ÜÇ AYLAR

Dînî günler gökte cereyan eden kamerî aylar hesabı ile olduğu için, isimleri ile ayları bilmemiz ve çocuklarımıza da öğretmemiz gerekmektedir.

İmâm-ı Gazâlî Hazretlerinin Mükâşefetü’l-kulûb adlı eserine baktığımız zaman Receb-i Şerîf ile ilgili nakillerinden biri şudur:

Receb, tercîb kökünden Cennette bir nehrin adıdır. Suyu, rengi itibâriyle sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, kardan daha serin bir nehirdir ki, Ondan ancak Receb-i Şerîfte oruç tutanlar içerler..
Rasûlüllah (s.a.v) buyurdular ki:

“Receb şehrullah (Receb Allah’ın ayı), Şa’bân şehrî (şa’bân benim ayım), Ramazân şehru ümmetî (Ramazan ümmetimin ayı) dır.”

İşâret ehli ma’nevî  büyükler buyurdular ki:
Receb kelimesi üç harften ibârettir: R,C,B

R: Yüce Allahın rahmetini ifâde eder. C: kulun cürmünü, günahlarını ifâde eder. B: Yüce Allahın lutfunu, keremini ifâde eder.

Kulun günahları, Receb-i Şerîfin gereklerine riâyet ettiği takdirde Yüce Allahın rahmeti ile lütûf ve keremi arasında kaybolur gider..

Ebî Hüreyre (r.a)Hazretlerinin rivâyetine göre Rasûlüllah (s.a.v) buyurdu ki:

“Kim Receb-i Şerîfin 27.günü (Mi’râc) oruç tutarsa, Cenâb-ı Hak 60 aylık oruç sevâbı yazar.”
Gene bazı kayıtlarda görülmüştür ki, Receb-i şerifin ilk günü oruç tutmak 3 yıllık oruç, ikinci gün tutmak 2 yıllık oruç, üçüncü gün tutmak bir yıllık oruç sevâbına bedeldir.

Zirâ Cibrîl-i Emin’in Peygamber Efendimize ilk gelişi Receb-i Şerif’in başında, yüce mi’râcı da Receb-i Şerifin 27. gecesi vâki olmuştur.

Cenâb-ı Hak Celle Celâlüh Hazretleri Yılın 12 ayını 4 ayla süslemiştir:

Zi’l-ka’de, Zi’l-hicce, Muharrem, Receb..
Bu bahis gene bazı nüktelerle süslenmektedir:
Harem ayları dörttür: Zi’l-ka’de, Zi’l-hicce, Muharrem, Receb.
Meleklerin büyükleri dörttür: Cebrâîl, Mîkâil, İsrâfîl, Azrâîl.
Büyük kitablar dörttür: Tevrât, Zebûr, İncîl, Kur’ân-ı Kerîm. (Mea’l-esef, Tevrât, Zebûr ve İncîlin asılları kaybolmuştur. Velev ki orijinal şekli ile elimizde olsaydı bile Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlünden sonra Onların hükümleri kalmamıştır.)
Abdest uzuvları dörttür: Eller, yüz, kollar ve ayaklar.
Afdal olan tesbîhâtın cümleleri dörttür: Sübhânellahi, ve’l-hamdülillâhi, ve lâ ilâhe illellahü, ve’llahü ekber.
Hesâbın ana direkleri dörttür: Birler, onlar, yüzler, binler..
Vakitler dörttür: Saat, gün, ay ve yıl.
Mevsimler dörttür: Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar.
Tabiatlar dörttür: Harâret, bürûdet, yübûset, rutûbet.
Beden birimler dörttür: Safra, sevdâ, kan ve balgam.
Hulefâ-i Râşidîn dörttür: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahü anhüm.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v) buyurdular :
"Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez:  Receb-i Şerîf’in ilk gecesi, Berât gecesi, Cum’a gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri…”

İlhan Armutcuoğlu

 

 

 Hayatı - Sohbetleri - Şiirleri - Tercümeleri - Fotoğraflar - Ana Sayfa
www.ilhanarmutcuoglu.com © 2010

Ana Sayfa > Makaleler
MAKÂLELERİ


RECÂ

SEKÎNET

YAŞATMAK ÖLDÜRMEMEK

ÜÇ AYLAR

İRTİCÂ