü, yüce dağları aştım... 

Hasankeyf'e uğradık, mağaralara daldık..
Dicle ile yürüdük Mevlâ'ya eller açtık..
Petrol kuyularını temâşâ eyleyerek,,
Batman'da karar kıldık, dervîşâna ulaştık...

Rasûlüllâha âşık Veyse'l-Karânî'deyiz..
Yollar Tillo'ya vardı, büyükler izindeyiz..
İsmâîl Fakîrullah, İbrâhîm Hakkı'larda,,
Ma'nâ ışıklarında, irfân denizindeyiz... 

Yüce Allaha lâyık kul olan, Habîbullaha ümmet olunca,,
Habîbullahın sünnet yolunda evliyâullah rehber olunca,,
Gerçeği buldun, murâda erdin!. nefse şeytâna fırsat tanıma!..
Rabîu'l-evvel on ikisinde en mutlu sensin!. sabah olunca...

Para cimride kirli bir çıkın şerrâr gibidir..
Her bir idâre âcizde ise Beşşâr gibidir!..
Silâh korkakta Esedleşir de, mazlûma döner!..
Yiğitler gelir Tayyipleşirler rüzgâr gibidir...

Îmân gönüllerdedir, mescidlerde yükselir, minârelerde coşar..
Artık zamân yaklaştı nâkûs yerlerinde de ezân coştukça coşar!..
Hudâ Kadir-i Mutlak silâhlar konuşmadan akl-ı selîm geliyor!..
Dünyâ yenileniyor Gençlik Kıbleye döndü, Kur'ân ve ezân coşar...

İhlâs ve riyâ..biri seninle Cennete kadar..
Riyâ,gösteriş..o da seninle nereye kadar ?..
İhlâs kul ile Hak arasında sırdır,biline !..
Hâlis bir kul ol,her ân her nefes,Cennete kadar...
Nazlı bir gözle baktı gökyüzündeki hilâl..
Bakışlarında başka niyâzla aktı hilâl..
Gelen Rabîu'l-evvel ayların şâhı idi !..
Şâh-ı Rusül müjdesi başka şafaktı hilâl...


Maddeye esîr, ma'nâdan uzak ömür isteme!..
Sitres, bunaltı, namaz, niyâz yok, kasvet isteme!..
Yetecek kadar ekmek aşın var, şükret hâline!..
Allaha yönel!. Kur'âna sarıl!. çokça süslenme!...
Yüce Allaha meydan okudu iblîs en başta ve yoldaşları..
Sağdan ve soldan,önden arkadan saldırıyorlar o soydaşları..
Soysuzlar gitti,ne isimleri,ne cisimleri..silindi,bitti !..
Hakka yönelmiş gençlik uyandı !.ufuklardadır O Kolbaşları...Hava soğudu, çâre bulunur. Ruhlar üşüdü, müşkil olan bu!..
Bir parça odun bir soba yeter. Din düşmanlığı, müşkil olan bu!..
Üşütenlere, üşüyenlere, geçmiş yıllara bir nazar kıldım,,
Tevbekâr olmuş belki bulunur. Nâr-ı Cehennem.. Müşkil olan bu...Görüntüye aldanma, kalbde olanları gör!..
Kalb gözlerin açılsın, kalbde olanları gör!..
Bir mürşid-i kâmile bende ol gerçek bende!..
Zâhirde oyalanma, kalbde olanları gör!...Cümle evliyâ.. Hayâtlarında şikâyet yoktur..
Tevekkül vardır, çâreler bulur, şikâyet yoktur!..
Hakka yönelmiş kulları gördüm.. Rızâya ermiş!..
Her derdi şifâ bilmiş ve olmuş.. Şikâyet yoktur...Sabrı topladım üst üste koydum, taştı, yetmedi..
İhtiyâr oldum, beller büküldü aştı yetmedi..
Aşkın ateşi gönlümde durur sanki bir volkan!..
Bir tek ümmidim, aşkı bilen var.. gücüm yetmedi...Bahçemde güller açar, seyr etmeye doyamam..
İncitirim diyerek, koklamaya kıyamam..
Şâh-ı Rusül Nebiyy-i Zîşânımı bulurum!..
Şükründen âciz kulum, olamadım, olamam...İblîsin neş'esini görmeliydin bu gece..
Şeytandan beterleri yazdı Kalem bu gece..
Evliyânın göz yaşı secdeleri ıslattı !..
Hakka açılan eller, diller de var bu gece !...Garbın taklîdçileri meyhânelere düştü..
Derken kumarhâneye, kirli hâneye düştü..
Yıllarca kandırıldın, Dîn afyondur dediler!..
Kalan sağlar bizimdir, kandıran, kanan düştü...

Sevdiklerini Allah için sev, yerdiklerini Allah için yer!..
Tâbûta bindi, toprağa kondu, yenilecekse önce toprak yer!..
Gerçek dostları tanı ve yaklaş, ehl-i nifâkı, küffârı tanı!..
Cemâl-i Yâre bakar göçersin, yoksa toprak yer, Cehennemde yer!..

Cümle ağaçlar ilk günden beri tam bir kıyâmda..
Hayvânâta bak, istisnâsı yok dâim ruku'da..

Secdelerdedir hep sürüngenler, dağ tahiyyede!..
Ey insanoğlu!. varsa namâzın, cümlesi sende...

Aşk üç harfli bir şifâ, hem safâ var hem vefâ..
Ayn ibâdet, şın şükür, kaf kanâat pür vefâ..
Ayn ağzından giriver, şın testeresinden geç!..
Kaf'ın karnında yoğrul, zehrin kamû bal, vefâ...

Su idi buhâr oldu, semâlara yükseldi, gökyüzünde müsâfir..
Rahmet olur, kar olur, aydınlatır cihânı, yer yüzünde müsâfir..
Ba'zan cezbeleniyor Nûh Tûfânı oluyor, küffârı gark ediyor!..
Şimşeklerle dolular, seller meydan okuyor, bu da başka müsâfir...

Safer ayında yalvarışlarım, yakarışlarım, Hakkadır râhım..
İhtiyâr oldum dizde dermân yok, Yüce Mevlâma var arz-ı hâlım..
Kazâ ve kader, takdîr Onundur, bir yıl içinde olanlar olur..
Tedbîrini al, İlâhî kalem yazmışsa bile kaldırır Mâhım!..

Zikr eden erkekleri, zikr eden hanımları öğüyor Yüce Kur'ân..
Zâkir, zâkireleri ehl-i cennet olarak kaç yerde anar Kur'ân..
İblîsin köleleri darda kalsalar bile Yâ Allah!. diyemedi..
Ehl-i zikri anlatır, ehl-i küfrü anlatır yer yer Âyât-ı Kur'ân...

Bir eli deryâlarda, bir eli Toroslarda..
Gece ve gündüzü yok, hizmet için yollarda..
Hakka ve halka yakın, bu bir örnek Kaymakam..
(İsmini söyleyemem) bir eli deryâlarda, bir eli Toroslarda...

Hiçbir yaratılmışta insânî rûh olmadı, ancak Âdem'de oldu..
Hak Teâlâ kendi rûhundan üfleyiverdi, bir tecelliyle oldu!..
İnsanoğlu kadrini, rûhî güzelliğini, bilebileydi eğer,
Gerçek kulluğu bulur, Habîbüllaha ümmet, ehl-i cennet olurdu...

Önce Kur'ânı fem-i muhsinden, ehlinden alıp, düzgün okumak..
İkinci görev, ezber eylemek, hâfız-ı Kur'ân olmak okumak..
Üçüncü adım, Cennet lisânı Kur'ân Dilini öğrenivermek!..
Yüce Kur'ânı günlük hayatta yaşamak derken, bir de okutmak...

Yönüm Kıbleye dönük, kalbim Arşu'r-Rahmâna..
Rûhum gayra meyletmez, ancak Rahîm Rahmâna!..
Farz ve vâciblere ek, Sünnet yolu nûrlu yol..
Evliyâ çizgisinde adım adım Gufrâna...

Buhârâdan göründü ışık o ilâhî aşk..
Bayrâmiyye neş'esi.. yollara düştü o aşk!..
Üç Erenler Muğla'da serdiler seccâdeyi..
Sâlih, Ömer, Muhammed, kurdular bâzâr-ı aşk...

Her derdin dermânı var, küfr-i inâdînin yok..
Şeytandan beterlerin, ilâcı dermânı yok!..
Gökten Cibrîl-i Emîn inse görünse dahî,
İnadım inad diyor, dermân bitti, çâre yok...

Güçlü bir ordu.. darbeci değil!..
Muhtıracının emrinde değil!..
Hak çizgisinde, Halkın yanında!..
Silâh düşmana.. Halkına değil!..

Bakışlar sıcak, sözler sıcaktır..
Dosta dost eli değse sıcaktır..
Allah'a kuldur, Rasûl'e ümmet,
Evliyâ görmüş yüzler sıcaktır...

Namnam Kasrı'nı aydınlatan bir Hâfız Şu'le var..
Hıfz-ı Kur'ânı seven, sevdiren Hâfız Şu'le var..
Gelin ey kızlar!. Kur'âna sarıl!. gel!. diyen bir ses!..
Namnam Kasrı'nın Kur'ân Kursunda Hâfız Şu'le var...

İhlâs-ı Şerîf ile vahdet deryâsına dal!..
Dalgaları göğüsle, Maiyyet-i Hakla kal!..
Uzakta sanma sakın, şâh damarından yakın..
Seven O, sevdiren O, Seven, Sevdirenle ol!..

Rasûlüllahın hâtırı yok mu?. Fâtıma Annem.. hâtırı yok mu?!..
İlim şehrinin bâbıdır Ali.. Yiğitler Şâhı.. hâtırı yok mu?!..
Şâh-ı Kerbelâ, Cânların Cânı, Nazlı Cânâna, O Hüseynime,,
A Zâlim!. nasıl kıyabildin hiç insâfın yok mu, vicdânın yok mu?!..

Muharrem Yılbaşının dokuzunda, onunda..
Ve yâ onu on biri hürmetle orucunda..
Bir de fakir fukarâ derdine devâ bulsa,,
Kaç köşeyi dönmüştür o günlerin sonunda...

Evliyâ sevmiş, eşkiyâ yermiş..
Mikroskop ile suçlar üretmiş!..
Görene derler!. köre ne derler?.
Asırlık zehri bal diye vermiş...

Özde var ise sözlerde de var..
Aşk u sevdâlar gözlerde de var..
Bir tatlı bakış yaktı yandırdı!..
Bâzâr-ı aşkta Nakşiyânda var...


Akhisârî Tobbaşlar, Namnam Kasrında gördüm..
Dört mevsim bülbül öter, nazlı gülleri gördüm.
İki kardeş mekânın dost kapısı açıktır!..
Gel!. denildikçe koştum, Nûr Yüzlüleri gördüm...

Hizmete tâlib olan, Namnam Kasrı'nda gezer..
Ma'nevî feyizleri her dem rûhunda sezer..
Mesâfeler dürülür, O Mutlu Çift hizmette!..
Biri Ömer Sezerdir, biri Ayhanım Sezer...

Hicrî yılbaşı yeniden doğdu, hiç unutulmadı..
Gönüllerde süs nazlı hilâller hiç unutulmadı!..
O Güzel Kalbin her atışında Onun yâdı var!..
Mekkeden çıkış, Yesribe hicret hiç unutulmadı...

Sevmeseydin yâ Rabbî!. günde beş vakıt namaz.. huzûruna almazdın..
Oruç, hac ve zekâtta gönülden coşkularla başarılı kılmazdın..
Son nefes îmân ile hakka'l-yakîne erdir, lutfeyle cemâlini!..
Karınca karârınca evliyâ çizgisinde hizmette eylemezdin!.. 

Sana Cibrîl-i Emîn gelse görünse dahî..
Sana İbrâhîm Halîl gelse söylese dahî..
İnadım inad diyen fikr-i sâbitlerdesin!..
Azrâîl son nefeste hışm ile gelse dahî!..

Kara bulutlar geldi ve geçti, kıpkızıl oklar deldi de geçti!..
Küfür tek millet onlar belli de, dâhildekiler sildi de geçti!..
Fethin gür sesi aydınlıklara, ilme, tekniğe her ân koşmada!..
Gençlik uyandı, ham fikirleri.. desem mi bilmem, ezdi de geçti!..

Yüce Mevlâmız da'vet eyledi, Ka'beye vardım, pervâne-misâl..
Her renk her dilden, her ırk her boydan, Âdem soyundan melekler misâl!..
Üstünlük ırkta, renkte değildir!. insanlıktadır, Dînde, takvâda!..
Cümle cihâna haykırıyorum!. Kur'ân dilinden Dâvûdî misâl!..

Zikr u tesbîhe alışkın diller, O pervâneler..
Namnam Kasrı'nda yılda bir kerre Bir Günü bekler..
O Sohbetlere teşne gönüller.. gözler yoldadır!..
İlâhî rızâ, düâ ve himmet, bir nazar bekler...

Renge takılıp kalma, rûhta güzellik ara!..
Görüntüye aldanma, aşk ile hizmet ara!..
Nice süslüler gördük görüntü var, içi boş!..
Hakka yakınlık ara, halka yakınlık ara!..

Gönlün aç ise gülüm!. önce îmânla doyur!..
Günde beş vakit namaz, zikr u Kur'ânla doyur!..
İlm ü edeb meşrebin, şifâ helâl lokmada!..
Kaşların çatılmasın, önce kendin doy, doyur!..

Nâr ismini renginden alır âteş değildir..
Cümle yârâna mahz-ı şifâdır âteş değildir..
Her bir dânesi Cennetten iner şek ve şübhe yok!..
Namnam Kasrına uğrar da gelir âteş değildir...

Günlük hayâtın hizmetle dolu, ibâdetler tam..
Harâmdan kaçış, helâl peşinde kalb huzûrun tam..
Birinci cennet dünyâda iken göründü sana!..
Eş ve çocuklar, her biri melek, yoktur hüzün, gam...

Bir kalem gördüm her gün yazıyor, her bir kelime müsbet ve gerçek.
Bir kalem gördüm her gün yazıyor, şeytandan beter iftirâ, iğrenç!..
Her ikisi de içindekini dışa vuruyor, ilâhî kalem O da yazıyor!..
Hakka kulluk var, kullara kulluk.. hangisi eğri, hangisi gerçek...

Zulmü özleyiş, Hakka yöneliş, ikisi de var..
Gerçeğe akış, Hakka yan bakış, ikisi de var..
Seyret âlemi!. mâzîleri gör!. bir de bugünü!..
Asırlık yokuş, kem-küm okuyuş bitti, biri var!...
Hacı Bülend Arınçım, bir daha arınmıştır..
İlk tavâfta Ka'beyi bir daha arınmıştır..
Ömrü hizmetle geçti, ismi ve rûhu Bülend!..
Vakfe, tavâf, ziyâret.. bir daha arınmıştır...

Sözde kurbân olurum, kolayca söylenendir..
Mecnûna sor Leylâyı, rûhunda dillenendir..
Bin cânım olaydı da, vereydim cânânıma!..
Söyleyen ve yaşayan, aşk ile küllenendir...

Tekbîrler ile bugün arefe, yârın bayramdır..
Cibrîlin sesi Arştan geliyor yârın bayramdır..
Hakka kurbiyyet ve teslîmiyyet günlerini an!..
Tekbîrler ile bugün arefe, yârın bayramdır...

24.10.2012

Hayr ve şer Hakdandır, misk gibi sînene çek!..
Hayrı pek çok seversin, şerri de sînene çek!..
Şerri isteme amma, gelirse var hikmeti!..
Îmânın altı şartı.. sendendir yâ Rab!. de, çek!..

Yemîn ettim bir kerre başka yöne dönemem..
Allah bir, Peygamber hak.. başka söz söyleyemem..
Evliyânın himmeti, ehl-i zikrin neş'esi..
Oyalanma gel!. derim, gel!. derim git diyemem...

Ehl-i kînden usandık Ehl-i Dîn ayılmaz mı?..
Hakdan uzak dik başlar secdeye inanmaz mı?..
Zulmün sonu gelecek, zâlim hesap verecek!..
Erenler katar katar, şehîdler uyanmaz mı?..

Kurban yaklaştı, İbrâhîm ismi çok anılmalı..
Oğul İsmâîl, O teslîmiyyet çok anılmalı..
Hakka verdiği sözün ardında Duranları gör!..
Dünyâ durdukça Eşsiz Güzeller çok anılmalı...

Allah rızâsı için tatlı sözleri buldum..
Binbir örnek gösterdim, gerçekleri duyurdum..
İnadım inat diyor, bir milim yaklaşmiyor,
Duâda ısrarlıyım, tükenmedi umudum...

Yönüm Kıbleye dönük, kalbim Arşu'r-Rahmâna..
Rûhum her ân Zâtına, âyet âyet Kur'âna..
Gayra meyletme dostum!. derde devâ bundadır!..
Başka rehber arama, uy Nebiyy-i Zîşâna!..

Yüce Allahın emirlerini îfâda sabır..
Yasaklarından delicesine kaçmakta sabır..
Sabredenlere müjdeler büyük.. Cennetü'l-firdevs!..
Ansızın gelen belâ, musîbet.. en büyük sabır...

Bir tatlı söz, tebessüm, hastaya şifâ verir..
Gıyâbında düâlar, dostlara safâ verir..
Şiirli lâtîfeler, Nasreddînler olmazsa,,
Çehreler donuklaşır, gam gelir, hüzün gelir...

Arş'ın Rabbine açılsa eller, Arş'a yükselir tüm yerdekiler..
Aczini bilse, kulunum dese, secdeler etse, hep yükselirler..
İblîsi bile yollarda komuş madde-perestler kibrin esîri,,
Bir Gün gelir ki, işte o Günde İblîsten beter iblîsleşirler...

Komşuluk yaptım, yemez yedirir, dört dörtlük adam..
Yolculuk yaptım, alış-verişte, dört dörtlük adam..
Ma'nevî yolda aksamalar yok, bakışlarda nûr..
Âh!. ben de böyle olabileydim.. dört dörtlük adam...

Küfr ile ma'lûl ölmüş kalblerden uzak duralım..
Marazlı kalbler, henüz ölmemiş ümîd verelim..
Gâfil olan kalb, bir adım atsa zâkir kalb olur!..
Hayy olan kalbler her ân Hak ile, ayrılmayalım!..

Kırmadan kırılmadan yürümek ne güzeldir..
Gönül kazanmak var ya, güzellere özeldir!..
Şu'leler ışık saçar, tebessümlerle yaşar!..
Melekler seyrindedir, yepyeni bir meseldir...

Gerçek âşıklar, ehl-i zikr olan aslâ çürümez..
Gerçek hâfızlar, gerçek şehîdler aslâ çürümez..
Kazancı helâl, bir ömür Hakka hizmet yolunda,
Asırlar geçer, ter ü tâzedir aslâ çürümez...

Dostlar gelir güllenir, bülbüller neş'elenir..
Uşşâkî, Rifâîler, dervîşân cezbelenir!..
Nakşiyânda zikr-i kalb, âşıklar meclisinde,
Kıpkırmızı bir kordur, son celsede küllenir...

İçi dışından güzel, kalbi yüzüne vurmuş..
Melek-sîmâ derler ya, eşler birbirin bulmuş..
İnciten hiç olmadı, incinen de olmadı..
Allah'a kulluk budur, olan böyle olurmuş...

Dış görüntüler dört dörtlük amma, kalbler perîşân..
Sözde safâ yok, gözde vefâ yok, diller perîşân..
Riyâkârlıkta on numarasın, kaç köşe döndün!..
Hiç unutma ki Bir Bilen vardır, defter perîşân!..

Madde ve ma'nâ meşrû' zemînde birlikte yürür..
Hedefler belli, zamân ve zemîn birlikte yürür..
Nefsâniyet yok, Hakkın rızâsı.. gidiş Onadır..
Yiğit düştüğü yerden kalkmıştır, durmak yok yürür!.. 

Dün ve bugün oldukça, yarınlara hazırlan!..
Dün geçti bugün geldi, dopdoludur müslüman!..
Dünleri ihmal eden, bin kez âh!. eder amma,
Bir de küfre daldınsa, hazırlan ve hazırlan!.. 

Güldeki renge baktım, Muhammedî kokuya..
Yaklaştıkça yaklaştım, o nâzenîn dokuya..
Zikrine kulak verdim, Yaradanını andım,
Bülbülle selamlaştım, gül okuya okuya...

Ayaklar yalın, rûhlar üşümüş, câmiler öksüz.. neydi O Günler..
Altmışta darbe, derken Yetmişbir, Seksen ihtilâl.. neydi O Günler..
Şubâtlar gördük, Nisanı da var, Ben!. Ben!. diyenler.. ara bulursun!..
Binlerce şükür, Bugünleri de gösterdin yâ Rab!. en mutlu günler...

Senin irşâdın ile bir kişi yola gelse, yeter de artar sana!..
Bir kişi yoldan çıksa, sebebi de sen olsan, yeter de artar sana!..
Ma'nevî güzellerin sohbetlerini dinle!. onlarda derde devâ!..
Nefse, şeytâna uyma!. ihsân çizgisinde ol!. yeter de artar sana!..

İslâm, îmân, Kur'ânı duyunca delirdiler.. seyret âlemi ve gör!..
Güzel Anadolumuz yıllarca kirletildi.. kirleten körleri gör!..
Gerek dâhildekiler, bütün dünyâdakiler, el ele nasıl yürür?!.
Cennete yürüyenler, Cehennemi seçenler.. ibretle seyreyle gör!..

Ma'nâ deryâsına dal, maddeyi ihmâl etme!..
Meşrû' çizgilerde kal, Hakka i'tirâz etme!..
Yan cepte müsbet ilim, rehberin Kur'ân olsun!..
Habîbullah ile ol, evliyâyı reddetme!..

Ağızlar temiz olsun, zemm ü gıybet girmesin..
Lafz-ı Kur'ân çıkacak, melekler incinmesin!..
Kalb temiz, diller temiz, düşünceler tertemiz..
İçin dışın yiğidim!. İblîse benzemesin!..

Her seher açan gül olmaya bak!..
Güller bitiren kil olmaya bak!..
Bir gün gelir ki, geri dönüş yok!..
Aşk ateşinde kül olmaya bak!..

Pest ü bâlâdan haber ver, kalmasın hiç bir mekân!..
Abd-i âciz Senden ister, kalmasın mestûr makâm!..
İlm ü hikmetten haber ver, her seher bâbındayım!..
Gayr'a meyletmem İlâhî, Sendedir en son kelâm!..

Deryânın kenârında kuruyan gülleri sor!..
Güllere hasret kalan bülbülün hâlini sor!..
Aşk nedir sevdâ nedir bilmez karga, saksağan!..
Bir bilen kaldı ise derdi sor dermânı sor!..

Ata Yurdunda Sovyet öncesi her şey çok güzel!..
İlim, edeb var, aşk ve san'at var, her şey çok güzel!..
Belli ölçüde gerçeğe dönüş göründü amma...
Anadolumu özleyiş dönüş hepsinden güzel...

Hakîm Tirmizî etrafı sarmış renk renk çiçekler..
Mevsim sonbahar, dört mevsim şakır dertli bülbüller..
Bir câzibe var, zâirleri çok, gençler.. ihtiyâr..
Âşıklar ölmez, ömrünü vermiş Hakka güzeller...

Buhârâ'dan Tirmiz'e tam bir günde yaklaştık..
Dağlar, çölleri aştık, Tirmizî'ye ulaştık..
Şefâatin umarız başka maksadımız yok!..
İmâm-ı Tirmizî'ye Orda komşu olaydık...

Boş kalan mescidlere, medreselere sordum..
Asrın tahrîbâtını O Türbelere sordum..
Zâlim zulmünü yapar, mü'minler uykudadır!..
İşte aldığım cevâb.. Pîrân-ı Aşka sordum!... 

Buhârâdayım, İslâm yaşanmış, cümle eserler hayât verici..
Bütün kal'âlar, mescid medrese, türbeler dâhil hayret verici..
Sun'î tepeler, el emekleri, aşk ister san'at, bulanlar bulmuş..
Yirmi bin mü'min bir tek imâmın savtını duymuş hayret verici...

Bir ömür beklemiştim bugün murâda erdim..
Bahâüddîn Nakşibend.. şu an huzûrundayım..
Bu çizgiden ayırma, ilticâm budur yâ Rab!..
Bir ömür beklemiştim bugün murâda erdim...

(4 Eylül 2012 Salı 19.03)

Mescid, medrese, türbe.. üçü bir yerde gördüm,,
Aşk gördüm, san'at gördüm, sarsılmaz inanç gördüm..
Mukallid maskaralar!. artık devriniz doldu!..
Beklenen şahlanışın yıldızlarını gördüm!..

İnançta Ehl-i Sünnet, sonra ihlâslı amel..
Hanefî, Mâlikîdir. Şâfiî ve Hanbelî!..
Mazbût i'tikâd yoksa, amel sıfırdan sıfır!..
Huzûr u Mâtürîdî, işte en büyük emel!..

İblîs rehberliğinde küffâr plân yapıyor..
İslâm nerde yükseldi nokta nokta tarıyor..
Ham yobazlar çoğaldı, mü'mîn uykuya daldı!..
Ar, nâmus, ilim, hikmet.. yerle yeksân ediyor...

İmâm-ı Buhârî'ye yaklaştıkça yaklaştım..
Pervâne-misâl döndüm, rûhumla kucaklaştım!..
İlâhî kerem dedim, iltifât-ı Peygamber!..
Bir ömre nasıl sığar Kur'ân ve Hadîs dedim...

Hâce Ahrâr Velînin kabri önünde durdum, gözyaşlarım durmadı..
Yıkılmış medreseler, harâb olmuş mescidler..gözyaşlarım durmadı..
Yeniden uyanır mı, geçmişte kalan îmân, o asâlet o vicdân?!.
Tâ yürekten haykırış, gönülden niyâzlarım, o âhlarım durmadı...

İlk yazılan üç nüsha Kur'ândan birin gördüm okurken Zi'n-nûreyn Osmân..
Şehîd kanı üstünde şehâdet şerbetini içti Hazret-i Osmân..
Ne cilvedir yâ Rabbî!.. Ömer, Osmân ve Ali şehîden yürüdüler!..
Taşkentteki Müzede üç nüshadan birini seyrettim hayrân hayrân!..

Nûreddîn Zengî Atâ Yesevî'nin Hocası..
Cum'âda kabûl etti Taşkentlinin Kocası..
Tille Şeyh Mescidinde cum'â edâ kılındı..
Keffâl Şâşî Türbesi Mekânın menekşesi...

Bahâüddîn Nakşibend, Hâcegânın izinde..
Taşkent ve Semerkand'ın, Buhârâ'nın gözünde..
Yıllardır beklediğin seferdesin yoldasın!..
Yorgun gözlerle bakma, bul esrârı özünde!..

Bugün ziyâretlerim İbrâhîm Atâ idi..
Yesevî'nin Babası. Annesi Ayşe idi..
Kâzî Beyzâvî dedim huzûrunda diz çöktüm..
Çimkentin güzelleri, ma'nâ süsleri idi...

Rasûlüllah elinden bir kutlu hurma aldı, Yesevîye iletti..
Bu bir mu'cize idi, üçyüz sene yaşadı, Yesevîye iletti..
İsmi Arslan Babadır, merkadinde diz çöktüm ziyâretine erdim,
Yüce Mevlâm lutfetti, bu fakîri aldı da, huzûruna iletti...

Hâce Ahmed Yesevî kabûl eyledi aldı..
Yılların hasretini bir tebessüm kaldırdı..
Dünyâ çileli dünyâ, safâ âhirettedir..
Buyurdu ağırladı, çok güzel uğurladı...

Rızâna erdir yâ Rab!.. ehl-i hizmet ihvânı..
Almaata, Çimkentte tanıştığım yârânı..
Kazakistan, Türkistan, Özbekistanda yaşar,,
Ömrü hizmette geçen ehl-i sünnet dostânı...

Ağyâra baş eğmedim secdelerim Onadır..
Dînimle akşamladım, sabâhım Onunladır..
Zâtını sevdiren O, ağyârı yerdiren O!..
Tek dileğim son nefes ancak Onu anmakdır...

Ayşe Annemiz gördü yürüdü..
Hâfize idi bir ömür sürdü..
En son bayramı dünyâda idi..
Firdevsi gördü Hakka yürüdü...

Haremeyn neş'esini Arslan Bâb taşımıştı Ahmed Yesevîlere..
Hâcegânı unutma, Bahâüddîn Nakşibend yerleşti gönüllere..
Aşkın ateşi sardı hücre hücre bünyemi, külüm yok dumanım yok..
Hak verdi Habîbullâh gösterdi ümmetine, tırman yüceliklere...

Bir dânâ tuz gölüne düşse tuz olur gider!..
Çehreler sözler soğuk, ortam buz olur gider!..
Sende azıcık vicdân kırıntısı var gibi!..
Dikkat eyle yaklaşma, ömrün toz olur gider!..

Taklîd ile başladım, tahkîke ersem deyu..
Evliyâyı izledim, menzile varsam deyu..
Varamazsam da o çizgide kalsam demiştim,
Hakdan ümîd kesmedim, ha bugün, yârın deyu...

Öyle bir hayât sür ki, her günün bayram olsun..
Zemm ü gıybetten uzak her günün bayram olsun!..
Günlük ibâdetlerin, Kur'âna hizmetlerin,,
Helâlinden kazançlar, her günün bayram olsun...

Ka’betüllahtan uzakta durma, rûh u cânınla yakîninde ol!..
Yüce Allahım şah damarından daha yakındır huzûrunda ol!..
Habîbullâhın imâmetinde Allahü ekber diyenleri an!..
Secde et yaklaş, fırsat bu fırsat, Hak erenlerin çizgisinde ol!..

Dünyâda iki bayram, birinciye erdirdi..
Mevlâm âfiyet versin, cümlesine erdirsin..
Öyle bir bayram var ki,istikbâlde saklıdır!..
Cemâlüllahı iste, Mevlâm Ona erdirsin...

En uzun günler en sıcak günler, Ramazan bitti..
Yüce Allahım namaz emretti, oruç emretti..
Nefis ve şeytân neler fısıldar dinleyenlere!..
Kimler kazandı, kimler kaybetti, tefekkür vakti...

Dünyâ dönüyor, hayât sürüyor, müsbet çizgiler, yanlış gidişler..
Bir yanda müsbet, bir yanda cinnet, nerelerdeyiz?. berrak sezişler!..
Ben!. ben!. diyenler bir bir gidiyor, son kalanlar da bir bir gidecek!..
Kur'âna dönüş, Hakka yöneliş, kalblerde huzûr, aydınlık günler...

Leyletü'l-kadir hâtırı yâ Rab!. zulme zâlime fırsat tanıma!..
Yaşlı gözlerle eller Zâtına açıktır yâ Rab!. koma yârına!..

Kur'ân, îmân ve vicdân, insanlık ön vasfıdır..
İnsân ve şeytân farkı.. Olmazsa olmazıdır!..
Târîhe bir nazar kıl, kimler insândan yana,
Kimler şeytân yoldaşı, kimler gerçek insândır?!..

Kadri Bülend Geceler, haftada bir cum'adır..
Mevlîd, Reğâib, Mi'râc, Leyletü’l-berâettir!..
İki bayram gecesi, Leyletü’l-kadir zirve!..
Seyri bülend olanlar, seyr-i fillah olandır!..

Küfrü dillere destân, zulmü Firavn misâli..
Mikroskopla aramış sevâb dirhem misâli..
Gavuru öyle öğmüş, öyle öğmüş ki şaşkın,,
Gönül gözü pas tutmuş, görmez iblîs misâli...

Cumhûrun Köşkündedir Hakka el açan Başkan..
Secdelerde göründü Ehl-i Kur'ân Başbakan!..
Kadeh kaldıran eller görürdük O Yerlerde!..
Çok şükür Hakka yakın vâliler, nice bakan!..

İlk gündemleri irticâ idi, namaz oruç var, mürtecî idi..
Bu Vatan için, bu Bayrak için cebhede şehîd onlardan idi..
Şehîd annesi başı örtülü, kamusal alan!. girmek yasaktır!..
Hele Biri var, Bu Memlekette irticâ var!. diye feryâd ederdi...

Bir Milletvekîlimiz, bir Vâlimiz sahûrda..
Dînî proğramlarda, gerçekleri beyânda!..
Rü'yâmda görse idim, rü'yâ der geçer idim!..
Geri mi, ileri mi, Milletin nazarında?..

Hiç ummadığın anda öyle bir çetin imtihânın olur sarsılma!..
Gelenler hep Hakdandır, ba'zan yüksek bir sürûr, gurûrlanma şımarma!..
Kullukta dönemeçler, inişler ve yokuşlar ömür boyunca sürer!..
İmtihânlara sabır, ni'metlere çok şükür, uyanık dur uyuma!..

Başlayan bitiriyor, şaşkınlar yitiriyor..
Oruç tutan ölmedi, bak neler getiriyor!..
Rızâ-yı ilâhîyi, niyyet eyledi buldu!..
Münkir dünyâyı yedi, ukbâyı bitiriyor!..

Aşk'ta doğmuştu, bir asra yakın Hakka yürüdü..
Öyle bir nokta vardı yolunda, kemâlde durdu..
Geylânî lakab Abdü'l-kadirdi Şeyhu'l-ekberdir!..
Nakşîleri sev, Kadirîleri bulanlar buldu...

Sular paralı, hava, oksijen o da paralı olsaydı eğer..
Fakîr fukarâ, garîb gurabâ kuyrukta sıra bekleseydi ger,
Şükr olsun Mevlâm!. yazın yaylalar, kışın sâhiller cennet vatanda..
Çöllerin de var, bunca çâresiz o âcizlere cennetini ver!..

Ni'met kadrini bildir yâ Rabbi!. açlıklar ile terbiye etme!..
Ma'nevî açlık maddî açlıktan daha beterdir mahrûm eyleme!..
İftâr neş'esi, o terâvîhler, bülbüller gibi şakıyan diller..
Düâlı diller, yer gök melekler, sarsın âlemi, mahrûm eyleme!..

Kur'ândan mahrûm isen, işte bu mahrûmiyyet yeter de artar sana..
Suçlular kayıtlıdır, hele bir suçlu var ki yeter de artar Ona..
Sakın "yaş ilerledi, bundan sonra yapamam" demeyesin beri gel!..
İhlâs ile yola çık, bir dost elinden tutar, Hak yardım eder sana!...

Hatimlerle terâvîh.. Ka'bede kılmak var ya..
Mescid-i Nebevîde kılmak, kıldırmak var ya..
Sen de hâfız olarak, sen de ta'kîben yürü!..
İşte dünyâda cennet buna demişler var ya...

Fem-i muhsinden, usta ağzından kırâat almış..
Ma'nâya uygun ses ve makâmlar ehlinden almış..
Hazret-i Dâvûd dillere destân ses ve makâmda!..
Bildiğin Mekân.. Bir Ses dinledim, ne varsa almış...

Yüce Kur'ânın hâfızı ol da namazda oku..
Günlük hayâtın süsüdür Kur'ân, vecd ile oku!..
Önce lafzında ve ma'nâsında Kur'ânı yaşa!..
İlk emri oku!. ilk heyecânı zikr eyle oku!..

En ummadığın Hakla barışık, yan gözle bakma!..
Zâhirde kalma, satıhlardasın, aldanma kanma!..
Hızır ve İlyas onlar da beşer, alnında yazmaz!..
Ömürler kısa, Yûnuslarla ol, sakın geç kalma!..

Meclis-i Uşşâka vardım, dervîşânda göz yaşı..
Dört yanım âteş kesilmiş ağlıyor zâkir başı..
Sâhil-i deryâya baktım, aşk od'undan sanki kor!..
Mesken-i Sâhib-Vefâ'da pür-edebdir Kol Başı...

Elindeki çöpleri sokaklara fırlatan, İstanbul'a uymadı..
Her türlü kabalıklar, kirlenmiş ifâdeler İstanbul'a uymadı..
Gelin birlik olalım, zarâfet incelikler yeniden hayât bulsun!..
Yalnız İstanbul değil, bin türlü yozlaşmalar Anayurda uymadı!..

Fâtihler gitti, Hakka yürüdü, eserleri var..
Yavûz Selîmler ve Kanûnîler, eserleri var!..
Şanlı Târîhi kirletenler var, onlar da gitti!..
Yeni Bir Nesil yeniden doğdu, Yenileyen var!..

Yûnus dilinden Hakka ibâdet Hâcegân'da var..
Hakka inandı, kulluğu bildi, dervîşânda var..
Cennetini ver, nârından koru, câizdir gülüm!..
En büyük örnek Habîbullâh'ta her güzellik var...

Tevekkülü tam eyle, rızkı Allah'tan iste..
Sabrı dervîşten öğren, yâ nasîb de, ve bekle..
Beklemediğin anda umduklarını verir!..
Yeter ki ancak Hakka kullukta dur, zikr eyle...

Gerçek dostluklar rûz-i mahşerde bir bir doğacak..
Güçlü zaîfin elinden tutup dermân olacak..
Gerçek dostları ara bulursun, darda bollukta,
Çok yakınında, hemen yanında ihvân olacak!..

Yanlış yoldaydı, bir gün anladı tevbekâr oldu..
Bir bilen buldu, günlük hayâtı hep ona sordu..
İsyân kimedir, emreden kimdir?. gün gibi âyân!..
Fırsat bu fırsat, müjde ey gençlik!. yeni gün doğdu...

Ramazan geldi, Ümmetin ayı,sevinenler var..
Sağlık mevzuu,tutamayıp da,üzülenler var..
Bu sıcaklarda uzun günlerde oruç mu olur?!.
Diyenler de var,seyret âlemi neler neler var!...Öyle bir yer ki, safâ az bir şey, cefâsı boldur..
Öyle bir yer ki cefâsı hiç yok, safâ sonsuzdur..
Hemen anladım, birinci dünyâ, ikinci Cennet!..
Birincisinde sakın aldanma!. îmân ve islâm.. her ânı doldur!...
Son nefes Allah!.. idi, bâb-ı rahmet açıldı..
Cemâlüllah'a erdi, âfâk'a nûr saçıldı..
Bekleyenlerden biri Hazret-i Sâmî idi!..
Sâmî-Mûsâ el ele, Firdevs'e yol açıldı...

Dîvân-ı Hakka tekbîrle gir ki yalnız O kalsın..
El pençe dîvân huzûrunda ol, dil Kur'ân olsun!..
Secde et yaklaş, o benliklerden her dem uzaklaş!..
Tahiyyeler et, diz çök ve yalvar, selâmlar olsun...

En uzun günler, en sıcak günler, geldi Ramazan..
Rûhuna danış, nefse danışma, geldi Ramazan..
Açları düşün, fakr u zarûret.. ni'metin kadri,
Otuz altı yıl her mevsim oruç, işte Ramazan...

Madde ve ma'nâsında büyüyen Ülkemizi nasıl kıskanmadalar!..
İçerdeki düşmanlar dışardakiler ile nasıl paslaşmadalar!..
Artık Yüce Mevlâya açılan ellerimiz, gören gözlerimiz var!..
Üsküdâr aşılmıştır, oturun edeblice Gençliği kıskananlar!..

Birinde kulluk, tam teslîmiyyet, birinde isyân..
Her ikisinde görüntü ayni sûrette insân..
Hakkın koyduğu çizgide kalmak, onu korumak!..
Kazanmak da var, kaybetmek de var.. âh!. olsam insan...

Maddî ma'nevî bir can kurtarmak tüm insanlığa hayât vermektir..
Haksız yere bir hayât söndürmek tüm insanlığı katleylemektir..
Zâlimlere bak bunca yiğitler göz göre göre hunhârca gitti!..
Kimler taraftâr, kimler muhâlif dünyâyı oku bu ne demektir?!..

En küçük günâh işlememeğe bugün azm ettim..
Büyük günâhtan Hakka sığındım bugün azm ettim..
Geç kaldığımı anladım amma niyyetim niyyet!..
Her bir nefeste gerçek kulluğa bugün azm ettim...

Ezân-ı Muhammedî.. Bilâller okumalı..
Hoş sadâyı duyanlar, mescidlere koşmalı!..
En uzak duran bile, kulak vermeli sese!..
O nazlı minâreler, makamlarla coşmalı...

İki kapılı hândır, dünyâ dedikleri bu..
Sanki bir gölgeliktir, bir uğrak, konaktır bu!..
Sonsuza giden yolda ellerin boş kalmasın!..
Son pişmanlık faydasız, yolda bir duraktır bu!..

Ömürler kısa, yıllar geçiyor aylar geçiyor..
Nice kandiller mübârek günler geldi geçiyor..
Gafletle geçen yıllarım için âh!. ediyorum..
Fırsatları gör, davran yiğidim geçti geçiyor!..Aşkı tadanlar aşk pınarından bir kadeh daha, bir kadeh daha içsin kanmasın..
Nâz ü niyâzlar Feyizli aylar, hâtır-ı Berât, muhabbetlere dönüşüversin!..
Deryâya bakan, Mesken-i Halîl, Halîlü'r-rahmân duâlarına mazhar olsun da,,
İlhan okusun, Bülbülü'r-rahmân âmînler desin, hüzünler gitsin, kaygular bitsin...

Yarım akılla bakan, yollarda kaldı gülüm!..
Mevlânâ gözlüğünü tak da bak bir kez gülüm!..
Ebû Cehilleri gör!. şimdi nerelerdedir?..
Aklına pek güvenme, ehl-i zikre sor gülüm!..

Her gece sarhoş, hiç ayılmadı öylece gitti..
Üstâdı şeytân, tumturaklı söz belletti gitti..
Âr u nâmûs yok, ırz u hayâlar.. sildi süpürdü!..
İbretle yürü, sağlar bizimdir, gidenler gitti!..

Şa'bân-ı şerîf, berât kandili, derken ramazân..
İhyâ edene günler geceler her ân heyecân..
Yüce Allaha gerçek kul isen, Rasûle ümmet,,
Her gecen kadir, gündüzün cum'a, Hakka seyerân...

Teslîmiyyette Ebû Bekir ol!..
Adli ihyâda Ömer gibi ol!..
Edeb ve hayâ örneği Osmân!..
İlm ü şecâat öğren Ali ol!..

Cehennem odunları sıra sıra dizildi..
İblîs aleyhi'l-la'ne baş köşede süzüldü!..
Mü'min gâlib gelecek, dünyâda, âhirette!..
Osmanlı Torunları geç de olsa dirildi!..

Her gün her saat ilme hikmete, bir adım daha..
Gençlik uyandı zikre Kur'âna bir adım daha..
Telâşlananlar her hâl ü kârda yandık diyorlar!..
Telâşlanmayın, mutlu yıllara bir adım daha!..

Tahrîklere kapılma her işin vakti vardır!..
Kara okkanın yüz dirhem olduğu an vardır!..
İstişâre sünnettir, Fâtihleri örnek al!..
Ak Şemseddînlerimiz, Ulubatlılar vardır!..

Doğruya doğru eğriye eğri diyenlerde hiç yanlış olur mu?
Yön Kıbleyedir, Hakdan yanadır, Ekber Hacıda yanlış olur mu?
Mîzân-ı hakta bir gün gelir ki eğri ve doğru âyân beyândır!..
Sevdiklerime, yerdiklerime bir daha baksam yanlış olur mu?..

Gençlik yıllarım beyhûde geçti dedi de geldi..
İki göz iki çeşme olmuş da âh ile geldi..
Yüce Allahım affeder mi ki, sözleri buydu!..
O da ağladı ben de ağladım, bağrımı deldi!...

Neler anlattım, neler söyledim, söz dinlemedi..
Âyet okudum, hadîs okudum söz dinlemedi..
Öyle bir belâ geldi ki bir gün ta'rîfe sığmaz!..
Son durak nedir Allah bilecek söz dinlemedi...

Tertemiz suya bir damla idrâr düşse içilmez!..
Zulme muhabbet, zâlime alkış.. Sırât geçilmez!..
Küfr ile îmân ictima' kılmaz aynı gönülde..
Bir gün gelir ki eyvâhlar etsen hiç fayda vermez...

Teheccüd namazında boy abdesti yakışır..
İçi dışı tertemiz, derviş Hakka yaklaşır..
Bir de kalbî marazlar ayıklansa, yıkansa,,
Âbidler, âbideler meleklerle koklaşır...

Zerre zerre vücûdum, sığındım Rahmânıma..
Rûhumu arz eyledim, Yüce Yaradanıma..
Gençlikte bilemedim, şimdi ihtiyâr oldum!..
Nâçîz bir kulu oldum, sığındım Sübhânıma...

Kabirde uyu, mahşere kadar..
Burda uyuma, fazlası zarar!..
Vakt-i seherde seyret âlemi!..
Aşk bâzârında neler neler var!..

İstek yürekten olsun, Yüce Allah'tan iste!..
Bi hâtır-ı Peygamber, Yüce Allah'tan iste!..
Yalnız Allah'a kuldur, evliyâyı unutma!..
Alın secdelerdedir, Yüce Allah'tan iste!..

Rûhlarda deprem, nefs ü nefesler cinnet içinde..
Aç bırakıldı, îmân mahrûmu cinnet içinde..
Bir ömür rûhlar Kur'andan mahrûm, abdest namaz yok!..
Her adım cinnet, çılgın bir hayât, cinnet içinde...

Ayrılık yetti cânıma, Cânânım gel!. dermânıma!..
Kenetlenmişti ezelden aç kolların gir cânıma!..
Firkat mâzîlerde kaldı, sözlükte vardı da sildim!..
İki cihânda ayırma yâ Rab!. ilet Cânânıma!...

Dünyâ güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık..
Dünyâ temiz olsaydı, ölünce yıkanmazdık..
Necip Fazıl söylemiş, müstesnâ vecîzeyi!..
Şu vefâsız dünyâdan kirlenmeden çıkaydık...

Setr-i avret gelirse, vakit, niyyet de gelir..
Yönler Kıbleye doğru, rûhlara huzûr gelir..
Kaybolan güzellikler, ilim, hikmet ve teknik,,
Kirlerden ayıklanmış aydınlık günler gelir...

Sonunda dîn sözü var, o isimler konmadı..
Nûreddîn, Necmeddînler, o isimler sollandı..
Birileri rahatsız, çok rahatsız olmuştu..
Ne var ki Yüce Millet zamanla akıllandı!..

Dost evini ta'rîf et!. Kendi evin gibidir..
Kullanımda fark yoktur, kendi evin gibidir..
Rasûlüllahın dostu, Sıddîk-i A'zam var ya,,
Ta'rîfe sığmaz O Dost, kendi evi gibidir...

Ba'zan şâir oluyor, ba'zan şiir oluyor, dünür İlhan'ın var ya,,
Ba'zan gönül dilinden söyler sükûta dalar, dünür İlhan'ın var ya,,
Rabt-i kalb eylese de Mevlâsına yönelse, bir nefes ayılmasa..
Geçenler geçti amma, mest ü lâ ya'kil olsa, dünür İlhan'ın var ya...

Nârından âzâd eyle Cennetine al derim..
Nefsime fırsat verme rûhumu yücelt derim..
Rızâna erdir yâ Rab!. arzû emelim budur!..
Erenlerin peşinde Kıtmîr olayım derim...

Maddî gıdâlar, helâlindendir, emek mahsûlü mahz-ı şifâdır..
Harâmlardan kaç, en küçüğünden en büyüğünden mahz-ı belâdır!..
Ma'nevî gıdâ, îmân ibâdet, zikr u fikirler işte dermânın!..
Gözlerinde nûr, sözlerde sürûr, gençlik iksîri mahz-ı safâdır...

Zulmü alkışlayanla, zâlim aynı kefede..
Çıplaklık medeniyyet diyen aynı küfede..
Yıllar varki tesettür, hor görüldü kınandı!..
Âr u nâmûs şişesin kıranlar nerelerde?..

Ne kadar çok irticâ, sarıklı cübbeliler, mürtecî varmış meğer!..
Mahkeme-i İstiklâl on binini asmış ta, bitirememiş meğer!..
Plân projeleri ceplerinde geziyor, fırsat mı kolluyorlar?!..
Mahkeme-i Kübrâyı, hesap dışı bırakmış, süpürmüşlermiş meğer!..

İlâhî rızâ mevcûd değilse yapılan işte,,
Yorma kendini boştur sıfırdır, gerçekten işte!..
Hak rızâsını gözetir isen riyâdan uzak,,
Her bir teşebbüs, her adım büyük, hayât bu işte!..

İsmet İnönüleri.. keyfine neş'esine!..
Ağzı kulaklarında.. keyfine neş'esine!..
Son sözleri ölürken, Ermeni alfabesi..
Şehîdler cân verirken keyfine neş'esine!..

Yedek subayda asker talebe idim O Gün..
Ankara Harb Okulu, nöbet bizdeydi O Gün..
Çöp arabalarında getirildi Bakanlar !..
En âdî hakaretler sergilenmişti O Gün...


Gönül gözü açıktır, görüntüye aldanmaz..
Mürâî tavırlara aslâ inanmaz, kanmaz..
Ma'nevî güzellere yakın dur uzaklaşma!..
Senin de gönül gözün bir gün görür paslanmaz...

Bir Yol bilirim Bildirene bak her sesi buldum..
Merkezi buldum, sesler içinde Bir Sesi buldum!..
Bir benzeri yok Hakka çağırır Vahyin Mazharı..
Önce Mekkede, sonra Taybede, Tek Sesi buldum...

Rasûlüllaha, Ecdâda baktım kamerî aylar gökte yazılı..
Yaşlısı bilir, genci de bilir, hilâl ve mehtâb gökte yazılı!..
Bir gün geldi ki silmek gerekir hâfızalardan her ne var ise!..
İslâm adını çağrıştırıyor yerde yazılı, gökte yazılı...

Allaha kul olan var, bir de kula kul olan..
Büyük şehidleri an!. Adnân, Rüşdü, Polatkan..
Ezân aslına döndü, Kur'ân âşikâr oldu!..
Yıllar sonra sen misin, ezân, Kur'ân okutan!..

Kıyâfet aldatıcı, ilim, hikmetle uğraş!..
Teknik gelişimlerle, müsbet ilimle uğraş!..
Kalbinde kir bırakma, yönün Kıbleye dönsün!..
Görüntüye aldanma, zikir, fikirle uğraş!..

Garbın uşaklarına ne emirler verdiler, neler yaptırdılar gör!..
Receb, şa'bân, ramazan, dînî aylar günleri, sildi süpürdüler gör!..
Ezân-ı Muhammedî, cum'alar vardı sende ey öksüz Ayasofya!..
Yeniden yazılacak, târih temizlenecek, hele bekle biraz kör!..

Öğleden önce iki cüz oku, akşama doğru iki cüz daha..
Yatmadan önce bir cüz ilâve, ömrüne ömür, budur bir safâ!..
Hıfz-ı Kur'ânın korunmasında, hafta sonunda hatm-i Kurânda,
Kullukta vefâ, rûhlarda şifâ, gençlik ve dinçlik, yâ hâfız kefâ!..

Öyle bir tebessümle selâm aldım ki, yetti..
Derd-i derûnum vardı, O anda gitti, bitti!..
Evliyânın himmeti, tek nazarla işte bu!..
Ne kaygulardan eser, iz, bırakmadı gitti!..

Bir fakîrcik zenginin kapısını sık çalsa..
Allah rızâsı için verin dese ağlasa..
Gene mi sen!. sesleri, ba'zan azarlamalar..
Verdikçe verir Mevlâm, günde bin kez çağlasa...

Dünyevî saltanatlar, Cennete göre hiçtir..
Cemâlüllahı görmek.. Cennet, yanında hiçtir..
Günâhlara yaklaşma!. küfre aslâ bulaşma!..
Bundaki sıkıntılar, Cahîme göre hiçtir!..

Sâhilde oyalanma, deryâlara dalıver!..
Teferruâtı bırak, son noktayı koyuver!..
Yılların tahrîbâtı, köhne zihniyet dursun!..
Uyan ey gençlik uyan!. hedefleri buluver!..

Yüce Allahın bir ismi SETTÂR ayıp örtendir..
Dostlara baktım, ayıp aramaz, ayıp örtendir..
Düşman kafalar mikroskop ile kusurlar arar!..
Kendini görse, örtüler yetmez, vakit erkendir!..

Aşk-ı hezârî, aşk-ı ilâhî, aydınlıklar var..
Seksüel dürtü ona aşk denmez, karanlıklar var..
Mecnûnlara sor her hücresi aşk, Şâh-ı Nakşibend..
Aşka selâm dur!. Yûnuslarla ol!. gör ki neler var...

Karanlıklara vedâ, aydınlıklara doğru..
Başka yöne dönemem, yönüm Kıbleye doğru..
Ne zulümler yaşadık, ne zâlimleri gördük!..
Rızâna erdir yâ Rab!. dosdoğru, Sana doğru...

Lekesiz îmân, riyâsız amel, helâl kazançlar..
Müsbet eğitim, insanlık için dağlar aşanlar..
Dünyâya geliş, dopdolu hayât, huzûrla gidiş!..
En büyük hedef, ilâhî rızâ, Hakka koşanlar...

Yılda dört mevsim, baharlar, yazlar, yazın yaylalar..
Bağlar, bahçeler, her tür meyveler, arılar, ballar..
Çölleri gördüm, deve çobanı, ne yer ne içer?..
Bunca ni'metler.. şükreden de var, etmeyen de var...

Ettiğinden sorumlu olmayan bir tek Yüce Allahü Zü'l-Celâl var..
Hâlâ bu gerçekleri duymak istemeyenler, mağrûr yaratıklar var..
Hanya-konya ne imiş gösterdi şükür Mevlâm daha dünyâda iken!..
Adl-i İlâhî nedir, gerçek hukuk ne imiş şükür bilenler de var...

Asr-ı Saâdette yaşar gibi yaşamak var..
Rasûl-i Zî-şânı ve Ashâbı tanımak var..
Onun izinde olmak, başka izleri silmek!..
Kirletilen yolları silmek, temizlemek var!..

Usûle uygun sesler makamlar aradım durdum..
Habîbullâhın O Mihrâbından bu sabah duydum..
O ezânlar ki bülbüllere eş nağmeler ister!..
Rûhlara şifâ savt u sadâyı bu sabah duydum...

(Mescid-i Nebevî, Sabah Namazı, 6 Mayıs 2012)

Mescid-i Kuba, Mescid-i Cum'a, Mescidü'r-Rasûl..
Çileli yıllar geride kaldı, her adım vusûl..
Bedirde niyâz, ne söylense az, kılıç sesleri..
Uhud ve Hendek, Feth-i Mekke der, Ka'be ve Rasûl (s.a.v).

Mest oldu gönül; nasıl mest olmaz, huzûrundayım..
Hakkın huzûru, Rasûlüllahın huzûrundayım..
En büyük rütbe, kulluk rütbesi, Allaha kulluk!..
Cümle dostlarla huzûrundayım, ayırma Yâ Rab!. huzûrundayım!..

Bir anlık gaflet, mâliyyete bak, Cennetten oluş, Dünyâya iniş..
Âdem Atamız Serendibtedir, Havvâ Annemiz Cidde'ye iniş..
O gözyaşları, sonsuz nedâmet, yıllar ve yıllar, sonunda vuslat!..
Cebelü'r-rahme, Hac ve Arafât, Afv-i İlâhî, yeniden doğuş...

Lutfetti Mevlâm vedâ tavâfı icrâ kılındı..
Ka'betüllaha vedâ edemem, tavâf-ı vedâ icrâ kılındı..
Ömrüm oldukça takdîr Onundur gene lutfeder..
Gönül Ka'bede, tavâf-ı vedâ ihyâ kılındı...

Namnam Kasrı'na hizmet edenler mahrûm kalmasın..
Otağ Mescidde secdeler eden aslâ yanmasın..
Şaşı bakanlar, anlamadılar, bakar göz gerek!..
Hac ve umreler müyesser ola, mahrûm olmasın...

Gönül gözünden perdeler kalkar seyre kanarsın..
Gözlük istemez bir tek nazarla görür anlarsın..
Kalb kirlerinden arınmağa bak, bir kapı ara!..
Yûnuslara sor, Taptukları bul, bahre dalarsın...

Dar pantolonlar, o çıplaklıklar, kimler getirdi?..
Hayâsızlıklar, içki, kumarlar, kimler getirdi?..
Kur'ân gelince fâiz belâsı geçmişte kaldı!..
Uyan ey gençlik!. kirlileri gör, kimler getirdi!..

Yollarda kalsam bir dost elimden tutar mı dedim..
Dostun var ise yollarda komaz bulurlar dedi..
En büyük dostu nerde arasam, nerde bulurdum?..
Her yerde hâzır, Yüce Allahtır, unutma dedi...

Sultân Fâtih'in O Bedduâsı O zâlimlere yeter de artar..
Mescid yıkanlar, mescid satanlar O hâinlere yeter de artar!..
Ey Millet uyan!. aynı çizgide yürüyenleri ibretle seyret!..
Keremin ile Bu Günlere de erdirdin Yâ Rab!. yeter de artar...

Îmân nasîb eyledin, mü'min kulunu sevdin..
Habîbullâhı sevdin, ümmetine sevdirdin!..

Sevgi kaynağı Sensin!. sevdir sevdiklerini!..
Zâlimlerden uzak tut, sevdir sevdiklerini!..

Namnam Kasrı'nın hûrîlerine, ikrâm, iltifât..
Gerek dünyevî, gerek uhrevî, ikrâm, iltifât..
Hizmet verenler, Muallimeler, gönül verenler..
Bir kez görünmüş zâirlerine ikrâm, iltifât... 

Taklîdcilikte papağanları bastıranlar var..
Saat başında renk değiştiren taklîdciler var..
Yüce Allahın saf kullarını kandırdın amma,,
Senden ziyâde seni bilen var, kanmayanlar var...

Yâ Rab kulunum desen, ne kadar seversen sev, Allah kadar sevmedin!..
Rasûlüllaha yönel, ümmetinim desen de Onun kadar sevmedin!..
Yüce Allaha yönel, Habîbine ümmet ol, Sünnet yolunda yürü!..
Tehayyül et sonunu, Hakkın şâh eserisin sonu görebileydin!..

Zulüm devrinden aydınlıklara çıkardın yâ Rab şükr olsun sana!..
Kanlı ellerden, o katillerden kurtardın yâ Rab şükr olsun sana!..
Kendi yurdunun ma'sûmlarına kurşun yağdıran, son çırpınışta..
Ka'be önünde cümle niyâzlar yalnız sanadır şükr olsun sana...

Dünyâda iki şehir, aslâ kâfir giremez..
Mekke ile Medîne, aslâ kâfir giremez..
Bu bir emr-i İlâhî, Kur'ân haber veriyor!..
Teşebbüs etse gelse, darbeyi yer giremez!..

Rengi siyâhtı, dilden dökülen niyâzlar aktı..
Ka'be önünde gözler sel oldu, aktı ve aktı..
Feryâd ü figân, âh u enîn yok, belli ki dertli..
Dudaklarda sır, gönlünde huzûr, döktü de döktü...

Gerek dünyevî gerek uhrevî cümle niyâzım sanadır derim..
Şefâat, himmet, her tür kerâmet, senin izninle sendendir derim..
Senden gayrıya kul köle olmuş bîçâreleri ibretle gördük!..
Tenzîh ederim, tesbîh ederim, yâ Allah derim, ya Rahîm derim...

Tâlihli güzellere, güzel eller uzandı..
İhtiyâr Dede var ya, gençliğinde ozandı..
Mutlu geleceklere, duâda hissesi var!..
Nikâh akdi ve imzâ, Mühr-ü Osmân bezendi...

Kendince yükseklerde, ben ben deyip duruyor..
Halka tepeden bakar, ben ben deyip duruyor..
Gerçek yüzünü görsen, iblîs yanında melek..
Kaç adım daha gider?, ben ben deyip duruyor...

Gavur zemzem içemez, tad bir değişik gelir..
Cümle mü'minler ise, kanmaz, içesi gelir..
Îmân ölçülerinden birisidir bu mihenk!..
Test eyledim kaç kere, gavura ağır gelir...

Her renk, her dilden, Hakka yöneliş..
Her bir cihetten, Merkeze geliş..
Irk ayrımcısı!. bir kez gel de gör!..
Ka'betüllahda o ince seziş...

Kur'ân ismine tahammülü yok, ateş kesildi..
Feryâdına bak, isyânına bak, âfet kesildi..
Dilden, gönülden silmek istedi, başarmıştı da!..
Küfr-ü inâdî, hele seyreyle şeytân kesildi!..

Günâhların büyüğü küçüğü olmaz dostum!..
Kime karşı işledin ona bakılır dostum!..
Bugün günlerden cum'a, döndüm yâ Rab deyiver!..
Tevbe-i nasûh olsun, tevbelerimiz dostum!..

Gâr-ı Hırâda, oku! emrine bir daha daldım..
Sonsuzluklarda, okyanuslarda bakındım kaldım..
Ba'zan satıhta, derinliklerde yüzenler gördüm..
Seyreyledim de onları ancak sevmekle kaldım...

Ka'be binâ edildi, emr-i İlâhî ile da'vetler vâki' oldu..
İbrâhîm Halîlullah dört cihete ses verdi, Yüce Allah duyurdu..
Âlem-i ervâhtadır, rahm-i mâderde bile, duyanlar lebbeyk dedi!..
O da'veti alanlar, uyanık gönüllüler, Ka'bede hayât buldu...

İlme'l-yakînden ayne'l-yakîne..
Ayne'l-yakînden Hakka'l-yakîne..
Ulaşabilsem, niyâzlarım bu!..
Her gün her saat, her ân yakîne!..

Duymak başkadır, görmek başkadır, yaşamak başka..
Yüce Kur'ânı indiği yerde okumak başka..
Her gün tavâfta yetmiş bin melek, Beyt-i Ma'mûrdan!..
Devrâna girmek, Hakka yönelmek, gel gör ki başka...

Yüksek sesle yakarış, duâlar, yalvarışlar..
Göz yaşları sel olmuş, Mevlâya el açışlar..
Koca dervîşte sükût, hâl diliyle sesleniş,
Şah damarından yakın, der gibiydi bakışlar...

Menemende başlayıp Dersimlere yürüyen o mahkemeler var ya,,
Başta tertîpçileri, O vicdânsız katiller, karar verenler var ya,,
Fazla verme yâ Rabbî!. işledikleri kadar, ta'kîben diğerleri..
Arşa yükselen aahlar, yetîmlerin göz yaşı, o kefensizler var ya...

Arza gireni bilir, yerden çıkanı bilir..
Gökten ineni bilir, Arşa çıkanı bilir..
Her an O sizinledir, Ondan başkası var mı?!.
Mevlâm bildirir ise, bildirilen de bilir!..

Ehl-i tevhîdin ağzından giren burnundan çıkan dumanlar gitsin.. Âmîn..
Melek kaçıran, şeytân getiren dumanlar gitsin.. Âmîn..
Ciğer kirlenmiş, kan zehirlenmiş, hor hor çeşmesi.. Eyvâh!..
Hakka ilticâ, bir güzel niyyet, bir anda bitsin.. Âmîn..

Bir dostum geldi, elinde zemzem, nasılsın dedi..
Ka'be önünde, pür-huzûr, neş'e, nasılsın dedi..
Cennettesin de hangi katında?. der gibi idi..
Arzın merkezi, Ka'be önünde, nasılsın dedi...

Bu Cum'a Ka'bedeyim, Sûretü'l-Kehf okudum, feyizli,duygularla okumaya çalıştım..
Hicâzî makamlarla, uşşâkîler, nihâvend,hüzzâm ile bir cilve,rast dedim karar kıldım
İhtiyâr oldum artık, zirvelere tırmanış, savt u sadâda akış, heyhât!. mâzîde kaldı..
Aşka vedâ yasaktır, beller büküldü amma, gündüz çıralar ile uşşâkî arar oldum...

Cum'a gününün her saatini, dakikasını, ihyâ eylesem..
Haftada bir gün, öyle bir gün ki, feyizler günü, ihyâ eylesem..
İki bayramdan daha büyüktür, kadrin bilene, bildir yâ Rabbi!..
Öyle bir saat vardır ki onda, Rabbim gizlemiş, ihyâ eylesem...

Nebiyy-i Zîşânımın Amcaoğlu Mescidi..
İlim şehrinin bâbı İbn-i Abbâs Mescidi..
En büyük muhaddistir, Dört Abdullahtan biri!..
Tâif'in gözbebeği İbn-i Abbâs Mescidi...

Melek, gördüklerini duyduklarını yazar..
Bir ömür ta'kîbdesin, azarsan melek yazar!..
Kalbde gizlediklerin, o hâin bakışların!..
İblîsten beter nefse, senden gelmeli azar...

Zulme ve zâlimlere dur!. deme vakti geldi..
Sabrın da hudûdu var, vur!. deme vakti geldi..
Fâtihler, Selîmlere bir nazar kıl yiğidim!..
Esed zencîrlerini kır!. deme vakti geldi...

Ka'be üstüne rahmet yağarken bir daha gördüm..
Altınoluktan şakır şakırdı, bir daha gördüm..
Yanan âşıklar sînesin açmış, aşk artıyordu!..
Rahmet ve melek, melekleşenler, bir daha gördüm...

Lâyık olanlar bir bir gidiyor, yüceliklere, Cennnete doğru..
Hakka kul olmuş, Rasûle ümmet, zikr u fikrinde, Cennete doğru..
Hakkı tanımaz, hiç öğrenmemiş mescid yolunu, öylesi de var!..
Söylenmesi zor, ta'rîfi müşkil Nâr-ı Cahîme cinnete doğru...

Gönülleri coşturan savt ü sadâ yok mudur?..
Dâvud Nebî, Bilâller, o hoş sadâ yok mudur?..
Haremeynde Yâ Rabbî hangi vakte kadardır?..
Devr-i Osmânî rûhu, Asr-ı Safâ yok mudur?...

Ka’benin huzûrunda gece gündüz ararım..
Sanki pervâne-misâl döner döner ararım..
Hâtır-ı Habîbullâh, bir gün verecek diye,
Rızâsını ararım, Cemâlini ararım...

Oyalanma civârda, kenarlarda Merkeze!..
Ka'betüllaha yönel, tam Kıbleye, Merkeze!..
Doğduğun günkü gibi, arın da günâhlardan,
Sonra Huzûr-u Nebî, O Sevgiye, Merkeze!..

Onun rızâsı için her bir adım bereket..
Muhammedî çizgide her bir nefes bereket..
Hele Ka'be yolları, Medîne sokakları!..
Âşıkta göz yaşları, her bir damla bereket...

Nikâh önemli, rızık önemli, helâl olmalı..
Müsbet eğitim çok çok önemli, yaygın olmalı..
Bu üç unsuru taşıyan yiğit yanlış yapamaz!..
Bu üç unsuru tahrîb edeni görebilmeli...

Kalbi temizdir, beyni temizdir, dil de temizdir..
Beyhûde koşma, kirletemezsin, rûhu temizdir!..
Nice pîrâna çamurlar atan çok oldu amma,
Kendi kirlendi, mü'min temizdir, serâpâ temiz...

Elliden önceleri, i'dâm sehbâlarında..
Altmışla başlamıştı, karar E-Muhtırada!..
Okları çok zihniyet, zulmün sekrinde yürür!..
Mîzân-ı İlâhî var, bekleyin en sonunda...

Rûh pâdişahtır, akıl vezîri..
Nefis kraldır, şeytan esîri!..
Hangisi gâlib, sözde emirde?..
Rûha kulak ver, terket esîri!..

Kur'ân sözü duyunca çılgına dönenler var..
Hac ve umre denince surat ekşitenler var..
Tercîh bu dünyâdadır, sakın aldanmayalım!..
Cennet dünyâda başlar, dikkat!. cehennem de var!..

Dünyâ ne imiş birgün öğrendim..
Gaflette idim, uyandırıldım..
Namaz-niyâz yok, Kur'ân askıda!..
Tevbe, gözyaşı, Mevlâmı buldum...

Sis perdeleri kalktı, aydınlık geri geldi..
Güller, sümbüller açtı, mevsim bahâra erdi..
Aydınlığı istemez yarasa tıynetliler,,
Uzun sürdü geceler, aşk geldi, ışık geldi...

Rûhum aydınlık ister, Muhammedî nûr ister..
Kara karınca bile yollarda rehber ister..
İlâhî adâletin tahakkuk, tecellîsi,
İlim ve hikmet ister, vicdânlı yürek ister...

Nutk-i Sultân Selîme uydum el pençe dîvân..
Hân-ı Osmânî sözünde yokdürür şekk ü gümân...

(Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur 
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur 
Sâdıkâne belki ol âlemde bir dildâr olur 
Yâr olur, ağyâr olur, dildâr olur, serdâr olur) 

(Yavûz Sultân Selîm Hân)

Çalış, fırsat bu fırsat, sakın yoruldum deme!..
Seherde uyanık ol, bahaneler üretme!..
Beklemediğin anda, ölüm ansızın gelir!..
Dopdolu olsun günler, aldanma ve aldatma!..

Hak söze karşı, hemen i'tirâz..
Bir ma'sûm teklîf, hemen i'tirâz..
Nefsâniyet bu!.. enâniyet bu!..
Hangi vakte dek, inat i'tirâz?..

‎Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!.'' buyurmuştur yüce Mevlâmız..
Ömür boyunca bu çizgide ol!. kurtuluş bunda, budur düâmız!..
Yalancıların yatsıya kadar yanar mumları ve görülmüştür..
Her gün her saat aydınlıklara genç nesillerle koştu sevdâmız!..

İlk yalancı şeytandır, iblîs aleyhi'l-la'ne..
Yalanda yarışılmaz, O bir tâne bir tâne!..
Yalanı her adımda isbâtlanıyor amma,
Yalan karakteridir, iblîs gibi bir tâne...

Hakka kulluk var ise, pâdişahsın, vezîrsin!..
İsyân, küfürde isen, rezîl oğlu rezîlsin!..
İbretle nazar buyur, kimler nerelerdedir!..
Millet uyandı artık, kimlikleri bilirsin!..

Asırlar, yıllar, Yüce Kur'ânı eskitemedi..
Silmek istedi dilden, gönülden, beceremedi..
Çanakkale'nin rûhu şahlandı genç nesillerde!..
Tek yürek oldu Âlem-i İslâm küfre dur dedi!..

Gönül sultânlarına gönlümü verdim gitti..
Neyim varsa bezl ettim, akl ü idrâkim gitti..
Bir göz işâretinde saklıdır seyr u sükûn!..
Mürşid-i asrı buldum, Yûnus'a döndüm gitti...

Sükût zamanı değil, kellim yâ Seyrî kellim!..
Gerçek söyle çok söyle kellim yâ Seyrî kellim!..
Tekellümler yetmiyor, yaz da şâirâne yaz!..
Muhâtabını tanı, kellim yâ Seyrî kellim!..

Dedeler gelmiş, Nineler gelmiş, tebrikler diyor!..
Hûrî, melekler devrâna girmiş tebrikler diyor!..
Nişân gününün bir mührü olsun dillerde duâ!..
Osmân-ı Velî bu mutlu günde tebrikler diyor...

Edeb dildedir, gönüllerdedir, bakışlardadır..
Enbiyâ rûhu kalblerden gelen akışlardadır..
Muhammedî yol, sırr-ı evliyâ, gel!. diyor sana!..
Bir himmet ile bakışlardadır, nakışlardadır...

Aşk kitâbından oku bana yâr!. bir bir dinleyim!..
Bir daha oku, bir daha oku, bir bir dinleyim!..
Aşk yaşanırmış öyle buyurdu bir âşık bana!..
Doksan dokuzu, yüzüncüyü de senden dinleyim!..

Hıfz-ı Kur'ân, zikr-i Fürkândan bize Feyzâ gelir..
Bu vücûd iklîmine bin nâz ile Feyzâ gelir..
Emr u fermân Hakdan oldu tâ ezel yazmış kalem!..
Tâcı nûrdur, feyzi nûrdur, pür-huzûr Feyzâ gelir...

Şifâ dersen var, safâ dersen var, vefâ dersen var..
Aşk ne demektir, sevdâ ne demek, tâlib isen var..
Semt-i yâre gel, bâzâr-ı aşkı bir Mecnûn'a sor!..
Bir tek şartı var, aşka sadâkat sende varsa, var... 

Ezân-ı Muhammedî, tangır-tungura döndü..
Bülbüller susturuldu, kargalar öter oldu..
Neydi o yıllar yâ Rab!. i'dâm sehbâlarında,,
Soysuz soylu göründü, sonra kalbimden vurdu...Çanakkale rûhunu silmeğe çalıştın da bereket silemedin..
O fışkıran îmânı söndürmeğe çalıştın, zâten beceremezdin!..
İstiklâl Marşımızın O Şanlı Şâirini, hakîr, gerici gördün!..
Gençlik artık uyandı!. küfre gel dedin amma, Kur'ânı yenemedin...

Ma'nevî ziyâfetler adım adım geliyor..
Yüce Mevlâmızdandır, Melekler sergiliyor..
Evliyâ, asfiyânın teşrîfini seyreyle!..
Asr-ı Saâdet rûhu, O İhtişâm geliyor...

Körlüğü göz körlüğü zannetme ki yiğidim,
Asıl kör kalb körlüğü, îmânsızlık yiğidim!..
Bakar körleri tanı, uzak dur necislerden!..
Şerri şeytandan beter ''hüve'l-ebter'' yiğidim!..

Eyâ oğullar kızlar!.. dinsizlere yaklaşma!..
Yüce Allaha yönel vicdânsıza yaklaşma!..
Ne dünyâda huzûrun ne de âhiret kalır!..
İnsân-ı kâmil ara, eşkiyâya yaklaşma!..

Perde perde açılır, Arşa yükselir sesin..
Onun İsmi dillensin, tâ gönülden nefesin..
İhlâs ve samîmiyyet, mü'minin rengi, tadı!..
Kalbinin her atışı Allah diye söylesin!..Ayrılmak mümkün değil rûhlar kenetlenmiştir..
Çizgi ilâhî rızâ, terâzî denklenmiştir..
Sen hizmete tâlib ol, iştiyâkla, şuûrla!..
Mekânlar emrindedir, sırra seyr eklenmiştir...

Söyleyene bakma da Söyletene bak Gülüm!..
Güllerde nâz olmadan bülbül şakımaz Gülüm!..
Namnam Kasrı tutuştu, Bülbül coştukça coştu!..
Seyrî seyrânda bu dem, Güller gülmez mi Gülüm!..

Seyre dalmış gönlüme ma'nâ ışıltıları..
Kalbden kalbe uzanan sevdâ hışırtıları..
Yüzakından akseder, kıbleye doğru yürür!..
Sıcacık bakışları, seher fısıltıları...

Yüce Allahı unuttuğun an, nefs ile şeytân devreye girer..
En küçük gaflet, derken cehâlet, insan oğlunu târ u mâr eder..
İlim ve hikmet, dostla ünsiyyet, imdâda gelir kurtarır seni!..
Her âyet Kur'ân, Nebiyy-i Zî Şân rehberi olan inan kâr eder..
.Takma kirpikler, renk renk ojeler, makyajlar ile güzellik arar..
Yapmacık sözler, giyim kuşamda pervâ ne gezer, özellik arar..
Güzellik dilde, rûhta gönülde, hiç unutma ki anneliktedir!..
Târîhine bak, Mevlidi oku, Fâtihleri an, sonra ver karar...

Asr-ı Saâdetinde yaşar gibi yaşamak..
Asırlar öncesine muhabbetle ulaşmak..
Rûh-i Muhammedîye sevmeyi bil de yaklaş!..
Gönülde, dilde huzûr, işte böyle yaşlanmak...

Emek Verenin yanında olmak, işte safâ bu, bir daha görmek..
O ma'sûm bakış, yüksek tevâzû', şifâ bundadır, huzûra ermek..
Hazret-i Sâmî ve Sâhib-Vefâ, Osman Veliyy-i pür-nûr, pür-safâ..
Tâ yücelerden coşarak gelen, sırr-ı velâyet, o sırra ermek!..

Tivnikli Köşkündeki, kahveleri çayları..
Ta'kîben sohbetleri, o feyizli anları..
Devr-i Sâhib-vefâda, neydi Fahrim o demler!..
Unutmadım, unutmam, aslâ vefâlıları...

Enderûn-i Osmânî yeniden hayât buldu..
Devr-i fetret kapandı, gençlik seyrini buldu..
Yüce Kur'ânın sesi, elbet hâkim olacak!..
Zulme dur!. fermânını gör ki Mevlâm buyurdu... 

Ağaçlara nazar kıl, ömrü boyu kıyâmda..
Sayısız mahlûkatı, secdelerde, rükû'da..
Hele nasîbsize bak, alnı secde görmemiş!..
Yüce dağlar vakarla, tahiyyede salâtta...

Tevâzu' zirvelerde, alın secdelerdedir!..
Beden türâbî amma, rûhum yücelerdedir..
Yalnız Hakkadır rükû', secdelerim Onadır..
Çizgimiz Muhammedî, seyrimiz Nakşîdedir!.. 

Görmeden sevdim Gelinlerimi, nezâketinden, zarâfetinden!..
Kur'âna hizmet, zikr u tesbîhât, vakt-i seherde secdelerinden!..
Cennette melek, hûrî misâli her hâli örnek kızlarımıza,
Sevgi Haktandır, sevdirene bak, Duygularından, Feyizlerinden!..

Ayık ve gâfil.. sûrette insân..
Rabbim biliyor.. hangisi insân?..
Şaşmayan mîzân birgün konacak!..
Hangisi şeytân, hangisi insân...
Adana-Tepebağ'da bir güzel yaşamıştı..
Âşıklar O Mekânda aşk od'una yanmıştı..
Hazret-i Sâmî adı O yerle bütünleşti!..
Bir nazarla ne cânlar yıkanmıştı, kanmıştı...Bahar yaklaştı, güllerde neş'e, bülbülde figân..
Öyle vecd ile oku, dillensin, her âyet Kur'ân!..
Gül bahçesinden sana yönelsin güller, bülbüller!..
Feyizli Feyzâ!. duygulu Duygu!. böyledir fermân...Hastayım amma, yalnız değilim..
Fikrimde O var, yalnız değilim..
Hay olan kalbler her dem Onunla..
Sevdirdi sevdim, yalnız değilim...

Her hattında taşında zevk-i Osmânî gördüm..
Rûh-i İslâm dillenmiş, Abdülhamîd Hân gördüm..
Mescide imâm olmuş, Ömer Fârûk Şirikci!..
Mine'l-bâb ile'l-mihrâb, Devr-i Osmânî gördüm...

(Kahraman Maraş Abdülhamîd Hân Câmii Kitâbesi)

Müstakbel gelinlerim, biri feyizli Feyzâ, biri duygulu Duygu..
Kur'ân hizmetindedir, biri feyizli Feyzâ, biri duygulu Duygu..
Ne güneşler doğacak, ne güzeller gelecek, aşk kervânı yoldadır!..
Müstakbel gelinlerim, biri feyizli Feyzâ, biri duygulu Duygu...

Maraş'ın dondurması âteşleri söndürür..
Âşıklara merhemdir, az da olsa dindirir..
Karlı dağların karı, gerçek âşıka yetmez!..
Hakkın âşıklarını ancak vuslat sindirir...İbrâhîm Halîlullah'a yakılan âteş sönmüş..
Ne kül kalmış ne kömür, hiç bir eser yok sönmüş..
Berd ü selâm fermânı Haktan geldi Urfa'ya!..
Aşk âteşi tutuşmuş, diğer âteşler sönmüş... 

Maddî imkânlar tam sıfırlanmış, edeb ve hayâ tam zirvelerde..
Arz-ı hâl etmez, açım diyemez, rengi sararmış, hep secdelerde..
Hak erenlerden birin bilirim, onları bilir, arar ve bulur..
Hissettirmeden yardımlar eder, Hızır yoldaşı, bil nerelerde?..

Kula kul olanlardan, Hakka kul olan gördüm..
Kolaycı mürâîden toparlananlar gördüm..
Sille-i Rabbânîyi gördü de akıllandı!..
Ne yazık her sözünde Dîne küfr eden gördüm...

Ka'betüllaha erdim, pervâne-misâl döndüm..
Gece ve gündüzünde, Mevlâm!. diyerek döndüm..
Bu bir i'lân-ı aşktır, bâbın açar mı diye..
Tâkatım bitinceye, rûhumla, cânımla döndüm...

Mâziye dönüp muhâsebeler yapan var mıdır?
Mazlûmun âhı yaktı yandırdı diyen var mıdır?
Şâyet var ise inkâr yerine i'tirâf gerek!..
Yüce Milleti yakından bilen aceb var mıdır?..

Gizlice namaz kıldı, yakayı ele verdi..
Sicil kaydına geçti, notlar sıfıra indi..
Rütbesi paşa imiş, prf. dekanlar imiş!..
Derhâl ihrâc edildi, zâlim keyfinde idi...

İnanan adım adım, ta'kîbte idi yıllar..
Nice cinâyetlerin şâhidi oldu yıllar..
Birgün adl-i ilâhî gelir sorarmış meğer..
Zâlimin zulmü varsa, mazlûmun Allahı var...

Edebildiğin kadar cevr u cefâ et bana!..
Kaşların çatıldıkça ayni şifâdır bana!..
Elde değil sevdiğim bir kere sevdim seni!..
Kapında kul olayim yeterki ses ver bana!..

Tekbîr ile başladım, dünyâ geride kaldı..
Cümle kemâlât Onda, noksanlar bende kaldı..
El pençe dîvândayım, rükû', secdeler Ona,
Ondan gayriyi sildim, O ve rızâsı kaldı...

İlâhî gerçekleri Yûnusca dillendirmek..
Bahâr yelleri gibi, sînelere sindirmek..
Aşk bâzârında bulur dertliler dermânını!..
Bülbüllere gel!. demek, âlemi güllendirmek...

Her bir âyette Allah ismi var, hangi sûredir ?..
Şöyle bir göz at, ma'nâsına dal, Mücâdeledir..
Fırsat tanıma, önce nefsine, sonra şeytâna!..
Pes etme sakın, bir ömür çizgi, mücâdeledir!..

Dünyâya gelişinde, önce bir islâm adı..
Bülûğ çağından önce, sevdir ve giydir tâcı!..
Örnek ol evlâdına, namaz ve kur'ân ile,
Ebeveynin görevi, işte dünyânın tadı...

Silmek istedi amma, şükür gücü yetmedi..
Hakkın O Gür Sesini.. şükür gücü yetmedi..
Binler şehidlerimiz, Çanakkale ayakta!..
Hakka meydân okudu, fakat gücü yetmedi!..

111 lerde gezin, Devr-i Sâmî ne imiş..
Derken Gül Devri gelir, Sâhib-Vefâ ne imiş..
Edeb, erkân, sehâvet, hizmet Allah aşkına!..
Üç kıt'aya nazar kıl, Devr-i Osmân ne imiş...

Bir kişide âşıklık istîdâdı yok ise,
Aşk-ı hezârî denen o âteşler yok ise,
Allaha yönelemez, Peygamberi bilemez!..
Semt-i evliyâ nedir, o duygular yok ise...

Her gece rü'yâmdasın, sevdikçe sevdim Seni!..
Gündüz hayâlimdesin, sevdikçe sevdim Seni!..
Sevdirene bak Gülüm!. Sen ne dersen o olur!..
İhtiyârım Sendedir, sevdikçe sevdim Seni!..

Yönüm Kıbleye dönük, başka yöne dönemem!..
Allah bir Peygamber hak, başka söz söyleyemem!..
Yanlışa meyl ettirme, Sen koru yâ Rab bizi!..
Tek yol İslâmdır derim, başka sözler diyemem!..

Günde beş vakit yıkanan yüzler..
Takma kirpikler, boyalı gözler..
Yaş yetmişlerde, çehrelerde nûr!..
Dosdoğru özler, yapmacık sözler...

Şekten şübheden uzak îmânla yaşat yâ Rab!..
Riyâ kirinden uzak ameller lutfet yâ Rab!..
Ayne'l-yakîne erdir, Hakka'l-yakîne erdir!..
Son nefes îmân ile vuslata erdir yâ Rab!..

Yüce Allaha dayan, gönülden Ona yönel!..
Lâyık ümmetlerden ol, gene Allaha yönel!..
Evliyânın himmeti, dervîşân duâsını,
Talebte ısrarlı ol, gene Allaha yönel!..

Hak, verdiğinde gülen..
Vermediğinde küsen..
Onlarda hayır yoktur!..
Âriftir bunu bilen...

İlâhî rızâ sevâblardadır, büyüğünde mi, küçüğünde mi?..
İlâhî gadab günahlardadır, büyüğünde mi, küçüğünde mi?..
Sevâblar işle, günâhlardan kaç, delicesine, sakın yaklaşma!..
Birgün bulursun karşına çıkar, büyüğünde mi, küçüğünde mi!..

Hakkın rızâsı için iyilik yap ve unut..
Nefsine pay çıkarma, iyilik yap ve unut..
Günâh işledin ise tevbekâr ol,unutma!..
Bir kötülük gördünse, şeytana uyma unut...

Mevlid-i Nebî, cum'a mübârek..
İhyâ edilse iki mübârek..
Nûr üstüne nûr, kerem Mevlâdan,
Aç boş keseyi, doldur mübârek!..

Yeri göğü Yaradan, muhabbeti zirvede..
En çok O sevdi diye, Hazret-i Muhammede..
Kur'ân, Hadîs yolunda yürüyen evliyâsı!..
Başka türlü olamaz sevgiler bu çizgide...

Vakit en büyük servet, sakın boşa harcama!..
Gece ve gündüzünde, sakın boşa harcama!..
Hayât seherde başlar, saat on, baş yastıkta..
Madde ve ma'nâsında, ömrü boşa harcama!..

Bir kelb bir kelbe hücûmlar eder ve öldürür..
Kelbi sâhibi döğse, boynun büker inletir..
Kelbdeki bu sadâkat, ancak evliyâda var!..
Haktan gelen çileler evliyâyı güldürür...

Fahr-i Âlemin doğduğu gece, en büyük gece!..
Devr-i Âdemden bugüne kadar en büyük gece!..
Peygamberlerin doğduğu günler elbet kutludur!..
Habîbüllahın doğduğu gece en büyük gece!..

Akl-ı selîme, gel dedim geldi..
Bir an firarda, gel dedim geldi..
Mutluyum dostlar!. gönlümde huzûr,
Kalbimde îmân, yoldaşım Hızır...

Öfke bana bak!. uğrama bana!..
Aklımı yedin!. uğrama bana!..
Îmân yoldaşım, evliyâ dostum!..
Semtimden geçme!. uğrama bana!..

Bilen, yaşayan ve anlatandır..
Her ân her nefes Hakla olandır..
Sözler, bakışlar, ayniyle şifâ !..
Maksada eren, mürşid bulandır...

Kıpkırmızı kor.. Ayn, şın ve kaf..
Dumanı yoktur.. Ayn, şın ve kaf..
Önce hamdım der, piştim ve yandım!..
Aşkın ta'rîfi.. Ayn, şın ve kaf...

Eyâ ihvân ü yârân!. iki çeşittir küfür:
Biri cehlinden küfür, biri inâdî küfür..
Şeytânınki inâdî, bir kısmı cehlindendir!..
Cehlinden, çâresi var.. âh ki inâdî küfür...Lutfu çok kahrı güzel Yüce Mevlâm bilirsin!..
Bol bol yiyip bel bel bakanları da bilirsin!..
Karda kışta soğukta, alınlar secdededir,
Seherde Yâ Rab!. diyen âcizleri bilirsin!...Yaradan bilir, yâreden bilir!..
Aşk yâresini, ancak yâr bilir!..
Yâr-ı Ğâr'ı bil, yâri bulursun!..
Yârelileri yâreli bilir!..

Allah’a kulluk, dostla ünsiyyet..
O’na ümmetlik, ihvâna ülfet..
Birinci cennet bundadır beğim!.
Meclis-i uşşâk dünyâda cennet…

Güzel her hâl ü kârda elbet güzeli arar..
Arar da bulamazsa aramak neye yarar?..
Biri Ankara'dadır, biri nerde bilinmez..
Güzelleri olmasa bu dünyâ neye yarar?..

Bir adım daha Yâ Râb yaklaştır!.
Sevdiklerimle hep kucaklaştır!.
Cum’a ve bayram yan yana durdu,
Murâdlarıma bir bir yaklaştır!..

Yıllardan beri uyuyan sesler..
Mahzûn nağmeler, mahkûm nefesler..
Kenân ilinde, Kenân elinde,
Yeniden doğdu, aşklar hevesler…

Ka’benin huzûrunda günâhıma ağladım..
Kalan günlerim için Rabbime dil bağladım..
Kimde hakkım var ise hakkımı helâl ettim..
Son nefes Cemâlüllah istedim de çağladım…

Yiğit ismi taşımak yiğitlik gerektirir..
Alınan her bir nefes yiğitlik gerektirir..
Dünyâ er meydânıdır baştan sonuna kadar..
O çizgiyi korumak yiğitlik gerektirir…

Nefsâniyetten nefsin arıtmış tevâzû’ ehli..
Serâpâ ihlâs, hizmette dâim yiğit güzeli..
Yüceliklere, Mi’râca doğru rûhunla yüksel!..
Her ân her nefes ufukları aş gündüz geceli…

Aşk var âşık var amma mekânları ayrıdır!..
Biri şarkta oturur, hava suyu ayrıdır..
Aynı ateşte yansa, aynı yerde uyansa..
Endîşeye ne hâcet, rûhlar bu dem aynıdır!..

Leyletü’l-Kadrin kadri yücedir!..
Öyle gece ki eşsiz gecedir!..
Rağbet edene asırlık ikrâm..
Bin ay bedeli gündüz gecedir!..

Fikir zamânı, zikir zamânı..
Deryâlara dal, şükür zamânı..
Fikirsiz zikir yollarda kaldı..
Zikr u fikr ile ülfet zamânı…

Bir ev isterim, beş vakit ezan duyulsun derim..
Birileri var, ezan denince ne dersin beğim?..
Bir meyhâneden bir meyhâneye, sabaha kadar..
Tam uzanmıştı, bir ezan sesi, öfke çok derin!..

Rabîu'l-evvel geldi, âlem huzûra erdi..
On ikinci gecesi, Beklenen Nebî geldi..
Küfür, zulüm pür-telâş öfke iblîsten beter!..
Hakka kul, Ona ümmet, insanlığı öğrendi...

Gerçek insandır, birinci cennet, dünyâda başlar..
Görüntü insan, ilk cehennemi, dünyâda başlar!..
Mazlûmun âhı Arşa yükselir, bir gün gelir ki,,
Küçük dünyâda, büyük Cehennem Ukbâ'da başlar...

Rızâ-yı Bârî için dosta koşarak geldim..
Virajlar dümdüz oldu, sanki uçarak geldim..
Ka'betüllah, İbrâhîm Halîlullah eseri,
Kalbler Hakkın yapısı, gönüller yapa geldim…

Bir damla rahmet, ba'zan buhardır, ba'zan yolda buz..
Dikkatli yürü, kaydırır seni yollardaki buz..
Ayak kayarsa yoldaki buzdan düşer kalkarsın!..
Sapık ve şaşkın yollara dikkat!. ehven kar ve buz...

Yüce Allahım Zâtın gizlemiş, eser meydanda..
Mevsimlere bak, yerler meydanda, gökler meydanda..
Şu inkârcılar bir gün görecek Halebi Şamı..
Mahşere doğru her ân yaklaşan yollar meydanda…

Doksandokuz İsmini sabah akşam okusam..
Hatm-i Kurân ederek, Yüzüncüyü okusam..
Ma'nâ deryâlarında kol atsam, yüze bilsem..
Âyât-ı İlâhîni âyet âyet dokusam...

Öfke aklın cinneti, gelince şeytanlaşır..
Akl-ı selîme uyan, meleklere ulaşır..
Rızâ-yı Bârî için küffâr'a ba'zan görün!..
Hakka ulaşır sesin, Cibrîlle kucaklaşır...

Hıfzında olan, vuslata eren kullardan eyle!..
Habîbullâhın, cümle ashâbın, izinde eyle!..
Sevdiklerinin yolunda olam, yolunda ölem!..
Yâ Rab ayırma!. gafletten uzak, hizmette eyle!.. 

Zulüm âbâd olamaz, zâlimler teker teker..
Yönleri belli idi, vardılar teker teker..
İnsanlığın adına ne acılar yaşandı!..
Adl-i İlâhî gelir, seyreyle teker teker!..

Bir hatâmız var ise özür beyânı gerek..
Tevbe ve istiğfârın ma’nâsı da bu demek..
O inâdcılar var ya, onlara bir bakıver!..
Ben!. ben!. bilir, başka söz öğretilmemiş demek!?..

Her mevsim açan O Gül bugün neden açmadı?..
Nâzenin bakışları bûy-i yâri saçmadı..
Kederden mi nedendir, boynu bükük duruyor..
Bülbüller pervânedir, Hakka şükür kaçmadı…

Helâl-harâm kavramı İslâmın şiârından..
Harâmla beslenenler, geçmezler civârından..
Altın küpüne soksan, gene de bakır çıkar!..
Harâma helâl deyen, halâs olmaz nârından…

Dünyâ hayâtı baştan başa birer imtihân..
Tâkatımın üstünde etme yâ Rab imtihân!..
Son nefes îmân ile lutfeyle Cemâlini!..
Bazan yoklayıp geçer, bazan büyük imtihân…

Önce nasîhatları kendime yapar isem..
Rızâ-yı ilâhîyi mutlak gözetir isem..
Gönüllerde yer eder, dostlardan kabûl görür..
Oklar kendime döner, nefsânî söyler isem…

Kirli para var, ağız laf yapar, öfke ve şiddet..
Vicdân der isen, ondan eser yok, hiddet ve şiddet..
Bir yiğit çıkar, er meydânında bir kez görünür!..
Hepsi firârda, ne hiddet kalır ne de bir şiddet…

Dışımı temizledim, elbiseler tertemiz..
Yatıp kalktığım yerler, seccâdelerim temiz..
Bir de içim tertemiz, kalbim ak, pâk olaydı,
İşte adam bu demek, içi dışı tertemiz…

Kıyâmete daha var, çâre bulurum diyor..
Nefis şeytânlaşınca, şeytânca söz buluyor..
Âdem de yanılmıştı, ama tevbekâr oldu..
İblîsin yoldaşları Hakka kafa tutuyor…

Yüz yıldan beri zulme alışmış kızıl zihniyyet..
Adli görünce şaşkına döndü kızıl zihniyyet!..
Yalnız başıma kanûnu yapar, ben uygularım!..
Diyen zihniyyet hâlâ kem-kümde kızıl zihniyyet…

Ağlama Duvarından yüzün Kıbleye çevir..
Zebûr, Tevrât ve İncîl, gözün Kurâna çevir..
Yüz üç ilâhî kitab, asılları kayboldu!..
İstikbâl İslâmdadır, özün Allah'a çevir...

Hüsn-i niyyet var, sû-i niyyet var..
Evliyâsı var, eşkiyâsı var..
Seyret âlemi, her renk ortada!..
Dünyâ var amma, bir de Ukbâ var...

Söz söyler isen, önce tart, söyle..
Gönülden ballar balını söyle..
Söylediklerin kendinde olsun,
Câna cân katar, az ve öz söyle…

Bu kış gününde evin sımsıcak, gönüller sıcak..
Bakışlarınla bir garîb evi olsun sımsıcak..
Yüce Mevlâmız vermiş de vermiş, bir fakir gözet..
Bahar yakındır üşüyen bir el olsun sımsıcak...

Kasıd yoksa kazâdır, takdîr-i ilâhîdir..
Takdîre rızâ gerek, îkaz-ı ilâhîdir..
Katil ve mücrimlerin mekânında dolaşma!..
Tedbîrde kusûr hatâ, olanlar ilâhîdir...

Alkol koması.. giren mi mes'ûl, sokan mı mes'ûl?..
Bir Ecdâda bak, bir de bugüne.. elbet var mes'ûl!..
Câhiliyyede kalmıştı amma, bir öğreten var!..
Ruhlar aç kaldı, gençlik bunaldı, nerdesin mes'ûl!..

Yılbaşı gecesinin şerrine bulaşmadan geçenlere tebrikler!..
Garbın kirli yanına bulaşmadan kurtulan yiğitlere tebrikler!..
Îsâ Aleyhisselâm bir Nebiyy-i Zî Şândır, saygıda kusûr etme!..
Hô hôculardan uzak duranlara yüzbinler, tebrikler ve tebrikler!..

Melekler gördüğünü, duyduklarını yazar..
Bir ömür işlenenler, böylece kayda geçer..
Kalbde gizlenen fikir, gözde hâin bakışlar,
Varsa Allahım bilir, mü'min Sırâtı geçer...

Yönüm Kıbleye, Kalb Arşa doğru, rûhum Zâtına..
Yeminler ettim Elestten beri döndüm Zâtına!..
Gayr'a meyl etmem, her ân her saat Onunla olsam..
Niyâzım o ki, İLLELLAH ile varsam Zâtına...

Dünyâda kış var, bahar var yaz var..
Hastalık, maraz, seyl ü âfet var!..
Yan gelip yatma, Allah'a yönel!.. 
Sekiz Cennet var, Cemâlüllah var!..

Safer ayını mübârek eyle, kahr u perîşân eyleme yâ Rab!..
Nefse, şeytâna esîr eyleme, darda bırakma, hıfzeyle yâ Rab!..
Zâtından başka kime gideyim, ancak Sen varsın başka kapım yok!..
İhtiyâr oldum, dizde dermânım, dilde fermânım kalmadı yâ Rab!..

Beden sağlığı, o bir emânet..
Rûh sağlığımız aman ki dikkat!..
Lekesiz îmân, riyâdan uzak,
Kulluk, ibâdet, bir ömür hizmet...

İlmî Araştırmalar Merkezine ulaştım..
Abdullah Sert, Ergüller.. sohbetle kucaklaştım!..
Üstâdımın sohbeti, bütün rûhumu sardı!..
Ahmed Topbaş kardeşim!. tâ gönülden yaklaştım…

Satıhlarda dolaşmış, derinliklere dalmış..
Yıllarca oyalanmış, deryâlara ulaşmış..
Beklenen o bir nazar, çok derinlerden gelir!..
Şâh-ı Nakşibend Behâ, O bir bakış uyarmış…

Yerlere baktım, göklere baktım, aynaya baktım, Mevlâmı buldum..
Öyle bir ses ki bir benzeri yok, tâ yücelerden Kur’ânı buldum..
Sımsıcak bir el elimden tuttu, Ka’be göründü, derken Medîne!..
Bûy-i Muhammed, bir Mürşid sesi rehberim oldu, buldurdu, buldum!..

Yönünü Garb’a çevir dediler, aylar değişti, yıllar değişti..
Elif bilirdim, lâmı bilirdim, mîmi bilirdim, harfler değişti..
Giyim kuşamla, beklenen gençlik, o medeniyyet geldi mi dersin?..
Aslıma döndüm, bir ışık gördüm, yeniden doğdum, âlem değişti…

İstanbul’a her geliş Fâtih’le kenetlenir..
Akşemseddînler ile yüce rûhlar dinlenir..
Ebâ Eyyûb Ensârî küfre çekilmiş kılıç!..
Tayyibler hizmettedir, Osmanlı yenilenir…

Dostlar da’vet eylese koşarak gelir İlhan..
Cepte para var ise uçarak gelir İlhan..
İhtiyârlık göründü amma gönül dipdiri!..
Yeter ki dost gel desin sürünür gelir İlhan…

Öfkelendim nefsime, hâlâ kem-küm ediyor..
Ufak-tefek günahlar.. tevbe edersin diyor..
Küçük günah dediğin, Kime karşıdır düşün !..
Rûhum nefs'e söylüyor, edebli olsan diyor...

Gâr-ı Hırâ'da geldi O ilk ses ve ilk nefes..
Yirmiüç yıl boyunca hayât verdi O Nefes!..
Bütün güzellikleri yaşadı ve yaşattı!..
Havz-ı Kevserime gel, beklerim diyor O Ses!..

Hizmet verilmiş ise, dört dörtlük yapmağa bak!..
Her tür mâlâya'nîden, uzak dur kaçmağa bak!..
Hakka teslîm ol, Habîbinin yolunda yürü!..
Hizmet ömrü taleb et, Osmânî olmağa bak!..

Ağlama Duvarında ağlayan gözlere bak!..
Papaya arz olunan imzâ ve sözlere bak!..
Tevbe kapısı açık, yüzbin nedâmet gerek!..
Uyanın yiğitlerim!. ibretle âleme bak!..

Şems-i Perende Celâleddin'e bir nazar sundu..
Bîçâre Yûnus Tabtuk elinden odlâre döndü!..
Bu âteş-i aşk Hakdan gelüpdür, Fahr-i Dû Cihân,
Sıddîk-ı A'zam, Hazret-i Ali, yakdı,yandırdı...

Siyâset-i ilmiyye, siyâset-i dîniyye..
Önce Sevr'e çıkıldı, sonradan Medîneye..
Sevr'e bak güneydedir, Medîne tam kuzeyde!..
Fahr-i Âleme yönel, küffâra cevâbiyye...

Ay ve güneş arasına dünyâ girmiş oturmuş..
Perdelenmiş ışıkları, kararmağa yüz tutmuş..
Nefis, şeytan girer ise, günlük hayâtın seyrine,
Rûhî bunalımlar gelir, husûf, küsûf oluşurmuş!..

Derdime dermân olan bir Tek Tabîbim var benim..
Bir tebessüm, bir nazarla, derde dermânım benim..
Dû Cihânın Tek Gülünden feyz alır her dem saçar!..
Arz-ı hâl et, derde dermân bir Tabîbim var benim...

Yâ Allah!. dedim, orada durdum..
Derdime dermân, o anda buldum..
Bir Gül kokladım rûhumu sardı!..
Hiç ayılmadım, mest olup kaldım...

Bir güzel sevdim, Ma'nevî Güzel Hazret-i Sâmî..
Bir ömür irşâd, Hakka yürüdü Hazret-i Sâmî..
Ayni çizgide Hazret-i Mûsâ, Gül Devri geldi!..
Muammer eyle!. Osmân-ı Velî, Devr-i Osmânî...

Eski kabirler, yeni kabirler.. Altındakiler ve kitâbeler..
Kabrinde yatan, onu Hak bilir.. Ya kitâbeler, vah kitâbeler!..
Ma'nâdan eser, zevkten eser yok.. Her bir kitâbe bir kitab idi!..
Eskimeyenler, eski yeniler!. Uyanın artık üstündekiler!..

Ehl-i Beyt'e muhabbet, sünnî mü'minlerdedir..
Ebû Bekir, Ömerde, Osman ve Alidedir!..
İşte din kardeşliği!. Kur'ânın emri üzre!..
Dîne siyâset sokan zihinlerde değildir!...

Nûh Nebînin teknesi, Cudi'de karar kıldı..
Küfür silindi gitti, îmân hayatta kaldı..
Karısı, oğlu bile, inançsızdı, boğuldu!..
Kur'ân haber veriyor, bir tekne mü'min kaldı...

Muğla-Milas tüllendi, kış ortası güllendi..
O makamât, o sesler, tâ Arşta mühürlendi!..
Hâfız İsmâîl Coşar, Ali Tel, refîkleri,
Güneş misâli doğdu, Kur’ân, Ezân dillendi…

(3 Aralık 2011)

Eyâ huffâz-ı kirâm!. gözlerimiz yoldadır!..
Şeş cihetten gönüller, muntazır, dillerdedir!..
Yıllar sonra Muğlamız, gerçek kurrâ görecek,
Ve bir mîlâd olacak, sevgi gönüllerdedir!..

Ehl-i diller görmüşüm, her seher zikrindedir..
Alın secdelerdedir, rûh Onun fikrindedir..
Dervîşânı anlatır gibisin be İlhanım!..
Hayât seherde başlar, bir ömür şükründedir...

Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali..
Şâh-ı Kerbelâ şehîden gitti neydi vebâli?!..
Irkçı ve dinsiz, Kur'ân düşmanı feryâdlara bak!..
Başka derdi yok, ırk ayrımcısı tavırlar belli...

Allahtan şifâ, dostlardan duâ..
Arz u semâdan dillerde duâ..
Recep Tayyibim birazcık dinlen!..
İlaçtan güçlü, niyâz ve duâ...Îmân, Kur'ân yerine bir başka şey konmuştu..
Tuttururum zannetti, hiç tutturamamıştı..
Yılların tahrîbâtı ve mes'ûliyyeti!..
Eyvâh demişti belki, ancak olan olmuştu...

Onüç yıl çile, Hicret'e izin, sonra Medîne..
Kisrâlar bitti, Kaysarlar gitti, kulak ver dinle!..
Öyle bir yol ki, hedef İstanbul, Fâtihler gelir!..
Bir tökezleme, derken Gül Devri, Tayyip seninle...

Kuvâ-yı Milliyye'dir Anadolu nefesi!..
Ehl-i küfre dur!. dedi şehîdlerin gür sesi!..
Menemen'den Dersim'e çeyrek asır katl-i âm!..
Rûh-u İslâmı silmek, kimin, kimlerin nesi?..

Vakit en büyük servet, zâyî eyledik gitti..
Vakti nakid bilmedik, isrâf eyledik gitti!..
Büyük Ecdâd'a lâyık torunlar!. artık uyan!..
İlme hikmete yönel!.. gaflet zamânı bitti!..

Nefis, şeytân kişiye neler neler dedirtir..
Gerekirse harb eder ölürüm de dedirtir!..
Kaddâfî öyle dedi, sıra Beşşârda mıdır?
Nefse esîr olanlar, daha neler dedirtir...

Rûha destek verenler, nefsi körükleyenler..
Dîn afyondur diyenler, İslâm'a yönelenler..
Âhirete kalmadan dünyâda da göründü!..
Akl-ı selîm devrede, uyan!. küfrü övenler!..

Ser-pûşunuza baktım, terden kirden eser yok..
Fem-i saâdetiniz bal söylüyor keder yok..
Serâ-pâ edeb erkân, tebessümler bir başka..
Kalbiniz her darbesi Zikr-i Haktır riyâ yok...

Yûnusu seven sizi de sevdi..
Sevdirene bak, sevdi, sevdirdi..
Yûnusta bir beyt deryâ demektir!..
Deryâda yüzen sizi de sevdi...

Gel sevgili koş da gel!. kanatlanıp uç da gel!..
Binit yoksa yaya gel!. Güller diyârına gel!..
Erenler Meclîsidir, zâkirler ictima'da!..
Hasta gelen sağ gider, durmak yasak uç da gel!..

Kerem sendendir, lutuf sendendir, afiv sendendir!..
İzn-i şefâat, himmet-i evliyâ, hepsi sendendir!..
Sevdir ya Rabbî sevdiklerini, yerdir yâ Rabbî yerdiklerini!..
Ağıtlar sana, gözyaşı sana, şifâ sendendir!..

Milleti millet yapan üç unsur önemlidir..
Bunlar tahrîb edilse, beterin beteridir!..
Mazbût nikâh, helâl rızk, bir de müsbet eğitim!..
Bu üçe harb açanlar, kim bilir nerededir...

Güneş batarken, güneş doğarken, uykuda olma!..
Rûhun bunalır, manyaklaşırsın, uykuda olma!..
Kur'ân ve Sünnet, evliyâ tavrı yol gösteriyor!..
Sağlıkla yaşa, bir asır yaşa, uykuda olma!..

Karlar yağdı kış geldi, garipleri üşütme!..
Kalbin zikrinde olsun, kalbini de üşütme!..
Bahar gelir yaz gelir soğuk sular içilir,
Dikkatli ol yiğidim!. Sakın kalbi üşütme!..
Beden anne kucağı, rûhun yüceliklerde!..
Ölüm işte bu demek, rûhun yüceliklerde!..
Nezîh bir hayât sürmüş, seyr-i Cemâl'e ermiş,
Kabir bir saat kadar, rûhun yüceliklerde...Bir yetîmi sev, bir fakîr gözet, bir de gönül al!..
Günlük hayâtın seyrini süsle, bu çizgide kal!..
Geçmişe dönük günâh, kir, leke varsa temizle!..
Günler sayılı, ömürler kısa, haydi hoşça kal!..

Tekbîrler ile andık ve kurbânı yaşadık..
İbrâhîm, İsmâîli, bir kez daha yaşadık..
Cibrîl-i Emîn ile o imdâd-ı ilâhî,
Hakka kulluk ne imiş, hatırladık, yaşadık...

Hacı olmak biraz zor, hacı ölmek daha zor!..
Hac ve tavâf ve kurbân, seyr eyle ki biraz zor!..
Her kese nasîb olmaz, hacı ol ve hacı öl!..
Günahların silindi, zoru başar, hacı öl!...

Arafâtı seyrettim, Hacc-ı Vedâyı andım..
Yüce Peygamberimi, bin kez salâtla andım..
Mahşerin nümûnesi, ibretle an ve düşün!..
Cebelü'r-rahme ile Âdem, Havvâyı andım...

Bu gün Mekkede işte O Meydân, ya'ni Arafât!..
Orda olsaydım, gözlerimde yaş, gönlüm Arafât!..
Uzaklardayım, gönlüm Orada, ayırma yâ Rab!..
Bütün rûhumla, hem Ka'bedeyim, hem de Arafât...

Hakka ilticâ gönülden olsun..
Ağızdaki dil,gönlüne uysun !..
Türkî,Arabî her türlü kelâm,,
İsterse olsun,ister olmasın...Hayr'a önderlik eden, işleyenler gibidir..
İlmiyle, servetiyle, işleyenler gibidir!..
Yetîme tebessüm et, sırtını okşayıver,
Hayr'a delâlet eden işleyenler gibidir...

And olsun fecr'e ve on geceye!..
Fecr Sûresi, iki âyete!..
İhyâ edilsin bu güzel günler!..
Kulak ver ses'e, uy Muhammede!.. (s.a.v)

Bu gün bir rü'yâ gördüm, Akşemseddîn ayakta !..
Fâtihe emrediyor, vezirler de ayakta !..
Şu kirlenen dünyâya, yeni bir nizâm gerek !..
Hızır, İlyas ayakta, ehl-i semâ ayakta...Zilhicce geldi, haccın ayıdır, kurban ayıdır..
Ka'be, Arafât, Rasûlüllahta olma ayıdır!..
İbrâhîmi an, İsmâîl, Hâcer, teslîmiyyet bu!..
Beden burdaysa, rûhen Onlara varma ayıdır...

Cânı kurtar, cânânı, gencecik civânları..
Çâresiz yetimleri, ihtiyârı, dulları!..
Tayyibler hizmettedir, Hakkın evliyâsı var!..
Son Nebî hâtırına, Ecdâdın torunları...

Cân da önemli, cânân önemli!..
Cân nedır ki yâr!. cânân önemli!..
Bin cânım olsa, cânân'a fedâ!..
Mecnûn önemli, Leylâ önemli...

Dîn için, îmân için, şehîd yiğitleri gör!..
Katile yol gösteren, hâin yüzsüzleri gör!..
Neler gördü bu Millet, daha neler görecek!..
Asırlık zâlimleri, ibretle izle ve gör!..

Yûnuslar Mevlânâlar hepsi bir bir gittiler !..
Yerleri boş mu kalsın,gösterdiler gittiler !..
Gençliğe seslenirim,davran ne duruyorsun !..
Yol belli,çizgi belli,haydi gayret yiğitler !...Oyalanma beri gel, Gülzâr-ı İrfâna gel!..
Bülbüldeki feryâda, Gülzâr-ı İrfâna gel!..
Şâyet bulamaz isen, bir melce-i tesellî,
Namnam Kasrında durur, Sîne-i İlhâma gel!..

Seherde uyanıklar, ya'nî bağrı yanıklar..
Onlar dünyâda değil, Cennetteki tanıklar..
İlhan’a gel gidelim diyen olur mu aceb?.
Seyrî’den ümîdim var, aah! ne yapsın sanıklar!..

Anadolu Gençliği hele bir uyanırsa..
Çok alâmet belirdi, hele bir uyanırsa..
Sâdece maddî değil, ma'nâ ve teknik ile !..
Yeni bir dirilişle, hele bir uyanırsa...Kur'ân-ı Kerîm, Mevlid-i Şerîf ve ezanlarda..
Makam ve sadâ, ma'nâya nüfûz ve niyâzlarda,,
Gel demeli !.. dinle ve kurtul tüm marazlardan!..
O günler yakın, ecdâdın rûhu, ses, semâlarda!...Herkül tarihte kaldı, kendin herkül ol derim!..
Gençlik duysun sesimi, kendin herkül ol derim!..
Zekâ ve bilek gücü, yürektedir, dindedir!..
Herkül geçmişte kaldı, kendin herkül ol derim!...Telefonumda ezan sesin var, coşar dinlerim..
Vakt-i salâtı hasretle bekler, koşar dinlerim!..
Mescidü'r-Rasûl,Ka'betüllah da yıllardır hasret!..
Devr-i Osmânî bir gün gelecek uçar dinlerim...Rahmetini lutfeyle, âfâtından esirge!..
İsyân, günâhımız çok, tevbeler nasîb eyle!..
Büyük Ecdâd hâtırı, bizleri yolunda tut!..
Kerem eyle yâ Rabbî!.. âsîlere yol verme!..

Bir cuma sabahında Hakka ulaşıp gitti!..
Ameliyyât geçirdi, şehîden uçup gitti!..
Dünyâ liderlerinden Tayyib'i yetiştirdi!..
Tenzile Anne bugün, Firdevs'e uçup gitti...

(7 Ekim 2011)  

Son zaman medresede, sopalarla terbiye..
Dergâhlara göz attım, nazarlarla terbiye..
Sopalar ürkütücü, evliyâ nazarları!..
Sünnet yolu işte o, muhabbetle terbiye...

Geçmişimi akladım, tevbekâr oldum bugün..
Yanlışa dönmemeğe, yemînler ettim bugün..
Umarım Mevlâmızdan affeder günahlarım!..
Yeniden doğmuş gibi Kıbleye döndüm bugün...Yıllar sayılı, aylar sayılı, günler sayılı..
Mâzîye baktım, geçmiş yıllarım, hep ârızalı..
Tevbe yâ Rabbî!.. nedâmetim çok, affet, kerem et!..
Kalan ömrümde, varmayım sana kirli, günahlı...

Çâresizim demesin, çârelere yönelsin..
Taleb gönülden olsun, aşk dilinden söylesin!..
Seherlerde uyanık, baş secdede göz yaşlı!..
Dünyâ kenârda dursun, Cemâlini ver desin!..

Vicdânlı, vicdânsızın ölçüsü nedir gülüm?.
Altı esâsı kabûl, uygulamaktır gülüm!..
İnançsız, vicdânsızı ürettiler yüz yıldır!..
O altı'ya îmâna altı hançerdir gülüm!...

Îmânda birlik, İslâmda birlik, insanda dirlik..
Irk ayrımında, renk ayrımında, yok aslâ dirlik!..
Takvâ ve hizmet, farzlar ve sünnet, yön Kıbleyedir!..
Nebiyy-i zîşân gösterdi gitti, huzûr ve dirlik...

Asâlet asâleti bulunca kaynaşırmış..
İlâhî kalem yazar, rûhlar kucaklaşırmış!..
Sevenleri ayırma, dünyâda âhirette!..
Yâ Rab!. cemâlini ver, gayrisi bir masalmış!..

Kalbler kirlidir, ağızlar kirli!..
Kalbler nurlanır ağızlar nurlu!..
Gerçek îmâna İslâm'a erdir!..
Yâ Rab!. gönüller, kalmasın kirli...

Güle güle gidiniz, ya'nî ki Gül'e, Gül'e!..
Başka yöne gitmeyin, ya'nî Gül Muhammed'e!..
Allah'a giden yolda, Muhammedin izinden!..
Evliyâ çizgisinden, ya'nî ki Gül'e Gül'e...

Niyyetim niyyet, nefse fırsat yok!..
Çok aldattı da nefse fırsat yok!..
Şeytandan beter, bin türlü cilve!..
Kararım karar, nefse fırsat yok!..

Lutuf, ikramlar, ard arda gelir, kul sevinmekte!..
Derken musîbet ve bir imtihân, kul şikâyette!..
Onda hayır yok, kazâya rızâ, kulluk gereği!..
Lutfun da hoştur, kahrın da hoştur, diyebilmekte...

Şarka bir baktım, evliyâsı var, eşkiyâsı var..
Garba da baktım, asfiyâsı var, pür-safâsı var..
Şafak söküyor, karanlıklara artık elvedâ!..
Sabreden dervîş, murâda ermiş, müjdelerim var!..

Nasibler maddî olur, ya da ma'nevî olur..
Madde peşinde koşan, ma'nâdan mahrûm kalır!..
Madde ile ma'nâyı birlikte yürütenler,
Dünyâsı âhireti, a'lâdan a'lâ olur!..

Te'sîr edersin, te'sîr alırsın, yan gelip yatma te'sîr alırsın!..
Rûhun yükselir te'sîr edersin, kalbler marazlı te'sîr alırsın!..
Tabîb-i hâzık bul ve bende ol!. bir çizgiye dek hiç ayrılma kal!..
Te'sîr alırsın, marazlar gider, te'sîr edersin, te'sîr edersin...

Yüce Mevlâmız mühlet veriyor, belki uyanır!..
Yıllar geçiyor hâlâ uykuda nerde uyanır?..
Bir karış kalmış Nâr-ı Cahîme gaflet ve uyku...
Son durak belli, teşvîkçilerle Orda uyanır!..

Yüce Zâtını gizlemiş amma, eser meydanda!..
Yer yüzüne bak, gök yüzüne bak, eser meydanda!..
Yüce Allahı inkâr edenler şeytandan beter!..
İz'ân ile bak, insâf ile bak eser meydanda!..

Seher vaktinde aranır dostlar..
Hakka el açar yalvarır dostlar..
Gönül gözleri gözlük istemez!..
Arz-ı hâl eyler dost için dostlar…

Az ye, az uyu, bir de az konuş..
Zikr u fikr ile ummanlara dal!..

Üç günlük ömrü heder eyleme!..
Arş'a yükselen ervâh ile ol!..

Çarşı pazar dolaşmaz, nâdir günlerde çıkar!..
Anne baba kardeşle nâdir günlerde çıkar!..
Sevdiğim bir görünse, seyretsem O endâmı!..
Bu bayram muhtemeldir, umarım nâzla çıkar...

Kalb güzel, diller güzel, düşünceler hep güzel..
Gündüzü, geceleri, seherleri hep güzel..
Bir ömür bu çizgide, hizmetle geçse yıllar!..
Bir ömür bayram olur, işte odur en güzel...

Günahlardan arınmış, bayrama çıkmış..
Uzun sıcak günlerde oruçlar tutmuş..
Umarız Mevlâmızdan, rızâsına erdirir,
Bayramları hak etmiş, tertemiz çıkmış...

Kalbi yüzüne vurmuş, bir güzel gördüm bugün..
Her hâlinde mutluluk, bir güzel gördüm bugün..
Hakka kulluk neş'esi, zikr u fikrin meyvesi..
Gözleri ışıl ışıl, bir güzel gördüm bugün...

Derdime dermân olacak bir dertli aradım..
Koca dünyâyı gezdim, derde dermân aradım..
Zemînlerde aradım, gök yüzünde aradım!..
Sonunda anladım ki, her şey O Bir olanda...

Aşkla yaşa aşkla ol!..
Hiç ayrılma aşkla ol!..
Aşksız hayât ölümdür!..
Son nefeste aşkla öl...

Açlık nedir bilmeyenler, aç hâlinden anlamaz!..
Tatmayan anlayamaz, yaşamayan bilemez!..
Ramazan ve orucu gündeminden çıkarmış!..
Mevlâya rest çekenler oruç nedir dinlemez!..

Oruçlu için ikidir ferah..
İftar vaktinde birinci ferah!..
İkinci ferah ta’rife sığmaz!..
Cemâlüllâha vuslatta ferah…

Âşıkları gösterdi, aşkı sevdirdi bana!..
Evvel kolay sanmıştım, yürüdüm yana yana!..
Köz köz oldu yüreğim, göz göz oldu yüreğim!..
Tek arzum vuslatıdır, aşk ile varsam Ona!..

Zerreden kürreye dek, Hakkı zikretmeyen yok!..
Canlı cansız mevcûdât, Hakkı zikretmeyen yok!..
Mahlûkâtın eşrefi insanoğludur amma,,
Zâkirleri en yüce, gaflet yolcuları çok!..

Ramazan ayı, Kur’ân ayıdır, oruç ayıdır..
Lafızda kalma, ma’nâlara dal, urûc ayıdır!..
Rûhlar yücelsin, beden incelsin, zarâfet artsın!..
Kalbî marazdan, gamdan hüzünden, hurûc ayıdır…

Öyle göstermiş Mevlâm, gösterene bakmalı!..
Aşkın kıvılcımları âşıkları yakmalı..
Keşke yana bileydim, yandım diye bileydim!..
Âh ederim her seher, yananlara bakmalı…

Mübârek ramazanda daha tatlı olalım..
Tatlı iftarlar olsun, tatlı sözler bulalım..
Gece ve gündüzünde gönüller ak pak olsun!..
İlâhî lutf yolunda menzillere varalım…

Erenler meclisinden firârîleri gördüm!..
Eğri yollarda iken Hakka dönenler gördüm!..
Son nefes îmân ile Zâtına erdir yâ Rab!..
Evliyâsını gördüm, eşkiyâsını gördüm…

Asırlık zehirleri bünye kabûl etmedi..
Silmek istedi ama, şükür gücü yetmedi!..
Kur'ân'a harb açanlar kim bilir nerelerde?!!.
Ecdâdın torunları, yenilendi, bitmedi!..
Aynı Kıblede yan yanayız biz!..
Ka’betullahta tavâftayız biz!..
Ahmedlerleyiz, Rasûlullahta!..
Aynı çizgiden ayrılmayız biz…

Kaçışlarına baktım, sevgi nefrete dönmüş..
Aydınlıklara değil, kaçış tersine dönmüş!..
Beri gel nefse uyma!. yazık etme kendine!..
Keşkeler fayda etmez, olsun gerçeğe dönüş!..

Sevdiklerine baktım, Mevlâmın sevdikleri!..
Yerdiklerine baktım, Mevlâmın yerdikleri!..
Dünyânın âhiretin en bahtiyârı sensin!..
Bu çizgiden ayrılma, buldun sevgilileri!..

Mertebe yüksek, tevâzû yüksek!..
Ben ben diyenler zannetme yüksek!..
Kalb, dil ve fikir aynı çizgide!..
Hak huzûrunda işte o yüksek…

Tatmadığım zevk kalmadı, tatmadığım derd kalmadı..
Küçüğünden, büyüğünden, derde dermân kalmadı!..
İhtiyârlık eklenince derd üstüne derd oldu..
Yöneldim Allahıma, başka derdim kalmadı!..

“Gülen gözlerime değil, ağlayan gönlüme bak!..”
Baştan ayağa yâreyim, gözyaşım rengine bak!..
Bir tesellî verenim var, her ânımda Allahım!..
“Gülen gözlerime değil, ağlayan gönlüme bak!..”

Gönül gözü açıktır, görür de söylemezler..
Mahcûb etmek istemez, sen böylesin demezler!..
Ortaya konuşurlar, anlayanlar anlarmış!..
Anlamayana ise davul zurna az derler!..

Özellikle hanımlar! üç “S”ye gayret, dikkat!..
Sevgi en başta gelir, yanı sıra Sadâkat!..
Sabredenle beraber Yüce Allah unutma!..
Bu üç rehberin olsun, bulur seni saâdet…

Üç "Z"ye tâlib dervîşân arttı!..
Ziyâret arttı, Ziyâfet arttı!..
Bir de Zarâfet ta'kîben gelse,
İşte özlenen dervîşân arttı!..
Seherde beraberdik, Mescid-i Nebevî'de..
Safda yanyana idik, Mescid-i Nebevî'de..
Kalbi, zikri ve fikri bir olan bir çizgide!..
Sevenler ayrılmasın dünyâda âhirette!...
Hızır ve İlyas imdâda gelir darda kalınca!..
Üçler yediler imdâda gelir darda kalınca!..
Ancak şartı var, Hakka kul olmak, Rasûl’e ümmet!..
Cümle evliyâ imdâda gelir darda kalınca!...

Doğruya doğru, eğriye eğri diyen dostlarım!..
Her hâl ü kârda hakkı savunan hak yol dostlarım!..
Darda kalsan da, dâr’ı görsen de zulme baş eğme!..
Rızâyı bulsun, Cemâl’e ersin cümle dostlarım…

Bu yâreliye duâ kılacak bir Hüseyn yok mu?
Yaşlı gözlerle Hakka el açan bir Hüseyn yok mu?
Baştan ayağa pür-yâreliyem aşk meclisinde!..
Elinde fermân, dertlere dermân bir Hüseyn yok mu?

Âşıklar meclisinde ictimâmız var idi!..
Merdivenden inerken ayağım kaymış idi!..
Ayak yâre baş yâre orta köy pâre pâre!..
Hakka teslîmiyette bu bir imtihân idi!..


Dosta giden yolları koklayıp öpsem gerek!..
Cemâl-i yâre kadar dostla dost olsam gerek!..
Gerçek dostları buldum magrib meşrik arası!..
Yâ dost!.Yâ dost!..Diyerek duâlar etsem gerek!...


Bahse konumuz aşk merdiveni!..
Sonsuza giden aşk merdiveni!..
Gaflete düşme uyan diyorlar!..
Nakşiyân yolu aşk merdiveni!..

Ârifler için ışık, dervîşlere uyarı!..
Gâfiller yolda kaldı, yetmez ki bin uyarı!..
Evet musîbetlerdir, arz eylediğim husûs!..
Gaflete vedâ olsun aldığım son uyarı!..

Büyük ecdâd bu yolda binler şehîd vermişti!..
Şehâdet şerbetini Kevser gibi içmişti!..
Âşıklar meclisinin gâzîsi oldu İlhan!..
Bu garîb Kardeşiniz, yâ Rab kerem!. demişti…

Yüce Allah görüyor, melekler de yazıyor!..
Kalbden geçenleri de yüce Mevlam biliyor!..
Bir ömür işlenenler bir gün eline gelir!..
Tevbe kapısı açık, ömürler tükeniyor!...
Gerçek fâtih olanlar gönül fâtihleridir!..
Aşk ve cezbeler ile gönül fâtihleridir!..
Gönülleri fetheden, kal’âları fetheder!..
Gerçek kul, gerçek ümmet, cihân fâtihleridir!..

İhlâs okudum, ilticâ ettim!..
Ve’nnâs okudum, Ona sığındım!..
Darda bollukta başka kapım yok!..
Kulluk neş’esin secdede buldum!..

Yüce mi'râcı hisset fehimle!..
Yücelmek nedir insanda dinle!..
Günahtan arın, kibri terk et de,
Secde et yaklaş! Rabbim seninle!..

Yüce Rabbimin halkeylediği her mevsimi hoş!..
Yazı, kışı hoş, gece gündüzü, her mevsimi hoş!..
Bahar gelince orda duralım, güller açılır, bülbüller öter!..
Cennetleri an, durma hazırlan, her mevsimi hoş!...Kul üzerine düşeni yapsa, Hak yardım eder!..
Yan gelip yatan tembellere de, uyan kulum der!..
Günlük hayâtta madde ve ma'nâ at başı gitse,
Kul dünyâda da, âhirette de sonsuza erer!...Kaburgalarını yoklamış Havvâ Anamız!..
İkinci bir dişiyi doğurdu mu Atamız?..
Hanımlarda kıskançlık ezeldendir yiğidim!..
İdâreyi kaçırma bozulmasın aramız!..İbâdetler katlanır, ervâh da kanatlanır!..
Receb, Şa’ban, Ramazan, lütf u kerem şahlanır!..
Fırsatı ganîmet bil, uyan ey nefsim uyan!..
Ömürler pek kısadır, uyananlar kazanır!..Fakîrhânemiz ma’mûre oldu!..
Kırık gönüller sürûrla doldu!..
Fahr u İrfân’a mazhâr olunca, 
Gül bahçemize bülbüller kondu…İlmine, rütbesine mağrûr olanlar gitti!..
Kullara kul olanlar, daha ilk günden bitti!..
Yüce Allah’a kul ol, istikâmeti koru!..
Bu çizgiyi koruyan, rızâya erdi gitti…Papağanın başına gelen hapsin sebebi,
Ulu-orta konuşur, taklîd, gevezeliği!..
Taklîdi bırakalım, tahkîk yolun tutalım!..
Dünyâ hapsi neyse ne, ukbâda sefilliği!..Uzak durma beri gel, yanımda dur geri gel!..
Nefse uyup kaçarsın, oyalanma geri gel!..
Namaz, oruç, kazâsı vardır dedi hocalar!..
Sensiz geçen zamânın kazâsı yok geri gel!..Hakka bin şükür dermâna geldim!..
Dermânsız idim, devrâna geldim!..
O güzel çehre hayr duâlar..
Bir hoş nazârla seyrâna geldim!..Hayât yolunda öyle bir çizgi yaklaşıyor ki!..
Sûre-i Yâsin bir âyetinde belirliyor ki:
İstek var amma, tâkat kalmamış, enerji bitmiş!..
Takdîr-i Hüdâ her gün her gece yaklaşıyor ki!..Herkes kusuru nefsinde bulsa, başka yerlerde hiç aramasa..
Başkalarını suçlamak kolay, şeytân misâli hiç olunmasa..
Tezkiye-i nefs, tasfiye-i kalb, herkesin kârı değil diyorlar!..
Suçlamak kolay, nefse hoş gelir, o vâdîlere uğranılmasa…Süleyman ismi, Namnam Kasrı’na hayât veriyor!..
Fakîr fukarâ, garîb gurabâ duâ ediyor!..
Dertlere dermân arayan biri zikr u duâda!..
El Arşa açık, gönül Mevlâda, boyun büküyor!..Vefâlıları aradım buldum!..
Dünyâyı gezdim, aradım buldum!.. 
Darda bollukta hemen yanımda!.. 
Aşk ve îmânda, İslâm'da buldum!...
“Ilımlı İmâm” yetişe dursun!..
Sapık fikirler yerinde dursun!..
Gören gözler var, görmezleri var,
Mızrâk çuvalda bekleye dursun!..

Sağlık sıhhât âfiyet bir gün hicret edermiş!..
Dermânsız kalır vücûd, gençlik elden gidermiş!..
Âhiret yolculuğu, beşikten başlayarak,
Son nefes sonsuzluğun başlangıcı olurmuş…

Gerçek dervîşân günâhın görür!..
Dervîşim sanır, sevâbın görür!..
Hiçliğe ersem aşk mezhebinde!..
Dervîşân o ki, Mevlâsın görür!..

Yollar açılsın, nûrlar saçılsın, er meydânına!..
Melek-sîmâlar şeş cihetlerden Namnam Kasrına!..
Teşrîf ederler, güller açılır, bülbüller öter!..
Zikr u tesbîhler Arşa yükselir, pîrân aşkına!..

Zulme destek vereni, namaz kılarken gördüm..
Ön saflardan ayrılmaz, Dîne sövenle gördüm!..
Görüntü insan gibi, fiil şeytândan beter!..
Gafletin böylesini görmez olaydım, gördüm!..

Haremeyn neş’esini şehîdler diyârına daha güçlü taşısam..
Peygamberin izinde, evliyâ çizgisinde ömür boyu yaşasam!..
Gaflet ile geçirdim, genç iken bilemedim, bin kerre tevbe yâ Rab!..
Îmân ve islâm üzre arınsam günahlardan, son nefes vere bilsem!..

Uçarak geldim, kuşlar gibiyim, Ka’beye geldim!..
Pervâne-misâl, gece ve gündüz, devrâna geldim!..
Sayılı günler ne çabuk geçti, ömür de böyle..
Arz-ı hâl ettim Rasûlullâha, seyrâna geldim!..

Bir sevene bak, Sevdirene bak!..
Seven kul ise, Sevdiren de Hak!..

Nefse şeytâna uyup, tehditleri savuran,
Cennete hasret kalır, sevenleri ayıran!..

Semt-i yâre gidişte, gönülde huzûr..
İkrâm, iltifâtlarla zirvede huzûr..
Vakt-i avdet gelince, gözlerde yaşlar!..
Tekrar ziyâret kabûl, dillerde huzûr…

Tesbîhimi gaybettim, Üstâdımdan gelmişti!..
Onun hâtırâsıydı, elleriyle vermişti!..
Hâfız İbrâhîm!. sana arzeylerim hâlimi!..
O zarîf parmakları tesbîhime değmişti…

Yönüm Kıbleye dönük, başka yere dönemem!..
Allah bir, peygamber hak, başka bir şey diyemem!..
“İnnî muhâcirun ilâ Rabbî” O hıfz eyler!..
Bezm-i Elestten beri gayrısını bilemem…

Allâh'a kul ol, Rasûl'e ümmet, Mürşid'e evlâd!..
Kalbde safâ var, aşk ve muhabbet, dillerde evrâd!..
Rûhta inşirâh, kasvete vedâ, çıkar yol budur!..
İki cihânda, işte saltanat, en büyük murâd...

On üç yıllık çilenin sonuna yaklaşıldı!..
Emr-i İlâhî geldi, o Sevr’e tırmanıldı!..
Şefkat dolu Medîne bekliyor Habîbini!..
Yâr-ı Gâr’ı yanında, fetihler başlatıldı…

Ergenlik çağı başlangıç çağı, îmân ve islâm..
Bir ömür boyu aynı çizgide îmân ve islâm..
İşte zafer bu!. yalpalamadan Hakka ulaşmak!..
Son nokta Cennet, O’na komşuluk, îmân ve ihsân…

Acısı tatlı yol diyorlardı hac yollarına..
Kervânla geçen, çölleri aşan hac yollarına!..
Ka'be görünür, Kubbe-i Hadrâ... safâ zirvede!..
Târihdekini bugün de yaşa hac yollarında!...

Mekke’de ibâdetler yüz bin olur katlanır!..
Medîne’de iki yüz binler olur katlanır!..
Bu ikrâm, Habîbinin hâtırınadır inan!..
Edeple nezâketle yaşandıkça katlanır!..

Kalb arınmamış, kinlerle dolu!..
Îmân nûru yok, kirlerle dolu!..
Çâre bir nazâr, kök sağlam ise!..
Bir daha baktım, nûrlarla dolu!..

Sitemli bakma hiç fark eylemez!..
Ha söylemişsin, söylememişsin!..
Hoş görmeğe bak yaratılanı!..
Kalbde kin varsa, söz fark eylemez!..

Başkalarında kusur aramak bizde yazmıyor!..
Kusur var ise şahsımızdadır başka yazmıyor!..
Herkes kusuru kendinde bulsa tevbekâr olsa,
Sulh ve sükûna bir adım daha, başka yazmıyor!..

Yüce Rasûlün parmaklarından akan Selsebîl!..
Şifâ ve safâ, onu ta’kîben bil Zemzem gelir!..
Kerem et yâ Rab!. Cennette akan nehirlerinden!..
Dünyâda verdi, Cennette Kevser, verir mi, verir!..

Perde çekilir, gözlere perde!..
İnen çıkanlar gizli her ferde!..
Gönül perdesi açık olanlar,
Onlar görür de gizler gönülde...

Maddî tabibler, tabib-i hâzık, mahrûm eyleme!..
Yâ Rab!. rûhumun dermânı sende, mahrûm eyleme!..
Yüce Rasûlün şefâatini, umar gönlümüz!..
Aşk meclisinden, himmetlerinden, mahrûm eyleme!..

Güvercinler Mekke’de bütün gece zikirde!..
Sevr’e çıkanları var, ziyârette fikirde!..
Güneş batımı ile yarasalar pür-neş'e!..
Günâhtan arınanlar, tavâflarda şükürde…

Cildi siyâhî, kalb pırıl pırıl, bakış sevimli!..
Saçlar kıvırcık, dişleri inci, boy servi gibi!..
Tevâzû desen, senden ileri, benden ileri!..
Aynı saftayız, çizgisi Kur’ân, seste Bilâlî…

Mazlûmun âhı Arşa yükselir!..
Melek kaydeder, Allâhım bilir!..
Hele sabreyle, bak neler olur!..
İlâhî tokat, derinden gelir!..

Zâlimin zulmü, iftirâları..
Yayın organlar, sâdık kulları..
Bir gün gelecek, bir bir sorulur!..
Zâlimin zulmü, iftirâları…

Tevekkül teslîmiyyet kulluğun gereğidir..
Hâdiseler gün-be gün bir çizgide değildir!..
Takdîr yüce Allâh’ın, kulda itâat gerek!..
Kul hatâsız değildir, istiğfâr gereğidir…

Sarık sünnettir, ulemânınki, meşâyihinki, başka başkadır!..
Ağniyâ ayrı, dervişân ayrı, her bir tarîkat, başka başkadır!..
Taktığı sarık, kimliklerini, îlân etmeli, aslolan budur!..
Elifi görse mertek zanneden ilmî sarıklı şaşkın başkadır!..

Ne gelirse Hakdandır!..
Ne hoşdur inancdandır!..
Hakka dayan teslîm ol!..
Takdîr, rızâ bundadır!..

Aşk-ı İlâhî Ka’betullahta zirvelerdedir!..
Rasûlün aşkı, Onun şehrinde zirvelerdedir!..
Öyle yaşa ki her bir mekânda O Yerlerdesin!..
Nerde olursan, o aşkı yaşa, zirvelerdesin!..

Umre mevsimi sanki Hac gibi!..
Âlem-i İslâm hep gelmiş gibi!..
Büyük uyanış, gaflete vedâ!..
Bu bir diriliş, gün doğmuş gibi…

Ka’betullahda cum’a sabâhı yeniden doğdum!..
Her renk her dilden, tek yöne dönmüş, kalbleri buldum!..
Tek Allâh’a kul, Habîbullâha ümmet olmuşlar!..
Îmânda birlik, dirlik, düzenlik, tek bir ses buldum…

Hâtırâlar canlandı elli yıl öncesine..
Hazret-i Sâmî ile Haremeyn incisine..
Tavâflarda o huzûr, ilticâlar zirvede!..
Meleklerle kol kola, Hakkı görürcesine!..

Mekke’den duâ Bestekârıma..
Kâr-ı na’tına, Bestekârına!..
Deryâlar gibi coşkun besteler!..
Güçlütürküme, Bestekârıma…

Hilm ü irfâniyle hizmet aşkının mümtâz Eri..
Cezbe-i Sıddîk’a ermiş âşıkânın rehberi..
Mâyesi rahm ü sehâ Osmân veliy-yi pür-hayâ..
Urb ü Türkistân ü Garbın Nakşibendî mihveri…

O hırâmında senin Nesl-i Adnân görünür!..
Tebessüm kılsan eğer, Cennât-i Adn görünür!..
Her nâz ü niyâzında şeyhim Hazreti Sâmi!
Cümle ihvânın ile Firdevs-ü Adn görünür!...

Asr-ı irşâdında mahfî kaldı sırlar serteser!..
Devr-i Mûsâ ile birden açtı güller serteser!..
Gördüğün bünyâd-ı bâlâ mebdein ilk halkası!..
Bûy-i Ahmed, rûy-i Sâmî seyr ederler serteser…

Ma’nâ tamam, vezin tam, kâfiyeler tastamam!..
Şiir okuyan yazan, şâir olur ve’s’selâm!..
Ca’fer, Hâlid, Oğuzhan, bir adım daha yakın!..
Feyiz menbaı Ka’be, bir adım sonra tamam!..

(31.03.2011)

İlhâmât-ı İlâhî, Yüce Mevlâdan gelir!..
Hikmet dolu şiirler, kutlu Mekkeden gelir!..
Mahrûm eylemesin Hak, yolundan bizi bir ân!..
Envâr ihvân kalbine, Efendilerden gelir…

(31.03.2011)

Sarfiyyât hızlı, alanlar memnûn!..
Veren memnûn ki, alan da memnûn!..
Herkes Ka’beye uzanamazmış!..
Baksan Hak memnûn, Habîbi memnûn…

Tevâzûdan ayırma, hizmette dâim eyle!..
Rızâna giden yolda, yürüyenlerden eyle!..
Bi hakk-ı Ka’be yâ Rab! zâlime fırsat verme!..
Yeni Asra yürürken, zâyiâtı az eyle!..

Nâr ismini renginden alırmış, âteş değildir!..
Derde devâdır, kalbe safâdır, âteş değildir!..
Bir tek dânesi Cennetten iner derlerdi bize!..
Namnam Kasrı’nın bağlarındandır, âteş değildir!..

Ser-i Kûyünde Rasûlün iki Cennet görünür!..
Der-i Sultânım olur Taybede Gül-Köşk görünür!..
Arada gökkuşağından daha zengin nûr akar!..
Gözüme ta’rîfi yok Kubbe-i Hadrâ görünür…

Kendisi burda, aklı Ordadır!..
Ka’betullahda, tavâflardadır!..
Mecnûn misâli, döner de döner!..
Huzûr-u Nebî, arz-ı haldadır!..

Târih konuştu, Tayyib konuştu, Mekke konuştu, âlem dinledi!..
İlmî konuştu, mazîyi andı, âtîye döndü, âlem dinledi!..
Bu bir müjdedir, Âlem-i İslâm!. uyan!. demektir, kulak ver sese!..
İslâm konuştu, Kur'ân konuştu, Ka'be konuştu, âlem dinledi...

(21.03.2011)

Aşk-ı ilâhî keder bırakmaz, kalbde gönülde!..
Her türlü maraz, terk eder gider, kalmaz gönülde!..
Yüce Allaha giden yoldayız, inhirâf etmem!..
Yer verme sakın kara sevdâya, dilde gönülde!..

Aklım ve fikrim hep Sevdiğimde!..
Gecem gündüzüm hep Sevdiğimde!..
Onsuz bir ânım, geçmez geçmesin!..
Kalb atışlarım hep Sevdiğimde…

Dünyâ ağarmış bembeyaz olmuş!..
Saçlar ağarmış bembeyaz olmuş!..
Dünyâ ağarsa tazeleniyor!..
Saçlar ağarmış ihtiyâr olmuş…

Bir muhabbet neş’esiyle âleme Nu'mân gelir!..
Pür-nezâket, pür-zarâfet, âleme Nu'mân gelir!..
Ol Hüseynin çeşmesinden kim içer âb-ı hayât!..
Bildiğin insan gelir, O, pür-edeb Nu'mân gelir…

Deryâlarda inciler, açılmış yüzücüler!..
Derinlerde satıhta, devreder birinciler!..
Kutluhandır birisi, birini söyleyemem!..
Tevâzu'da ileri, hizmetteki öncüler…

Hoca Tâhir Efendi bugün Hakka yürüdü!..
Melekler pervâz eder, Konya hüzne büründü!..
Yetîm ve öksüz kaldı Kapu Câmi kürsüsü!..
Hâcegân-ı Nakşiyân dört tekbirle göründü…

(5 Mart 2011)

Bir gün gidersin, beklemediğin bir anda gelir!..
İlâhî fermân buyrulduğu ân, ânında gelir!..
Başlangıcı var sonu olmayan ebediyyete!..
Hâzır ol o ân, ânında gelir, bir anda gelir!..

Başlattığı iz, izlenecek iz..
Maksada giden, fildişi yol iz..
Erbakan Hoca Hakka yürüdü!..
Aydınlıklara ulaşacak iz…

(27 Şubat 2011)

Emrolunduğum gibi dosdoğru ola bileydim!..
Gençlik yıllarım gafletle geçti, bile bileydim!..
Ömür bitmeden uyardın yâ Rab!.. Sana şükrolsun!..
Gücüm yeteydi geçmişi tamir ede bileydim!...İctima’ kıldı dilleri güzel, kalbi güzeller!..
Hakka kullukta, sünnet yolunda, seyri güzeller!..
Nakşî, Rifâî, cehrî ve hafî, cümle meşâyih!..
Zikrinde güzel, fikrinde güzel, tavrı güzeller…

Sevebildiğin kadar yüce Mevlâmızı sev!..
Ta’kîben Habîbullah, sonra Mürşidini sev!..
Anne-baba, evlâdın, ihvânını unutma!
Seven ol, sevdiren ol, sevgi öğreteni sev!..

Uzakta durma, yakınlara gel!..
Mescidlere gel, dergâhlara gel!..
Bir gün gelir ki Hakkı bulursun!..
Meclis-i aşka, yakınlara gel…

Dertler gelmeden, belâ musîbet, uyan kardeşim!..
Maddî tedbirler gerekli amma, yetmez kardeşim!..
Hakka ilticâ, Kur'ana sarıl, duâlar iste!..
Duâsı makbûl, güzellere koş, davran kardeşim!..Mevlâm neleri haram kıldı ise araştır!..
Göreceksin sonunda gerçekleri araştır!..
Mel’anet bir değildir, maddî, ma’nevî belâ!..
Yönün Kıbleden döner, Hak saklasın araştır…

Karın tokluğu yetmez, rûhunu da unutma!..
Dünyevî saltanatlar, bencil yapar unutma!..
Dünyâ binitin olsun, kanatların zikr-i kül!..
Her hâl ü kârda aslâ, Yaradanı unutma!..Vicdânlar kararırsa, karârlar da kararır!..
Şekille uğraşanlar, karardıkça kararır!..
Mürteci, gericiyi başka yerde arama!..
Dünyâda kararanlar, ukbâda da kararır…

Aşk-ı hezârî, aşk-ı ilâhî.. herkeste olmaz inan vallâhi!..
Bülbülün güle bahâristânda feryâdı aşkı budur billâhi!..
Ordan geçilir ilâhî aşka, deryâlara dal yoksa geçilmez!..
Birinci cennet dünyâda iken ere bilirsen budur tellâhi…

Nısfu’l-leylinde düştü ansızın hâke nebât!..
Bahara döndü kışım uyuyordu nebâtât!..
Âteş-i Mustafâ’nın feyizleri ulaştı!..
Vakt-i seher gülistân oldu hâk ü nebâtât...

Aşk-ı ilâhî uğrarsa gönle pîr u pâk eyler!..
Ben ben diyeni, benlikten alır, sanki hâk eyler!..
Gam keder kalmaz, mest ü hayrândır, kalbinde zikri!..
Sultânları kul, kul iken sultân sîne-çâk eyler!..

Gözlerim uyur kalbim uyumaz buyurdu Nebî!..
Ölü kalblerden kurtar yâ Rabbi bi hakk-ı Nebî!..
Bunca cinâyet, isyân, hiyânet, mes’ûlleri kim?
Gerçeğe döndür, mazlûm Milleti hâtır-ı Nebî!..

Safer ilk çarşambada Hakka ilticâ gerek!..
Dahî son çarşambada duâ ve niyâz gerek!..
Belâ ve musîbetler yazdıysa şâyet Mevlâm,
Halâs eyler kulunu, temkin ve dikkat gerek…

Lekesiz îmân, riyâdan uzak ibâdet tâat!..
Yeteri kadar helâl kazançlar, fırsat bu fırsat!..
Beşeriyyete hizmete devam, mutluluk budur!..
Huzûr-u Hakka vardığın zaman, der-dest mükâfât..

Tevbe-i nasûh, tam bir nedâmet, isyâna vedâ..
En küçüğünden en büyüğüne, bin kerre vedâ..
Kalb, dil ve beyin bir çizgidedir, son nefese dek!
Rahmet-i Rahmân, afv-i ilâhî, her derde devâ!..

Hâlden anlayanların hâlini Allah bilir!..
Darda kaldıklarında Hızır imdâda gelir!..
Mahrûm etmez Allahım, şimdiye dek etmedi!..
Secdeler ve duâlar arşa kadar yükselir!...Hak erenler mezhebinde bir ömür Yâ Hak dedim..
Gündüzüm halk hizmetinde geceler Yâ Hak dedim..
Nâm ü şâna meylim olmaz bir isimsiz dervişim!...
Âkibet Namnam fakîri, bekçiyim Yâ Hak dedim!..Nakşibendler yaşıyor, Mevlânâlar yaşıyor!..
Zikr-i Hakka her nefes dûş olanlar yaşıyor!..
Ancak hayât bundadır, Onsuz aslâ olamam!..
Bezm-i Elestten beri, saf gönüller yaşıyor…

Ömer bin Abdü’l-azîz devrine kadar harâb!..
Emevî idâresi hutbelere dek serâb!..
Ehl-i Beyt muhabbeti, zerresi olsaydı ger,
Terk-i tâc-ü taht eder, olurdu Ona türâb!..

On Muharrem Aşûre yeni dünyânın sesi!..
On sekiz bin âlemin kuruluşu, nefesi!..
Yezîd’e binler la’net!. yâ Hüseynim!. Ehl-i Beyt!..
Kararttı ufukları şehâdet velvelesi!..

Ömür boyunca hayât çizgimiz, rehber Kur’andır!..
Ta’kîben sünnet, evliyâ tavrı, gerçek bundadır!..
Nefse, şeytâna fırsat tanıma, yol verme sakın!..
Birinci cennet, huzûr, mutluluk bu şuûrdadır!..

Büyük olaylar yaşanmış târîh asırlar görmüş!..
Tatlı devirler, acılar görmüş, tûfânlar görmüş!..
Zâlimler devri, geri gelmesin kerem et yâ Rab!..
Köhne dünyâmız, neler görmemiş, neleri görmüş…

Hicrî yılı severim, onda Rasûlüllah var, Ebû Bekir Sıddîk var!..
Çile devrinin sonu, huzûra ilk adımlar, nûr şehri Medîne var!..
Dönüşü Feth-i Mekke, Asr-ı Saâdet mührü, ufukta Sultân Fâtih!..
Yüce Kur’ân-ı Kerîm, Ezân-ı Muhammedî, İslâm’ın gür sesi var!..

Vakit vakit imtihân mertebe vesîlesi..
Fânîye bel bağlama!. uyarı vesîlesi..
Cennet ve Cemâlüllâh, Orda gam yok keder yok!..
Her ne gelirse Haktan, bil ve bul vesîlesi…

Gönülde huzûr, dillerde coşku!..
Rahmândan gelir böylesi coşku!..
Dervîşândadır, başka dilde yok!..
Gönülde huzûr, dillerde coşku…

Devâsız derd olur sanma bütün derdler devâ buldu..
Yanan âşık ki vuslatla safâ buldu, devâ buldu..
Devâsız derd cüdâ düşmek O Tek Varlık O Mevlâdan!..
Vefâtın en büyük dermân Ona îmânla son buldu…

Hacca fırsat bul, Ramazan umre..
Her tür hayrâtı sığdır bir ömre!..
Seherde ayık, diller uyanık!..
Hizmette zirve, kulak ver emre!..

Dînî bayramlar rûhun gıdası nefsânî değil!..
Nefsi şımartmak, şaşkın dolaşmak insânî değil!..
Secde et yaklaş, İbrâhîm gibi, Muhammedî ol!..
Vakdi nakid bil, Allahım kefîl ve ni'me'l-vekîl...Aşk-ı hezârî, aşk-ı ilâhî başka çizgi yok!..
Nefse şeytâna, yol verme sakın nefse geçit yok!..
En büyük hedef Ona kulluktur aşk rehberimiz!..
Aşka düşelim, Yûnus misâli başka çizgi yok!!..Bir sevene bak, bir sevilene, Sevdirene bak!..
Leylâlara bak, mecnûnlara bak, aşk ne imiş bak!..
Sultânlar köle, köleler sultân bak da ibret al!..
Herkes sevemez, herkes sevilmez, Sevdirene bak!..Bir bayramdan bir bayrama ulaştırdı Yaradan!..
Her bayramda yaralardan şifâ sundu Yaradan!..
En yüce bayrama da ya'ni ki Cemâlüllâh!..
Kulluk tam tekmil ise ulaştırır Yaradan...Yapılan hizmetlerde ilâhî rızâ yoksa sakın el sürmeyesin!..
Kendin dahî bir işi rızâya uygun ise öyle işleyeceksin!..
Nasîhatim kendime dikkatli ol ey gönül uyuma uyuklama!..
Bundan böyle hayâtı hücre hücre okuyup, öyle dokuyacaksın!...Ma'nâ artı aşk, ta'kîben san'at, işte şâheser!..
Ba's ü ba'de'l-mevt, fışkırdı hayât, işte nev-eser!..
Târîhi yaşat, arûz dillensin, gel Hayatî gel!..
Bâzâr-ı aşkta, beste bestedir, diller ser-te-ser!...Gözlerim uyur, kalbim uyumaz buyurdu Nebî..(S.A.V.)
Her an Onunla, bir hayât sürdü tek örnek Nebî!..(S.A.V.)
Onun izinde yürüyebilmek lütfeyle yâ Rab!..(C.C.)
İşte böylece uyan ey ümmet!..Buyurdu Nebî...(S.A.V.)Hakka kurbiyyet lafla olmuyor örneklere bak!..
İbrâhîm'e bak, İsmâîl'e bak, son örneğe bak!..
Hazret-i Ahmed, en büyük önder, Yüce Peygamber!..
Allah'a dayan, Kur'ân'da beyân, işte ona bak!..

Sevmeyi bilmeyenler âdemden sayılır mı?
Mest olan ser-mest olan bir daha ayılır mı?
Vâris-i Enbiyâdır, evliyâ vü asfiyâ!..
Güzel sevmeden giden, îmânlı sayılır mı?..

Nisfu’l-leylinde hem recâsını ilticâsını..
Gafletten uzak zikrinle yaşat diyen âhını..
Arzeder Hakka âşık gönüller nâzla niyâzla..
Cum’a gecesi hem recâsını, ilticâsını…

Îmân nimeti, İslâm nimeti, şükr olsun yâ Rab!..
Sağlık, âfiyet, asırlık ömür, zikr olsun yâ Rab!..
Senden gayrıya secde kılmadım, kulluğum sana!..
Şükr olsun yâ Rab! zikr olsun yâ Rab! fikr olsun yâ Rab!..

Mest ü lâ ya’kil hiç ayılmadım!..
Bezm-i Elestten hiç ayrılmadım!..
Bir güneş doğdu fakir-hânemde!..
Bir gün uyandım, sonunda yandım!..

Öğren artık öğren ey dil sen vefâkâr olmayı!..
Her bakışta bin cefâ var sil cefâkâr olmayı!..
Her vefâda bin safâ var işte cennet bundadır!..
Vazgeç artık ey gönül sen, sen cefâkâr olmayı!..Makam, mal, nisâ, yanlış kullanım başlıca tasa!..
Hak ölçüsünde isti'mâl etsen eyleme tasa!..
Nefsin emrinde metâın ise, yandın, yandırdın!..
Bazan belâdır, bazan a'lâdır, makam, mal, nisâ...Kalbler nûrlanır, diller konuşur!..
Şafaklar söker, günler konuşur!..
Zulmete vedâ, zulme elvedâ!..
Güzeller gelir, yüzler konuşur!..Sevdiğimizi Onun rızâsı için sevmektir!..
Yerdiğimizi Onun rızâsı için yermektir!..
Küfre rızânın küfr olduğunu unutmayalım!..
Nefse şeytâna uyanları gör!. bu ne demektir!..

Öğütlerin ne güzel, ilm ü irfânın güzel!..
Güzellere yakışır, kalb güzel, diller güzel!..
Feyiz aldığın menba' vallahi Haktır senin!..
Yüz güzel, yüzler güzel, Üstâdım zaten güzel...

Gül-izârlar çok amma, Gülzâr-ı İrfân tektir!..
Râyihası bambaşka, reng ü desenler tektir!..
Zairleri bir daha ayılmaz, ayrılamaz!..
Gül yanaklı çok amma, Gülzâr-ı İrfân tektir..Söz bilmez gönül bilmez gönle i'tibâr bilmez!..
Dere tepe dolaşır, eğrileri bilir de doğruları bilemez!..
İlâhî tokatların devamlı indiğini ensesinde bulacak!..
Bir ömür bahçelerde, belde kılıçlar ile dolaşsa da bilemez!..


Geçmişte güldü, hattâ güldürdü, şimdi kül oldu!..
Bu meydan çetin, her an imtihân, sanki kil oldu!..
Bir tek murâdı, Hakka kulluktur, Onun rızâsı!..
Son nefes îmân, uçmağa hazır, o an gel oldu...Doğruya EVET derim, yanlışa HAAAYIR derim!..
Müsbet çizgi inancım, eğriye HAAAYIR derim!..
Bunca işkencelerle boğulan rûhlar bugün!..
EVET mührü elinde, VALLAHİ EVET derim!..Dünyevî bayramlardan, uhrevî bayramlara..
Ramazan bayramından, cum’aya, kurbanlara!..
Cemâlüllâh'a erdir, mahrûm eyleme Yâ Rab!..
Sağlıkla, âfiyetle özlenen bayramlara!..

Yüce Mevlâmız, şerîki yoktur, nâzırı yoktur!..
Yüce Nebîmiz, Habîbullahtır, şerîki yoktur!..
Onun mevlidi, Ona muhabbet, îmândan gelir!..
Herbir satırı Kur’ândan sonra, şerîki yoktur!..

Gülzâr-ı İrfân perdeler açmış, goncalar tüter, bülbüller öter!..
Seyrî, Koçaşlı nağmeler saçar, mübtelâ-yı aşk bülbülden beter!..
Bir eksiği var, İlhan’ına da gel deseydin aah!. uçar gelirdi!..
Beden uzakta, rûh sizinledir, bu garîb kul, şimdilik yeter…

Darda kalmış kulların kerem et Yâ Rab diyor!..
Çok çok veren kuluna çokca ver Yâ Rab diyor!..
Bayram müşterileri, koşarak, dolu gelsin!..
Hazînende yok yoktur, lütfet ver Yâ Rab diyor…

Emin ellerle geldi, emin dillerle geldi!..
Nâzla niyâzla geldi, merdce askerce geldi!..
Vatan, nâmus bekçisi, Şanlı Bayrak altında,
Yüksek huzûrla geldi, alnı açık, ak geldi!..Rûhî gıdâlar, asırlık ihmâl, en büyük darbe!..
Nefse ihtimam, her türlü israf, en büyük darbe!..
İnsanlık biter, hayvandan beter, zâlimi keşfet!..
Kur'âna vedâ, ilme elvedâ, en büyük darbe!..Hizmete tâlib olan, hizmeti er geç bulur!..
Söylenmeden yapılsa, en makbûlü o olur!..
Akıl on lirayadır, firâsetse yüz lira..
Tealî ve terakki ancak hizmetle olur!..Kalbim, dilim, gözlerim aah!.. Oruç tutabilse!..
Gönlüm Aşkullah ile, dil zâkir olabilse!..
Ömürler tükeniyor, gaflet gaflet üstüne!..
Ölmeden bir ramazan hakkıyle tutabilsem!..Ayn'ın ağzına düştüm, şın'ın testeresinden, kaf'ın karnına doğru..
O üç harfli kıvılcım, yanan kıpkırmızı kor, ya'ni ki Aşk'a doğru..
Ne cân kaldı ne dermân, inan ki aşka îmân, ancak ondadır fermân!..
Riyâ yollarda kaldı, refref dillerde kaldı, âşık Mevlâ'ya doğru!...Gerçek âşıklar hiç ayrılmadı Gülzâr-ı İrfândan!..
Hiç ayılmadı mest ü lâ ya'kil Gülzâr-ı İrfândan!..
İlhan'ı sorsan sermiş postunu secdegâh etmiş!..
Hiç ayrılamaz ve ayılamaz Gülzâr-ı İrfândan...Kalb-i Ebû Bekir'e yaklaşabilsem derim!..
Hikmet-i Lokmân'a aah!.. ulaşabilsem derim!..
Yûsuf'un güzelliği, Eyyûb'un sabrı olsa!..
Bu mübârek günlerde Yâ Rab lütfeyle derim!...İmtihân dünyâsında, ayık, uyanık olmak..
Her ân her nefesleri şuûrluca yaşamak.. 
Yılda bir Berâtımız, gecesi gündüzünde.. 
Fırsatlardan biridir, hazırlanmak, ulaşmak!.. Nûr-i Muhammedîye ulaşabilsem eğer!..
İbrâhîm sofrasına müsafir olaydım ger!..
Ebû Bekir, Ömer'den, Osman'dan güzellikler!..
Yürek, bilek gücünü Ali'den alsam eğer!..Lekesiz ve saf inanç, helâlinden bol kazanç..
Farz ve vâciblere ek, sünnet yolunda kıvanç!..
Yasaklardan uzaklaş, şübheliye yaklaşma!..
İşte dünyâda cennet, işte safâ bir de hac!...Yüce Kur'ânı rûhunla dinle, O sesten dinle!..
Mânâ ve elfâz cennetten gelir, O sesten dinle!..
Duyarak oku, duyarak dinle, esrârına er!..
Bin kere dinle, bir kere oku, O sesten dinle!..Deryâda fırtınalar vakit vakit yükselir!..
Bazan sükûna erer, cûş eder köpüklenir!..
Fenâfillaha ermiş dervîş gönüllerinde;
Tsunamiler gezer, Cennetle kenetlenir!..Bilen, yaşayan, İslâm'ı yayan..
Üç özelliği dünyâda bulan..
Artır ya Rabbi beklenen nesli!..
Uyan ey Millet uykudan uyan!...Receb tercîb kökünden Cennette nehrin adı!..
Üç aylara saygının habercisinin adı!..
Receb'de oruç tutan, O nehre erse gerek!..
Ramazan müjdecisi, feyiz bereket adı...Kalb, rûh, sır, hafî tek rengi ile ezkâra dalsa..
Ahfâ ile nefs, gece gündüzde Yâ Hû'da olsa..

Nefy ü isbâta, murâkabâta tırmansa diller!..
Yüce Mevlâ'ya sırlar bâbını açsa gönüller...Aza kanâat etsen, Mevlâm çoğunu verir…
Tut mürşidin eteğin, bak Rabbim neler verir.
Tevâzûda toprak ol, cömertlikte Nehr-i Nil!
İlim, amelde ihlâs, seyreyle neler verir...

Deryâlara dalıver, sâhilde oyalanma.
İlmi ensesinden tut, vehm ile oyalanma.
Semâlara urûc et, pervâz et yücelerde
İrfân ehli oluver, kıyl ile oyalanma...

Üç aylarınız mübârek olsun.
Gönül bereket, huzûrla dolsun.
Leylet Reğâib, neş’esi başka!
Mi’râca doğru yükseliş olsun…

Cum’ada güldür, berâta erdir.
Berâtta affım cum’adan verdir.
Kâdir-i Mutlak sensin Yâ Rabbî!
Gafletten koru zâtını bildir.

Sevdirene bak, bir kere daha, sonra sevene!
Elest'den beri aynı çizgide O yürütene…
Kâdir-i Mutlak! Sana esîrim, Sensin kefîlim!
Vuslata kadar, rü’yete kadar, yaklaş Diyene…

Ey akıl bizi terk et! Zîrâ rûha aşk geldi.
Akıl yollarda kaldı, aşk zirvelere erdi…
Aşkın kanatlarında sonsuza erebilsem!
Ey akıl sana vedâ! Zirâ gönle aşk geldi!..

Hem cum’a hem ramazan, ikisi de ne güzel!.
Hele Mekke, Medîne ramazanda ne güzel!.
İkisini lütfeyle vakit vakit kuluna!
Hem cum’a hem ramazan, ikisi de ne güzel!..

Âşıkın gözü uyur, fakat kalbi uyumaz!
Eğer ramazan ise gözü de uyuyamaz!
Bu verâset, Habîb-i Kibriyâsından gelir!
Âşıkın gözü uyur, fakat kalbi uyumaz!

Gökte bayram var, yerde bayram var.
Deryâlardaki cum’a bayramı,
Önce algıla sonra da yaşa!
Secde et yaklaş, cum’a bayramı!..

Son on gününde, tek gecelerde ara bulursun!
İlk gecesinde, orta ve sonda ara bulursun!
Leyletü’l-Kadr'i, büyük kaderi, sakın kaçırma!
Arayan bulur, iki cenneti sen de bulursun…

Yâ Rabbi sana abd-i zâifim muhtâc bir kulum!
Ve Habîbine ümmet olmağa ahdetmiş kulum!
Yâ Rab reddetme, böyle kalayım, böyle öleyim!
Sevdiğin seven, yerdiğin yeren, nâçîz bir kulum…

Yâ Hû diyerek yollara düşer!
Gönüller yapar, çöllere düşer!
Başlar secdede rûh fezâdadır!
Aşk mezhebinde dağları aşar…

Saraya dâvet vefâlılardan!
Başında Ak var, safâlılardan!
Börekler, çaylar enfestir beğim!
Olmak istersen şifâlılardan!..

Cum’ayı bilen cânlar diridir!
Cum’ayı kılan tenler diridir!
Cemâl-i yâri seyre başlasam,
Cân da diridir, ten de diridir…

Gaflet uykusu uzun sürerse,
Ölüm meleği o anda gelse!
Yolculuk uzun, azık yetersiz!
Eyvâh desem boş, ömür biterse!

Âlemin kalbi yerde, Ka’be'de, gök Beyt-i Ma’mûr!
Cum’a sabâhı âlem nûra nûr, gönüller ma’mûr!
Haydin yarışa, dillerde barış, hizmette yarış!
Kurban geliyor! İbrâhîmi an, sen de ol ma’mûr…

Vefâsıza vedâ et, ara özelleri bul!
Kalbde, dilde, fikirde tara güzelleri bul!
Ma’nevî kirlilerden uzak dur, Hak aşkına!..
Huysuz kenarda dursun, rûhu güzelleri bul!..

Her gün, her saat ömür boyunca Hakka yaklaşır.
Dinde güzeller, dilde güzeller, Hakka yaklaşır.
Hele cum’ayı idrâk ederse, ihyâ ederse!.
Her bir nefeste âgâh olanlar Hakka yaklaşır..

Gönülde kir pas, dilde ârıza!
Gözler yılışık, kalmadı rızâ!
Heyhât ki, ömrüm beyhûde geçti!
Tek bir ümidim bir anlık rızâ!..

Yedi deryâda yusan ak ve pâk olmaz imiş,
Nefis denen ejderhâ aslâ uslanmaz imiş,
Vâris-i Enbiyânın, erenlerin elinde.
Bendelikten ilerû yoktur makam der imiş…

Baş secdede, baş yerde, Rûhunu mi’râca sal!
Tevâzûda toprak ol, kulluk makamında kal!

İyi başlamak, iyi yürümek bereket olur!
Hicrî yılbaşı yeni bir doğuş bereket olur!
Geçmişe bir bak, zarârda mısın, yoksa kârda mı?
Güzel bir niyyet, isyâna diyet bereket olur…

Bir yanda neş’e, bir yanda hüzün!
Hicret neş’esi kerbelâ hüzün!
Kerem et Yâ Rab, bunaldı ümmet!
Neş’eni duyur, arttırma hüzün!..

Burgaz aramış, lülesi de var!
Zikr u tesbîhi, cübbesi de var!
Kâlû belâdan bildim o zâtı..
Vefâlı dostun müjdesi de var!..

Tatlı bayramlar, tatlı cum’alar, özledik Yâ Rab!
Zulme rest çeken birlik rûhunu, özledik Yâ Rab!
Lânetli millet hangi vakte dek cirit atacak?
Va'd eylediğin mutlu günleri özledik Yâ Rab!..

Rabîulevvel en büyük doğum,
On ikisinde, beklenen doğum…
Bu ayda cum’a ayrıca huzûr,
Dünyâda tektir, bu kutlu doğum…

İlâhî huzûr, Mescid-i Rasûl,
Hakka ilticâ, fî Beyti'r-rasûl…
Secde ve duâ, ihmâl eyleme!
Sonunda Cennet, ümmet ve Rasûl!

Pervaneler misâli gece ve gündüz döndüm,
Beytinin kapısını açar mı diye döndüm.
Mekke’den Medîne’ye bir Hakk’a bir Nebî’ye,
Başka yöne döndürme! Yâ Rab Zâtına döndüm.

Cum’a gününde duâlarla mı?
Ezanlarla mı, hutbe ânı mı?
Sûretü'l-Kehfi sakın unutma!
Gönlün uyanır, ya seherle mi?

Gül mevsimidir, davrân güzelim!
Bülbül güle yâr, davrân güzelim!
Cum’a gecesi, seher vaktidir!
Yaklaş Rabbine, davrân güzelim…

Yeni numara, yeni mesajlar!
Cum’adan gelir, tebrikler, şanslar!
Amel defteri serâ-pâ aktır!
Tebrikler desin cümle ihvânlar!

Aşka ulaşabilen, aşk ateşiyle yanan!
Ayn’ın ağzına düşen, sin dişlerinde inan!
Kaf karnında yoğrulur, vuslatı o onda bulur…
Aşkı, âşıkı bilir, peşinden yürü, güven!

Farz ve vâcibler emr-i İlâhî,
Sünnete yönel bul doğru râhı...

Sâhilde durma deryâlara dal!
İnci mercan ol, derinlere dal!
Satıhta gezen satırda kalır,
Fırsat bu fırsat sadırlara dal!...


İnsanoğlu kendini zayıf görürse eğer,
Îmânı kavî amel, birlikte ise eğer,
Hakka ilticâsını arttırır da arttırır…
Nefreti artar gider, dinden mahrûmsa eğer!

Bereketli günlerim feyizli gecelerim..
Ramazanın müjdesi her günüm gecelerim..
Sağ eline berâtın alanlardan olaydım,
Hakka kullukta geçsin gündüzüm gecelerim...

Helâlinden yiyelim aşk ile zikredelim..
Hücrelere enerji rûha gıdâ diyelim..
Arşî gıdâlarından mahrûm etmesin Mevlâm,
Sahurdaki şifâyı iftâra ekleyelim...

Bir kul yürekten râzı ol Yâ Rab! Dese ağlasa,
Hele Ramazan seher vaktinde Hakka el açsa,
Reddeder mi Hak nâzlı kulunu zikreden dili?
Huzûrda kâim secdede dâim Hakka yaklaşsa...

Taklîd ile başladım, tahkîke erdir Yâ Rab!
Kalbî marazlarımdan, tez elden kurtar Yâ Rab!
Sana açılan eller, Ramazan hâtırına,
Tahkîke erdir Yâ Rab, tahkîke erdir Yâ Rab!

Güzelleri görmeden, güzel bilinmez imiş!
Özelleri görmeden, özel bilinmez imiş!

Hastalık da, sağlık da hepsi Ondandır gülüm!
Dertlerin devâsı da hepsi Ondandır gülüm!
Ondan gelen her şeye misk gibi sîneni aç!..
Her derde bin derece, lütfeden Odur gülüm!..

Ateşten koru yakma, Yâ Rabbi!
İki cihânda yakma Yâ Rabbi!
Aşk ateşiyle yak da dünyâda,
Başka ateşle yakma Yâ Rabbi!..

İnsan yarattın binlerce şükür..
İslâmı verdin binlerce şükür..
Cennet vatanda bunca nimetler,
Lütfettin Yâ Rab, binlerce şükür...

Çıkış noktamız, ilk konaklama, Âlem-i Ervâh..
Rahm-i mâderden dünyâ evine yoldadır ervâh..
Îmân ve ihlâs, hizmetle dolu bir uzun ömür!
Cennetü’l Firdevs ve Cemâlüllâh yolcusu ervâh…

Aşk ateşinden bir kıvılcım var gönlümde durur!
Bâzen söz dinler, bâzen dinlemez, yakar kavurur!
Cezbedâr olur Arşa yükselir, âlem dar gelir!
Bâzen süt dökmüş kedi gibidir, gizlenir durur.

Sitres denilen zelzele, deprem, açlıktan gelir!
Ma'nevî açlık, aşk ve muhabbet olmazsa gelir!
Îmân, ibâdet ihlâs ve hizmet işte dermânın!
Dünyâda safâ, ukbâda likâ, Rahmândan gelir!..

Yüce Mevlâmız hayrı yaratmış, şerri yaratmış!..
Yüce Kur’ânı, en büyük rehber, düstûr yaratmış!..
Yüce Nebîmiz örnek bir hayât, gösterip gitmiş!..
Mürşid izini izlesem gerek , mürşid yaratmış!..

Güvenilir dost, olabildim mi diye düşündüm..
Şartları nedir, dostlarım var mı diye düşündüm..

O günden beri hiç kırmadığım, kırılmadığım..
Dostlarım vardır, şükretmeliyim diye düşündüm..
Beden türâbî, rûhlar Arşîdir!..
Alın secdede rûhlar Arşîdir!..
Kibir tekebbür, şeytâna mahsus!..
Nefse dur deyen rûhlar Arşîdir...Kibre kibirle mukabele mi?.
Tatlı dil ile mükâleme mi?.
Nefse, şeytâna dur diyebilsem!..
Başara bilsem mücadelemi!..Mânâsına âşinâ, elfâzına i'tinâ..
Ses ve makamât ile âyâtından al gınâ!..
Gündüzün Kur'ân ile, rüyâlar Rû'yetüllah!..
Bir ömür oyalandım, bulsam Zât'ında fenâ...Nerede olursan Yüce Mevlâ'yı çok yakında say!..
Yüce Ka'be'yi iki kaşının arasında say!..
Rûhundan yakın, şah damarından daha yakındır!..
Uzakta durma, yakın olana çok yakında say!..Haremeyn cennetinden, cennet vatana döndüm!..
Fırsat verdikçe Mevlâm, tekrar diledim döndüm!..
Rûhumuz Hakk'a dönük, yönümüz kıbleyedir!..
Dünyâda rızân, ukbâda likân dedim döndüm!..Sus Ey Bülbül feryâd eyleme artık seherde!
Feryâda ses veren yok, şakımalar beyhûde!
Güller artık suskundur, aşka cevap veren yok!
Gel bu dertliye anlat, dertlerini her yerde!Perşembeden geliyor has güllerin kokusu.
Cum’ayı idrâk eder her hücrenin dokusu.
Rûh ve beden yükselir Mevlâ’sına o günde!
Artık uzaklardadır, nâr-i cahîm korkusu…Hâlis olalım, hâlis olalım!
Lütfeder Rabbim, muhlis olalım!
Îmân gürlüğü, iste bulursun!
Yüz verme nefse, muhlâs olalım!Namnam Kasrı’nda hayra vesile güzel işler var.
Delik büyükçe, yamalık küçük, özel işler var.
Ağalarım var, derde devâdır, sadra şifâdır.
Namnam Kasrı’nda, güzel işler var, özel işler var.Günlük hayâtta dört saat uyku yeter diyorlar.
Vakit israfı, yan gelip yatmak, beter diyorlar!
Maddî ma'nevî geri kalmışlık, işte sebep bu!
Vakti nakid bil, oyalanırsan heder diyorlar!En yüce hedef senin rızândır!
Aksa’l-gâyemiz senin rızândır!
Yâ Rab! rızânı lütfet kerem et!
Hilkatten maksat senin rızândır!Cennete göre dünyâ varlığı cidden bir hiçtir!
Rû’yetüllaha bir kere ersen, Cennet bir hiçtir!
Vakti nakid bil, Allah’a dayan, hikmete râm ol!
Eğri yürürsen, yan gelip yatsan, ömrün bir hiçtir!Mübârek bayramları gönlünce yaşat, yaşa!
Hazret-i İbrâhîm ve İsmâîl gibi yaşa!
Yüceliklere tırman, varamasan da yaklaş!
Nebîyy-i Zî Şân yolu, sünneti yaşat, yaşa!Ayak yâre baş yâre!
Orta köy pâre pâre!
Doktor ele geçmezse,
Baştan ayağ âvâre!Tünel ucunda görünen ışık, güneştir güneş!
Kulundan niyâz, Mevlâmdan lütûf, işte o güneş!
Eğri yürüyen, çenebazların kahrolduğu gün!
Gayretinizle, sessiz sadâsız doğdu o güneş!Dünyâ ahvâli bir garîb gurbet!
Hakkın rızâsı olmalı niyyet!
Evvel O’dur, âhir ancak O'dur!
Cemâlüllâh'tır maksat âkıbet!Dakk-i bâb etsem gerek, huzûra varsam gerek,
İzmir sâhillerine usulce insem gerek,
İki dede el ele tutuşsalar varsalar,
Umulur ki, kapılar lillâh açılsa gerek…Ka’betullah’ta yapılan duâ, şübhesiz makbûl,
Hele gönülden, samimiyyetle olursa makbûl,
Şirin Muğla’mız, hizmet ne imiş bir daha görsün,
Koca dünyânın tam merkezinden, duâlar makbûl…Aşkın bana yazılmazdı,
Göz yaşları sel olmasa,
Gönül sırrı çözülmezdi,
Halk içinde hâl olmasa…Her ânda Hak bir şânda, cümle âlem seyrânda,
Zerreden kürreye dek, huzûrunda dîvânda,
Gerçekten insan olan, tâatta, hizmetteler,
Süflî edepsizleri, hezeyânda, isyânda...Yerleşik şeytânlara hazırladım taşları,
Ya'ni fiske taşları, Müzdelife taşları,
Gözde büyütülmesin, birer çakıl yeterli,
Ebâbîl kuşlarının o sihirli taşları…Beden evinde amma, rûhun Ka’be'de olsun,
Her ân Hak huzûrunda, nûrlar kalbine dolsun,
Rabbâni tecellîler, hücre hücre yıkasın,
Her ân melekler sana, gıbtayla bakar olsun…Ka'betullah'dan Şehru'r-Rasûle uçtum da geldim!..
Kasr-ı Namnam'dan, Kasr-ı Halîl'e coştum da geldim!..
Mevlâm dilerse ilk cennetine dünyâda alır!..
Hakka kulluğa, Rasûle ümmet olmağa geldim...Ölmeden önce ölmek çok güzel!..
Tezkiye-i nefs cidden çok güzel!..
Rûh diriliği, Hakka yakınlık,
Mevte hazırlık cidden ne güzel!..Safer ayında duâ ve niyâz arttırılmalı..
Ed'iye, ezkâr kitabımıza bir bakılmalı..
İlâhî kalem, kazâ belâyı bu ayda yazar!..
İlticâ et ki varsa yazılan gene O bozar!..Cum'a sabâhı ümitsiz olma!..
Ümitler bitse ümitsiz olma!..
Ne günler gördük hepsi aşıldı,
Azmi bırakma, ümitsiz olma!..Huzûr-i Ka'be ayrı saltanat!..
Tavâf, tesbîhât ayrı saltanat!..
Mangal keyfine ne söylenir ki...
Şürb-i zemzemler ayrı saltanat!..Ağrısız başta hayır yok kardeş!..
Haktan gelene cân fedâ kardeş!..
Yüce Nebîmiz neler yaşadı!..
En büyük safâ cennette kardeş!Zikrullah dilde, gönüllerdedir, her bir nefeste!..
Her bir hücrede, nabızlardadır, serâpâ tende!..
Bir ömür bulsam, darda ferahta, O'nunla olsam!..
Zikrullah dilde, gönüllerdedir, gece, gündüzde!..Hazret-i Sâmî asrın mührüdür, te'yîd-i Hakla!..
Yüzonbir rakam, ebced hesâbı, te'yîd-i Hakla!..
Sin, Elif, Mim, Ye, yüzonbir çıkar!..
Hazret-i Sâmî asrın mührüdür, te'yîd-i Hakla...


Akıl ikidir, birinin adı akl-ı meâştır, madde ve dünyâ..
Diğeri ise akl-ı meâd’dır, îmân ve İslâm, mânâ ve ukbâ!..
Hangi akıla tâlib olalım, birinciye mi ikinciye mi?.
Madde ve dünyâ yollarda kaldı, bana kalırsa, mânâ ve ukbâ...Altınoluk önünde füyûzât şakır şakır..
Sadrımı açabilsem füyûzât şakır şakır!..
Ebâbîl kuşlarının raksı bambaşka âlem!..
Beyt-i Mâ’mûr’dan inen füyûzât şakır şakır…Cum'a mübârek, Ka'be muazzam!..
Cümle niyâzlar, bil İsm-i Âzam!..
Diller düzenli, gönüller duru!..
Cum'a mübârek, Ka'be muazzam…Bir genç gördüm Ka'be’de, aşkından ağlıyordu!..
Tesbîh çekti ağladı, Kur'ân’la ağlıyordu!..
Endonezyalı imiş, aşk genç iken kavurmuş!..
Gençliğim hatırlattı, sessizce ağlıyordu!..En hayırlı yol O’na giden yol!..
O’nun rızâsı en müstakîm yol!..
Yüce Rasûlün, Ka'be’nin yolu!..
Koca dünyânın merkezinde ol!..

                                                                                

Yönümü döndüm, Ka'be’ye doğru..
Özüm şübhesiz Zât’ına doğru..
Yemin etmişim dönmem gayrıya!..
Her ân her nefes, Rabbime doğru!..

İlme’l-yakîn var, ayne’l-yakîn var, hakka’l yakîn var!..
Yaklaşabilmek, ulaşabilmek, ümitlerim var!..
Tasfiye-i kalb, tezkiye-i nefs, aşk-ı ilâhî!..
Takdîrde varsa râdiyye de var mardiyye de var…Yüce Allah’ın lütfu keremi…
Nebîyy-i Zî şân tutsa elimi…
Vefâlı dostlar, eylese duâ!..
Bir adım Cennet, terk et elemi!..


Es’ad Efendimize bir dervîş mektup yazmış…
Sıra imzâya gelmiş oraya bir “hiç” yazmış…
Koca Mürşid mektûbu ihvâna okumuş da,
Biz hiç de olamadık hiç olamadık demiş…


Sermâye bitmez, hemen sarfeyle!..
Dille, gönülle, ilticâ eyle!..
Cum’a fırsattır, zâyî eyleme!..
Vakti nakit bil, ganîmet eyle!..


Eller semâya, gönül Mevlâ'ya!..
Dilde zikrullah, akış deryâya!..
Gecem gündüzüm, hizmet, muhabbet!..
Geliş Haktandır, gidiş Mevlâ'ya!..


Bazan sözler kem olur, bazan ballardan tatlı!..
Kem küme vedâ ettik, meyl ballardan tatlı!..
Kem söz zehirli bir ok, hattâ ondan da beter!..
Kalbi, dili güzeller, billâh ballardan tatlı!..

Salâte’s subuh, Mescidi’r-Rasûl.
Erbea eyyâm bi dayfi’r-Rasûl.
Ka’betullâh’a uçarak gelir,
Âşıkı’r-Rasûl, Şâiri’r-Rasûl!..Şu ân Ka'be'de ilticâdayım.
Yüce Mevlâma arz-ı hâldayım.
Ehl-i îmâna nusret et Yâ Rab.
Islâh-ı nefse hep duâdayım!..Haksıza fırsat verme, bizi uyandır Yâ Rab!.
Ka'be, zemzem hürmeti, bizi uyandır Yâ Rab!.
Kalbi, beyni bozuktan halâs eyle yurdumu,
Aydınlıklara çıkar, bizi uyandır Yâ Rab!..

Şu ân Ka'be'de, Altınolukta..
Siparişleri, birer solukta..
Tekrar ediyor, tâ derûnunda,
Acz ile İlhan, Altınolukta!..

Mekân, gönül ve duâ..
Ka'be, Cum'a ve nidâ..
Rızâna erdir Yâ Rab!.
Günahlara elvedâ!..

Rükn-i Hacerde ahdin tâzele, ilticâ eyle..
Makam-ı İbrâhîm, tam secde yeri, secdeler eyle.
Hakka yakın ol, rûhundan yakın, cum'ayı yaşa!.
Temizlen ve dön, daha kirlenme, duâlar eyle!..

Hilm-ü irfânda Ebû Bekir ol, îmâna sarıl!.
Rikkat, adâlet, Ömer gibi ol, bürhâna sarıl!.
İlm-ü şecâat, Hazret-i Ali ve Zülfikar ol.
Hayâ, edebte Osman gibi ol, Kur’âna sarıl.

Leyletü’l-Kadr'i bil de, kaderin yüce olsun…
Yüceliklere tırman, merteben yüce olsun!..
Secdeler et ve yaklaş, Hakka giden yol budur!..
Rûhunu kanatlandır, zikrin tek hece olsun!..

On bir ayın sultânı, oruç ayı yaklaştı!..
İyi hazırlanmalı, rahmet dağları aştı…
Bin bir bahanelerle sakın nefsine uyma!..
Sağlık, huzûr, bereket, rûhunla kucaklaştı!..

Rasûlullah’ı Ravzada değil, gönlünde ara!..
Şeyh-i kâmili, dergâhda değil, kalbinde ara!..
Bir ân gelir ki cânın isterler, tereddüt etme!..
Aşk-ı Mevlâ’yı rûhunda ara, rûhunla ara!..

Çiçekler, güller, bülbül feryâdda!..
Âşıkın gönlü, diller feryâdda…
Rahmet bâbını açmış da Mevlâm,
Cibrîl muntazır, tenler feryâdda…

Ma’neviyyât âlemi coştukça coşar bugün…
Semâvât yere iner Cibrîl de coşar bugün!..
Vakt-i seherde uyan bâb-ı rahmet açıktır!..
Ömürler çok kısadır, ervâh da uçar bugün!..

Seven sevdiklerine kul köle olur derler!..
Dünyâ malı ne imiş her şeyim fedâ derler!..
Benim bir sevdiğim var desem mi demesem mi?
Ona bir cânım değil, bin cânım fedâ derler!..

Güle rağbetin olsa, sen de gülleşirsin yâr!..
Rengi ondan alırsan, bülbülleşirsin yâr!..
Gidebildiğin kadar, yaklaş bûy-i Ahmede!..
Hem özelleşir, hem de güzelleşirsin ey yâr..!

Rûh ve bedenle yüce mi’râca ancak o erdi!..
Yüce huzûrda hiçliği buldu, ancak o erdi!..
Mâsivâdan geç, Ona ümmet ol, hiç olmağa bak!..
Ben!..Ben!..diyenler yollarda kaldı, erenler erdi!..

Önce Leylâ göründü, sonra sevdâyı buldum…
Bülbülleşeyim derken, gülü, hülyâyı buldum…
Gönlümde açtı güller, bülbüller figândadır!..
Silindi mâzî, bütün, şimdi Mevlâ’yı buldum…

Yüce Allah’ın emirlerine uymakta sabır…
Yasaklarından ömür boyu kaçmakta sabır…
En büyük sabrı şimdi söyleyim dinle yiğidim!..
Takdîr Onundur! Kazâya rızâ en büyük sabır…

Nefse, şeytâna pranga vursam!..
Dosdoğru yolda bir ömür dursam!..
Son nefesimi îmânla versem!..
Rızâ-yı Hakka uçsam, kavuşsam!..

Her adım vefâ, hicrette safâ…
Yâr-ı Gâr ile çöller pür-safâ!..
Ağla gökyüzü Hüseynim için!..
Her adım vefâ, hicrette safâ!..

Kalb, dil ve beyin bir çizgidedir…
İnsan-ı kâmil bu çizgidedir…
Kalb başka, diller başkaysa eğer,
İşte münâfık o çizgidedir!..

Zâlimin rengi, eni ve boyu çeşit çeşittir!..
Dış görünüşü bizden olanı daha şedittir!..
Hakkı tutanlar, az da olsalar zafer yolunda!..
İnâyet-i Hak uzakta değil yakın geçittir…Sûretü’l-Kehfi cum’adan önce eğer okursan,
Hakka tevekkül ve ihlâs ile gerçek kul olsan,
Bir ömür boyu cümle belâdan mahfûz olursun!..
Her bir cum’ayı böyle yaşasan, müstakîm olsan!..

İncitmek kolay, incinmemek zor!..
İncitmemek zor, incinmemek zor!..
İncitmeyen ol, incinmeyen ol!..
Zulmün hesâbı, mahşerde çok zor!..

Mekke, Medîne, Mescid-i Cum’a,
İmkân oldukça, uçarak yaşa!
Tavâf, ziyâret, zemzeme kan da!
Ma’nen yıkan ve kalmasın tasa…

Doğruya doğru, eğriye eğri.
Kitabım yazmaz, eğriye doğru!
İsmim Bülend’dir, gerçek yanlısı!
Kula kulluk yok, yön Hakka doğru…

Bir kısım dostlar, hâfız-ı Kur’ân oldu ve gitti,
Bir kısımları yüce Kur’ânı hatmetti gitti,
Bu fakîr ise Ve’lleyli dedim, orada kaldım!
Yüceler ise, yüce Kur’ânı yaşadı gitti…

İsmen Alidir, mertebe âlî!
Tevâzû desem, zirvede, âlî!
Ali Öztaylan burda medfûndur,
Umarım yeri, Firdevs-i âlî…

Tırmana bilsem yüceliklere.
Sırr-ı Kur’âna inceliklere.
Başım secdede, rûhum mi’râcda!
Erebilseydim niceliklere...

Şiire doyum olmaz, eğer enfes olursa..
İlim, aşk ve san’atla mest ü heves olursa..
Yûsufa danışmalı, Züleyhâya sormalı,
Cân teline dokunan lâhûtî ses olursa…

Kapısında dilenmek mi hakîkî sultânın;
Yoksa eşiğinde tükenmek mi mâsivânın!
Söyle neye meftûnsun; eyâ mest-i nâzım sen!
Neresinde takıldın bu vefâsız dünyânın!..     

Hiçbir kulunu Sensiz bırakma, yalnız bırakma, Ey Yüce Rabbim!  
Gecem gündüzüm, zikr u fikrinde, yâdında olsun Ey Yüce Rabbim!
Cum’a akşamı, Cum’a gündüzü, eşref saatta, mahrûm olmayım!
Kudret Senindir! Kerem Senindir! Kul da Senindir! Ey Yüce Rabbim!Babalar günü gülsün babalar!
Gülen babayı görsün analar!
Büyükler mes’ûd, çocuklar mes’ûd,
Yüce Milletim bulsun safâlar...

Kudretullahı bilen, kuvvetlidir güzelim!.
İstikâmet üzredir, güçlü odur güzelim!.
Cum’ayı gözetledi, secdelere baş koydu.
Güzellerin güzeli, işte odur güzelim!

Cum’ada bir renk, bir âheng olsam…
Leylinde bir dem, bir heveng olsam…
Dilim zikrinde, aklım fikrinde…
İşte o rengi, âhengi bulsam…

Bidâyet-i İslâmda göz yaşlarım seyl idi!
Yâr-i Gâr-ı Nebîmiz böyle buyurmuş idi…
Âh.. o gençliğim! Deyû inleyen Sıddîk!
Tevbe edip yanardı, Aşk odunda O idi…

Leyletü’l-Kadr’e güven, kadere şeksiz inan…
Ramazanda aklandık, sonra olmasın yaman!
Ömrü hizmette geçir, çizgin dosdoğru olsun!
Yalpalama güzelim, sonra olursun pişman!..

Farzdan sünnete, ya'ni ki şevvâl!
Farza ulaştın, sünneti de al!
Nefse, şeytâna, fırsat tanıma!
Oruç ve bayram, safâlarla kal!..

Rûhlar kaynaşır, büyük bereket…
Dillerde şükür, büyük bereket…
Gözlerin hakkı, O nûr O ışık!
İşte O iksîr, büyük bereket!..

Muhabbetin kaynağı, Yüce Zât-ı İlâhî…
Ondan tek kanal ile Nebîmize vallahi!
Müstaid gönüllere Ondan akar da akar!
Arşa açık gönüller mahrûm kalmaz billâhi… 

                       

Doğrular, ateş gibi tutulması zordur zor!.
Külçe altınlar gibi taşınması zordur zor!.
Uçan kartal gibidir yakalanması çetin!.
Tefekkür gibi anlatımı cidden zordur zor!..

Gece mi yansam, gündüz mü yansam?
Günahlarıma her dem ağlasam!
Hizmet aşkımı, yele verseydim!
Yana yakıla Ona yalvarsam!

Darda kaldığın zaman Yüce Allah’a sığın!
Şükrü yalnız Ona yap, her kârda Ona sığın!
Gerçekte dost olanın dostluğu önemlidir!
Darlıkta Ona yönel, bollukta Ona sığın!

Dünyâyı titreten fermânım olsaydı eğer,
Ve dağları delmeğe dermânım olsa eğer,
Zümrüt ile bezenmiş tâcım tahtım olaydı,
Yine her nefes duânıza muhtâcım meğer...

Safer ve zafer, hangisi güzel?
Safer ayında ilticâ güzel…
İlk çarşambası, son çarşambası!
Hıfz için Hakka el açmak güzel!

Sıra insanlarına imtihân gelmez imiş…
Sıra üstü olana imtihânlar çok imiş…
Başarıya ulaştır Yâ Rab her imtihânımda!
Kul her imtihânında kurbiyyet alır imiş…

Günlük hayâtım, kaç saat benim, kaçı hebâda!
Geçmişe baktım, kaç yılı benim, kaçı hebâda!
Kalan ömrümü hebâ etmeyim, muîn ol Yâ Rab!
Her bir nefesim, seninle olsun kılma hebâda!

Aman ışık görünsün, gerçek güneş ışığı!
Fecr-i kâzib olmasın, nûrlu sabâh ışığı!
Muhtâc olmasın Millet, yabancı yalancıya!
Nûr üstüne nûr olsun, nûrlu günler ışığı!

Farz ve vâcibler emr-i ilâhî…
Sünnete yönel, bul doğru râhı..
Zikr u tesbîhler, seherlerde nâz!.
Cum’âlarda haz, lütfu ilâhî.

Ah! Şu dilimi bir tutabilsem!
Zemden, gıybetten kurtarabilsem!
Zikr u tesbîhe, Kur’ân’a dalsam!
Mevlâma lâyık kul olabilsem!

İlm ü irfâna hizmet, Şân şereftir insana!
Bu ikiye ihânet, pek yakışır hayvana!..

Receb Cennette bir nehrin ismidir... Müjdeler!
Recebde oruç tutan, nehre erer… Müjdeler!
Sînesinde Reğâib ve Mi'râcı saklamış!
Fırsatlar ganîmettir, bilenedir müjdeler…

Gülzâr-ı İrfânda bülbül ve gonca güller var!
Sâde bir mevsim değil, dört mevsimde güller var!
Dâvet gelir mi aceb, feryâd eylese İlhan,
Gülzâr-ı İrfânda bülbül ve gonca güller var!

Fuzûlî kelâm, kemâle mânî!
Şübheli lokma, kemâle mânî!
Kalb, dil ve beyin ayni çizgide!
Olmazsa beğim, kemâle mânî!

Emrolunduğum gibi dosdoğru olmağa baksam…
Lütfa ererim, mutlu olurum, hak söz dinlesem…
Dünyâ hayâtı her gün her saat imtihân dolu!
Dosdoğru yolda, son noktaya dek bir varabilsem…

Arşî gıdâlar alanlara sor!
Nûr deryâsına dalanlara sor!
Onbeş günde bir iftâr edenler,
Ne yer, ne içer bilenlere sor!..

Baştan ayağa bedenler temiz.
Kaç kere yundu saç baş tertemiz.
Rûhlar yıkansın, oruçlar ile,
Eller tertemiz, diller tertemiz.

Hak erenler mezhebinde bir ömür Yâ Hak dedim.
Gündüzüm halk hizmetinde, geceler Yâ Hak dedim.
Nâm u şâna meylim olmaz bir isimsiz Edhem’im!
Âkıbet deryâya perçin bekçiyim Yâ Hak dedim…

Nim nigâhın mestiyim rûhum sana lebbeyk eder,
Hak bilir kim, bir değil, bin cân ile lebbeyk eder…
Gönlümü tarâc edelden, Yâ Muhammed Mustafa,
Kande olsan, kande olsam hâsılı lebbeyk eder…

Senin toprak dediğin asl-ı âdemdir Ahmed!..
Kupkuru topraktan nebîler fışkırır Ahmed!...
Şefkatte güneş gibi, tevâzûda toprak ol,
Toprak olanlar buldu, ne buldularsa Ahmed!..

Güzeller buluşunca…
Celseler kurulunca…
Dilekçeler verilir!..
Gönüller hoş olunca!..

Asâlet mühim, şükre vesile…
İstikâmeti öğretir dile…
Rahmânın kulu olursa yiğit,
Hizmette durur, şaşırmaz ibre!..

Satırda gördüm, sadırda gördüm…
Sadırdakini bambaşka gördüm!..
Satır ve sadır o ikisine de,
Sahip olanı bir daha gördüm!..

Mevlid kandili, O bir tek gece!..
Tek Nebîmizin doğduğu gece!..
Devr-i Âdemden Îsâ Nebîye…
Beklenen Nebî doğdu o gece…

***

   


Hayâtı - Sohbetleri - Şiirleri - Tercümeleri - Fotoğraflar - Ana Sayfa
www.ilhanarmutcuoglu.com © 2010

Ana Sayfa > Şiirler
ŞİİRLERİ


ÜSTÂDIM HAZRETLERİNE

İSTİMDÂD

ÜNS

FİRKAT

CUM'A MESAJLARI

TAKRİZ

GAZEL-İ MÜŞTEREK

ŞİİR KİTABI

KİTÂBELER